திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
కాణాప్ పత్తు
kāṇāp pattu
కుఱై నేర్ంద పత్తు
kuṟai nērnta pattu
Fifth Thirumurai

026. పణిత్తిఱఞ్ సాలామై
paṇittiṟañ sālāmai

  కలి విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. వఞ్సకప్ పేతైయర్ మయక్కిల్ ఆళ్ందుళల్
  నెఞ్సకప్ పావియేన్ నినైంది లేన్ఐయో
  వెఞ్సకప్ పోరినై విట్టు ళోర్పుకళ్
  తఞ్సకత్ తణికైవాళ్ తరుమ వానైయే.
 • 2. వాన్నికర్ కూందలార్ వన్క ణాల్మిక
  మాల్నికళ్ పేతైయేన్ మతిత్తి లేన్ ఐయో
  తాన్ఇరుం పుకళ్కొళుం తణికై మేల్అరుళ్
  తేన్ఇరున్ తొళుకియ సెఙ్క రుంపైయే.
 • 3. కరుఙ్కటు నికర్నెటుఙ్ కణ్ణి నార్మయల్
  ఒరుఙ్కుఱు మనత్తినేన్ ఉన్ని లేన్ఐయో
  తరుంపుకళ్ మికుందిటున్ తణికై మామలై
  మరుఙ్కమర్న్ తన్పరుళ్ మన్నుం వాళ్వైయే.
 • 4. వైవళర్ వాట్కణార్ మయక్కిల్ వీళ్ందఱాప్
  పొయ్వళర్ నెఞ్సినేన్ పోఱ్ఱి లేన్ఐయో
  మెయ్వళర్ అన్పర్కళ్ మేవి ఏత్తుఱుం
  సెయ్వళర్ తణికైయిల్ సెళిక్కుం తేనైయే.
 • 5. సెళిప్పటుం మఙ్కైయర్ తీయ మాయైయిల్
  పళిప్పటుం నెఞ్సినేన్ పరవి లేన్ఐయో
  వళిప్పటుం అన్పర్కళ్ వఱుమై నీక్కియే
  పొళిఱ్పటుం తణికైయిల్ పొతింద పొన్నైయే.
 • 6. పొతితరుం మఙ్కైయర్ పుళకక్ కొఙ్కైమేల్
  వతితరుం నెఞ్సినేన్ మతిత్తి లేన్ఐయో
  మతితరుం అన్పర్తం మనత్తిల్ ఎణ్ణియ
  కతితరుం తణికైవాళ్ కఱ్ప కత్తైయే.

பணித்திறஞ் சாலாமை // பணித்திறஞ் சாலாமை