திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
मायैवलिक् कऴुङ्कल्
māyaivalik kaḻuṅkal
अटियार् पेऱु
aṭiyār pēṟu
Sixth Thirumurai

009. मुऱैयीटु
muṟaiyīṭu

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. मरुन्दऱियेऩ् मणिअऱियेऩ् मन्दिरम्ऒऩ् ऱऱियेऩ्
  मतिअऱियेऩ् वितिअऱियेऩ् वाऴ्क्कैनिलै अऱियेऩ्
  तिरुन्दऱियेऩ् तिरुवरुळिऩ् सॆयलऱियेऩ् अऱन्दाऩ्
  सॆय्तऱियेऩ् मऩमटङ्कुम् तिऱत्तिऩिल्ओर् इटत्ते
  इरुन्दऱियेऩ् अऱिन्दोरै एत्तिटवुम् अऱियेऩ्
  ऎन्दैपिराऩ् मणिमऩ्ऱम् ऎय्तअऱि वेऩो
  इरुन्दतिसै सॊलअऱियेऩ् ऎङ्ङऩम्नाऩ् पुकुवेऩ्
  यार्क्कुरैप्पेऩ् ऎऩ्ऩसॆय्वेऩ् एतुम्अऱिन् तिलऩे.
 • 2. अकङ्कारक् कॊटुङ्किऴङ्कै अकऴ्न्दॆऱिय अऱियेऩ्
  अऱिवऱिन्द अन्दणर्पाल् सॆऱियुम्नॆऱि अऱियेऩ्
  नकङ्काऩम् उऱुतवर्पोल् नलम्पुरिन्दुम् अऱियेऩ्
  नस्सुमरक् कऩिपोल इस्सैकऩिन् तुऴल्वेऩ्
  मकङ्काणुम् पुलवरॆलाम् वन्दुतॊऴ नटिक्कुम्
  मणिमऩ्ऱन् तऩैअटैयुम् वऴियुम्अऱि वेऩो
  इकङ्काणत् तिरिकिऩ्ऱेऩ् ऎङ्ङऩम्नाऩ् पुकुवेऩ्
  यार्क्कुरैप्पेऩ् ऎऩ्ऩसॆय्वेऩ् एतुम्अऱिन् तिलऩे.
 • 3. कऱ्कुमुऱै कऱ्ऱऱियेऩ् कऱ्पऩकऱ् ऱऱिन्द
  करुत्तर्तिरुक् कूट्टत्तिल् कळित्तिरुक्क अऱियेऩ्
  निऱ्कुनिलै निऩ्ऱऱियेऩ् निऩ्ऱारिऩ् नटित्तेऩ्
  नॆटुङ्कामप् पॆरुङ्कटलै नीन्दुम्वकै अऱियेऩ्
  सिऱ्कुणमा मणिमऩ्ऱिल् तिरुनटऩम् पुरियुम्
  तिरुवटिऎऩ् सॆऩ्ऩिमिसैस् सेर्क्कअऱि वेऩो
  इऱ्कुणञ्सॆय् तुऴल्किऩ्ऱेऩ् ऎङ्ङऩम्नाऩ् पुकुवेऩ्
  यार्क्कुरैप्पेऩ् ऎऩ्ऩसॆय्वेऩ् एतुम्अऱिन् तिलऩे.
 • 4. तेकमुऱु पूतनिलैत् तिऱम्सिऱितुम् अऱियेऩ्
  सित्तान्द निलैअऱियेऩ् सित्तनिलैअऱियेऩ्
  योकमुऱु निलैसिऱितुम् उणर्न्दऱियेऩ् सिऱियेऩ्
  उलकनटै यिटैक्किटन्दे उऴैप्पारिल् कटैयेऩ्
  आकमुऱु तिरुनीऱ्ऱिऩ् ऒळिविळङ्क असैन्दे
  अम्पलत्तिल् आटुकिऩ्ऱ अटियैअऱि वेऩो
  एकअऩु पवम्अऱियेऩ् ऎङ्ङऩम्नाऩ् पुकुवेऩ्
  यार्क्कुरैप्पेऩ् ऎऩ्ऩसॆय्वेऩ् एतुम्अऱिन् तिलऩे.
 • 5. वेतान्द निलैनाटि विरैन्दुमुयऩ् ऱऱियेऩ्
  मॆय्वकैयुम् कैवकैयुम् सॆय्वकैयुम् अऱियेऩ्
  नातान्दत् तिरुवीति नटन्दिटुतऱ् कऱियेऩ्
  नाऩ्आर्ऎऩ् ऱऱियेऩ्ऎङ् कोऩ्आर्ऎऩ् ऱऱियेऩ्
  पोतान्दत् तिरुनाटु पुकअऱियेऩ् ञाऩ
  पूरणा कायम्ऎऩुम् पॊतुवैअऱि वेऩो
  एतान्दी येऩ्सरितम् ऎङ्ङऩम्नाऩ् पुकुवेऩ्
  यार्क्कुरैप्पेऩ् ऎऩ्ऩसॆय्वेऩ् एतुम्अऱिन् तिलऩे.
 • 6. कलैमुटिवु कण्टऱियेऩ् करणमॆलाम् अटक्कुम्
  कतिअऱियेऩ् कतिअऱिन्द करुत्तर्कळै अऱियेऩ्
  कॊलैपुलैकळ् विटुत्तऱियेऩ् कोपमऱुत् तऱियेऩ्
  कॊटुङ्कामक् कटल्कटक्कुम् कुऱिप्पऱियेऩ् कुणमाम्
  मलैमिसैनिऩ् ऱिटअऱियेऩ् ञाऩनटम् पुरियुम्
  मणिमऩ्ऱन् तऩैअटैयुम् वऴियुम्अऱि वेऩो
  इलैऎऩुम्पॊय् उलकिऩिटै ऎङ्ङऩम्नाऩ् पुकुवेऩ्
  यार्क्कुरैप्पेऩ् ऎऩ्ऩसॆय्वेऩ् एतुम्अऱिन् तिलऩे.
 • 7. सातिमतम् समयम्ऎऩुम् सङ्कटम्विट् टऱियेऩ्
  सात्तिरस्से ऱाटुकिऩ्ऱ सञ्सलम्विट् टऱियेऩ्
  आतिअन्द निलैयऱियेऩ् अलैअऱियाक् कटल्पोल्
  आऩन्दप् पॆरुम्पोकत् तमर्न्दिटवुम् अऱियेऩ्
  नीतिनॆऱि नटन्दऱियेऩ् सोतिमणिप् पॊतुविल्
  निरुत्तमिटुम् ऒरुत्तर्तिरुक् करुत्तैअऱि वेऩो
  एतिलर्सार् उलकिऩिटै ऎङ्ङऩम्नाऩ् पुकुवेऩ्
  यार्क्कुरैप्पेऩ् ऎऩ्ऩसॆय्वेऩ् एतुम्अऱिन् तिलऩे.
 • 8. साकात तलैअऱियेऩ् वेकात कालिऩ्
  तरम्अऱियेऩ् पोकात तण्­रै अऱियेऩ्
  आकाय निलैअऱियेऩ् माकाय निलैयुम्
  अऱियेऩ्मॆय्न् नॆऱितऩैओर् अणुअळवुम् अऱियेऩ्
  माकात लुटैयपॆरुन् तिरुवाळर् वऴुत्तुम्
  मणिमऩ्ऱन् तऩैअटैयुम् वऴियुम्अऱि वेऩो
  एकाय200 उलकिऩिटै ऎङ्ङऩम्नाऩ् पुकुवेऩ्
  यार्क्कुरैप्पेऩ् ऎऩ्ऩसॆय्वेऩ् एतुम्अऱिन् तिलऩे.
 • 9. तत्तुवम्ऎऩ् वसमाकत् ताऩ्सॆलुत्त अऱियेऩ्
  साकात कल्विकऱ्कुम् तरञ्सिऱितुम् अऱियेऩ्
  अत्तनिलै सत्तनिलै अऱियेऩ्मॆय् अऱिवै
  अऱियेऩ्मॆय् अऱिन्दटङ्कुम् अऱिञरैयुम् अऱियेऩ्
  सुत्तसिव सऩ्मार्क्कत् तिरुप्पॊतुवि ऩिटत्ते
  तूयनटम् पुरिकिऩ्ऱ ञायमऱि वेऩो
  ऎत्तुणैयुम् कुणमऱियेऩ् ऎङ्ङऩम्नाऩ् पुकुवेऩ्
  यार्क्कुरैप्पेऩ् ऎऩ्ऩसॆय्वेऩ् एतुम्अऱिन् तिलऩे.
 • 10. वरैअपर मार्क्कमॊटु परमार्क्कम् अऱियेऩ्
  मरणपयम् तविर्त्तिटुञ्सऩ् मार्क्कमतै अऱियेऩ्
  तिरैयऱुतण् कटलऱियेऩ् अक्कटलैक् कटैन्दे
  तॆळ्ळमुतम् उणवऱियेऩ् सिऩमटक्क अऱियेऩ्
  उरैउणर्वु कटन्दतिरु मणिमऩ्ऱन् तऩिले
  ऒरुमैनटम् पुरिकिऩ्ऱार् पॆरुमैअऱि वेऩो
  इरैयुऱुपॊय् उलकिऩिटै ऎङ्ङऩम्नाऩ् पुकुवेऩ्
  यार्क्कुरैप्पेऩ् ऎऩ्ऩसॆय्वेऩ् एतुम्अऱिन् तिलऩे.

  • 200. एकम् - मुत्ति, ईऱुतॊक्कु निऩ्ऱतु, मुतऱ्पतिप्पु.

முறையீடு // முறையீடு