திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
नाऩ् एऩ् पिऱन्देऩ्
nāṉ ēṉ piṟantēṉ
मुऱैयीटु
muṟaiyīṭu
Sixth Thirumurai

008. मायैवलिक् कऴुङ्कल्
māyaivalik kaḻuṅkal

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तावु माऩ्ऎऩक् कुतित्तुक्कॊण् टोटित्
  तैय लार्मुलैत् तटम्पटुङ् कटैयेऩ्
  कूवु काक्कैक्कुस् सोऱ्ऱिल्ओर् पॊरुक्कुम्
  कॊटुक्क नेर्न्दिटाक् कॊटियरिल् कॊटियेऩ्
  ओवु ऱातुऴल् ईऎऩप् पलकाल्
  ओटि ओटिये तेटुऱुम् तॊऴिलेऩ्
  सावु ऱावकैक् कॆऩ्सॆयक् कटवेऩ्
  तन्दै येऎऩैत् ताङ्किक्कॊण् टरुळे.
 • 2. पोक मातियै विऴैन्दऩऩ् वीणिल्
  पॊऴुतु पोक्किटुम् इऴुतैयेऩ् अऴियात्
  तेक मातियैप् पॆऱमुयऩ् ऱऱियेऩ्
  सिरङ्कु नॆञ्सकक् कुरङ्कॊटुम् उऴल्वेऩ्
  काक मातिकळ् अरुन्दओर् पॊरुक्कुम्
  काट्ट नेर्न्दिटाक् कटैयरिल् कटैयेऩ्
  आक मातिसॊल् अऱिवऱि वेऩो
  अप्प ऩेऎऩै आण्टुकॊण् टरुळे.
 • 3. विऴियैत् तूर्क्किऩ्ऱ वञ्सरै विऴैन्देऩ्
  विरुन्दि लेउण वरुन्दिओर् वयिऱ्ऱुक्
  कुऴियैत् तूर्क्किऩ्ऱ कॊटियरिल् कॊटियेऩ्
  कोप वॆय्यऩेऩ् पापमे पयिऩ्ऱेऩ्
  वऴियैत् तूर्प्पवर्क् कुळवुरैत् तिटुवेऩ्
  माय मेपुरि पेयरिल् पॆरियेऩ्
  पऴियैत् तूर्प्पतऱ् कॆऩ्सॆयक् कटवेऩ्
  परम ऩेऎऩैप् परिन्दुकॊण् टरुळे.
 • 4. मतत्ति लेअपि माऩङ्कॊण् टुऴल्वेऩ्
  वाट्ट मेसॆयुम् कूट्टत्तिल् पयिल्वेऩ्
  इतत्ति लेऒरु वार्त्तैयुम् पुकलेऩ्
  ईयुम् मॊय्त्तिटऱ् किसैवुऱा तुण्पेऩ्
  कुतत्ति लेइऴि मलत्तिऩुङ् कटैयेऩ्
  कोटै वॆय्यलिऩ् कॊटुमैयिऱ् कॊटियेऩ्
  सितत्ति लेउऱऱ् कॆऩ्सॆयक् कटवेऩ्
  तॆय्व मेऎऩैस् सेर्त्तुक्कॊण् टरुळे.
 • 5. कॊटिय वॆम्पुलिक् कुणत्तिऩेऩ् उतवाक्
  कूवम् नेर्न्दुळेऩ् पावमे पयिऩ्ऱेऩ्
  कटिय नॆञ्सिऩेऩ् कुङ्कुमम् सुमन्द
  कऴुतै येऩ्अवप् पॊऴुतैये कऴिप्पेऩ्
  विटियु मुऩ्ऩरे ऎऴुन्दिटा तुऱङ्कुम्
  वेट ऩेऩ्मुऴु मूटरिल् पॆरियेऩ्
  अटिय ऩावतऱ् कॆऩ्सॆयक् कटवेऩ्
  अप्प ऩेऎऩै आण्टुकॊण् टरुळे.
 • 6. तूङ्कु किऩ्ऱते सुकम्ऎऩ अऱिन्देऩ्
  सोऱ तेपॆऱुम् पेऱतॆऩ् ऱुणर्न्देऩ्
  एङ्कु किऩ्ऱते तॊऴिलॆऩप् पिटित्तेऩ्
  इरक्किऩ् ऱोर्कळे ऎऩ्ऩिऩुम् अवर्पाल्
  वाङ्कु किऩ्ऱते पॊरुळ्ऎऩ वलित्तेऩ्
  वञ्स नॆञ्सिऩाल् पञ्सॆऩप् पऱन्देऩ्
  ओङ्कु किऩ्ऱतऱ् कॆऩ्सॆयक् कटवेऩ्
  उटैय वाऎऩै उवन्दुकॊण्ट रुळे.
 • 7. वरुत्त नेर्पॆरुम् पारमे सुमन्दु
  वाटुम् ओर्पॊति माटॆऩ उऴऩ्ऱेऩ्
  परुत्त ऊऩॊटु मलम्उणत् तिरियुम्
  पऩ्ऱि पोऩ्ऱुळेऩ् नऩ्ऱियॊऩ् ऱऱियेऩ्
  करुत्ति लातयल् कुरैत्तलुप् पटैन्द
  कटैय नायिऩिऱ् कटैयऩेऩ् अरुट्कुप्
  पॊरुत्तऩ् आवतऱ् कॆऩ्सॆयक् कटवेऩ्
  पुण्णि याऎऩैप् पुरिन्दुकॊण् टरुळे.
 • 8. तुरुक्क लोकॊटुङ् करुङ्कलो वयिरस्
  सूऴ्क लोऎऩक् काऴ्कॊळुम् मऩत्तेऩ्
  तरुक्कल् आणवक् करुक्कलो टुऴल्वेऩ्
  सन्दै नायॆऩप् पन्दमुऱ् ऱलैवेऩ्
  तिरुक्कॆ लाम्पॆऱु वॆरुक्कॆऩप्199 पुकुवेऩ्
  तीय ऩेऩ्पॆरुम् पेयऩेऩ् उळन्दाऩ्
  उरुक्कल् आकुतऱ् कॆऩ्सॆयक् कटवेऩ्
  उटैय वाऎऩै उवन्दुकॊण् टरुळे.
 • 9. काऩ मेउऴल् विलङ्किऩिऱ् कटैयेऩ्
  काम मातिकळ् कळैकणिऱ् पिटित्तेऩ्
  माऩ मेलिटस् सातिये मतमे
  वाऴ्क्कै येऎऩ वारिक्कॊण् टलैन्देऩ्
  ईऩ मेपॊरुळ् ऎऩक्कळित् तिरुन्देऩ्
  इरक्कम् ऎऩ्पतोर् ऎट्टुणै अऱियेऩ्
  ञाऩ मेवुतऱ् कॆऩ्सॆयक् कटवेऩ्
  नाय काऎऩै नयन्दुकॊण् टरुळे.
 • 10. इरुळै येऒळि ऎऩमतित् तिरुन्देऩ्
  इस्सै येपॆरु विस्सैऎऩ् ऱलन्देऩ्
  मरुळै येतरु मऩक्कुरङ् कोटुम्
  वऩमॆ लाञ्सुऴऩ् ऱिऩम्ऎऩत् तिरिन्देऩ्
  पॊरुळै नाटुनऱ् पुन्दिसॆय् तऱियेऩ्
  पॊतुवि लेनटम् पुरिकिऩ्ऱोय् उऩ्ऱऩ्
  अरुळै मेवुतऱ् कॆऩ्सॆयक् कटवेऩ्
  अप्प ऩेऎऩै आण्टुकॊण् टरुळे.

  • 199. वॆरुक्कु - पूऩै. ककरमॆय् विरिक्कुम् वऴि विरित्तल्. मुतऱ्पतिप्पु.

மாயைவலிக் கழுங்கல் // மாயைவலிக் கழுங்கல்

No audios found!