திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಪಣಿತ್ತಿಱಞ್ ಸಾಲಾಪ್ ಪಾಟಿೞಿವು
paṇittiṟañ sālāp pāṭiḻivu
ಪಣಿತ್ತಿಱಞ್ ಸಾಲಾಮೈ
paṇittiṟañ sālāmai
Fifth Thirumurai

025. ಕಾಣಾಪ್ ಪತ್ತು
kāṇāp pattu

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ವರಙ್ಕೊಳ್ ಅಟಿಯರ್ ಮನಮಲರಿಲ್ ಮಕಿೞ್ವುಱ್ ಱಮರ್ಂದ ಮಾಮಣಿಯೇ
  ತಿರಙ್ಕೊಳ್ ತಣಿಕೈ ಮಲೈವಾೞುಂ ಸೆಲ್ವಪ್ ಪೆರುಕ್ಕೇ ಸಿಱ್ಪರಮೇ
  ತರಙ್ಕೊಳ್ ಉಲಕ ಮಯಲ್ಅಕಲತ್ ತಾೞ್ಂದುಳ್ ಉರುಕ ಅೞುತೞುತು
  ಕರಙ್ಕೊಳ್ ಸಿರತ್ತೋ ಟಿಯಾನ್ಉನ್ನೈಕ್ ಕಣ್ಕಳ್ ಆರಕ್ ಕಣ್ಟಿಲನೇ.
 • 2. ವಲ್ಲಿ ಒರುಪಾಲ್ ವಾನವರ್ತಂ ಮಕಳಾಣ್ ಟೊರುಪಾಲ್ ವರಮಯಿಲ್ಮೇಲ್
  ಎಲ್ಲಿನ್ ಇಲಙ್ಕು ನೆಟ್ಟಿಲೈವೇಲ್ ಏಂದಿ ವರುಂಎನ್ ಇಱೈಯವನೇ
  ಸೊಲ್ಲಿ ಅಟಙ್ಕಾತ್ ತುಯರ್ಇಯಱ್ಱುಂ ತುಕಳ್ಸೇರ್ ಸನ್ನಪ್ ಪೆರುವೇರೈಕ್
  ಕಲ್ಲಿ ಎಱಿಂದು ನಿನ್ಉರುವೈಕ್ ಕಣ್ಕಳ್ ಆರಕ್ ಕಣ್ಟಿಲನೇ.
 • 3. ಉರುತ್ತುಳ್ ಇಕಲುಂ ಸೂರ್ಮುತಲೈ ಒೞಿತ್ತು ವಾನತ್ ತೊಣ್ಪತಿಯೈತ್
  ತಿರುತ್ತುಂ ಅರೈಸೇ ತೆನ್ತಣಿಕೈತ್ ತೆಯ್ವ ಮಣಿಯೇ ಸಿವಞಾನಂ
  ಅರುತ್ತುಂ ನಿನತು ತಿರುವರುಳ್ಕೊಣ್ ಟಾಟಿಪ್ ಪಾಟಿ ಅನ್ಪತನಾಲ್
  ಕರುತ್ತುಳ್ ಉರುಕಿ ನಿನ್ಉರುವೈಕ್ ಕಣ್ಕಳ್ ಆರಕ್ ಕಣ್ಟಿಲನೇ.
 • 4. ಪೋತಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ ಎನನಿನೈಯಾಪ್ ಪುನಿತರ್ ಸನನಪ್ ಪೋರೋಟು
  ಸಾತಲ್ ಅಕಱ್ಱುಂ ತಿರುತ್ತಣಿಕೈಸ್ ಸೈವಕ್ ಕನಿಯೇ ತಱ್ಪರಮೇ
  ಓತಲ್ ಅಱಿಯಾ ವಞ್ಸಕರ್ಪಾಲ್ ಉೞನ್ಱೇ ಮಾತರ್ಕ್ ಕುಳ್ಳುರುಕುಂ
  ಕಾತಲ್ ಅಕಱ್ಱಿ ನಿನ್ಉರುವೈಕ್ ಕಣ್ಕಳ್ ಆರಕ್ ಕಣ್ಟಿಲನೇ.
 • 5. ವೀಟ್ಟೈಪ್ ಪೆಱುವೋರ್ ಉಳ್ಅಕತ್ತು ವಿಳಙ್ಕುಂ ವಿಳಕ್ಕೇ ವಿಣ್ಣೋರ್ತಂ
  ನಾಟ್ಟೈ ನಲಞ್ಸೆಯ್ ತಿರುತ್ತಣಿಕೈ ನಕತ್ತಿಲ್ ಅಮರ್ಂದ ನಾಯಕಮೇ
  ಕೇಟ್ಟೈತ್ ತರುವಞ್ ಸಕಉಲಕಿಲ್ ಕಿಟೈತ್ತ ಮಾಯ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಎನುಂ
  ಕಾಟ್ಟೈಕ್ ಕಟಂದು ನಿನ್ಉರುವೈಕ್ ಕಣ್ಕಳ್ ಆರಕ್ ಕಣ್ಟಿಲನೇ.
 • 6. ಮಟ್ಟಿತ್ ತಳಱು ಪಟಕ್ಕಟಲೈ ಮಲೈಕ್ಕುಂ ಕೊಟಿಯ ಮಾಉರುವೈಸ್
  ಸಟ್ಟಿತ್ ತರುಳುಂ ತಣಿಕೈಯಿಲ್ಎನ್ ತಾಯೇ ತಮರೇ ಸಱ್ಕುರುವೇ
  ಎಟ್ಟಿಕ್ ಕನಿಯಾಂ ಇವ್ವುಲಕತ್ ತಿಟರ್ವಿಟ್ ಟಕಲ ನಿನ್ಪತತ್ತೈಕ್
  ಕಟ್ಟಿತ್ ತೞುವಿನಿನ್ಉರುವೈಕ್ ಕಣ್ಕಳ್ ಆರಕ್ ಕಣ್ಟಿಲನೇ.
 • 7. ಇಲಕ್ಕಂ ಅಱಿಯಾ ಇರುವಿನೈಯಾಲ್ ಇಂಮಾ ನಿಟಂಒನ್ ಱೆಟುತ್ತಟಿಯೇನ್
  ವಿಲಕ್ಕಂ ಅಟೈಯಾ ವಞ್ಸಕರ್ಪಾಲ್ ವೀಣಾಟ್ ಪೋಕ್ಕಿ ಮೇವಿಮನತ್
  ತಲಕ್ಕಣ್ ಇಯಱ್ಱುಂ ಪೊಯ್ವಾೞ್ವಿಲ್ ಅಲೈಂದೇನ್ ತಣಿಕೈ ಅರಸೇಅಕ್
  ಕಲಕ್ಕಂ ಅಕನ್ಱು ನಿನ್ಉರುವೈಕ್ ಕಣ್ಕಳ್ ಆರಕ್ ಕಣ್ಟಿಲನೇ.
 • 8. ವಿರೈವಾಯ್ ಕಟಪ್ಪನ್ ತಾರ್ಅಣಿಂದು ವಿಳಙ್ಕುಂ ಪುಯನೇ ವೇಲೋನೇ
  ತರೈವಾಯ್ ತವತ್ತಾಲ್ ತಣಿಕೈಅಮರ್ ತರುಮಕ್ ಕಟಲೇ ತನಿಅಟಿಯೇನ್
  ತಿರೈವಾಯ್ ಸನನಕ್ ಕಟಱ್ಪಟಿಂದೇ ತಿಯಙ್ಕಿ ಅಲೈಂದೇನ್ ಸಿವಞಾನಕ್
  ಕರೈವಾಯ್ ಏಱಿ ನಿನ್ಉರುವೈಕ್ ಕಣ್ಕಳ್ ಆರಕ್ ಕಣ್ಟಿಲನೇ.
 • 9. ಪಳ್ಳ ಉಲಕಪ್ ಪಟುಕುೞಿಯಿಲ್ ಪರಿಂದಙ್ ಕುೞಲಾ ತಾನಂದ
  ವೆಳ್ಳತ್ ತೞುಂದುಂ ಅನ್ಪರ್ವಿೞಿ ವಿರುಂದೇ ತಣಿಕೈ ವೆಱ್ಪರಸೇ
  ಉಳ್ಳಂ ಅಕಲ ಅಙ್ಕುಂಇಙ್ಕುಂ ಓಟಿ ಅಲೈಯುಂ ವಞ್ಸನೆಞ್ಸಕ್
  ಕಳ್ಳಂ ಅಕಱ್ಱಿ ನಿನ್ಉರುವೈಕ್ ಕಣ್ಕಳ್ ಆರಕ್ ಕಣ್ಟಿಲನೇ.
 • 10. ಅಟಲೈ ಅಣಿಂದೋರ್ ಪುಱಙ್ಕಾಟ್ಟಿಲ್ ಆಟುಂ ಪೆರುಮಾನ್ ಅಳಿತ್ತರುಳುಂ
  ವಿಟಲೈ ಎನಮೂ ವರುಂಪುಕೞುಂ ವೇಲೋಯ್ ತಣಿಕೈ ಮೇಲೋಯೇ
  ನಟಲೈ ಉಲಕ ನಟೈಅಳಱ್ಱೈ ನಣ್ಣಾ ತೋಙ್ಕುಂ ಆನಂದಕ್
  ಕಟಲೈ ಅಟುತ್ತು ನಿನ್ಉರುವೈಕ್ ಕಣ್ಕಳ್ ಆರಕ್ ಕಣ್ಟಿಲನೇ.

காணாப் பத்து // காணாப் பத்து