திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
आऩ्म विसारत् तऴुङ्कल्
āṉma visārat taḻuṅkal
तिरुवरुळ् विऴैतल्
tiruvaruḷ viḻaital
Sixth Thirumurai

012. अवा अऱुत्तल्
avā aṟuttal

  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तालवाऴ्क् कैयिले सार्न्दवर् ऎल्लाम् तक्कमुप् पोतिऩुम् तऩित्ते
  सीलमार् पूसैक् कटऩ्मुटिक् किऩ्ऱार् सिऱियऩेऩ् तवञ्सॆय्वाऩ् पोले
  ञालमे लवर्क्कुक् काट्टिनाऩ् तऩित्ते नविलुम्इन् नाय्वयिऱ् ऱिऩुक्के
  कालैया तियमुप् पोतिऩुम् सोऱ्ऱुक् कटऩ्मुटित् तिरुन्दऩऩ् ऎन्दाय्.
 • 2. सोऱ्ऱिले विरुप्पञ् सूऴ्न्दिटिल् ऒरुवऩ् तुऩ्ऩुनल् तवम्ऎलाञ् सुरुङ्कि
  आऱ्ऱिले करैत्त पुळिऎऩप् पोम्ऎऩ् ऱऱिञर्कळ् उरैत्तिटल् सिऱितुम्
  पोऱ्ऱिलेऩ् उऩ्ऩैप् पोऱ्ऱिलेऩ् सुवैयिल् पॊरुन्दिय कारसा रञ्सेर्
  साऱ्ऱिले कलन्द सोऱ्ऱिले आसै तङ्किऩेऩ् ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎन्दाय्.
 • 3. विरुप्पिलेऩ् पोलक् काट्टिऩेऩ् अऩ्ऱि विळैविला तूण्ऎलाम् मऱुत्त
  करुप्पिले ऎऩिऩुम् कञ्सिया तिकळैक् करुत्तुवन् तुण्णुतऱ् कमैयेऩ्
  नॆरुप्पिले उरुक्कु नॆय्यिले सिऱितुम् नीरिटात् तयिरिले नॆकिऴ्न्द
  परुप्पिले सोऱ्ऱुप् पॊरुप्पिले आसै पऱ्ऱिऩेऩ् ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎन्दाय्.
 • 4. उऱियिले तयिरैत् तिरुटिउण् टऩऩ्ऎऩ् ऱॊरुवऩै उरैप्पतोर् वियप्पो
  कुऱियिले अमैत्त उणवॆलाम् तिरुटिक् कॊण्टुपोय् उण्टऩऩ् परुप्पुक्
  कऱियिले पॊरित्त कऱियिले कूट्टुक् कऱियिले कलन्दपे रासै
  वॆऱियिले उऩैयुम् मऱन्दऩऩ् वयिऱु वीङ्किट उण्टऩऩ् ऎन्दाय्.
 • 5. कीरैये विरुम्पेऩ् परुप्पॊटु कलन्द कीरैये विरुम्पिऩेऩ् वॆऱुन्दण्
  नीरैये विरुम्पेऩ् तॆङ्किळङ् कायिऩ् नीरैये विरुम्पिऩेऩ् उणविल्
  आरैये ऎऩक्कु निकर्ऎऩप् पुकल्वेऩ् अय्यको अटिस्सिऱु नायेऩ्
  पेरैये उरैक्किल् तवम्ऎलाम् ओट्टम् पिटिक्कुमे ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎन्दाय्.
 • 6. पालिले कलन्द सोऱॆऩिल् विरैन्दे पत्तियाल् ऒरुपॆरु वयिऱ्ऱुस्
  सालिले अटैक्कत् तटैपटेऩ् वाऴै तकुपला मामुतऱ् पऴत्तिऩ्
  तोलिले ऎऩिऩुम् किळ्ळिओर् सिऱितुम् सूऴ्न्दवर्क् कीन्दिटत् तुणियेऩ्
  वालिलेऩ् इरुक्किल् वऩत्तिले इरुक्क वाय्प्पुळेऩ् ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎन्दाय्.
 • 7. उटम्पॊरु वयिऱाय्स् सरुक्करै कलन्द उण्टिये उण्टऩऩ् पलकाल्
  कटम्पॆऱु पुळिस्सो ऱुण्टुळे कळित्तेऩ् कट्टिनल् तयिरिले कलन्द
  तटम्पॆऱु सोऱ्ऱिल् तरुक्किऩेऩ् ऎलुमिस् सम्पऴस् सोऱ्ऱिले तटित्तेऩ्
  तिटम्पॆऱुम् मऱ्ऱैस् सित्तिरस् सोऱ्ऱिल् सॆरुक्किऩेऩ् ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎन्दाय्.
 • 8. मिळकुमेऩ् मेलुम् सेर्त्तपल् उणविल् विरुप्पॆलाम् वैत्तऩऩ्उतवास्
  सुळकिऩुम् कटैयेऩ् परुप्पिले अमैत्त तुवैयले सुवर्क्कम्ऎऩ् ऱुण्टेऩ्
  इळकिला मऩत्तेऩ् इऩियपस् सटिसिल् ऎवऱ्ऱिलुम् इस्सैवैत् तिसैत्तेऩ्
  कुळकुणुम् विलङ्किऩ् इलैक्कऱिक् कासै कॊण्टऩऩ् ऎऩ्सॆय्वेऩ्ऎन्दाय्.
 • 9. तण्टुकाय् किऴङ्कु पूमुतल् ऒऩ्ऱुम् तवऱविट् टिटुवतऱ् कमैयेऩ्
  कॊण्टुपोय् वयिऱ्ऱुक् कुऴिऎलाम् निरम्पक् कॊट्टिऩेऩ् कुणमिलाक् कॊटियेऩ्
  वण्टुपोल् विरैन्दु वयल्ऎलाम् निरम्प मलङ्कॊट्टओटिय पुलैयेऩ्
  पण्टुपोल् पसित्तूण् वरुवऴि पार्त्त पावियेऩ् ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎन्दाय्.
 • 10. वऱुत्तले पॊटित्तु मलर्त्तले पुरट्टिवैत्तले तुवट्टलिल्सुवैकळ्
  उऱुत्तले मुतला उऱ्ऱपल् उणवै ऒरुमल वयिऱ्ऱुप्पै उळ्ळे
  तुऱुत्तले ऎऩक्कुत् तॊऴिल्ऎऩत् तुणिन्देऩ् तुणिन्दरैक्कणत्तुम्वऩ् पसियैप्
  पॊऱुत्तलेअऱियेऩ् मलप्पुलैक्कूट्टैप्पॊऱुत्तऩऩ्ऎऩ्सॆय्वेऩ्ऎन्दाय्.
 • 11. परुप्पिटि यरिवा लिटिकळा तिकळाल् पण्णिय पण्णिका रङ्कळ्
  उरुप्पिटि निरम्प वरवर ऎल्लाम् ऒरुपॆरु वयिऱ्ऱिले अटैत्तेऩ्
  करुप्पिटि उलकिऩ् ऎरुप्पिटि अऩैय कटैयरिल् कटैयऩेऩ् उतवात्
  तुरुप्पिटि इरुप्पुत् तुण्टुपोल् किटन्दु तूङ्किऩेऩ् ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎन्दाय्.
 • 12. अटिक्कटि नुण्मै विऴैन्दुपोय् अवैकळ् अटुक्किय इटन्दॊऱुम् अलैन्दे
  तटिक्कटि नाय्पोल् नुकर्न्दुवाय् सुवैत्तुत् तवम्पुरिन् ताऩ्ऎऩ नटित्तेऩ्
  पॊटिक्कटि नासित् तुळैयिले पुकुत्तिप् पॊङ्किऩेऩ् अय्यको ऎऩतु
  मुटिक्कटिपुऩैयमुयऩ्ऱिलेऩ् अऱिविल्मूटऩेऩ्ऎऩ्सॆय्वेऩ्ऎन्दाय्.
 • 13. उण्टिये विऴैन्देऩ् ऎऩिऩुम्ऎऩ् तऩ्ऩै उटैयवा अटियऩेऩ् उऩैये
  अण्टिये इरुन्देऩ् इरुक्किऩ्ऱेऩ् इरुप्पेऩ् अप्पनिऩ् आणैनिऩ् तऩक्के
  तॊण्टुऱा तवर्कैस् सोऱ्ऱिऩै विरुम्पेऩ् तूयऩे तुणैनिऩै अल्लाल्
  कण्टिलेऩ् ऎऩ्ऩैक् काप्पतुऩ् कटऩ्काण् कैविटेल् कैविटेल् ऎन्दाय्.

அவா அறுத்தல் // அவா அறுத்தல்

No audios found!