திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
పణిత్తిఱఞ్ సాలాప్ పాటిళివు
paṇittiṟañ sālāp pāṭiḻivu
పణిత్తిఱఞ్ సాలామై
paṇittiṟañ sālāmai
Fifth Thirumurai

025. కాణాప్ పత్తు
kāṇāp pattu

  ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. వరఙ్కొళ్ అటియర్ మనమలరిల్ మకిళ్వుఱ్ ఱమర్ంద మామణియే
  తిరఙ్కొళ్ తణికై మలైవాళుం సెల్వప్ పెరుక్కే సిఱ్పరమే
  తరఙ్కొళ్ ఉలక మయల్అకలత్ తాళ్ందుళ్ ఉరుక అళుతళుతు
  కరఙ్కొళ్ సిరత్తో టియాన్ఉన్నైక్ కణ్కళ్ ఆరక్ కణ్టిలనే.
 • 2. వల్లి ఒరుపాల్ వానవర్తం మకళాణ్ టొరుపాల్ వరమయిల్మేల్
  ఎల్లిన్ ఇలఙ్కు నెట్టిలైవేల్ ఏంది వరుంఎన్ ఇఱైయవనే
  సొల్లి అటఙ్కాత్ తుయర్ఇయఱ్ఱుం తుకళ్సేర్ సన్నప్ పెరువేరైక్
  కల్లి ఎఱిందు నిన్ఉరువైక్ కణ్కళ్ ఆరక్ కణ్టిలనే.
 • 3. ఉరుత్తుళ్ ఇకలుం సూర్ముతలై ఒళిత్తు వానత్ తొణ్పతియైత్
  తిరుత్తుం అరైసే తెన్తణికైత్ తెయ్వ మణియే సివఞానం
  అరుత్తుం నినతు తిరువరుళ్కొణ్ టాటిప్ పాటి అన్పతనాల్
  కరుత్తుళ్ ఉరుకి నిన్ఉరువైక్ కణ్కళ్ ఆరక్ కణ్టిలనే.
 • 4. పోతల్ ఇరుత్తల్ ఎననినైయాప్ పునితర్ సననప్ పోరోటు
  సాతల్ అకఱ్ఱుం తిరుత్తణికైస్ సైవక్ కనియే తఱ్పరమే
  ఓతల్ అఱియా వఞ్సకర్పాల్ ఉళన్ఱే మాతర్క్ కుళ్ళురుకుం
  కాతల్ అకఱ్ఱి నిన్ఉరువైక్ కణ్కళ్ ఆరక్ కణ్టిలనే.
 • 5. వీట్టైప్ పెఱువోర్ ఉళ్అకత్తు విళఙ్కుం విళక్కే విణ్ణోర్తం
  నాట్టై నలఞ్సెయ్ తిరుత్తణికై నకత్తిల్ అమర్ంద నాయకమే
  కేట్టైత్ తరువఞ్ సకఉలకిల్ కిటైత్త మాయ వాళ్క్కైఎనుం
  కాట్టైక్ కటందు నిన్ఉరువైక్ కణ్కళ్ ఆరక్ కణ్టిలనే.
 • 6. మట్టిత్ తళఱు పటక్కటలై మలైక్కుం కొటియ మాఉరువైస్
  సట్టిత్ తరుళుం తణికైయిల్ఎన్ తాయే తమరే సఱ్కురువే
  ఎట్టిక్ కనియాం ఇవ్వులకత్ తిటర్విట్ టకల నిన్పతత్తైక్
  కట్టిత్ తళువినిన్ఉరువైక్ కణ్కళ్ ఆరక్ కణ్టిలనే.
 • 7. ఇలక్కం అఱియా ఇరువినైయాల్ ఇంమా నిటంఒన్ ఱెటుత్తటియేన్
  విలక్కం అటైయా వఞ్సకర్పాల్ వీణాట్ పోక్కి మేవిమనత్
  తలక్కణ్ ఇయఱ్ఱుం పొయ్వాళ్విల్ అలైందేన్ తణికై అరసేఅక్
  కలక్కం అకన్ఱు నిన్ఉరువైక్ కణ్కళ్ ఆరక్ కణ్టిలనే.
 • 8. విరైవాయ్ కటప్పన్ తార్అణిందు విళఙ్కుం పుయనే వేలోనే
  తరైవాయ్ తవత్తాల్ తణికైఅమర్ తరుమక్ కటలే తనిఅటియేన్
  తిరైవాయ్ సననక్ కటఱ్పటిందే తియఙ్కి అలైందేన్ సివఞానక్
  కరైవాయ్ ఏఱి నిన్ఉరువైక్ కణ్కళ్ ఆరక్ కణ్టిలనే.
 • 9. పళ్ళ ఉలకప్ పటుకుళియిల్ పరిందఙ్ కుళలా తానంద
  వెళ్ళత్ తళుందుం అన్పర్విళి విరుందే తణికై వెఱ్పరసే
  ఉళ్ళం అకల అఙ్కుంఇఙ్కుం ఓటి అలైయుం వఞ్సనెఞ్సక్
  కళ్ళం అకఱ్ఱి నిన్ఉరువైక్ కణ్కళ్ ఆరక్ కణ్టిలనే.
 • 10. అటలై అణిందోర్ పుఱఙ్కాట్టిల్ ఆటుం పెరుమాన్ అళిత్తరుళుం
  విటలై ఎనమూ వరుంపుకళుం వేలోయ్ తణికై మేలోయే
  నటలై ఉలక నటైఅళఱ్ఱై నణ్ణా తోఙ్కుం ఆనందక్
  కటలై అటుత్తు నిన్ఉరువైక్ కణ్కళ్ ఆరక్ కణ్టిలనే.

காணாப் பத்து // காணாப் பத்து