திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
परसिव वणक्कम्
parasiva vaṇakkam
अरुट्पॆरुञ्सोति अट्टकम्
aruṭperuñsōti aṭṭakam
Sixth Thirumurai

002. अरुट्पॆरुञ्जोति अकवल्
aruṭperuñjōti akaval

  निलैमण्टिल आसिरियप्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. अरुट्पॆरुञ् जोति यरुट्पॆरुञ् सोति
  अरुट्पॆरुञ् जोति यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 2. अरुट्सिव नॆऱिसा ररुट्पॆरु निलैवाऴ्
  अरुट्सिव पतिया मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 3. आकम मुटिमेल् आरण मुटिमेल्
  आकनिऩ् ऱोङ्किय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 4. इकनिलैप् पॊरुळाय्प् परनिलैप् पॊरुळाय्
  अकमऱप् पॊरुन्दिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 5. ईऩमिऩ् ऱिकपरत् तिरण्टिऩ्मेऱ् पॊरुळाय्
  आऩलिऩ् ऱोङ्किय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 6. उरैमऩङ् कटन्द वॊरुपॆरु वॆळिमेल्
  अरैसुसॆय् तोङ्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 7. ऊक्कमु मुणर्स्सियु मॊळितरु माक्कैयुम्
  आक्कमु मरुळिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 8. ऎल्लैयिल् पिऱप्पॆऩु मिरुङ्कटल् कटत्तियॆऩ्
  अल्ललै नीक्किय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 9. एऱा निलैमिसै येऱ्ऱियॆऩ् ऱऩक्के
  आऱाऱु काट्टिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 10. ऐयमुन् तिरिपु मऱुत्तॆऩ तुटम्पिऩुळ्
  ऐयमु नीक्किय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 11. ऒऩ्ऱॆऩ विरण्टॆऩ वॊऩ्ऱिरण् टॆऩविवै
  यऩ्ऱॆऩ विळङ्किय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 12. ओता तुणर्न्दिट वॊळियळित् तॆऩक्के
  आतार माकिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 13. औविय मातियो राऱुन् तविर्त्तपेर्
  अव्वियल् वऴुत्तु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 14. तिरुनिलैत् तऩिवॆळि सिववॆळि यॆऩुमोर्
  अरुळ्वॆळिप् पतिवळ ररुट्पॆरुञ् जोति
 • 15. सुत्तसऩ् मार्क्क सुकत्तऩि वॆळियॆऩुम्
  अत्तकैस् सिऱ्सपै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 16. सुत्तमॆय्ञ् ञाऩ सुकोतय वॆळियॆऩु
  अत्तु वितस्सपै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 17. तूयक लान्द सुकन्दरु वॆळियॆऩुम्
  आयसिऱ् सपैयि लरुट्पॆरुञ् जोति
 • 18. ञाऩयो कान्द नटत्तिरु वॆळियॆऩुम्
  आऩियिल् सिऱ्सपै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 19. विमलपो तान्दमा मॆय्प्पॊरुळ् वॆळियॆऩुम्
  अमलसिऱ् सपैयि लरुट्पॆरुञ् जोति
 • 20. पॆरियना तान्दप् पॆरुनिलै वॆळियॆऩुम्
  अरियसिऱ् ऱम्पलत् तरुट्पॆरुञ् जोति
 • 21. सुत्तवे तान्दत् तुरियमेल् वॆळियॆऩुम्
  अत्तकु सिऱ्सपै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 22. सुत्तसित् तान्द सुकप्पॆरु वॆळियॆऩुम्
  अत्तऩिस् सिऱ्सपै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 23. तकरमॆय्ञ् ञाऩत् तऩिप्पॆरु वॆळियॆऩुम्
  अकर निलैप्पति यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 24. तत्तुवा तीत तऩिप्पॊरुळ् वॆळियॆऩुम्
  अत्तिरु वम्पलत् तरुट्पॆरुञ् जोति
 • 25. सस्सिता ऩन्दत् तऩिप्पर वॆळियॆऩुम्
  अस्सिय लम्पलत् तरुट्पॆरुञ् जोति
 • 26. साकाक् कलैनिलै तऴैत्तिटु वॆळियॆऩुम्
  आका यत्तॊळि ररुट्पॆरुञ् जोति
 • 27. कारण कारियङ् काट्टिटु वॆळियॆऩुम्
  आरणस् सिऱ्सपै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 28. एक मऩेक मॆऩप्पकर् वॆळियॆऩुम्
  आकमस् सिऱ्सपै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 29. वेता कमङ्कळिऩ् विळैवुकट् कॆल्लाम्
  आतार माञ्सपै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 30. ऎऩ्ऱा तियसुटर्क् कियऩिलै यायतु
  वऩ्ऱान् तिरुस्सपै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 31. समयङ् कटन्द तऩिप्पॊरुळ् वॆळियाय्
  अमैयुन् तिरुस्सपै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 32. मुस्सुटर् कळुमॊळि मुयङ्कुऱ वळित्तरुळ्
  अस्सुट राञ्सपै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 33. तुरियमुङ् कटन्द सुकपू रणन्दरुम्
  अरियसिऱ् ऱम्पलत् तरुट्पॆरुञ् जोति
 • 34. ऎव्वकैस् सुकङ्कळु मिऩितुऱ वळित्तरुळ्
  अव्वकैस् सिऱ्सपै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 35. इयऱ्कैयुण् मैयता यियऱ्कैयिऩ् पमुमाम्
  अयर्प्पिलास् सिऱ्सपै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 36. साक्किरा तीतत् तऩिवॆळि याय्निऱै
  वाक्किय सिऱ्सपै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 37. सुट्टुतऱ् करिताञ् सुकातीत वॆळियॆऩुम्
  अट्टमेऱ् सिऱ्सपै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 38. नवन्दविर् निलैकळु नण्णुमोर् निलैयाय्
  अवन्दविर् सिऱ्सपै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 39. उपयपक् कङ्कळु मॊऩ्ऱॆऩक् काट्टिय
  अपयसिऱ् सपैयि लरुट्पॆरुञ् जोति
 • 40. सेकर माम्पल सित्ति निलैक्कॆलाम्
  आकर माञ्सपै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 41. मऩातिकट् करिय मतातीत वॆळियाम्
  अऩातिसिऱ् सपैयि लरुट्पॆरुञ् जोति
 • 42. ओतिनिऩ् ऱुणर्न्दुणर्न् तुणर्तऱ् करिताम्
  आतिसिऱ् सपैयि लरुट्पॆरुञ् जोति
 • 43. वारमु मऴिया वरमुन् तरुन्दिरु
  वारमु ताञ्सपै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 44. इऴियाप् पॆरुनल मॆल्ला मळित्तरुळ्
  अऴियास् सिऱ्सपै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 45. कऱ्पम् पलपल कऴियिऩु मऴिवुऱा
  अऱ्पुतन् तरुञ्सपै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 46. ऎऩैत्तुन् तुऩ्पिला वियलळित् तॆण्णिय
  वऩैत्तुन् तरुञ्सपै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 47. पाणिप् पिलताय्प् परविऩोर्क् करुळ्पुरि
  आणिप्पॊ ऩम्पलत् तरुट्पॆरुञ् जोति
 • 48. ऎम्पल मॆऩत्तॊऴु तेत्तिऩोर्क् करुळ्पुरि
  अम्पलत् ताटल्सॆय् यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 49. तम्पर ञाऩ सितम्पर मॆऩुमोर्
  अम्परत् तोङ्किय अरुट्पॆरुञ् जोति
 • 50. ऎस्सपै पॊतुवॆऩ वियम्पिऩ रऱिञर्कळ्
  अस्सपै यिटङ्कॊळु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 51. वाटुत ऩीक्किय मणिमऩ् ऱिटैये
  आटुतल् वल्ल वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 52. नाटकत् तिरुस्सॆय ऩविऱ्ऱिटु मॊरुपे
  राटकप् पॊतुवॊळि ररुट्पॆरुञ् जोति
 • 53. कऱ्पऩै मुऴुवतुम् कटन्दॊळि तरुमोर्
  अऱ्पुतस् सिऱ्सपै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 54. ईऩ्ऱनऱ् ऱायिऩु मिऩिय पॆरुन्दय
  वाऩ्ऱसिऱ् सपैयि लरुट्पॆरुञ् जोति
 • 55. इऩ्पुऱु नाऩुळत् तॆण्णियाङ् कॆण्णियाङ्
  कऩ्पुऱत् तरुसपै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 56. ऎम्मैयु मॆऩ्ऩैविट् टिऱैयुम् पिरिया
  तम्मैयप् पऩुमा मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 57. पिरिवुऱ् ऱऱियाप् पॆरुम्पॊरु ळायॆऩ्
  ऩऱिवुक् कऱिवा मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 58. सातियु मतमुञ् समयमुङ् काणा
  आतिय नातिया मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 59. तनुकर णातिक टाङ्कटन् तऱियुमोर्
  अनुपव माकिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 60. उऩुमुणर् वुणर्वा युणर्वॆलाङ् कटन्द
  अनुपवा तीत वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 61. पॊतुवुणर् वुणरुम् पोतलाऱ् पिरित्ते
  अतुवॆऩिऱ् ऱोऩ्ऱा वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 62. उळविऩि लऱिन्दा लॊऴियमऱ् ऱळक्किऩ्
  अळविऩि लळवा वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 63. ऎऩ्ऩैयुम् पणिकॊण् टिऱवा वरमळित्
  तऩ्ऩैयि लुवन्द वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 64. ओतियो ताम लुऱवॆऩक् कळित्त
  आतियी ऱिल्ला वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 65. पटियटि वाऩ्मुटि पऱ्ऱिऩुन् तोऱ्ऱा
  अटिमुटि यॆऩुमो ररुट्पॆरुञ् जोति
 • 66. पवऩत् तिऩण्टप् परप्पिऩॆङ् कॆङ्कुम्
  अवऩुक् कवऩा मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 67. तिवळुऱ् ऱवण्टत् तिरळिऩॆङ् कॆङ्कुम्
  अवळुक् कवळा मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 68. मतऩुऱ्ऱ वण्ट वरैप्पिऩॆङ् कॆङ्कुम्
  अतऩुक् कतुवा मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 69. ऎप्पालु माय्वॆळि यॆल्लाङ् कटन्दुमेल्
  अप्पालु माकिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 70. वल्लता यॆल्ला माकियॆल् लामुम्
  अल्लताय् विळङ्कु मरुट्पॆरुञ् सोति
 • 71. ऎप्पॊरुळ् मॆय्प्पॊरु ळॆऩ्पर्मॆय् कण्टोर्
  अप्पॊरु ळाकिय अरुट्पॆरुञ् जोति
 • 72. ताङ्ककि लाण्ट सरासर निलैनिऩ्
  ऱाङ्कुऱ विळङ्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 73. सत्तर्क ळॆल्लान् तऴैत्तिट वकम्पुऱत्
  तत्तिसै विळङ्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 74. सत्तिक ळॆल्लान् तऴैक्कवॆङ् कॆङ्कुम्
  अत्तकै विळङ्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 75. मुन्दुऱु मैन्दॊऴिऩ् मूर्त्तिकळ् पलर्क्कुम्
  ऐन्दॊऴि लळिक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 76. पॆरितिऩुम् पॆरिताय्स् सिऱितिऩुञ् सिऱिताय्
  अरितिऩु मरिता मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 77. काट्सियुङ् काणाक् काट्सियु मतुतरुम्
  आट्सियु माकिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 78. इऩ्पुऱु सित्तिक ळॆल्लाम् पुरिकवॆऩ्
  ऱऩ्पुट ऩॆऩक्करु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 79. इऱवा वरमळित् तॆऩ्ऩैमे लेऱ्ऱिय
  अऱवाऴि यान्दऩि यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 80. नाऩन्द मिल्ला नलम्पॆऱ वॆऩक्के
  आऩन्द नल्किय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 81. ऎण्णिय वॆण्णियाङ् कियऱ्ऱुक वॆऩ्ऱॆऩै
  यण्णियुळ् ळोङ्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 82. मेयिऩै मॆय्प्पॊरुळ् विळङ्किऩै नीयतु
  वायिऩै यॆऩ्ऱरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 83. ऎण्णिऱ् सॆऴुन्दे ऩिऩियतॆळ् ळमुतॆऩ
  अण्णित् तिऩिक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 84. सिन्दैयिऱ् ऱुऩ्पॊऴि सिवम्पॆऱु कॆऩत्तॊऴि
  लैन्दैयु मॆऩक्करु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 85. ऎङ्कॆङ् किरुन्दुयि रेतॆतु वेण्टिऩुम्
  अङ्कङ् किरुन्दरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 86. सकमुतऱ् पुऱप्पुऱन् तङ्किय वकप्पुऱम्
  अकम्पुऱ मुऱ्ऱुमा मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 87. सिकरमुम् वकरमुञ् सेर्तऩि युकरमुम्
  अकरमु माकिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 88. उपरस वेतियि ऩुपयमुम् परमुम्
  अपरमु माकिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 89. मन्दण मितुवॆऩ मऱुविला मतियाल्
  अन्दणर् वऴुत्तु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 90. ऎम्पुयक् कऩियॆऩ वॆण्णुवा रितय
  वम्पुयत् तमर्न्द वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 91. सॆटियऱुत् तेतिट तेकमुम् पोकमुम्
  अटियरुक् केतरु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 92. तुऩ्पऱुत् तॊरुसिव तुरिय सुकन्दऩै
  अऩ्परुक् केतरु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 93. पॊतुवतु सिऱप्पतु पुतियतु पऴयतॆऩ्
  ऱतुवतु वाय्त्तिक ऴरुट्पॆरुञ् जोति
 • 94. सेतऩप् पॆरुनिलै तिकऴ्तरु मॊरुपरै
  यातऩत् तोङ्किय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 95. ओमयत् तिरुवुरु वुवप्पुट ऩळित्तॆऩक्
  कामयत् तटैतवि ररुट्पॆरुञ् जोति
 • 96. ऎप्पटि यॆण्णिय तॆऩ्करुत् तिङ्कॆऩक्
  कप्पटि यरुळिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 97. ऎत्तकै विऴैन्दऩ वॆऩ्मऩ मिङ्कॆऩक्
  कत्तकै यरुळिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 98. इङ्कुऱत् तिरिन्दुळ मिळैया वकैयॆऩक्
  कङ्कैयिऱ् कऩिया मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 99. पारुयप् पुरिकॆऩप् पणित्तॆऩक् करुळियॆऩ्
  आरुयिर्क् कुळ्ळॊळि ररुट्पॆरुञ् जोति
 • 100. तेवियुऱ् ऱॊळिर्तरु तिरुवुरु वुटऩॆऩ
  तावियिऱ् कलन्दॊळि ररुट्पॆरुञ् जोति
 • 101. ऎव्वऴि मॆय्वऴि यॆऩ्पवे ताकमम्
  अव्वऴि यॆऩक्करु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 102. वैयमुम् वाऩमुम् वाऴ्त्तिट वॆऩक्करुळ्
  ऐयऱि वळित्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 103. सामा ऱऩैत्तुन् तविर्त्तिङ् कॆऩक्के
  आमा ऱरुळिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 104. सत्तिय माञ्सिव सत्त्’यै यीन्दॆऩक्
  कत्तिऱल् वळर्क्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 105. सावा निलैयितु तन्दऩ मुऩक्के
  आवा वॆऩवरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 106. सातियु मतमुञ् समयमुम् पॊय्यॆऩ
  आतियि लुणर्त्तिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 107. मयर्न्दिटेल् सिऱितु मऩन्दळर्न् तञ्सेल्
  अयर्न्दिटे लॆऩ्ऱरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 108. तेसुऱत् तिकऴ्तरु तिरुनॆऱिप् पॊरुळियल्
  आसऱत् तॆरित्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 109. काट्टिय वुलकॆलाङ् करुणैयाऱ् सित्तियिऩ्
  आट्टियल् पुरियु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 110. ऎङ्कुल मॆम्मिऩ मॆऩ्पतॊण् णूऱ्ऱा
  ऱङ्कुल मॆऩ्ऱरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 111. ऎम्मत मॆम्मिऱै यॆऩ्प वुयिर्त्तिरळ्
  अम्मत मॆऩ्ऱरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 112. कूऱिय करुनिलै कुलविय कीऴ्मेल्
  आऱिय लॆऩवुरै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 113. ऎण्टर मुटिया तिलङ्किय पऱ्पल
  अण्टमु निऱैन्दॊळि ररुट्पॆरुञ् जोति
 • 114. सारुयिर्क् कॆल्लान् तारक माम्परै
  यारुयिर्क् कुयिरा मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 115. वाऴिनी टूऴि वाऴियॆऩ् ऱोङ्कुपे
  राऴियै यळित्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 116. माय्न्दवर् मीट्टुम् वरुनॆऱि तन्दितै
  याय्न्दिटॆऩ् ऱुरैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 117. ऎस्सनि ऩक्किलै यॆल्लाम् पॆरुकवॆऩ्ऱु
  अस्सन् तविर्त्तवॆऩ् ऩरुट्पॆरुञ् जोति
 • 118. नीटुक नीये नीळुल कऩैत्तुम्निऩ्
  ऱाटुक वॆऩ्ऱवॆऩ् ऩरुट्पॆरुञ् जोति
 • 119. मुत्तिऱल् वटिवमु मुऩ्ऩियाङ् कॆय्तुऱु
  मत्तिऱ लॆऩक्करु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 120. मूवकैस् सित्तियिऩ् मुटिपुकळ् मुऴुवतुम्
  आवकै यॆऩक्करु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 121. करुमसित् तिकळिऩ् कलैपल कोटियुम्
  अरसुऱ वॆऩक्करु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 122. योकसित् तिकळ्वकै युऱुपल कोटियुम्
  आकवॆऩ् ऱॆऩक्करु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 123. ञाऩसित् तियिऩ्वकै नल्विरि वऩैत्तुम्
  आऩियिऩ् ऱॆऩक्करु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 124. पुटैयुऱु सित्तियिऩ् पॊरुट्टे मुत्तियै
  अटैवतॆऩ् ऱरुळिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 125. मुत्तियॆऩ् पतुनिलै मुऩ्ऩुऱु सातऩम्
  अत्तक वॆऩ्ऱवॆऩ् ऩरुट्पॆरुञ् जोति
 • 126. सित्तियॆऩ् पतुनिलै सेर्न्द वनुपवम्
  अत्तिऱ लॆऩ्ऱवॆऩ् ऩरुट्पॆरुञ् जोति
 • 127. एकसिऱ् सित्तिये यियलुऱ वऩेकम्
  आकिय तॆऩ्ऱवॆऩ् ऩरुट्पॆरुञ् जोति
 • 128. इऩ्पसित् तियिऩिय लेक मऩेकम्
  अऩ्परुक् कॆऩ्ऱवॆऩ् ऩरुट्पॆरुञ् जोति
 • 129. ऎट्टिरण् टॆऩ्पऩ वियलुमुऱ् पटियॆऩ
  अट्टनिऩ् ऱरुळिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 130. इप्पटि कण्टऩै यिऩियुऱु पटियॆलाम्
  अप्पटि येयॆऩु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 131. पटिमुटि कटन्दऩै पारितु पारॆऩ
  अटिमुटि काट्टिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 132. जोतियुट् जोतियिऩ् सॊरुपमे यन्द
  मातियॆऩ् ऱरुळिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 133. इन्दसिऱ् जोतियि ऩियलुरु वाति
  यन्दमॆऩ् ऱरुळिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 134. आतियु मन्दमु मऱिन्दऩै नीये
  आतियॆऩ् ऱरुळिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 135. नल्लमु तॆऩ्ऩॊरु नावुळङ् काट्टियॆऩ्
  अल्ललै नीक्किय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 136. कऱ्पक मॆऩ्ऩुळङ् कैतऩिऱ् कॊटुत्ते
  अऱ्पुत मियऱ्ऱॆऩु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 137. कतिर्नल मॆऩ्ऩिरु कण्कळिऱ् कॊटुत्ते
  अतिसय मियऱ्ऱॆऩु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 138. अरुळॊळि यॆऩ्ऱऩि यऱिविऩिल् विरित्ते
  अरुणॆऱि विळक्कॆऩु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 139. परैयॊळि यॆऩ्मऩप् पतियिऩिल् विरित्ते
  अरसतु वियऱ्ऱॆऩु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 140. वल्लप सत्तिकळ् वकैयॆला मळित्तॆऩ
  तल्ललै नीक्किय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 141. आरिय लकम्पुऱ मकप्पुऱम् पुऱप्पुऱम्
  आरमु तॆऩक्करु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 142. सूरिय सन्दिर जोतियुट् जोतियॆऩ्
  ऱारियर् पुकऴ्तरु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 143. पिऱिवे तिऩियुऩैप् पिटित्तऩ मुऩक्कुनम्
  मऱिवे वटिवॆऩु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 144. ऎञ्से लुलकिऩिल् यातॊऩ्ऱु पऱ्ऱियुम्
  अञ्से लॆऩ्ऱरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 145. माण्टुऴ लावकै वन्दिळङ् कालैये
  आण्टुकॊण् टरुळिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 146. पऱ्ऱुक ळऩैत्तैयुम् पऱ्ऱऱत् तविर्त्तॆऩ
  तऱ्ऱमु नीक्किय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 147. समयङ् कुलमुतऱ् सार्पॆलाम् विटुत्त
  अमयन् तोऩ्ऱिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 148. वाय्तऱ् कुरित्तॆऩु मऱैया कमङ्कळाल्
  आय्तऱ् करिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 149. ऎल्लाम् वल्लसित् तॆऩक्कळित् तॆऩक्कुऩै
  यल्ला तिलैयॆऩु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 150. नवैयिला वुळत्ति ऩाटिय नाटिय
  ववैयॆला मळिक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 151. कूऱ्ऱुतैत् तॆऩ्पाऱ् कुऱ्ऱमुङ् कुणङ्कॊण्
  टाऱ्ऱऩ्मिक् कळित्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 152. नऩ्ऱऱि वऱिया नायिऩेऩ् ऱऩैयुम्
  अऩ्ऱुवन् ताण्ट वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 153. नायिऩुङ् कटैये ऩीयिऩु मिऴिन्देऩ्
  आयिऩु मरुळिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 154. तोत्तिरम् पुकलेऩ् पात्तिर मल्लेऩ्
  आत्तिर मळित्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 155. ऎस्सो तऩैकळु मियऱ्ऱा तॆऩक्के
  अस्सो वॆऩ्ऱरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 156. एऱा निलैनटु वेऱ्ऱियॆऩ् ऱऩैयीण्
  टाऱाऱु कटत्तिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 157. तापत् तुयरन् तविर्त्तुल कुऱुमॆला
  आपत्तुम् नीक्किय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 158. मरुट्पकै तविर्त्तॆऩै वाऴ्वित् तॆऩक्के
  यरुट्कुरु वाकिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 159. उरुवमु मरुवमु मुपयमु माकिय
  अरुणिलै तॆरित्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 160. इरुळऱुत् तॆऩ्ऩुळत् तॆण्णियाङ् करुळि
  अरुळमु तळित्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 161. तॆरुणिलै यितुवॆऩत् तॆरुट्टियॆऩ् ऩुळत्तिरुन्दुळ
  अरुणिलै काट्टिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 162. पॊरुट्पत मॆल्लाम् पुरिन्दुमे लोङ्किय
  अरुट्पत मळित्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 163. उरुळ्सक टाकिय वुळञ्सलि यावकै
  अरुळ्वऴि निऱुत्तिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 164. वॆरुळ्मऩ मायै विऩैयिरुणीक्कियुळ्
  अरुळ्विळक् केऱ्ऱिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 165. सुरुळ्विरि वुटैमऩस् सुऴलॆला मऱुत्ते
  अरुळॊळि निरप्पिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 166. विरुप्पो टिकलुऱु वॆऱुप्पुन् तविर्त्ते
  अरुट्पे ऱळित्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 167. अरुट्पेर् तरित्तुल कऩैत्तु मलर्न्दिट
  अरुट्सी रळित्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 168. उलकॆलाम् परववॆऩ् ऩुळ्ळत् तिरुन्दे
  अलकिला वॊळिसॆय् यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 169. विण्णिऩुळ् विण्णाय् विण्णटु विण्णाय्
  अण्णि निऱैन्द वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 170. विण्णुऱु विण्णाय् विण्णिलै विण्णाय्
  अण्णि वयङ्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 171. काऱ्ऱिऩुट् काऱ्ऱाय्क् काऱ्ऱिटैक् काऱ्ऱाय्
  आऱ्ऱलि ऩोङ्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 172. काऱ्ऱुऱु काऱ्ऱाय्क् काऩिलैक् काऱ्ऱाय्
  आऱ्ऱ विळङ्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 173. अऩलिऩु ळऩला यऩऩटु वऩलाय्
  अऩलुऱ विळङ्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 174. अऩलुऱु मऩला यऩऩिलै यऩलाय्
  अऩलुऱ वयङ्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 175. पुऩलिऩुट् पुऩलाय्प् पुऩलिटैप् पुऩलाय्
  अऩैयॆऩ वयङ्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 176. पुऩलुऱु पुऩलाय्प् पुऩऩिलैप् पुऩलाय्
  अऩैयॆऩप् पॆरुकु मरुट्पॆञ् जोति
 • 177. पुवियिऩुट् पुवियाय्प् पुविनटुप् पुवियाय्
  अवैतर वयङ्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 178. पुवियुऱु पुवियाय्प् पुविनिलैप् पुवियाय्
  अवैकॊळ विरिन्द वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 179. विण्णिलै सिवत्तिऩ् वियऩिलै यळवि
  अण्णुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 180. वळिनिलै सत्तियिऩ् वळर्निलै यळवि
  अळियुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 181. नॆरुप्पतु निलैनटु निलैयॆला मळवि
  अरुप्पिट वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 182. नीर्निलै तिरैवळर् निलैतऩै यळवि
  आर्वुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 183. पुविनिलै सुत्तमाम् पॊऱ्पति यळवि
  अवैयुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 184. मण्णिऩिऱ् ऱिण्मैयै वकुत्ततिऱ् किटक्कै
  यण्णुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 185. मण्णिऩिऱ् पॊऩ्मै वकुत्तति लैमैयै
  यण्णुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 186. मण्णिऩि लैम्पू वकुत्तति लैन्दिऱम्
  अण्णुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 187. मण्णिऩि ऩाऱ्ऱम् वकुत्ततु पल्वकै
  अण्णुऱप् पुरिन्द वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 188. मण्णिऩिऱ् पऱ्पल वकैकरु निलैयियल्
  अण्णुऱप् पुरिन्द वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 189. मण्णिऩि लैन्दियल् वकुत्ततिऱ् पल्पयऩ्
  अण्णुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 190. मण्णिटै यटिनिलै वकुत्ततिऱ् पऩ्ऩिलै
  यण्णुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 191. मण्णिलैन् तैन्दु वकैयुङ् कलन्दुकॊण्
  टण्णुऱप् पुरिन्द वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 192. मण्णियऱ् सत्तिकळ् मण्सॆयऱ् सत्तिकळ्
  अण्णुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 193. मण्णुरुस् सत्तिकळ् मण्कलैस् सत्तिकळ्
  अण्णुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 194. मण्णॊळिस् सत्तिकळ् मण्करुस् सत्तिकळ्
  अण्णुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 195. मण्कणस् सत्तिकळ् वकैपल पलवुम्
  अण्कॊळ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 196. मण्णिलैस् सत्तर्कळ् वकैपल पलवुम्
  अण्णुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 197. मण्करु वुयिर्त्तॊकै वकैविरि पलवा
  अण्कॊळ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 198. मण्णिऩिऱ् पॊरुळ्पल वकैविरि वॆव्वे
  ऱण्णुऱप् पुरिन्द वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 199. मण्णुऱु निलैपल वकुत्ततिऱ् सॆयल्पल
  अण्णुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 200. मण्णिटैप् पक्कुवम् वकुत्ततिऱ् पयऩ्पल
  अण्णुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 201. मण्णियल् पलपल वकुत्ततिऱ् पिऱवुम्
  अण्णुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 202. नीरिऩिऱ् ऱण्मैयुम् निकऴू रॊऴुक्कमुम्
  आरुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 203. नीरिऩिऱ् पसुमैयै निऱुत्ति यतिऱ्पल
  वारुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 204. नीरिटैप् पूवियल् निकऴुऱु तिऱवियल्
  आर्तर वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 205. नीरिऩिऱ् सुवैनिलै निरैत्ततिऱ् पल्वकै
  आरुऱप् पुरिन्द वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 206. नीरिऩिऱ् करुनिलै निकऴ्त्तिय पऱ्पल
  आरुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 207. नीरिटै नाऩ्किय ऩिलवुवित् ततिऱ्पल
  आर्तर वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 208. नीरिटै यटिनटु निलैयुऱ वकुत्तऩ
  लार्तरप् पुरिन्द वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 209. नीरिटै यॊळियियल् निकऴ्पल कुणवियल्
  आर्तर वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 210. नीरिटैस् सत्तिकळ् निकऴ्वकै पलपल
  आर्तर वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 211. नीरिऩिऱ् सत्तर्क णिऱैवकै युऱैवकै
  आर्तरप् पुरिन्द वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 212. नीरिटै युयिर्पल निकऴुऱु पॊरुळ्पल
  आरुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 213. नीरिटै निलैपल निलैयुऱु सॆयल्पल
  आर्कॊळ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 214. नीरुऱु पक्कुव निऱैवुऱु पयऩ्पल
  आरुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 215. नीरियल् पलपल निरैत्ततिऱ् पिऱवुम्
  आर्तरप् पुरिन्द वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 216. तीयिऩिऱ् सूट्टियल् सेर्तरस् सॆलवियल्
  आयुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 217. तीयिऩिल् वॆण्मैत् तिकऴियल् पलवा
  वायुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 218. तीयिटैप् पूवॆलान् तिकऴुऱु तिऱमॆलाम्
  आयुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 219. तीयिटै यॊळिये तिकऴुऱ वमैत्ततिल्
  आय्पल वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 220. तीयिटै यरुनिलै तिरुनिलै करुनिलै
  आयुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 221. तीयिटै मूवियल् सॆऱिवित् ततिऱ्पल
  आय्वकै यमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 222. तीयिटै नटुनिलै तिकऴ्नटु नटुनिलै
  आयुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 223. तीयिटैप् पॆरुन्दिऱऱ् सित्तिकळ् पलपल
  आयुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 224. तीयिटैस् सित्तुकळ् सॆप्पुऱु मऩैत्तुम्
  आयुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 225. तीयिटैस् सत्तिकळ् सॆऱितरु सत्तर्कळ्
  आय्पल वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 226. तीयिटै युयिर्पल तिकऴुऱु पॊरुळ्पल
  आय्वकै यमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 227. तीयिटै निलैपल तिकऴ्सॆयल् पलपयऩ्
  आय्पल वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 228. तीयिऩिऱ् पक्कुवञ् सेर्कुण मियऱ्कुणम्
  आय्पल वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 229. तीयिटै युरुक्कियल् सिऱप्पियल् पॊतुवियल्
  आयुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 230. तीयियल् पलपल सॆऱित्ततिऱ् पलवुम्
  आयुऱप् पुरिन्द वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 231. काऱ्ऱिटै यसैयियल् कलैयिय लुयिरियल्
  आऱ्ऱलि ऩमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 232. काऱ्ऱिटैप् पूवियल् करुतुऱु तिऱवियल्
  आऱ्ऱलिऩ् वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 233. काऱ्ऱिऩि लूऱियल् काट्टुऱु पलपल
  आऱ्ऱलि ऩमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 234. काऱ्ऱिऩिऱ् पॆरुनिलै करुनिलै यळविल
  आऱ्ऱवुम् वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 235. काऱ्ऱिटै यीरियल् काट्टि यतिऱ्पल
  आऱ्ऱवुम् वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 236. काऱ्ऱिऩि लिटैनटु कटैनटु वकम्पुऱम्
  आऱ्ऱवुम् वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 237. काऱ्ऱिऩिऱ् कुणम्पल कणम्पल वणम्पल
  आऱ्ऱलि ऩमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 238. काऱ्ऱिटैस् सत्तिकळ् कणक्किल वुलप्पिल
  आऱ्ऱवु ममैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 239. काऱ्ऱिटैस् सत्तर्कळ् कणितङ् कटन्दऩ
  आऱ्ऱवुम् वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 240. काऱ्ऱिटै युयिर्पल कतिपल कलैपल
  आऱ्ऱलि ऩमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 241. काऱ्ऱिटै नाऩिलैक् करुविक ळऩैत्तैयुम्
  आऱ्ऱुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 242. काऱ्ऱिटै युणरियल् करुतिय लातिय
  आऱ्ऱुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 243. काऱ्ऱिटैस् सॆयलॆलाङ् करुतिय पयऩॆलाम्
  आऱ्ऱवुम् वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 244. काऱ्ऱिऩिऱ् पक्कुवक् कतियॆलाम् विळैवित्
  ताऱ्ऱलिऩ् वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 245. काऱ्ऱिऩिऱ् कालङ् करुतुऱु वकैयॆलाम्
  आऱ्ऱवुम् वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 246. काऱ्ऱियल् पलपल कणित्ततिऱ् पिऱवुम्
  आऱ्ऱवुम् वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 247. वॆळियिटैप् पकुतियिऩ् विरिविय लणैवियल्
  अळियुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 248. वॆळियिटैप् पूवॆलाम् वियप्पुऱु तिऱऩॆलाम्
  अळियुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 249. वॆळियिऩि लॊलिनिऱै वियऩिलै यऩैत्तुम्
  अळियुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 250. वॆळियिटैक् करुनिलै विरिनिलै यरुनिलै
  अळिकॊळ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 251. वॆळियिटै मुटिनिलै विळङ्कुऱ वकुत्ते
  अळिपॆऱ विळक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 252. वॆळियिऩिऱ् सत्तिकळ् वियप्पुऱ सत्तर्कळ्
  अळियुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 253. वॆळियिटै यॊऩ्ऱे विरित्ततिऱ् पऱ्पल
  अळियुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 254. वॆळियिटै पलवे विरित्ततिऱ् पऱ्पल
  अळितर वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 255. वॆळियिटै युयिरियल् वित्तियल् सित्तियल्
  अळिपॆऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 256. वॆळियि ऩऩैत्तैयुम् विरित्ततिऱ् पिऱवुम्
  अळियुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 257. पुऱनटुवॊटु कटै पुणर्प्पित् तॊरुमुतल्
  अऱमुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 258. पुऱन्दलै नटुवॊटु पुणर्प्पित् तॊरुकटै
  अऱम्पॆऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 259. अकप्पुऱ नटुक्कटै यणैवाऱ् पुऱमुतल्
  अकप्पट वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 260. अकप्पुऱ नटुमुत लणैवाऱ् पुऱक्कटै
  अकप्पट वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 261. करुतक नटुवॊटु कटैयणैन् तकमुतल्
  अरुळुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 262. तणियक नटुवॊटु तलैयणैन् तकक्कटै
  अणियुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 263. अकनटु पुऱक्कटै यणैन्दकप् पुऱमुतल्
  अकमुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 264. अकनटु पुऱत्तलै यणैन्दकप् पुऱक्कटै
  अकलिटै वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 265. अकनटु वतऩा लकप्पुऱ नटुवै
  अकमऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 266. अकप्पुऱ नटुवा लणिपुऱ नटुवै
  अकप्पट वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 267. पुऱनटु वतऩाऱ् पुऱप्पुऱ नटुवै
  अऱमुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 268. पुकलरु मकण्ट पूरण नटुवाल्
  अकनटु वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 269. पुऱप्पुऱक् कटैमुतऱ् पुणर्प्पाऱ् पुऱप्पुऱ
  अऱक्कणम् वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 270. पुऱत्तियल् कटैमुतऱ् पुणर्प्पाऱ् पुऱत्तुऱुम्
  अऱक्कणम् वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 271. अकप्पुऱक् कटैमुत लणैवा लक्कणम्
  अकत्तुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 272. अकक्कटै मुतऱ्पुणर्प् पतऩा लकक्कणम्
  अकत्तिटै वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 273. वाऩिटैक् काऱ्ऱुम् काऱ्ऱिटै नॆरुप्पुम्
  आऩऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 274. नॆरुप्पिटै नीरुम् नीरिटैप् पुवियुम्
  अरुप्पिट वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 275. नीर्मेल् नॆरुप्पुम् नॆरुप्पिऩ्मे लुयिर्प्पुम्
  आर्वुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 276. पुऩऩ्मेऱ् पुवियुम् पुविमेऱ् पुटैप्पुम्
  अऩऩ्मेल् वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 277. पकुतिवाऩ् वॆळियिऱ् पटर्न्दमा पूत
  वकल्वॆळि वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 278. उयिर्वॆळि यिटैये वुरैक्करुम् पकुति
  अयवॆळि वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 279. उयिर्वॆळि यतऩै युणर्कलै वॆळियिल्
  अयलऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 280. कलैवॆळि यतऩैक् कलप्पऱु सुत्त
  अलर्वॆळि वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 281. सुत्तनल् वॆळियैत् तुरिसऱु परवॆळि
  अत्तिटै वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 282. परवॆळि यतऩैप् परम्पर वॆळियिल्
  अरसुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 283. परम्पर वॆळियैप् परापर वॆळियिल्
  अरन्दॆऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 284. परापर वॆळियैप् पकर्पॆरु वॆळियिल्
  अरावऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 285. पॆरुवॆळि यतऩैप् पॆरुञ्सुक वॆळियिल्
  अरुळुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 286. कुणमुतऱ् करुविकळ् कूटिय पकुतियिल्
  अणैवुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 287. मऩमुतऱ् करुविकळ् मऩ्ऩुयिर् वॆळियिटै
  अऩमुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 288. कालमे मुतलिय करुविकळ् कलैवॆळि
  आलुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 289. तुरिसऱु करुविकळ् सुत्तनल् वॆळियिटै
  अरसुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 290. इव्वॆळि यॆल्ला मिलङ्कवण् टङ्कळ्
  अव्वयि ऩमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 291. ओङ्किय वण्ट मॊळिपॆऱ मुस्सुटर्
  आङ्किटै वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 292. सिरुट्टित् तलैवरैस् सिरुट्टियण् टङ्कळै
  अरुट्टिऱल् वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 293. कावल्सॆय् तलैवरैक् कावलण् टङ्कळै
  आवकै यमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 294. अऴित्तल्सॆय् तलैवरै यवरण् टङ्कळै
  अऴुक्कऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 295. मऱैत्तिटु तलैवरै मऱ्ऱुमण् टङ्कळै
  अऱत्तॊटु वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 296. तॆळिवुसॆय् तलैवरैत् तिकऴुमण् टङ्कळै
  अळिपॆऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 297. विन्दुवाञ् सत्तियै विन्दिऩण् टङ्कळै
  अन्दिऱल् वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 298. ओङ्कार सत्तिक ळुऱ्ऱवण् टङ्कळै
  आङ्काक वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 299. सत्तत् तलैवरैस् साऱ्ऱुमण् टङ्कळै
  अत्तकै वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 300. नातमाम् पिरममुम् नातवण् टङ्कळै
  आतरम् वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 301. पकर्परा सत्तियैप् पतियुमण् टङ्कळुम्
  अकमऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 302. परसिव पतियैप् परसिवाण् टङ्कळै
  अरसुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 303. ऎण्णिल्पल् सत्तियै यॆण्णिलण् टङ्कळै
  अण्णुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 304. अळविल्पल् सत्तरै यळवि लण्टङ्कळै
  अळवऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 305. उयिर्वकै यण्ट मुलप्पिल वॆण्णिल
  अयर्वऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 306. कळविल कटल्वकै कङ्किल करैयिल
  अळविल वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 307. कटलवै यऩैत्तुङ् करैयिऩ्ऱि निलैयुऱ
  अटलऩ लमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 308. कटल्कळु मलैकळुङ् कतिकळु नतिकळुम्
  अटलुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 309. कटलिटैप् पल्वळङ् कणित्ततिऱ् पल्लुयिर्
  अटलुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 310. मलैयिटैप् पल्वळम् वकुत्ततिऱ् पल्लुयिर्
  अलैवऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 311. ऒऩ्ऱिऩि लॊऩ्ऱे यॊऩ्ऱिटै यायिरम्
  अऩ्ऱऱ वकुत्त वरुट्पॆञ् जोति
 • 312. पत्तिटै यायिरम् पकरतिऱ् कोटि
  अत्तुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 313. नूऱ्ऱिटै यिलक्क नुवलति लऩन्दम्
  आऱ्ऱिटै वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 314. कोटियि लऩन्द कोटिपल् कोटि
  आटुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 315. वित्तिय लॊऩ्ऱा विळैवियल् पलवा
  अत्तकै यमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 316. विळैविय लऩैत्तुम् वित्तिटै यटङ्क
  अळवुसॆय् तमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 317. वित्तुम् पतमुम् विळैयुप करिप्पुम्
  अत्तिऱ लमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 318. वित्तिटै मुळैयुम् मुळैयिटै विळैवुम्
  अत्तक वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 319. वित्तिऩुळ् वित्तुम् वित्ततिल् वित्तुम्
  अत्तिऱम् वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 320. विळैविऩुळ् विळैवुम् विळैवतिल् विळैवुम्
  अळैयुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 321. मुळैयतिऩ् मुळैयुम् मुळैयिऩुण् मुळैयुम्
  अळैतर वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 322. वित्तिटैप् पतमुम् पतत्तिटै वित्तुम्
  अत्तुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 323. पतमतिऱ् पतमुम् पतत्तिऩुट् पतमुम्
  अतिर्वऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 324. ऒऱ्ऱुमै वेऱ्ऱुमै युरिमैक ळऩैत्तुम्
  अऱ्ऱॆऩ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 325. पॊरुणिलै युऱुप्पियल् पॊतुवकै मुतलिय
  अरुळुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 326. उऱविऩि लुऱवुम् उऱविऩिऱ् पकैयुम्
  अऱऩुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 327. पकैयिऩिऱ् पकैयुम् पकैयिऩि लुऱवुम्
  अकैवुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 328. पातियु मुऴुतुम् पतिसॆयु मन्दमुम्
  आतियुम् वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 329. तुणैयु निमित्तमुन् तुलङ्कति ऩतुवुम्
  अणैवुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 330. उरुवति ऩुरुवुम् उरुविऩुळ् ळुरुवुम्
  अरुळुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 331. अरुविऩुळ् ळरुवुम् मरुवति लरुवुम्
  अरुळिय लमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 332. करणमु मिटमुङ् कलैमुत लणैयुमोर्
  अरणिलै वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 333. उरुवति लरुवुम् मरुवति लुरुवुम्
  अरुळुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 334. वण्णमु वटिवु मयङ्किय वकैपल
  अण्णुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 335. सिऱुमैयिऱ् सिऱुमैयुम् सिऱुमैयिऱ् पॆरुमैयुम्
  अऱितर वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 336. पॆरुमैयिऱ् पॆरुमैयुम् पॆरुमैयिऱ् सिऱुमैयुम्
  अरुणिलै वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 337. तिण्मैयिऱ् ऱिण्मैयुन् तिण्मै यिऩेर्मैयुम्
  अण्मैयिऩ् वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 338. मॆऩ्मैयिऩ् मॆऩ्मैयुम् मॆऩ्मैयिल् वऩ्मैयुम्
  अऩ्मैयऱ् ऱमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 339. अटियिऩुळ् ळटियुम् मटियिटै यटियुम्
  अटियुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 340. नटुविऩुण् णटुवुम् नटुवति ऩटुवुम्
  अटर्वुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 341. मुटियिऩुण् मुटियुम् मुटियिऩिऩ् मुटियुम्
  अटर्तर वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 342. अकप्पू वकवुऱुप् पाक्क वतऱ्कवै
  अकत्ते वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 343. पुऱप्पू पुऱत्तिऱ् पुऩैयुरु वाक्किट
  अऱत्तुटऩ् वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 344. अकप्पुऱप् पूवकप् पुऱवुऱुप् पियऱ्ऱिट
  अकत्तिटै वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 345. पुऱप्पुऱप् पूवतिऱ् पुऱप्पुऱ वुऱुप्पुऱ
  अऱत्तिटै वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 346. पारिटै वेर्वैयिऱ् पैयिटै मुट्टैयिल्
  आरुयि रमैक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 347. ऊर्वऩ पऱप्पऩ वुऱुवऩ नटप्पऩ
  आर्वुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 348. असैविल वसैवुळ वारुयिर्त् तिरळ्पल
  असलऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 349. अऱिवॊरु वकैमुत लैवकै यऱुवकै
  अऱितर वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 350. वॆव्वे ऱियलॊटु वॆव्वेऱु पयऩुऱ
  अव्वा ऱमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 351. सित्तिर विसित्तिर सिरुट्टिकळ् पलपल
  अत्तकै वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 352. पॆण्णिऩुळ् ळाणु माणिऩुट् पॆण्णुम्
  अण्णुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 353. पॆण्णिऩुण् मूऩ्ऱु माणिऩुळ् ळिरण्टुम्
  अण्णुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 354. पॆण्णिटै नाऩ्कु माणिटै मूऩ्ऱुम्
  अण्णुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 355. पॆण्णिय लाणु माणियऱ् पॆण्णुम्
  अण्णुऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 356. पॆण्टिऱल् पुऱत्तु माण्टिऱ लकत्तुम्
  अण्टुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 357. पॆण्णियऩ् मऩमु माणिय लऱिवुम्
  अण्णुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 358. तऩित्तऩि वटिविऩुन् तक्कवाण् पॆण्णियल्
  अऩैत्तुऱ वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 359. उऩऱ्करु मुयिरुळ वुटलुळ वुलकुळ
  वऩैत्तैयुम् वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 360. ओवुऱा वॆऴुवकै युयिर्मुत लऩैत्तुम्
  आवकै वकुत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 361. पैकळिऩ् मुट्टैयिऱ् पारिऩिल् वेर्विऩिल्
  ऐपॆऱ वमैत्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 362. ताय्करुप् पैयिऩुट् टङ्किय वुयिर्कळै
  आय्वुऱक् कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 363. मुट्टैवाय्प् पयिलु मुऴुवुयिर्त् तिरळ्कळै
  अट्टमे कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 364. निलम्पॆऱु मुयिर्वकै नीळ्कुऴु वऩैत्तुम्
  अलम्पॆऱक् कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 365. वेर्वुऱ वुतित्त मिकुमुयिर्त् तिरळ्कळै
  आर्वुऱक् कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 366. उटलुऱु पिणिया लुयिरुटल् कॆटावकै
  अटलुऱक् कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 367. सिसुमुतऱ् परुवस् सॆयल्कळि ऩुयिर्कळै
  असैवऱक् कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 368. उयिरुऱु मुटलैयु मुटलुऱु मुयिरैयुम्
  अयर्वऱक् कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 369. पाटुऱु मवत्तैकळ् पलविऩु मुयिर्कळै
  आटुऱक् कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 370. मुस्सुट रातिया लॆस्सक वुयिरैयुम्
  अस्सऱक् कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 371. वाऩ्मुकिऱ् सत्तियाऩ् मऴैपॊऴि वित्तुयिर्
  आऩऱक् कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 372. इऩ्पुऱु सत्तिया लॆऴिऩ्मऴै पॊऴिवित्
  तऩ्पुऱक् कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 373. ऎण्णियऱ् सत्तिया लॆल्ला वुलकिऩुम्
  अण्णुयिर् कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 374. अण्टप् पुऱप्पुऱ वमुतम् पॊऴिन्दुयिर्
  अण्टुऱक् कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 375. तेवरै यॆल्लान् तिकऴ्पुऱ वमुतळित्
  तावकै कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 376. अकप्पुऱ वमुतळित् तैवरा तिकळै
  अकप्पटक् कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 377. तरुमक वमुताऱ् सत्तिसत् तर्कळै
  अरुळिऩिऱ् काक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 378. कालमु नियतियुङ् काट्टियॆव् वुयिरैयुम्
  आलुऱक् कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 379. विस्सैयै यिस्सैयै विळैवित् तुयिर्कळै
  अस्सऱक् कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 380. पोकमुङ् कळिप्पुम् पॊरुन्दुवित् तुयिर्कळै
  आकमुट् काक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 381. कलैयऱि वळित्तुक् कळिप्पिऩि लुयिरॆलाम्
  अलैवऱक् कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 382. विटय निकऴ्स्सियाऩ् मिकुमुयि रऩैत्तैयुम्
  अटैवुऱक् कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 383. तुऩ्पळित् ताङ्के सुकमळित् तुयिर्कळै
  अऩ्पुऱक् कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 384. करणेन् तियत्ताऱ् कळिप्पुऱ वुयिर्कळै
  अरणेर्न् तळित्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 385. ऎत्तकै यॆव्वुयि रॆण्णिऩ वव्वुयिर्क्
  कत्तकै यळित्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 386. ऎप्पटि यॆव्वुयि रॆण्णिऩ वव्वुयिर्क्
  कप्पटि यळित्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 387. एङ्का तुयिर्त्तिर ळॆङ्कॆङ् किरुन्दऩ
  आङ्काङ् कळित्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 388. सॊल्लुऱु मसुत्तत् तॊल्लुयिर्क् कव्वकै
  अल्ललिऱ् कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 389. सुत्तमु मसुत्तमुन् तोयुयिर्क् किरुमैयिऩ्
  अत्तकै कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 390. वाय्न्दिटुञ् सुत्त वकैयुयिर्क् कॊरुमैयिऩ्
  आय्न्दुऱक् कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 391. ऎवैयॆला मॆवैयॆला मीण्टिऩ वीण्टिऩ
  अवैयॆलाङ् कात्तरु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 392. अण्टत् तुरिसैयु मकिलत् तुरिसैयुम्
  अण्टऱ वटक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 393. पिण्टत् तुरिसैयुम् पेरुयिर्त् तुरिसैयुम्
  अण्टऱ वटक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 394. उयिरुऱु मायैयि ऩुऱुविरि वऩैत्तुम्
  अयिरऱ वटक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 395. उयिरुऱु मिरुविऩै युऱुविरि वऩैत्तुम्
  अयर्वऱ वटक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 396. कामप् पुटैप्पुयिर् कण्टॊट रावकै
  आमऱ वटक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 397. पॊङ्कुऱु वॆकुळिप् पुटैप्पुक ळॆल्लाम्
  अङ्कऱ वटक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 398. मतम्पुरै मोकमु मऱ्ऱवु माङ्काङ्
  कतम्पॆऱ वटक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 399. वटुवुऱु मसुत्त वातऩै यऩैत्तैयुम्
  अटर्पऱ वटक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 400. सुत्तमु मसुत्तमुन् तोय्न्दवा तऩैकळै
  अत्तकै यटक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 401. नाल्वयिऱ् ऱुरिसुम् नण्णुयि रातियिल्
  आलऱ वटक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 402. नाल्वयिऱ् पटैप्पु नाल्वयिऱ् काप्पुम्
  आलऱ वटक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 403. मूविटत् तिरुमैयिऩ् मुऩ्ऩिय तॊऴिऱ्करिल्
  आविटत् तटक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 404. मूविट मुम्मैयिऩ् मुऩ्ऩिय तॊऴिऱ्करिल्
  आविट मटक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 405. तत्तुवस् सेट्टैयुन् तत्तुवत् तुरिसुम्
  अत्तकै यटक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 406. सुत्तमा निलैयिऱ् सूऴुऱु विरिवै
  अत्तकै यटक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 407. करैविऩ्मा मायैक् करुम्पॆरुन् तिरैयाल्
  अरैसतु मऱैक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 408. पेरुऱु नीलप् पॆरुन्दिरै यतऩाल्
  आरुयिर् मऱैक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 409. पस्सैत् तिरैयाऱ् परवॆळि यतऩै
  अस्सुऱ मऱैक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 410. सॆम्मैत् तिरैयाऱ् सित्तुऱु वॆळियै
  अम्मैयिऩ् मऱैक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 411. पॊऩ्मैत् तिरैयाऱ् पॊरुळुऱु वॆळियै
  अऩ्मैयिऩ् मऱैक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 412. वॆण्मैत् तिरैयाऩ् मॆय्प्पति वॆळियै
  अण्मैयिऩ् मऱैक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 413. कलप्पुत् तिरैयाऱ् करुतऩु पवङ्कळै
  अलप्पुऱ मऱैक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 414. विटय निलैकळै वॆव्वेऱु तिरैकळाल्
  अटर्पुऱ मऱैक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 415. तत्तुव निलैकळैत् तऩित्तऩित् तिरैयाल्
  अत्तिऱ मऱैक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 416. तिरैमऱैप् पॆल्लान् तीर्त्ताङ् काङ्के
  अरसुऱक् काट्टु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 417. तोऱ्ऱमा मायैत् तॊटर्पऱुत् तरुळि
  ऩाऱ्ऱलैक् काट्टु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 418. सुत्तमा मायैत् तॊटर्पऱुत् तरुळै
  अत्तकै काट्टु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 419. ऎऩैत्ता णवमुत लॆल्लान् तविर्त्ते
  अऩुक्किर कम्पुरि यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 420. विटय मऱैप्पॆलाम् विटुवित् तुयिर्कळै
  अटैवुऱत् तॆरुट्टु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 421. सॊरुप मऱैप्पॆलान् तॊलैप्पित् तुयिर्कळै
  अरुळिऩिऱ् ऱॆरुट्टु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 422. मऱैप्पिऩ् मऱन्दऩ वरुवित् ताङ्के
  अऱत्तॊटु तॆरुट्टु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 423. ऎव्वकै युयिर्कळु मिऩ्पुऱ वाङ्के
  अव्वकै तॆरुट्टु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 424. कटवुळर् मऱैप्पैक् कटिन्दवर्क् किऩ्पम्
  अटैयुऱत् तॆरुट्टु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 425. सत्तिकण् मऱैप्पैत् तविर्त्तवर्क् किऩ्पम्
  अत्तुऱत् तॆरुट्टु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 426. सत्तर्कण् मऱैप्पैत् तविर्त्तवर्क् किऩ्पम्
  अत्तकै तॆरुट्टुम् अरुट्पॆरुञ् जोति
 • 427. पटैक्कुन् तलैवर्कळ् पऱ्पल कोटियै
  अटैप्पुऱप् पटैक्कुम् अरुट्पॆरुञ् जोति
 • 428. काक्कुन् तलैवर्कळ् कणक्किल्पल् कोटियै
  आक्कुऱक् काक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 429. अटक्कुन् तलैवर्क ळळविलर् तम्मैयुम्
  अटर्प्पऱ वटक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 430. मऱैक्कुन् तलैवर्कळ् वकैपल कोटियै
  अऱत्तॊटु मऱैक्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 431. तॆरुट्टुन् तलैवर्कळ् सेर्पल कोटियै
  अरुट्टिऱन् तॆरुट्टु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 432. ऐन्दॊऴि लातिसॆय् यैवरा तिकळै
  ऐन्दॊऴि लातिसॆय् यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 433. इऱन्दव रॆल्ला मॆऴुन्दिट वुलकिल्
  अऱन्दलै यळित्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 434. सॆत्तव रॆल्लाञ् सिरित्ताङ् कॆऴुतिऱल्
  अत्तकै काट्टिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 435. इऱन्दव रॆऴुकवॆऩ् ऱॆण्णियाङ् कॆऴुप्पिट
  अऱन्दुणै यॆऩक्करु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 436. सॆत्तव रॆऴुकॆऩस् सॆप्पियाङ् कॆऴुप्पिट
  अत्तिऱ लॆऩक्करु ळरुट्पॆरुञ् जोति
 • 437. सित्तॆलाम् वल्ल तिऱलळित् तॆऩक्के
  अत्तऩॆऩ् ऱोङ्कु मरुट्पॆरुञ् जोति
 • 438. ऒऩ्ऱति रण्टतु वॊऩ्ऱिऩि रण्टतु
  ऒऩ्ऱिऩु ळॊऩ्ऱतु वॊऩ्ऱॆऩु मॊऩ्ऱे
 • 439. ऒऩ्ऱल रण्टल वॊऩ्ऱिऩि रण्टल
  ऒऩ्ऱिऩु ळॊऩ्ऱल वॊऩ्ऱॆऩु मॊऩ्ऱे
 • 440. ऒऩ्ऱिऩि लॊऩ्ऱुळ वॊऩ्ऱिऩि लॊऩ्ऱिल
  ऒऩ्ऱऱ वॊऩ्ऱिय वॊऩ्ऱॆऩु मॊऩ्ऱे
 • 441. कळङ्कनीत् तुलकङ् कळिप्पुऱ मॆय्न्नॆऱि
  विळङ्कवॆऩ् ऩुळ्ळे विळङ्कुमॆय्प् पॊरुळे
 • 442. मूविरु निलैयिऩ् मुटिनटु मुटिमेल्
  ओवऱ विळङ्कु मॊरुमैमॆय्प् पॊरुळे
 • 443. ऎऴुनिलै मिसैये यिऩ्पुरु वाकि
  वऴुनिलै नीक्कि वयङ्कुमॆय्प् पॊरुळे
 • 444. नवनिलै मिसैये नटुवुऱु नटुवे
  सिवमय माकित् तिकऴ्न्दमॆय्प् पॊरुळे
 • 445. एका तसनिलै यातति ऩटुवे
  एका तऩमिसै यिरुन्दमॆय्प् पॊरुळे
 • 446. तिरैयो तसनिलै सिववॆळि नटुवे
  वरैयो तरुसुक वाऴ्क्कैमॆय्प् पॊरुळे
 • 447. ईरॆण् णिलैयॆऩ वियम्पुमे ऩिलैयिऱ्
  पूरण सुकमाय्प् पॊरुन्दुमॆय्प् पॊरुळे
 • 448. ऎल्ला निलैकळु मिसैन्दाङ् काङ्के
  ऎल्ला माकि यिलङ्कुमॆय्प् पॊरुळे
 • 449. मऩातिकळ् पॊरुन्दा वाऩटु वाऩाय्
  अऩातियुण् मैयता यमर्न्दमॆय्प् पॊरुळे
 • 450. ताऩॊरु ताऩाय्त् ताऩे ताऩाय्
  ऊऩुयिर् विळक्कु मॊरुतऩिप् पॊरुळे
 • 451. अतुविऩु ळतुवा यतुवे यतुवाय्प्
  पॊतुविऩुळ् नटिक्कुम् पूरणप् पॊरुळे
 • 452. इयल्पिऩु ळियल्पा यियल्पे यियल्पा
  उयलुऱ विळङ्कु मॊरुतऩिप् पॊरुळे
 • 453. अरुविऩु ळरुवा यरुवरु वरुवाय्
  उरुविऩुळ् विळङ्कु मॊरुपरम् पॊरुळे
 • 454. अलकिलास् सित्ता यतुनिलै यतुवाय्
  उलकॆलाम् विळङ्कु मॊरुतऩिप् पॊरुळे
 • 455. पॊरुळिऩुट् पॊरुळाय्प् पॊरुळतु पॊरुळा
  यॊरुमैयिऩ् विळङ्कु मॊरुतऩिप् पॊरुळे
 • 456. आटुऱु सित्तिक ळऱुपत्तु नाऩ्कॆऴु
  कोटियुम् विळङ्कक् कुलवुमॆय्प् पॊरुळे
 • 457. कूट्टुऱु सित्तिकळ् कोटिपल् कोटियुम्
  आट्टुऱ विळङ्कु मरुम्पॆरुम् पॊरुळे
 • 458. अऱिवुऱु सित्तिक ळऩन्दको टिकळुम्
  पिऱिवऱ विळक्कुम् पॆरुन्दऩिप् पॊरुळे
 • 459. वीटुक ळॆल्लाम् वितिनॆऱि विळङ्क
  आटल्सॆय् तरुळु मरुम्पॆरुम् पॊरुळे
 • 460. पऱ्ऱुक ळॆल्लाम् पतिनॆऱि विळङ्क
  उऱ्ऱरु ळाटल्सॆय् यॊरुतऩिप् पॊरुळे
 • 461. परत्तिऩिऱ् परमे परत्तिऩ्मेऱ् परमे
  परत्तिऩुट् परमे परम्परम् परमे
 • 462. परम्पॆऱुम् परमे परन्दरुम् परमे
  परम्पतम् परमे परञ् सितम्परमे
 • 463. परम्पुकऴ् परमे परम्पकर् परमे
  परञ्सुक परमे परञ्सिव परमे
 • 464. परङ्कॊळ्सिऱ् परमे परञ्सॆय्तऱ् परमे
  तरङ्कॊळ्पॊऱ् परमे तऩिप्पॆरुम् परमे
 • 465. वरम्परा परमे वणम्परा परमे
  परम्परा परमे पतम्परा परमे
 • 466. सत्तिय पतमे सत्तुव पतमे
  नित्तिय पतमे निऱ्कुण पतमे
 • 467. तत्तुव पतमे तऱ्पत पतमे
  सित्तुऱु पतमे सिऱ्सुक पतमे
 • 468. तम्परम् पतमे तऩिस्सुकम् पतमे
  अम्परम् पतमे यरुट्परम् पतमे
 • 469. तन्दिर पतमे सन्दिर पतमे
  मन्दिर पतमे मन्दण पतमे
 • 470. नवन्दरु पतमे नटन्दरु पतमे
  सिवन्दरु पतमे सिवसिव पतमे
 • 471. पिरममॆय्क् कतिये पिरममॆय्प् पतिये
  पिरमनिऱ् कुणमे पिरमसिऱ् कुणमे
 • 472. पिरममे पिरमप् पॆरुनिलै मिसैयुऱुम्
  परममे परम पतन्दरुञ् सिवमे
 • 473. अवऩो टवळा यतुवा यलवाय्
  नवमा निलैमिसै नण्णिय सिवमे
 • 474. ऎम्पॊरु ळाकि यॆमक्करुळ् पुरियुञ्
  सॆम्पॊरु ळाकिय सिवमे सिवमे
 • 475. ऒरुनिलै यितुवे वुयर्निलै यॆऩुमॊरु
  तिरुनिलै मेविय सिवमे सिवमे
 • 476. मॆय्वैत् तऴिया वॆऱुवॆळि नटुवुऱु
  तॆय्वप् पतियाञ् सिवमे सिवमे
 • 477. पुरैतविर्त् तॆऩक्के पॊऩ्मुटि सूट्टिस्
  सिरमुऱ नाट्टिय सिवमे सिवमे
 • 478. कल्वियुञ् साकाक् कल्वियु मऴियास्
  सॆल्वमु मळित्त सिवमे सिवमे
 • 479. अरुळमु तॆऩक्के यळित्तरु णॆऱिवाय्त्
  तॆरुळुऱ वळर्क्कुञ् सिवमे सिवमे
 • 480. सत्तॆला माकियुन् ताऩॊरु ताऩाञ्
  सित्तॆलाम् वल्लतोर् तिरुवरुट् सिवमे
 • 481. ऎङ्के करुणै यियऱ्कैयि ऩुळ्ळऩ
  अङ्के विळङ्किय वरुट्पॆरुञ् सिवमे
 • 482. यारे यॆऩ्ऩिऩु मिरङ्कुकिऩ् ऱार्क्कुस्
  सीरे यळिक्कुञ् सितम्पर सिवमे
 • 483. पॊय्न्नॆऱि यऩैत्तिऩुम् पुकुत्ता तॆऩैयरुट्
  सॆन्नॆऱि सॆलुत्तिय सिऱ्सपैस् सिवमे
 • 484. कॊल्ला नॆऱिये कुरुवरु णॆऱियॆऩप्
  पल्का लॆऩक्कुप् पकर्न्दमॆय्स् सिवमे
 • 485. उयिरॆलाम् पॊतुवि ऩुळम्पट नोक्कुक
  सॆयिरॆलाम् विटुकॆऩस् सॆप्पिय सिवमे
 • 486. पयिर्प्पुऱु करणप् परिसुकळ् पऱ्पल
  उयिर्त्तिर ळॊऩ्ऱॆऩ वुरैत्तमॆय्स् सिवमे
 • 487. उयिरुळ्या मॆम्मु ळुयिरिवै युणर्न्दे
  उयिर्नलम् परवुकॆऩ् ऱुरैत्तमॆय्स् सिवमे
 • 488. इयलरु ळॊळियो रेकते सत्तिऩाम्
  उयिरॊळि काण्कवॆऩ् ऱुरैत्तमॆय्स् सिवमे
 • 489. अरुळला तणुवु मसैन्दिटा ततऩाल्
  अरुणलम् परवुकॆऩ् ऱऱैन्दमॆय्स् सिवमे
 • 490. अरुळुऱि ऩॆल्ला माकुमी तुण्मै
  अरुळुऱ मुयल्कवॆऩ् ऱरुळिय सिवमे
 • 491. अरुणॆऱि यॊऩ्ऱे तॆरुणॆऱि मऱ्ऱॆलाम्
  इरुणॆऱि यॆऩवॆऩक् कियम्पिय सिवमे
 • 492. अरुळ्पॆऱिऱ् ऱुरुम्पुमो रैन्दॊऴिल् पुरियुन्
  तॆरुळितु वॆऩवे सॆप्पिय सिवमे
 • 493. अरुळऱि वॊऩ्ऱे यऱिवुमऱ् ऱॆल्लाम्
  मरुळऱि वॆऩ्ऱे वकुत्तमॆय्स् सिवमे
 • 494. अरुट्सुक मॊऩ्ऱे यरुम्पॆऱऱ् पॆरुञ्सुकम्
  मरुट्सुकम् पिऱवॆऩ वकुत्तमॆय्स् सिवमे
 • 495. अरुट्पे ऱतुवे यरुम्पॆऱऱ् पॆरुम्पे
  ऱिरुट्पे ऱऱुक्कुमॆऩ् ऱियम्पिय सिवमे
 • 496. अरुट्टऩि वल्लप मतुवे यॆलाञ्सॆय्
  पॊरुट्टऩिस् सित्तॆऩप् पुकऩ्ऱमॆय्स् सिवमे
 • 497. अरुळऱि यार्तमै यऱियार् ऎम्मैयुम्
  पॊरुळऱि यारॆऩप् पुकऩ्ऱमॆय्स् सिवमे
 • 498. अरुणिलै यॊऩ्ऱे यऩैत्तुम् पॆऱुनिलै
  पॊरुणिलै काण्कॆऩप् पुकऩ्ऱमॆय्स् सिवमे
 • 499. अरुळ्वटि वतुवे यऴियात् तऩिवटि
  वरुळ्पॆऱ मुयलुकॆऩ् ऱरुळिय सिवमे
 • 500. अरुळे नम्मिय लरुळे नम्मुरु
  अरुळे नम्वटि वामॆऩ्ऱ सिवमे
 • 501. अरुळे नम्मटि यरुळे नम्मुटि
  अरुळे नम्नटु वामॆऩ्ऱ सिवमे
 • 502. अरुळे नम्मऱि वरुळे नम्मऩम्
  अरुळे नङ्कुण मामॆऩ्ऱ सिवमे
 • 503. अरुळे नम्पति यरुळे नम्पतम्
  अरुळे नम्मिट मामॆऩ्ऱ सिवमे
 • 504. अरुळे नन्दुणै यरुळे नन्दॊऴिल्
  अरुळे नम्विरुप् पामॆऩ्ऱ सिवमे
 • 505. अरुळे नम्पॊरु ळरुळे नम्मॊळि
  अरुळे नामऱि वायॆऩ्ऱ सिवमे
 • 506. अरुळे नङ्कुल मरुळे नम्मिऩम्
  अरुळे नामऱि वायॆऩ्ऱ सिवमे
 • 507. अरुळे नञ्सुक मरुळे नम्पॆयर्
  अरुळे नामऱि वायॆऩ्ऱ सिवमे
 • 508. अरुळॊळि यटैन्दऩै यरुळमु तुण्टऩै
  अरुण्मति वाऴ्कवॆऩ् ऱरुळिय सिवमे
 • 509. अरुणिलै पॆऱ्ऱऩै यरुळ्वटि वुऱ्ऱऩै
  अरुळर सियऱ्ऱुकॆऩ् ऱरुळिय सिवमे
 • 510. उळ्ळकत् तमर्न्दॆऩ तुयिरिऱ् कलन्दरुळ्
  वळ्ळल्सिऱ् ऱम्पलम् वळर्सिव पतिये
 • 511. निकरिला विऩ्प निलैनटु वैत्तॆऩैत्
  तकवॊटु काक्कुन् तऩिस्सिव पतिये
 • 512. सुत्तसऩ् मार्क्क सुकनिलै तऩिलॆऩैस्
  सत्तिय ऩाक्किय तऩिस्सिव पतिये
 • 513. ऐवरुङ् काण्टऱ् करुम्पॆरुम् पॊरुळॆऩ्
  कैवरप् पुरिन्द कतिसिव पतिये
 • 514. तुऩ्पन् तॊलैत्तरुट् जोतियाल् निऱैन्द
  इऩ्प मॆऩक्करु ळॆऴिऱ्सिव पतिये
 • 515. सित्तमुम् वाक्कुञ् सॆल्लाप् पॆरुनिलै
  ऒत्तुऱ वेऱ्ऱिय वॊरुसिव पतिये
 • 516. कैयऱ वऩैत्तुङ् कटिन्दॆऩैत् तेऱ्ऱि
  वैयमेल् वैत्त मासिव पतिये
 • 517. इऩ्पुऱस् सिऱिये ऩॆण्णुतो ऱॆण्णुतो
  ऱऩ्पॊटॆऩ् कण्णुऱु मरुट्सिव पतिये
 • 518. पिऴैयॆलाम् पॊऱुत्तॆऩुट् पिऱङ्किय करुणै
  मऴैयॆलाम् पॊऴिन्दु वळर्सिव पतिये
 • 519. उळत्तिऩुङ् कण्णिऩु मुयिरिऩु मॆऩतु
  कुळत्तिऩु निरम्पिय कुरुसिव पतिये
 • 520. परमुट ऩपरम् पकर्निलै यिवैयॆऩत्
  तिरमुऱ वरुळिय तिरुवरुट् कुरुवे
 • 521. मतिनिलै यिरवियिऩ् वळर्निलै यऩलिऩ्
  ऱितिनिलै यऩैत्तुन् तॆरित्तसऱ् कुरुवे
 • 522. कणनिलै यवऱ्ऱिऩ् करुनिलै यऩैत्तुङ्
  कुणमुऱत् तॆरित्तुट् कुलवुसऱ् कुरुवे
 • 523. पतिनिलै पसुनिलै पास निलैयॆलाम्
  मतियुऱत् तॆरित्तुळ् वयङ्कुसऱ् कुरुवे
 • 524. पिरम रकसियम् पेसियॆऩ् ऩुळत्ते
  तरमुऱ विळङ्कुञ् सान्दसऱ् कुरुवे
 • 525. परम रकसियम् पकर्न्दॆऩ तुळत्ते
  वरमुऱ वळर्त्तु वयङ्कुसऱ् कुरुवे
 • 526. सिवरक सियमॆलान् तॆरिवित् तॆऩक्के
  नवनिलै काट्टिय ञाऩसऱ् कुरुवे
 • 527. सत्तिय लऩैत्तुञ् सित्तियऩ् मुऴुतुम्
  अत्तकै तॆरित्त वरुट्सिव कुरुवे
 • 528. अऱिपवै यॆल्ला मऱिवित् तॆऩ्ऩुळ्ळे
  पिऱिवऱ विळङ्कुम् पॆरियसऱ् कुरुवे
 • 529. केट्पवै यॆल्लाङ् केट्पित् तॆऩुळ्ळे
  वेट्कैयिऩ् विळङ्कुम् विमलसऱ् कुरुवे
 • 530. काण्पवै यॆल्लाङ् काट्टुवित् तॆऩक्के
  माण्पत मळित्तु वयङ्कुसऱ् कुरुवे
 • 531. सॆय्पवै यॆल्लाञ् सॆय्वित् तॆऩक्के
  उय्पवै यळित्तॆऩु ळोङ्कुसऱ् कुरुवे
 • 532. उण्पवै यॆल्ला मुण्णुवित् तॆऩ्ऩुळ्
  पण्पिऩिल् विळङ्कुम् परमसऱ् कुरुवे
 • 533. साकाक् कल्वियिऩ् ऱरमॆलाङ् कऱ्पित्
  तेकाक् करप्पॊरु ळीन्दसऱ् कुरुवे
 • 534. सत्तिय माञ्सिव सित्तिक ळऩैत्तैयुम्
  मॆय्त्तकै यळित्तॆऩुळ् विळङ्कुसऱ् कुरुवे
 • 535. ऎल्ला निलैकळु मेऱ्ऱिस् सित्तॆलाम्
  वल्ला ऩॆऩवॆऩै वैत्तसऱ् कुरुवे
 • 536. सीरुऱ वरुळान् तेसुऱ वऴियाप्
  पेरुऱ वॆऩ्ऩैप् पॆऱ्ऱनऱ् ऱाये
 • 537. पॊरुन्दिय वरुट्पॆरुम् पोकमे युऱुकॆऩप्
  पॆरुन्दय वालॆऩैप् पॆऱ्ऱनऱ् ऱाये
 • 538. आऩ्ऱसऩ् मार्क्क मणिपॆऱ वॆऩैत्ताऩ्
  ईऩ्ऱमु तळित्त विऩियनऱ् ऱाये
 • 539. पसित्तिटु तोऱुमॆऩ् पालणैन् तरुळाल्
  वसित्तमु तरुळ्पुरि वाय्मैनऱ् ऱाये
 • 540. तळर्न्दतो ऱटियेऩ् सार्पणैन् तॆऩ्ऩै
  उळन्दॆळि वित्त वॊरुमैनऱ् ऱाये
 • 541. अरुळमु तेमुत लैवकै यमुतमुम्
  तॆरुळुऱ वॆऩक्करुळ् सॆल्वऩऱ् ऱाये
 • 542. इयलमु तेमुत लॆऴुवकै यमुतमुम्
  उयलुऱ वॆऩक्करु ळुरियनऱ् ऱाये
 • 543. नण्पुऱु मॆण्वकै नववकै यमुतमुम्
  पण्पुऱ वॆऩक्करुळ् पण्पुटैत् ताये
 • 544. मऱ्ऱुळ वमुत वकैयॆला मॆऩक्के
  उऱ्ऱुण वळित्तरु ळोङ्कुनऱ् ऱाये
 • 545. कलक्कमु मस्समुङ् कटिन्दॆऩ तुळत्ते
  अलक्कणुन् तविर्त्तरु ळऩ्पुटैत् ताये
 • 546. तुय्प्पिऩि लऩैत्तुञ् सुकम्पॆऱ वळित्तॆऩक्
  कॆय्प्पॆलान् तविर्त्त विऩ्पुटैत् ताये
 • 547. सित्तिक ळॆल्लान् तॆळिन्दिट वॆऩक्के
  सत्तियै यळित्त तयवुटैत् ताये
 • 548. सत्तिनि पातन् तऩैयळित् तॆऩैमेल्
  वैत्तमु तळित्त मरपुटैत् ताये
 • 549. सत्तिसत् तर्कळॆलाञ् सार्न्दॆऩ तेवल्सॆय्
  सित्तियै यळित्त तॆय्वनऱ् ऱाये
 • 550. तऩ्ऩिक रिल्लात् तलैवऩैक् काट्टिये
  ऎऩ्ऩैमे लेऱ्ऱिय विऩियनऱ् ऱाये
 • 551. वॆळिप्पट विरुम्पिय विळैवॆला मॆऩक्के
  यळित्तळित् तिऩ्पुसॆय् यऩ्पुटैत् ताये
 • 552. ऎण्णकत् तॊटुपुऱत् तॆऩ्ऩैयॆञ् ञाऩ्ऱुङ्
  कण्णॆऩक् काक्कुङ् करुणैनऱ् ऱाये
 • 553. इऩ्ऩरु ळमुतळित् तिऱवात् तिऱल्पुरिन्
  तॆऩ्ऩै वळर्त्तिटु मिऩ्पुटैत् ताये
 • 554. ऎऩ्ऩुट लॆऩ्ऩुयि रॆऩ्ऩऱि वॆल्लाम्
  तऩ्ऩवॆऩ् ऱाक्किय तयवुटैत् ताये
 • 555. तॆरिया वकैयाऱ् सिऱियेऩ् ऱळर्न्दिटत्
  तरिया तणैत्त तयवुटैत् ताये
 • 556. सिऩमुत लऩैत्तैयुन् तीर्त्तॆऩै नऩविऩुङ्
  कऩविऩुम् पिरियाक् करुणैनऱ् ऱाये
 • 557. तूक्कमुञ् सोम्पुमॆऩ् ऱुऩ्पमु मस्समुम्
  एक्कमु नीक्किय वॆऩ्ऱऩित् ताये
 • 558. तुऩ्पॆलान् तविर्त्तुळे यऩ्पॆलाम् निरम्प
  इऩ्पॆला मळित्त वॆऩ्ऱऩित् तन्दैये
 • 559. ऎल्ला नऩ्मैयु मॆऩ्ऱऩक् कळित्त
  ऎल्लाम् वल्लसित् तॆऩ्ऱऩित् तन्दैये
 • 560. नायिऱ् कटैये ऩलम्पॆऱक् काट्टिय
  तायिऱ् पॆरितुन् तयवुटैत् तन्दैये
 • 561. अऱिविलाप् परुवत् तऱिवॆऩक् कळित्ते
  पिऱिविला तमर्न्द पेररुट् टन्दैये
 • 562. पुऩ्ऩिक रिल्लेऩ् पॊरुट्टिव णटैन्द
  तऩ्ऩिक रिल्लात् तऩिप्पॆरुन् तन्दैये
 • 563. अकत्तिऩुम् पुऱत्तिऩु ममर्न्दरुट् जोति
  सकत्तिऩि लॆऩक्के तन्दमॆय्त् तन्दैये
 • 564. इणैयिलाक् कळिप्पुऱ् ऱिरुन्दिट वॆऩक्के
  तुणैयटि सॆऩ्ऩियिऱ् सूट्टिय तन्दैये
 • 565. आतियी ऱऱिया वरुळर साट्सियिऱ्
  जोतिमा मकुटञ् सूट्टिय तन्दैये
 • 566. ऎट्टिरण् टऱिवित् तॆऩैत्तऩि येऱ्ऱिप्
  पट्टिमण् टपत्तिऱ् पतित्तमॆय्त् तन्दैये
 • 567. तङ्को लळवतु तन्दरुट् जोतिस्
  सॆङ्कोल् सॆलुत्तॆऩस् सॆप्पिय तन्दैये
 • 568. तऩ्पॊरु ळऩैत्तैयुन् तऩ्ऩर साट्सियिल्
  ऎऩ्पॊरु ळाक्किय ऎऩ्ऱऩित् तन्दैये
 • 569. तऩ्वटि वऩैत्तैयुन् तऩ्ऩर साट्सियिल्
  ऎऩ्वटि वाक्किय ऎऩ्ऱऩित् तन्दैये
 • 570. तऩ्सित् तऩैत्तैयुन् तऩ्समु कत्तिऩिल्
  ऎऩ्सित् ताक्किय ऎऩ्ऱऩित् तन्दैये
 • 571. तऩ्वस माकिय तत्तुव मऩैत्तैयुम्
  ऎऩ्वस माक्किय वॆऩ्ऩुयिर्त् तन्दैये
 • 572. तऩ्कैयिऱ् पिटित्त तऩियरुट् जोतियै
  ऎऩ्कैयिऱ् कॊटुत्त ऎऩ्ऱऩित् तन्दैये
 • 573. तऩ्ऩैयुन् तऩ्ऩरुट् सत्तियिऩ् वटिवैयुम्
  ऎऩ्ऩैयु मॊऩ्ऱॆऩ वियऱ्ऱिय तन्दैये
 • 574. तऩ्ऩिय लॆऩ्ऩियल् तऩ्सॆय लॆऩ्सॆयल्
  ऎऩ्ऩ वियऱ्ऱिय वॆऩ्ऱऩित् तन्दैये
 • 575. तऩ्ऩुरु वॆऩ्ऩुरु तऩ्ऩुरै यॆऩ्ऩुरै
  ऎऩ्ऩ वियऱ्ऱिय वॆऩ्ऱऩित् तन्दैये
 • 576. सतुरप् पेररुट् टऩिप्पॆरुन् तलैवऩॆऩ्
  ऱॆतिरऱ् ऱोङ्किय वॆऩ्ऩुटैत् तन्दैये
 • 577. मऩवाक् कऱिया वरैप्पिऩि लॆऩक्के
  इऩवाक् करुळिय वॆऩ्ऩुयिर्त् तन्दैये
 • 578. उणर्न्दुणर्न् तुणरिऩु मुणराप् पॆरुनिलै
  यणैन्दिट वॆऩक्के यरुळिय तन्दैये
 • 579. तुरियवाऴ् वुटऩे सुकपू रणमॆऩुम्
  पॆरियवाऴ् वळित्त पॆरुन्दऩित् तन्दैये
 • 580. ईऱिलाप् पतङ्कळ् यावैयुङ् कटन्द
  पेऱळित् ताण्ट पॆरुन्दकैत् तन्दैये
 • 581. ऎव्वकैत् तिऱत्तिऩु मॆय्तुतऱ् करिताम्
  अव्वकै निलैयॆऩक् कळित्तनऱ् ऱन्दैये
 • 582. इऩिप्पिऱ वानॆऱि यॆऩक्कळित् तरुळिय
  तऩिप्पॆरुन् तलैमैत् तन्दैये तन्दैये
 • 583. पऱ्ऱयर्न् तञ्सिय परिवुकण् टणैन्दॆऩैस्
  सऱ्ऱुमञ् सेलॆऩत् ताङ्किय तुणैये
 • 584. तळर्न्दवत् तरुणमॆऩ् ऱळर्वॆलान् तविर्त्तुट्
  किळर्न्दिट वॆऩक्कुक् किटैत्तमॆय्त् तुणैये
 • 585. तुऱैयितु वऴियितु तुणिवितु नीसॆयुम्
  मुऱैयितु वॆऩवे मॊऴिन्दमॆय्त् तुणैये
 • 586. ऎङ्कुऱु तीमैयु मॆऩैत्तॊट रावकै
  कङ्कुलुम् पकलुमॆय्क् कावल्सॆय् तुणैये
 • 587. वेण्टिय वेण्टिय विरुप्पॆला मॆऩक्के
  यीण्टिरुन् तरुळ्पुरि यॆऩ्ऩुयिर्त् तुणैये
 • 588. इकत्तिऩुम् परत्तिऩु मॆऩक्किटर् सारा
  तकत्तिऩुम् पुऱत्तिऩु ममर्न्दमॆय्त् तुणैये
 • 589. अयर्वऱ वॆऩक्के यरुट्टुणै याकियॆऩ्
  ऩुयिरिऩुञ् सिऱन्द वॊरुमैयॆऩ् ऩट्पे
 • 590. अऩ्पिऩिऱ् कलन्दॆऩ तऱिविऩिऱ् पयिऩ्ऱे
  इऩ्पिऩि लळैन्दवॆऩ् ऩिऩ्ऩुयिर् नट्पे
 • 591. नाऩ्पुरि वऩवॆलान् ताऩ्पुरिन् तॆऩक्के
  वाऩ्पत मळिक्क वाय्त्तनऩ् ऩट्पे
 • 592. उळ्ळमु मुणर्स्सियु मुयिरुङ् कलन्दुकॊण्
  टॆळ्ळुऱु नॆय्यिलॆऩ् ऩुळ्ळुऱु नट्पे
 • 593. सॆऱ्ऱमुन् तीमैयुन् तीर्त्तुनाऩ् सॆय्त
  कुऱ्ऱमुङ् कुणमाक् कॊण्टवॆऩ् ऩट्पे
 • 594. कुणङ्कुऱि मुतलिय कुऱित्तिटा तॆऩैये
  अणङ्कऱक् कलन्द अऩ्पुटै नट्पे
 • 595. पिणक्कुम् पेतमुम् पेयुल कोर्पुकल्
  कणक्कुन् तीर्त्तॆऩैक् कलन्दनऩ् ऩट्पे
 • 596. सवलैनॆञ् सकत्तिऩ् ऱळर्स्सियु मस्समुम्
  कवलैयुन् तविर्त्तॆऩैक् कलन्दनऩ् ऩट्पे
 • 597. कळैप्पऱिन् तॆटुत्तुक् कलक्कन् तविर्त्तॆऩक्
  किळैप्पऱिन् तुतविय वॆऩ्ऩुयि रुऱवे
 • 598. तऩ्ऩैत् तऴुवुऱु तरञ्सिऱि तऱिया
  वॆऩ्ऩैत् तऴुविय वॆऩ्ऩुयि रुऱवे
 • 599. मऩक्कुऱै नीक्किनल् वाऴ्वळित् तॆऩ्ऱुम्
  ऎऩक्कुऱ वाकिय ऎऩ्ऩुयि रुऱवे
 • 600. तुऩ्ऩु मऩातिये सूऴ्न्दॆऩैप् पिरिया
  तॆऩ्ऩुऱ वाकिय वॆऩ्ऩुयि रुऱवे
 • 601. ऎऩ्ऱुमोर् निलैयाय् ऎऩ्ऱुमो रियलाय्
  ऎऩ्ऱुमुळ् ळतुवा मॆऩ्ऱऩिस् सत्ते
 • 602. अऩैत्तुल कवैकळु माङ्काङ् कुणरिऩुम्
  इऩैत्तॆऩ वऱिया वॆऩ्ऱऩिस् सत्ते
 • 603. पॊतुमऱै मुटिकळुम् पुकलवै मुटिकळुम्
  इतुवॆऩऱ् करिता मॆऩ्ऱऩिस् सत्ते
 • 604. आकम मुटिकळु मवैपुकल् मुटिकळुम्
  एकुतऱ् करिता मॆऩ्ऱऩिस् सत्ते
 • 605. सत्तियञ् सत्तियञ् सत्तिय मॆऩवे
  इत्तकै वऴुत्तु मॆऩ्ऱऩिस् सत्ते
 • 606. तुरियमुङ् कटन्दतोर् पॆरियवाऩ् पॊरुळॆऩ
  उरैसॆय् वेतङ्क ळुऩ्ऩुमॆय्स् सत्ते
 • 607. अऩ्ऱत ऩप्पा लतऩ्परत् ततुताऩ्
  ऎऩ्ऱिट निऱैन्द वॆऩ्ऱऩिस् सत्ते
 • 608. ऎऩ्ऱुमुळ् ळतुवाय् ऎङ्कुमोर् निऱैवाय्
  ऎऩ्ऱुम् विळङ्किटु मॆऩ्ऱऩिस् सित्ते
 • 609. सत्तिकळ् पलवाय्स् सत्तर्कळ् पलवाय्
  इत्तकै विळङ्कु मॆऩ्ऱऩिस् सित्ते
 • 610. तत्तुवम् पलवाय्त् तत्तुवि पलवाय्
  इत्तकै विळङ्कु मॆऩ्ऱऩिस् सित्ते
 • 611. पटिनिलै पलवाय्प् पतनिलै पलवाय्
  इटिवऱ विळङ्किटु मॆऩ्ऱऩिस् सित्ते
 • 612. मूर्त्तर्कळ् पलवाय् मूर्त्तिकळ् पलवाय्
  एऱ्पट विळक्किटु मॆऩ्ऱऩिस् सित्ते
 • 613. उयिर्वकै पलवा युटल्वकै पलवाय्
  इयलुऱ विळक्किटु मॆऩ्ऱऩिस् सित्ते
 • 614. अऱिववै पलवा यऱिवऩ पलवाय्
  ऎऱिवऱ विळक्किटु मॆऩ्ऱऩिस् सित्ते
 • 615. निऩैववै पलवाय् निऩैवऩ पलवाय्
  इऩैवऱ विळक्किटु मॆऩ्ऱऩिस् सित्ते
 • 616. काट्सिकळ् पलवाय्क् काण्पऩ पलवाय्
  एट्सियिऩ् विळक्किटु मॆऩ्ऱऩिस् सित्ते
 • 617. सॆय्विऩै पलवाय्स् सॆय्वऩ पलवाय्
  ऎय्वऱ विळक्किटु मॆऩ्ऱऩिस् सित्ते
 • 618. अण्ट सरासर मऩैत्तैयुम् पिऱवैयुम्
  ऎण्टऱ विळक्कु मॆऩ्ऱऩिस् सित्ते
 • 619. ऎल्लाम् वल्लसित् तॆऩमऱै पुकऩ्ऱिट
  ऎल्लाम् विळक्किटु मॆऩ्ऱऩिस् सित्ते
 • 620. ऒऩ्ऱति लॊऩ्ऱऩ् ऱुरैक्कवुम् पटाताय्
  ऎऩ्ऱुमोर् पटित्ता मॆऩ्ऱऩि यिऩ्पे
 • 621. इतुवतु वॆऩ्ऩा वियलुटै यतुवाय्
  ऎतिरऱ निऱैन्द वॆऩ्ऱऩि यिऩ्पे
 • 622. आक्कुऱु मवत्तैक ळऩैत्तैयुङ् कटन्दुमेल्
  एक्कऱ निऱैन्द वॆऩ्ऱऩि यिऩ्पे
 • 623. अऱिवुक् कऱिविऩि लतुवतु वतुवाय्
  ऎऱिवऱ् ऱोङ्किय वॆऩ्ऱऩि यिऩ्पे
 • 624. विटय मॆवऱ्ऱिऩु मेऩ्मेल् विळैन्दवै
  यिटैयिटै योङ्किय वॆऩ्ऱऩि यिऩ्पे
 • 625. इम्मैयु मऱुमैयु मियम्पिटु मॊरुमैयुम्
  ऎम्मैयु निरम्पिटु मॆऩ्ऱऩि यिऩ्पे
 • 626. मुत्तर्कळ् सित्तर्कळ् सत्तिकळ् सत्तर्कळ्
  ऎत्तिऱत् तवर्क्कुमा मॆऩ्ऱऩि यिऩ्पे
 • 627. ऎल्ला निलैकळि ऩॆल्ला वुयिरुऱुम्
  ऎल्ला विऩ्पुमा मॆऩ्ऱऩि यिऩ्पे
 • 628. करुम्पुऱु साऱुङ् कऩिन्दमुक् कऩियिऩ्
  विरुम्पुऱु मिरतमु मिक्कतीम् पालुम्
 • 629. कुणङ्कॊळ्कोऱ् ऱेऩुङ् कूट्टियॊऩ् ऱाक्कि
  मणङ्कॊळप् पतञ्सॆय् वकैयुऱ वियऱ्ऱिय
 • 630. उणवॆऩप् पल्का लुरैक्किऩु निकरा
  वणमुऱु मिऩ्प मयमे यतुवाय्क्
 • 631. कलन्दऱि वुरुवाय्क् करुतुतऱ् करिताय्
  नलन्दरु विळक्कमु नविलरुन् तण्मैयुम्
 • 632. उळ्ळता यॆऩ्ऱु मुळ्ळता यॆऩ्ऩुळ्
  उळ्ळता यॆऩ्ऱ ऩुयिरुळ मुटम्पुटऩ्
 • 633. ऎल्ला मिऩिप्प वियलुऱु सुवैयळित्
  तॆल्लाम् वल्लसित् तियऱ्कैय ताकिस्
 • 634. साका वरमुन् तऩित्तपे रऱिवुम्
  माका तलिऱ्सिव वल्लप सत्तियुम्
 • 635. सॆयऱ्करु मऩन्द सित्तियु मिऩ्पमुम्
  मयक्कऱत् तरुन्दिऱल् वण्मैय ताकिप्
 • 636. पूरण वटिवाय्प् पॊङ्किमेऱ् ऱतुम्पि
  आरण मुटियुट ऩाकम मुटियुङ्
 • 637. कटन्दॆऩ तऱिवाङ् कऩमेऱ् सपैनटु
  नटन्दिकऴ् किऩ्ऱमॆञ् ञाऩवा रमुते
 • 638. सत्तिय वमुते तऩित्तिरु वमुते
  नित्तिय वमुते निऱैसिव वमुते
 • 639. सस्सिता ऩन्दत् तऩिमुत लमुते
  मॆय्स्सिता कास विळैवरु ळमुते
 • 640. आऩन्द वमुते यरुळॊळि यमुते
  ताऩन्द मिल्लात् तत्तुव वमुते
 • 641. नवनिलै तरुमोर् नल्लतॆळ् ळमुते
  सिवनिलै तऩिले तिरण्टवुळ् ळमुते
 • 642. पॊय्पटाक् करुणैप् पुण्णिय वमुते
  कैपटाप् पॆरुञ्सीर्क् कटवुळ्वा ऩमुते
 • 643. अकम्पुऱ मकप्पुऱ माकिय पुऱप्पुऱम्
  उकन्दनाऩ् किटत्तु मोङ्किय वमुते
 • 644. पऩिमुत ऩीक्किय परम्पर वमुते
  तऩिमुत लाय सितम्पर वमुते
 • 645. उलकॆलाङ् कॊळ्ळिऩु मुलप्पिला वमुते
  अलकिलाप् पॆरुन्दिऱ लऱ्पुत वमुते
 • 646. अण्टमु मतऩ्मे लण्टमु मवऱ्ऱुळ
  पण्टमुङ् काट्टिय परम्पर मणिये
 • 647. पिण्टमु मतिलुऱु पिण्टमु मवऱ्ऱुळ
  पण्टमुङ् काट्टिय परापर मणिये
 • 648. निऩैत्तवै निऩैत्तवै निऩैत्ताङ् कॆय्तुऱ
  अऩैत्तैयुन् तरुमो ररुम्पॆऱऩ् मणिये
 • 649. विण्पत मऩैत्तु मेऱ्पत मुऴुवतुङ्
  कण्पॆऱ नटत्तुङ् ककऩमा मणिये
 • 650. पार्पत मऩैत्तुम् पकरटि मुऴुवतुञ्
  सार्पुऱ नटत्तुञ् सरवॊळि मणिये
 • 651. अण्टको टिकळॆला मरैक्कणत् तेकिक्
  कण्टुकॊण् टिटवॊळिर् कलैनिऱै मणिये
 • 652. सरासर वुयिर्तॊऱुञ् साऱ्ऱिय पॊरुटॊऱुम्
  विरावियुळ् विळङ्कुम् वित्तक मणिये
 • 653. मूवरु मुऩिवरु मुत्तरुञ् सित्तरुन्
  तेवरु मतिक्कुञ् सित्तिसॆय् मणिये
 • 654. ताऴ्वॆलान् तविर्त्तुस् सकमिसै यऴिया
  वाऴ्वॆऩक् कळित्त वळरॊळि मणिये
 • 655. नवमणि मुतलिय नलमॆलान् तरुमॊरु
  सिवमणि यॆऩुमरुट् सॆल्वमा मणिये
 • 656. वाऩ्पॆऱऱ् करिय वकैयॆलाम् विरैन्दु
  नाऩ्पॆऱ वळित्त नातमन् तिरमे
 • 657. कऱ्पम् पलपल कऴियिऩु मऴियाप्
  पॊऱ्पुऱ वळित्त पुऩितमन् तिरमे
 • 658. अकरमु मुकरमु मऴियास् सिकरमुम्
  वकरमु माकिय वाय्मैमन् तिरमे
 • 659. ऐन्दॆऩ वॆट्टॆऩ वाऱॆऩ नाऩ्कॆऩ
  मुन्दुऱु मऱैमुऱै मॊऴियुमन् तिरमे
 • 660. वेतमु माकम विरिवुक ळऩैत्तुम्
  ओतनिऩ् ऱुलवा तोङ्कुमन् तिरमे
 • 661. उटऱ्पिणि यऩैत्तैयु मुयिर्प्पिणि यऩैत्तैयु
  मटर्प्पऱत् तविर्त्त वरुट्सिव मरुन्दे
 • 662. सित्तिक्कु मूलमाञ् सिवमरुन् तॆऩवुळन्
  तित्तिक्कु ञाऩत् तिरुवरुण् मरुन्दे
 • 663. इऱन्दव रॆल्ला मॆऴुन्दिटप् पुरियुञ्
  सिऱन्दवल् लपमुऱु तिरुवरुण् मरुन्दे
 • 664. मरणप् पॆरुम्पिणि वारा वकैमिकु
  करणप् पॆरुन्दिऱल् काट्टिय मरुन्दे
 • 665. नरैतिरै मूप्पवै नण्णा वकैतरुम्
  उरैतरु पॆरुञ्सी रुटैयनऩ् मरुन्दे
 • 666. ऎऩ्ऱे यॆऩ्ऩिऩु मिळमैयो टिरुक्क
  नऩ्ऱे तरुमॊरु ञाऩमा मरुन्दे
 • 667. मलप्पिणि तविर्त्तरुळ् वलन्दरु किऩ्ऱतोर्
  नलत्तकै यतुवॆऩ नाट्टिय मरुन्दे
 • 668. सिऱ्सपै नटुवे तिरुनटम् पुरियुम्
  अऱ्पुत मरुन्दॆऩु माऩन्द मरुन्दे
 • 669. इटैयुऱप् पटात वियऱ्कै विळक्कमाय्त्
  तटैयॊऩ्ऱु मिल्लात् तकवुटै यतुवाय्
 • 670. माऱ्ऱिवै यॆऩ्ऩ मतित्तळप् परिताय्
  ऊऱ्ऱमुम् वण्णमु मॊरुङ्कुटै यतुवाय्क्
 • 671. काट्सिक् किऩियनऱ् कलैयुटै यतुवाय्
  आट्सिक् कुरियपऩ् माट्सियु मुटैत्ताय्
 • 672. कैतवर् कऩविऩुङ् काण्टऱ् करिताय्स्
  सॆय्तवप् पयऩान् तिरुवरुळ् वलत्ताल्
 • 673. उळम्पॆऱु मिटमॆला मुतवुक वॆऩवे
  वळम्पट वाय्त्तु मऩ्ऩिय पॊऩ्ऩे
 • 674. पुटम्पटात् तरमुम् विटम्पटात् तिऱमुम्
  वटम्पटा नलमुम् वाय्त्तसॆम् पॊऩ्ऩे
 • 675. मुम्मैयुन् तरुमॊरु सॆम्मैयै युटैत्ताय्
  इम्मैये किटैत्तिङ् किलङ्किय पॊऩ्ऩे
 • 676. ऎटुत्तॆटुत् तुतविऩु मॆऩ्ऱुङ् कुऱैया
  तटुत्तटुत् तोङ्कुमॆय् यरुळुटैप् पॊऩ्ऩे
 • 677. तळर्न्दिटे लॆटुक्किऩ् वळर्न्दिटु वेमॆऩक्
  किळर्न्दिट वुरैत्तुक् किटैत्तसॆम् पॊऩ्ऩे
 • 678. ऎण्णिय तोऱु मियऱ्ऱुक वॆऩ्ऱऩै
  यण्णियॆऩ् करत्ति लमर्न्दपैम् पॊऩ्ऩे
 • 679. नीकेण् मऱक्किऩु निऩ्ऩैयाम् विट्टुप्
  पोके मॆऩवॆऩैप् पॊरुन्दिय पॊऩ्ऩे
 • 680. ऎण्णिय वॆण्णियाङ् कॆय्तिट वॆऩक्कुप्
  पण्णिय तवत्ताऱ् पऴुत्तसॆम् पॊऩ्ऩे
 • 681. विण्णियऱ् ऱलैवरुम् वियन्दिट वॆऩक्कुप्
  पुण्णियप् पयऩाऱ् पूत्तसॆम् पॊऩ्ऩे
 • 682. नाल्वकै नॆऱियिऩु नाट्टुक वॆऩवे
  पाल्वकै मुऴुतुम् पणित्तपैम् पॊऩ्ऩे
 • 683. ऎऴुवकै नॆऱियिऩु मियऱ्ऱुक वॆऩवे
  मुऴुवकै काट्टि मुयङ्किय पॊऩ्ऩे
 • 684. ऎण्णिय पटियॆला मियऱ्ऱुक वॆऩ्ऱॆऩैप्
  पुण्णिय पलत्ताऱ् पॊरुन्दिय नितिये
 • 685. ऊऴितो ऱूऴि युलप्पुऱा तोङ्कि
  वाऴियॆऩ् ऱॆऩक्कु वाय्त्तनऩ् ऩितिये
 • 686. इतमुऱ वूऴितो ऱॆटुत्तॆटुत् तुलकोर्क्
  कुतविऩु मुलवा तोङ्कुनऩ् ऩितिये
 • 687. इरुनिति यॆऴुनिति यियऩव नितिमुतऱ्
  ऱिरुनिति यॆल्लान् तरुमॊरु नितिये
 • 688. ऎव्वकै नितिकळु मिन्दमा नितियिटै
  अव्वकै किटैक्कुमॆऩ् ऱरुळिय नितिये
 • 689. अऱ्पुतम् विळङ्कु मरुट्पॆरु नितिये
  कऱ्पऩै कटन्द करुणैमा नितिये
 • 690. नऱ्कुण नितिये सऱ्कुण नितिये
  निऱ्कुण नितिये सिऱ्कुण नितिये
 • 691. पळकिला तोङ्कुम् पळिक्कुमा मलैये
  वळमॆला निऱैन्द माणिक्क मलैये
 • 692. मतियुऱ विळङ्कु मरकत मलैये
  वतितरु पेरॊळि वस्सिर मलैये
 • 693. उरैमऩङ् कटन्दाङ् कोङ्कुपॊऩ् मलैये
  तुरियमेल् वॆळियिऱ् जोतिमा मलैये
 • 694. पुऱ्पुतन् तिरैनुरै पुरैमुत लिलतोर्
  अऱ्पुतक् कटले यमुतत्तण् कटले
 • 695. इरुट्कलै तविर्त्तॊळि यॆल्लाम् वऴङ्किय
  अरुट्पॆरुङ् कटले याऩन्दक् कटले
 • 696. पवक्कटल् कटन्दुनाऩ् पार्त्तपो तरुके
  उवप्पुऱु वळङ्कॊण् टोङ्किय करैये
 • 697. ऎऩ्ऱुयर्स् सोटैक ळॆल्लान् तविर्त्तुळ
  नऩ्ऱुऱ विळङ्किय नन्दऩक् कावे
 • 698. सेऱ्ऱुनी रिऩ्ऱिनऱ् ऱीञ्सुवै तरुमोर्
  ऊऱ्ऱुनीर् निरम्प वुटैयपून् तटमे
 • 699. कोटैवाय् विरिन्द कुळिर्तरु निऴले
  मेटैवाय् वीसिय मॆल्लिय काऱ्ऱे
 • 700. कळैप्पऱक् किटैत्त करुणैनऩ् ऩीरे
  इळैप्पऱ वाय्त्त विऩ्सुवै युणवे
 • 701. तॆऩ्ऩैवाय्क् किटैत्त सॆव्विळ नीरे
  तॆऩ्ऩैवाऩ् पलत्तिऱ् ऱिरुकुतीम् पाले
 • 702. नीर्नसै तविर्क्कु नॆल्लियङ् कऩिये
  वेर्विळै पलविऩ् मॆऩ्सुवैस् सुळैये
 • 703. कट्टुमाम् पऴमे कतलिवाऩ् पऴमे
  इट्टनऱ् सुवैसॆय् यिलन्दैयङ् कऩिये
 • 704. पुऩितवाऩ् ऱरुविऱ् पुतुमैयाम् पलमे
  कऩियॆलाङ् कूट्टिक् कलन्दतीञ् सुवैये
 • 705. इतन्दरु करुम्पि लॆटुत्ततीञ् साऱे
  पतन्दरु वॆल्लप् पाकिऩिऩ् सुवैये
 • 706. सालवे यिऩिक्कुञ् सर्क्करैत् तिरळे
  एलवे नावुक् किऩियकऱ् कण्टे
 • 707. उलप्पुऱा तिऩिक्कु मुयर्मलैत् तेऩे
  कलप्पुऱा मतुरङ् कऩिन्दकोऱ् ऱेऩे
 • 708. नवैयिला तॆऩक्कु नण्णिय नऱवे
  सुवैयॆलान् तिरट्टिय तूयतीम् पतमे
 • 709. पतम्पॆऱक् काय्स्सिय पसुनऱुम् पाले
  इतम्पॆऱ वुरुक्किय विळम्पसु नॆय्ये
 • 710. उलर्न्दिटा तॆऩ्ऱु मॊरुपटित् ताकि
  मलर्न्दुनल् वण्णम् वयङ्किय मलरे
 • 711. इकन्दरु पुविमुत लॆव्वुल कुयिर्कळुम्
  उकन्दिट मणक्कुञ् सुकन्दनऩ् मणमे
 • 712. याऴुऱु मिसैये यिऩियविऩ् ऩिसैये
  एऴुऱु मिसैये यियलरु ळिसैये
 • 713. तिवळॊळिप् परुवञ् सेर्न्दनल् लवळे
  अवळॊटुङ् कूटि यटैन्दतोर् सुकमे
 • 714. नातनल् वरैप्पि ऩण्णिय पाट्टे
  वेतकी तत्तिल् विळैतिरुप् पाट्टे
 • 715. नऩ्मार्क्कर् नावि ऩविऱ्ऱिय पाट्टे
  सऩ्मार्क्क सङ्कन् तऴुविय पाट्टे
 • 716. नम्पुऱु माकम नविऱ्ऱिय पाट्टे
  ऎम्पल माकिय वम्पलप् पाट्टे
 • 717. ऎऩ्मऩक् कण्णे ऎऩ्ऩरुट् कण्णे
  ऎऩ्ऩिरु कण्णे यॆऩ्कणुण् मणिये
 • 718. ऎऩ्पॆरुङ् कळिप्पे यॆऩ्पॆरुम् पॊरुळे
  ऎऩ्पॆरुन् तिऱले यॆऩ्पॆरुञ् सॆयले
 • 719. ऎऩ्पॆरुन् तवमे ऎऩ्ऱवप् पलऩे
  ऎऩ्पॆरुञ् सुकमे यॆऩ्पॆरुम् पेऱे
 • 720. ऎऩ्पॆरु वाऴ्वे यॆऩ्ऱॆऩ्वाऴ् मुतले
  ऎऩ्पॆरु वऴक्के यॆऩ्पॆरुङ् कणक्के
 • 721. ऎऩ्पॆरु नलमे यॆऩ्पॆरुङ् कुलमे
  ऎऩ्पॆरु वलमे यॆऩ्पॆरुम् पुलमे
 • 722. ऎऩ्पॆरु वरमे यॆऩ्पॆरुन् तरमे
  ऎऩ्पॆरु नॆऱिये यॆऩ्पॆरु निलैये
 • 723. ऎऩ्पॆरुङ् कुणमे ऎऩ्पॆरुङ् करुत्ते
  ऎऩ्पॆरुन् तयवे यॆऩ्पॆरुङ् कतिये
 • 724. ऎऩ्पॆरुम् पतिये यॆऩ्ऩुयि रियले
  ऎऩ्पॆरु निऱैवे यॆऩ्ऱऩि यऱिवे
 • 725. तोलॆलाङ् कुऴैन्दिटस् सूऴ्नरम् पऩैत्तुम्
  मेलॆलाङ् कट्टवै विट्टुविट् टियङ्किट
 • 726. ऎऩ्पॆला नॆक्कुनॆक् कियलिटै नॆकिऴ्न्दिट
  मॆऩ्पुटैत् तसैयॆला मॆय्युऱत् तळर्न्दिट
 • 727. इरत्त मऩैत्तुमुळ् ळिऱुकिटस् सुक्किलम्
  उरत्तिटै पन्दित् तॊरुतिर ळायिट
 • 728. मटलॆला मूळै मलर्न्दिट वमुतम्
  उटलॆला मूऱ्ऱॆटुत् तोटि निरम्पिट
 • 729. ऒण्णुतल् वियर्त्तिट वॊळिमुक मलर्न्दिट
  तण्णिय वुयिर्प्पिऩिऱ् सान्दन् ततुम्पिट
 • 730. उण्णकै तोऱ्ऱिट वुरोमम् पॊटित्तिटक्
  कण्णिऩीर् पॆरुकिक् काल्वऴिन् तोटिट
 • 731. वाय्तुटित् तलऱिट वळर्सॆवित् तुणैकळिऱ्
  कूयिसैप् पॊऱियॆलाङ् कुम्मॆऩक् कॊट्टिट
 • 732. मॆय्यॆलाङ् कुळिर्न्दिट मॆऩ्मार् पसैन्दिटक्
  कैयॆलाङ् कुविन्दिटक् कालॆलाञ् सुलविट
 • 733. मऩङ्कऩिन् तुरुकिट मतिनिऱैन् तॊळिर्न्दिट
  इऩम्पॆऱु सित्त मियैन्दु कळित्तिट
 • 734. अकङ्कार माङ्काङ् कतिकरिप् पमैन्दिटस्
  सकङ्काण वुळ्ळन् तऴैत्तु मलर्न्दिट
 • 735. अऱिवुरु वऩैत्तु माऩन्द मायिटप्
  पॊऱियुऱु माऩ्मतऱ् पोतमुम् पोयिटत्
 • 736. तत्तुव मऩैत्तुन् तामॊरुङ् कॊऴिन्दिटस्
  सत्तुव मॊऩ्ऱे तऩित्तुनिऩ् ऱोङ्किट
 • 737. उलकॆलाम् विटय मुळवॆला मऱैन्दिट
  अलकिला वरुळि ऩासैमेऱ् पॊङ्किट
 • 738. ऎऩ्ऩुळत् तॆऴुन्दुयि रॆल्ला मलर्न्दिट
  ऎऩ्ऩुळत् तोङ्किय ऎऩ्ऱऩि यऩ्पे
 • 739. पॊऩ्ऩटि कण्टरुट् पुत्तमु तुणवे
  ऎऩ्ऩुळत् तॆऴुन्द वॆऩ्ऩुटै यऩ्पे
 • 740. तऩ्ऩैये यॆऩक्कुत् तन्दरु ळॊळियाल्
  ऎऩ्ऩैवे तित्त ऎऩ्ऱऩि यऩ्पे
 • 741. ऎऩ्ऩुळे यरुम्पि यॆऩ्ऩुळे मलर्न्दु
  ऎऩ्ऩुळे विरिन्द ऎऩ्ऩुटै यऩ्पे
 • 742. ऎऩ्ऩुळे विळङ्कि यॆऩ्ऩुळे पऴुत्तु
  ऎऩ्ऩुळे कऩिन्द वॆऩ्ऩुटै यऩ्पे
 • 743. तऩ्ऩुळे निऱैवुऱु तरमॆला मळित्ते
  ऎऩ्ऩुळे निऱैन्द ऎऩ्ऱऩि यऩ्पे
 • 744. तुऩ्पुळ वऩैत्तुन् तॊलैत्तॆऩ तुरुवै
  यिऩ्पुऱु वाक्किय ऎऩ्ऩुटै यऩ्पे
 • 745. पॊऩ्ऩुटम् पॆऩक्कुप् पॊरुन्दिटुम् पॊरुट्टा
  ऎऩ्ऩुळङ् कलन्द ऎऩ्ऱऩि यऩ्पे
 • 746. तऩ्वस माकित् ततुम्पिमेऱ् पॊङ्कि
  ऎऩ्वसङ् कटन्द ऎऩ्ऩुटै यऩ्पे
 • 747. तऩ्ऩुळे पॊङ्किय तण्णमु तुणवे
  ऎऩ्ऩुळे पॊङ्किय ऎऩ्ऱऩि यऩ्पे
 • 748. अरुळॊळि विळङ्किट वाणव मॆऩुमोर्
  इरुळऱ वॆऩ्ऩुळत् तेऱ्ऱिय विळक्के
 • 749. तुऩ्पुऱु तत्तुवत् तुरिसॆला नीक्किनल्
  लिऩ्पुऱ वॆऩ्ऩुळत् तेऱ्ऱिय विळक्के
 • 750. मयलऱ वऴिया वाऴ्वुमेऩ् मेलुम्
  इयलुऱ वॆऩ्ऩुळत् तेऱ्ऱिय विळक्के
 • 751. इटुवॆळि यऩैत्तु मियलॊळि विळङ्किट
  नटुवॆळि नटुवे नाट्टिय विळक्के
 • 752. करुवॆळि यऩैत्तुङ् कतिरॊळि विळङ्किट
  उरुवॆळि नटुवे यॊळिर्तरु विळक्के
 • 753. तेऱ्ऱिय वेतत् तिरुमुटि विळङ्किट
  एऱ्ऱिय ञाऩ वियलॊळि विळक्के
 • 754. आकम मुटिमे लरुळॊळि विळङ्किट
  वेकम तऱवे विळङ्कॊळि विळक्के
 • 755. आरियर् वऴुत्तिय वरुणिलै यऩाति
  कारियम् विळक्कुमोर् कारण विळक्के
 • 756. तण्णिय वमुते तन्दॆऩ तुळत्ते
  पुण्णियम् पलित्त पूरण मतिये
 • 757. उय्तर वमुत मुतवियॆऩ् ऩुळत्ते
  सॆय्तवम् पलित्त तिरुवळर् मतिये
 • 758. पतियॆलान् तऴैक्कप् पतम्पॆऱु ममुत
  नितियॆला मळित्त निऱैतिरु मतिये
 • 759. पालॆऩत् तण्कतिर् परप्पियॆञ् ञाऩ्ऱु
  मेल्वॆळि विळङ्क विळङ्किय मतिये
 • 760. उयङ्किय उळ्ळमु मुयिरुन् तऴैत्तिट
  वयङ्किय करुणै मऴैपॊऴि मऴैये
 • 761. ऎऩ्ऩैयुम् पणिकॊण् टॆऩ्ऩुळे निरम्प
  मऩ्ऩिय करुणै मऴैपॊऴि मऴैये
 • 762. उळङ्कॊळु मॆऩक्के युवकैमेऱ् पॊङ्कि
  वळङ्कॊळक् करुणै मऴैपॊऴि मऴैये
 • 763. नलन्दर वुटलुयिर् नल्लऱि वॆऩक्के
  मलर्न्दिटक् करुणै मऴैपॊऴि मऴैये
 • 764. तूय्मैया लॆऩतु तुरिसॆला नीक्किनल्
  वाय्मैयाऱ् करुणै मऴैपॊऴि मऴैये
 • 765. वॆम्मल विरवतु विटितरु णन्दऩिऱ्
  सॆम्मैयि लुतित्तुळन् तिकऴ्न्दसॆञ् सुटरे
 • 766. तिरैयॆलान् तविर्त्तुस् सॆव्वियुऱ् ऱाङ्के
  वरैयॆलाम् विळङ्क वयङ्कुसॆञ् सुटरे
 • 767. अलकिलात् तलैवर्क ळरसुसॆय् तत्तुव
  उलकॆलाम् विळङ्क वोङ्कुसॆञ् सुटरे
 • 768. मुऩ्ऩुऱु मलविरुळ् मुऴुवतु नीक्किये
  ऎऩ्ऩुळ वरैमे लॆऴुन्दसॆञ् सुटरे
 • 769. आतियु नटुवुट ऩन्दमुङ् कटन्द
  जोतिया यॆऩ्ऩुळञ् सूऴ्न्दमॆय्स् सुटरे
 • 770. उळ्ळॊळि योङ्किट वुयिरॊळि विळङ्किट
  वॆळ्ळॊळि काट्टिय मॆय्यरुट् कऩले
 • 771. नलङ्कॊळप् पुरिन्दिटु ञाऩया कत्तिटै
  वलञ्सुऴित् तॆऴुन्दु वळर्न्दमॆय्क् कऩले
 • 772. वेतमु माकम विरिवुम् परम्पर
  नातमुङ् कटन्द ञाऩमॆय्क् कऩले
 • 773. ऎण्णिय वॆण्णिय वॆल्लान्दर वॆऩुळ्
  नण्णिय पुण्णिय ञाऩमॆय्क् कऩले
 • 774. वलमुऱु सुत्तसऩ् मार्क्क निलैपॆऱु
  नलमॆला मळित्त ञाऩमॆय्क् कऩले
 • 775. इरवॊटु पकलिला वियल्पॊतु नटमिटु
  परमवे तान्दप् परम्परञ् सुटरे
 • 776. वरनिऱै पॊतुविटै वळर्तिरु नटम्पुरि
  परमसित् तान्दप् पतिपरञ् सुटरे
 • 777. समरस सत्तियस् सपैयि ऩटम्पुरि
  समरस सत्तियत् तऱ्सुयञ् सुटरे
 • 778. सपैयॆऩ तुळमॆऩत् ताऩमर्न् तॆऩक्के
  अपय मळित्ततो ररुट्पॆरुञ् जोति
 • 779. मरुळॆलान् तविर्त्तु वरमॆलाङ् कॊटुत्ते
  अरुळमु तरुत्तिय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 780. वाऴिनिऩ् पेररुळ् वाऴिनिऩ् पॆरुञ्सीर्
  आऴियॊऩ् ऱळित्त वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 781. ऎऩ्ऩैयुम् पॊरुळॆऩ वॆण्णियॆऩ् ऩुळत्ते
  अऩ्ऩैयु मप्पऩु माकिवीऱ् ऱिरुन्दु
 • 782. उलकियल् सिऱितु मुळम्पिटि यावकै
  अलकिल्पे ररुळा लऱिवतु विळक्किस्
 • 783. सिऱुनॆऱि सॆल्लात् तिऱऩळित् तऴिया
  तुऱुनॆऱि युणर्स्सितन् तॊळियुऱप् पुरिन्दु
 • 784. साकाक् कल्वियिऩ् ऱरमॆला मुणर्त्तिस्
  साका वरत्तैयुन् तन्दुमेऩ् मेलुम्
 • 785. अऩ्पैयुम् विळैवित् तरुट्पे रॊळियाल्
  इऩ्पैयु निऱैवित् तॆऩ्ऩैयु निऩ्ऩैयुम्
 • 786. ओरुरु वाक्किया ऩुऩ्ऩिय पटियॆलाञ्
  सीरुऱस् सॆय्तुयिर्त् तिऱम्पॆऱ वऴिया
 • 787. अरुळमु तळित्तऩै यरुणिलै येऱ्ऱिऩै
  अरुळऱि वळित्तऩै यरुट्पॆरुञ् जोति
 • 788. वॆल्कनिऩ् पेररुळ् वॆल्कनिऩ् पॆरुञ्सीर्
  अल्कलिऩ् ऱोङ्किय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 789. उलकुयिर्त् तिरळॆला मॊळिनॆऱि पॆऱ्ऱिट
  इलकुमैन् तॊऴिलैयुम् याऩ्सॆयत् तन्दऩै
 • 790. पोऱ्ऱिनिऩ् पेररुळ् पोऱ्ऱिनिऩ् पॆरुञ्सीर्
  आऱ्ऱलि ऩोङ्किय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 791. मूवरुन् तेवरु मुत्तरुञ् सित्तरुम्
  यावरुम् पॆऱ्ऱिटा वियलॆऩक् कळित्तऩै
 • 792. पोऱ्ऱिनिऩ् पेररुळ् पोऱ्ऱिनिऩ् पॆरुञ्सीर्
  आऱ्ऱलि ऩोङ्किय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 793. सित्तिक ळऩैत्तैयुन् तॆळिवित् तॆऩक्के
  सत्तिय निलैतऩैत् तयविऩिऱ् ऱन्दऩै
 • 794. पोऱ्ऱिनिऩ् पेररुळ् पोऱ्ऱिनिऩ् पॆरुञ्सीर्
  आऱ्ऱलि ऩोङ्किय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 795. उलकिऩि लुयिर्कळुक् कुऱुमिटै यूऱॆलाम्
  विलकनी यटैन्दु विलक्कुक मकिऴ्क
 • 796. सुत्तसऩ् मार्क्क सुकनिलै पॆऱुक
  उत्तम ऩाकुक वोङ्कुक वॆऩ्ऱऩै
 • 797. पोऱ्ऱिनिऩ् पेररुळ् पोऱ्ऱिनिऩ् पॆरुञ्सीर्
  आऱ्ऱलि ऩोङ्किय वरुट्पॆरुञ् जोति
 • 798. अरुट्पॆरुञ् जोति यरुट्पॆरुञ् जोति
  अरुट्पॆरुञ् जोति यरुट्पॆरुञ् जोति

அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் // அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல்