திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
āḷuṭaiya nampikaḷ aruṇmālai
āḷuṭaiya nampikaḷ aruṇmālai
Fourth Thirumurai

012. āḷuṭaiya aṭikaḷ aruṇmālai
āḷuṭaiya aṭikaḷ aruṇmālai

  taravu kochsakak kalippā
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. tēsakattil iṉikkiṉṟa teḷḷamutē māṇikka
  vāsakaṉē āṉanta vaṭivāṉa mātavaṉē
  māsakaṉṟa nītiruvāy malarntatamiḻ māmaṟaiyiṉ
  āsakaṉṟa aṉupavamnāṉ aṉupavikka aruḷutiyē.
 • 2. karuveḷikkuṭ puṟaṉākik karaṇamelāṅ kaṭantuniṉṟa
  peruveḷikku neṭuṅkālam pittākit tirikiṉṟōr
  kuruveḷikkē niṉṟuḻalak kōtaṟanī kalantaṉi
  uruveḷikkē maṟaipukaḻum uyarvāta vūrmaṇiyē.
 • 3. maṉpuruva naṭumutalā maṉamputaittu neṭuṅkālam
  eṉpuruvāyt tavañseyvār el‘rum ēmākka
  aṉpuruvam peṟṟataṉpiṉ aruḷuruvam aṭaintupiṉṉar
  iṉpuruvam āyiṉainī eḻilvāta vūriṟaiyē.
 • 4. uruaṇṭap perumaṟaieṉ ṟulakamelām pukaḻkiṉṟa
  tiruaṇṭap pakutieṉum tiruakaval vāymalarnta
  kurueṉṟep peruntavarum kūṟukiṉṟa kōvēnī
  irueṉṟa taṉiakaval194 eṇṇameṉak kiyamputiyē.
 • 5. tēṭukiṉṟa āṉantach siṟsapaiyil siṉmayamāy
  āṭukiṉṟa sēvaṭikakkīḻ āṭukiṉṟa āramutē
  nāṭukiṉṟa vātavūr nāyakaṉē nāyaṭiyēṉ
  vāṭukiṉṟa vāṭṭamelām vantorukkāl māṟṟutiyē.
 • 6. sēmamikum tiruvāta vūrttēveṉ ṟulakupukaḻ
  māmaṇiyē nīuraitta vāsakattai eṇṇutoṟum
  kāmamiku kātalaṉṟaṉ kalavitaṉaik karutukiṉṟa
  ēmamuṟu kaṟpuṭaiyāḷ iṉpiṉumiṉ peytuvatē.
 • 7. vāṉkalanta māṇikka vāsakaniṉ vāsakattai
  nāṉkalantu pāṭuṅkāl naṟkaruppañ sāṟṟiṉilē
  tēṉkalantu pālkalantu seḻuṅkaṉittīñ suvaikalanteṉ
  ūṉkalantu uyirkalantu uvaṭṭāmal iṉippatuvē.
 • 8. varumoḻisey māṇikka vāsakaniṉ vāsakattil
  orumoḻiyē eṉṉaiyumeṉ uṭaiyaṉaiyum oṉṟuvittut
  tarumoḻiyām eṉṉiliṉich sātakamēṉ sañsalamēṉ
  kurumoḻiyai virumpiayal kūṭuvatēṉ kūṟutiyē.
 • 9. peṇsumanta pākap perumāṉ orumāmēl
  eṇsumanta sēvakaṉpōl eytiyatum vaikainati
  maṇsumantu niṉṟatumōr māṟaṉ pirampaṭiyāl
  puṇsumantu koṇṭatumniṉ poruṭṭaṉṟō puṇṇiyaṉē .
 • 10. vāṭṭamilā māṇikka vāsakaniṉ vāsattaik
  kēṭṭapoḻu taṅkirunta kīḻppaṟavaich sātikaḷum
  vēṭṭamuṟum pollā vilaṅkukaḷum meyññāṉa
  nāṭṭamuṟum eṉṉiliṅku nāṉaṭaital viyappaṉṟē.

  • 194 `irueṉṟa taṉiakaval' eṉṟatu tiruvāsakam, tiruvaṇṭappakutiyil `eṉṉaiyum iruppatākkiṉaṉ' eṉṟa vāsakattai.vākkiṟantu amutam mayirkkāl tōṟumtēkkiṭach seytaṉaṉ koṭiyēṉ ūṉtaḻaikurampai tōṟum nāyuṭa lakattēkurampukoṇṭu iṉtēṉ pāyttiṉaṉ nirampiyaaṟputa māṉa amuta tāraikaḷeṟput tuḷaitoṟum ēṟṟiṉaṉ urukuvatuuḷḷam koṇṭuōr uruchseytāṅku eṉakkuaḷḷūṟu ākkai amaittaṉaṉ oḷḷiyakaṉṉaṟ kaṉitēr kaḷiṟeṉak kaṭaimuṟaieṉṉaiyum iruppa tākkiṉaṉ eṉṉilkaruṇai vāṉtēṉ kalakkaaruḷoṭu parāvamutu ākkiṉaṉpiramaṉmāl aṟiyāp peṟṟi yōṉē.- tiruvāsakam. 3. tiruvaṇṭap pakuti 170-182.

ஆளுடைய அடிகள் அருண்மாலை // ஆளுடைய அடிகள் அருண்மாலை