திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಕಾಣಾಪ್ ಪತ್ತು
kāṇāp pattu
ಕುಱೈ ನೇರ್ಂದ ಪತ್ತು
kuṟai nērnta pattu
Fifth Thirumurai

026. ಪಣಿತ್ತಿಱಞ್ ಸಾಲಾಮೈ
paṇittiṟañ sālāmai

  ಕಲಿ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ವಞ್ಸಕಪ್ ಪೇತೈಯರ್ ಮಯಕ್ಕಿಲ್ ಆೞ್ಂದುೞಲ್
  ನೆಞ್ಸಕಪ್ ಪಾವಿಯೇನ್ ನಿನೈಂದಿ ಲೇನ್ಐಯೋ
  ವೆಞ್ಸಕಪ್ ಪೋರಿನೈ ವಿಟ್ಟು ಳೋರ್ಪುಕೞ್
  ತಞ್ಸಕತ್ ತಣಿಕೈವಾೞ್ ತರುಮ ವಾನೈಯೇ.
 • 2. ವಾನ್ನಿಕರ್ ಕೂಂದಲಾರ್ ವನ್ಕ ಣಾಲ್ಮಿಕ
  ಮಾಲ್ನಿಕೞ್ ಪೇತೈಯೇನ್ ಮತಿತ್ತಿ ಲೇನ್ ಐಯೋ
  ತಾನ್ಇರುಂ ಪುಕೞ್ಕೊಳುಂ ತಣಿಕೈ ಮೇಲ್ಅರುಳ್
  ತೇನ್ಇರುನ್ ತೊೞುಕಿಯ ಸೆಙ್ಕ ರುಂಪೈಯೇ.
 • 3. ಕರುಙ್ಕಟು ನಿಕರ್ನೆಟುಙ್ ಕಣ್ಣಿ ನಾರ್ಮಯಲ್
  ಒರುಙ್ಕುಱು ಮನತ್ತಿನೇನ್ ಉನ್ನಿ ಲೇನ್ಐಯೋ
  ತರುಂಪುಕೞ್ ಮಿಕುಂದಿಟುನ್ ತಣಿಕೈ ಮಾಮಲೈ
  ಮರುಙ್ಕಮರ್ನ್ ತನ್ಪರುಳ್ ಮನ್ನುಂ ವಾೞ್ವೈಯೇ.
 • 4. ವೈವಳರ್ ವಾಟ್ಕಣಾರ್ ಮಯಕ್ಕಿಲ್ ವೀೞ್ಂದಱಾಪ್
  ಪೊಯ್ವಳರ್ ನೆಞ್ಸಿನೇನ್ ಪೋಱ್ಱಿ ಲೇನ್ಐಯೋ
  ಮೆಯ್ವಳರ್ ಅನ್ಪರ್ಕಳ್ ಮೇವಿ ಏತ್ತುಱುಂ
  ಸೆಯ್ವಳರ್ ತಣಿಕೈಯಿಲ್ ಸೆೞಿಕ್ಕುಂ ತೇನೈಯೇ.
 • 5. ಸೆೞಿಪ್ಪಟುಂ ಮಙ್ಕೈಯರ್ ತೀಯ ಮಾಯೈಯಿಲ್
  ಪೞಿಪ್ಪಟುಂ ನೆಞ್ಸಿನೇನ್ ಪರವಿ ಲೇನ್ಐಯೋ
  ವೞಿಪ್ಪಟುಂ ಅನ್ಪರ್ಕಳ್ ವಱುಮೈ ನೀಕ್ಕಿಯೇ
  ಪೊೞಿಱ್ಪಟುಂ ತಣಿಕೈಯಿಲ್ ಪೊತಿಂದ ಪೊನ್ನೈಯೇ.
 • 6. ಪೊತಿತರುಂ ಮಙ್ಕೈಯರ್ ಪುಳಕಕ್ ಕೊಙ್ಕೈಮೇಲ್
  ವತಿತರುಂ ನೆಞ್ಸಿನೇನ್ ಮತಿತ್ತಿ ಲೇನ್ಐಯೋ
  ಮತಿತರುಂ ಅನ್ಪರ್ತಂ ಮನತ್ತಿಲ್ ಎಣ್ಣಿಯ
  ಕತಿತರುಂ ತಣಿಕೈವಾೞ್ ಕಱ್ಪ ಕತ್ತೈಯೇ.

பணித்திறஞ் சாலாமை // பணித்திறஞ் சாலாமை