திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
āḷuṭaiya arasukaḷ aruṇmālai
āḷuṭaiya arasukaḷ aruṇmālai
āḷuṭaiya aṭikaḷ aruṇmālai
āḷuṭaiya aṭikaḷ aruṇmālai
Fourth Thirumurai

011. āḷuṭaiya nampikaḷ aruṇmālai
āḷuṭaiya nampikaḷ aruṇmālai

  kochsakak kalippā
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. matiyaṇiseñ saṭaikkaṉiyai maṉṟuḷnaṭam purimaruntait
  tutiyaṇiseñ suvaipporuḷil soṉmālai toṭuttaruḷi
  vitiyaṇimā maṟaineṟiyum meynnilaiā kamaneṟiyum
  vatiyaṇintu viḷaṅkavaitta vaṉtoṇṭap peruntakaiyē.
 • 2. nīṟṟiliṭṭa nilaiyāppuṉ ṉeṟiyuṭaiyār tamaikkūṭich
  sēṟṟiliṭṭa kampameṉat tiyaṅkuṟṟēṉ taṉaiāḷāy
  ēṟṟaliṭṭa tiruvaṭiyai eṇṇiarum poṉṉaiyelām
  āṟṟiliṭṭuk kuḷatteṭutta aruṭṭalaimaip peruntakaiyē.
 • 3. ilaikkuḷanī raḻaittaṉil iṭaṅkaruṟa aḻaittataṉvāyt
  talaikkutalai matalaiuyir taḻaippaaḻait taruḷiyaniṉ
  kalaikkumvaṭa kalaiyiṉmutaṟ kalaikkumuṟu kaṇakkuyarpoṉ
  malaikkumaṇu nilaikkumuṟā vaṉtoṇṭap peruntakaiyē.
 • 4. vētamutaṟ kalaikaḷelām viraintuvirain taṉantamuṟai
  ōtaavaik kaṇuttuṇaiyum uṇarvaritām emperumāṉ
  pātamalar niṉatutirup paṇimuṭimēṟ paṭappurinta
  mātavamyā turaittaruḷāy vaṉtoṇṭap peruntakaiyē.
 • 5. ēḻisaiyāy isaippayaṉāy iṉṉamutāy eṉṉuṭaiya
  tōḻaṉumāy eṉṟumuṉnī soṉṉaperuñ soṟporuḷai
  āḻniṉait tiṭilaṭiyēṉ aruṅkaraṇam karaintukarain
  tūḻiyaliṉ puṟuvatukāṇ uyarkaruṇaip peruntaṉaiyē.
 • 6. vāṉkāṇa intiraṉum mālaiyaṉum mātavarum
  tāṉkāṇa iṟaiaruḷāl taṉittavaḷa yāṉaiyiṉmēl
  kōṉkāṇa eḻuntaruḷik kulaviyaniṉ kōlamatai
  nāṉkāṇap peṟṟilaṉē nāvalūrp peruntakaiyē.
 • 7. tēṉpaṭikkum amutāmuṉ tiruppāṭṭait193 tiṉantōṟum
  nāṉpaṭikkum pōteṉṉai nāṉaṟiyēṉ nāoṉṟō
  ūṉpaṭikkum uḷampaṭikkum uyirpaṭikkum uyirkkuyirum
  tāṉpaṭikkum aṉupavaṅkāṇ taṉikkaruṇaip peruntaṉaiyē.
 • 8. iṉpāṭṭut toḻiṟpotuvil iyaṟṟukiṉṟa emperumāṉ
  uṉpāṭṭuk kuvappuṟalpōl ūrpāṭṭuk kuvantilareṉ
  ṟeṉpāṭṭuk kisaippiṉumeṉ iṭumpāṭṭuk karaṇamelām
  aṉpāṭṭuk kisaivatukāṇ aruṭpāṭṭup peruntakaiyē.
 • 9. paramparamām turiyameṉum patattirunta paramporuḷai
  urampeṟattō ḻamaikoṇṭa uṉperumai taṉaimatittu
  varampeṟanaṟ ṟeyvamelām vantikkum eṉṟāleṉ
  tarampeṟaeṉ pukalvēṉnāṉ taṉittalaimaip peruntakaiyē.
 • 10. pērūrum paravaimaṉap piṇakkaṟaem perumāṉai
  ūrūrum palapukala ōriravil tūtaṉeṉta
  tērūrum tiruvārūrt teruvutoṟum naṭappittāy
  ārūra niṉperumai ayaṉmālum aḷapparitē.

  • 192. ēḻisaiyāy isaippayaṉāy iṉṉamutāy eṉṉuṭaiyatōṉumāy yāṉseyyum turisukaḷuk kuṭaṉākimāḻaioṇkaṇ paravaiyaittan tāṇṭāṉai matikillāēḻaiyēṉ pirintirukkēṉ eṉārūr iṟaivaṉaiyē.- 7751 (7-51-10) suntarar, tiruvārūrpaptikam.
  • 193. tiruñāṉasampantar tēvārattait tirukkaṭaikkāppu eṉpatum, tirunāvukkarasar tēvārattait tēvāram eṉpatum, suntaramūrttikaḷ tēvārattait tiruppāṭṭu eṉpatum oruvakai vaḻakku.

ஆளுடைய நம்பிகள் அருண்மாலை // ஆளுடைய நம்பிகள் அருண்மாலை