திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
arutperunjsoothi attakam
aruṭperuñsōti aṭṭakam
sivapathi viLakkam
sivapati viḷakkam
Sixth Thirumurai

004. pathi viLakkam
pati viḷakkam

  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. akaran-ilai viLangkusaththar anaivarukkum avarpaal
  amarnthasaththi maaravarkaL anaivarukkum avaraal
  pakaravarum aNtavakai anaiththinukkum piNtap
  pakuthikaLang kanaiththinukkum pathangkaLanaith thinukkum
  ikaramuRum uyirevaikkum karuvikaLang kevaikkum
  epporutkum anupavangkaL evaikkummuththi evaikkum
  sikaramuthal siththivakai evaikkumoLi vazangkum
  thirussiRRam palanthanilee theyvamonRee kaNtiir.
 • 2. vaNNamiku puuthaveLi pakuthiveLi muthalaa
  vakukkumati veLikaLelaam vayangkuveLi yaaki
  eNNamuRu maamavuna veLiyaaki athanmeel
  isaiththapara veLiyaaki iyalupaya veLiyaay
  aNNuRusiR paraveLiyaayth thaRparamaam veLiyaay
  amarnthaperu veLiyaaki aruLinpa veLiyaayth
  thiNNamuRum thaniiyaRkai uNmaiveLi yaana
  thirussiRRam palanthanilee theyvamonRee kaNtiir.
 • 3. saarpuutha viLakkamotu pakuthikaLin viLakkam
  thaththuvangkaL viLakkamelaan- tharuviLakka maaki
  n-eeraathi viLakkamathaayp paraiviLakka maaki
  n-ilaiththaparaa paraiviLakka maakiakam puRamum
  peeraasai viLakkamathaays suththaviLak kamathaayp
  peruviLakka maakielaam peRRaviLak kamathaays
  siiraata viLangkukinRa iyaRkaiviLak kamathaam
  thirussiRRam palanthanilee theyvamonRee kaNtiir.
 • 4. itampeRumin- thiriyainpam karaNainpam ulaka
  inpamuyir inpammuthal eythuminpa maakith
  thatampeRumoor aanmainpam thaniththaaRi vinpam
  saththiyappee rinpammuththi inpamumaay athanmeel
  n-atampeRumeyp poruLinpam n-irathisaya inpam
  njaanasiththip perumpooka n-aattarasin pamumaayth
  thitampeRaoong kiyaiyaRkaith thaniinpa mayamaam
  thirussiRRam palanthanilee theyvamonRee kaNtiir.
 • 5. ellaanthaan utaiyathuvaay ellaamval lathuvaay
  ellaanthaan aanathuvaay ellaanthaan alathaays
  sollaalum poruLaalum thoonRumaRi vaalum
  thuNinthaLakka mutiyaathaayth thuriyaveLi katantha
  vallaaLar anupavaththee athuathuvaay avarum
  mathiththitungkaal ariyathuvaayp periyathuvaay aNuvum
  sellaatha n-ilaikaLinum selluvathaay viLangkum
  thirussiRRam palanthanilee theyvamonRee kaNtiir.
 • 6. ayarvaRupee raRivaaki avvaRivuk kaRivaay
  aRivaRivuL aRivaayaang kathanuLLoor aRivaay
  mayarvaRumoor iyaRkaiuNmaith thaniaRivaays seyaRkai
  mannumaRi vanaiththinukkum vayangkiyathaa rakamaayth
  thuyaraRuthaa rakamuthalaay ammuthaRkoor muthalaayth
  thuriyan-ilai katanthathanmeel suththasiva n-ilaiyaay
  uyarvuRusiR Rampalaththee ellaanthaa maaki
  oongkukinRa thanikkatavuL oruvaruNtee kaNtiir.
 • 7. aNtamelaam piNtamelaam uyirkaLelaam poruLkaL
  aanaelaam itangkaLelaam n-iikkamaRa n-iRainthee
  koNtaelaang koNtaelaam koNtukoNtu meelum
  koLvathaRkee itangkotuththuk koNtusalip pinRik
  kaNtamelaang katanthun-inRee akaNtamathaay athuvum
  katanthaveLi yaayathuvum katanthathani veLiyaam
  oNthakusiR Rampalaththee ellaamval lavaraay
  oongkukinRa thanikkatavuL oruvaruNtee kaNtiir.
 • 8. paarotun-iir kanalkaaRRaa kaayamenum puuthap
  pakuthimuthal pakarn-aathap pakuthivarai yaana
  eerpeRuthath thuvauruvaayth thaththuvakaa raNamaay
  iyampiyakaa raNamuthalaayk kaaraNaththin mutivaay
  n-eeruRumam mutivanaiththum n-ikaznthitupuu raNamaay
  n-iththiyamaays saththiyamaay n-iRkuNasiR kuNamaay
  oortharusan maaththiramaam thirussiRRam palaththee
  oongkukinRa thanikkatavuL oruvaruNtee kaNtiir.
 • 9. iravimathi utukkaLmuthal kalaikaLelaam thammoor
  ileesamathaay eNkatanthee ilangkiyapiN taaNtam
  paravumaRRaip poruLkaLuyirth thiraLkaLmuthal ellaam
  pakarakaththum puRaththumakap puRaththutanap puRaththum
  viraviengkum n-iikkamaRa viLangkiantha maathi
  viLampariya peeroLiyaay avvoLippee roLiyaay
  uravuRusin maaththiramaam thirussiRRam palaththee
  oongkukinRa thanikkatavuL oruvaruNtee kaNtiir.
 • 10. aaRRuvita yaanantham thaththuvaa nantham
  aNiyookaa nanthammathip parunjaanaa nantham
  peeRRuRumaan maanantham paramaanan- thanjseer
  piramaanan- thamsaanthap peeraanan- thaththoo
  teeRRitumee kaanantham aththuvithaa nantham
  iyanRasassi thaanantham suththasivaa nantha
  uuRRamathaam samarasaa nanthasapai thanilee
  oongkukinRa thanikkatavuL oruvaruNtee kaNtiir.
 • 11. vakuththauyir muthaRpalavaam poruLkaLukkum vativam
  vaNNan-ala muthaRpalavaang kuNangkaLukkum pukuthal
  pukuththaluRal muthaRpalavaam seyalkaLukkum thaamee
  pukalkaraNam upakaraNam karuviupa karuvi
  mikunthauRup pathikaraNam kaaraNampal kaalam
  vithiththitumaR Ravaimuzuthum aakiallaar aaki
  ukappuRumoor suththasivaa nanthasapai thanilee
  oongkukinRa thanikkatavuL oruvaruNtee kaNtiir.
 • 12. iyaRkaiyilee paasangkaL onRumilaar kuNangkaL
  eethumilaar thaththuvangkaL eethumilaar maRRoor
  seyaRkaiillaar piRappillaar iRappillaar yaathum
  thiripillaar kaLangkamillaar thiimaionRum illaar
  viyappuRaveeN tuthalillaar veeNtaamai illaar
  meyyeemey aakiengkum viLangkiinpa mayamaay
  uyaththarumoor suththasivaa nanthasapai thanilee
  oongkukinRa thanikkatavuL oruvaruNtee kaNtiir.
 • 13. onRumalaar iraNtumalaar onRiraNtum aanaar
  uruvumalaar aruvumalaar uruaruvum aanaar
  anRumuLaar inRumuLaar enRumuLaar thamakkoor
  aathiyilaar anthamilaar arumperunjsoo thiyinaar
  enRukanal mathiakaththum puRaththumviLang kituvaar
  yaavumilaar yaavumuLaar yaavumalaar yaavum
  onRuRuthaam aakin-inRaar thirussiRRam palaththee
  oongkukinRa thanikkatavuL oruvaruNtee kaNtiir.

திருச்சிற்றம்பலத் தெய்வமணிமாலை // பதி விளக்கம்

No audios found!