திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अरुट्पॆरुञ्जोति अकवल्
aruṭperuñjōti akaval
Sixth Thirumurai

001. परसिव वणक्कम्
parasiva vaṇakkam

  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
  कुऱळ्वॆण्पा
 • 1. ऎल्लाम् सॆयल्कूटुम् ऎऩ्आणै अम्पलत्ते
  ऎल्लाम्वल् लाऩ्तऩैये एत्तु197.
 • नेरिसै वॆण्पा
 • 2. इऩ्ऱुवरु मोनाळैक् केवरुमो अल्लतुमऱ्
  ऱॆऩ्ऱुवरु मोअऱियेऩ् ऎङ्कोवे - तुऩ्ऱुमल
  वॆम्मायै अऱ्ऱु वॆळिक्कुळ् वॆळिकटन्दु
  सुम्मा इरुक्कुम् सुकम्.
 • ऎण्सीर्क्कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
 • 3. तिरुविळङ्कस् सिवयोक सित्तिऎलाम् विळङ्कस्
  सिवञाऩ निलैविळङ्कस् सिवाऩुपवम् विळङ्कत्
  तॆरुविळङ्कु तिरुत्तिल्लैत् तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्ते
  तिरुक्कूत्तु विळङ्कऒळि सिऱन्दतिरु विळक्के
  उरुविळङ्क उयिर्विळङ्क उणर्स्सियतु विळङ्क
  उलकमॆलाम् विळङ्कअरुळ् उतवुपॆरुन् तायाम्
  मरुविळङ्कु कुऴल्वल्लि मकिऴ्न्दॊरुपाल् विळङ्क
  वयङ्कुमणिप् पॊतुविळङ्क वळर्न्दसिवक् कॊऴुन्दे.
 • ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
 • 4. अऩ्पॆऩुम् पिटियुळ् अकप्पटुम् मलैये
  अऩ्पॆऩुम् कुटिल्पुकुम् अरसे
  अऩ्पॆऩुम् वलैक्कुट् पटुपरम् पॊरुळे
  अऩ्पॆऩुम् करत्तमर् अमुते
  अऩ्पॆऩुम् कटत्तुळ् अटङ्किटुम् कटले
  अऩ्पॆऩुम् उयिर्ऒळिर् अऱिवे
  अऩ्पॆऩुम् अणुवुळ् ळमैन्दपे रॊळिये
  अऩ्पुरु वाम्पर सिवमे.

  • 197. ताळैएत्तु - मुतऱ्पतिप्पु, पॊ. सु. पतिप्पु.

பரசிவ வணக்கம் // பரசிவ வணக்கம்