திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अवा अऱुत्तल्
avā aṟuttal
सिऱ्सपै विळक्कम्
siṟsapai viḷakkam
Sixth Thirumurai

013. तिरुवरुळ् विऴैतल्
tiruvaruḷ viḻaital

  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. सॆय्वकै अऱियेऩ् मऩ्ऱुळ्मा मणिनिऩ्
  तिरुवुळक् कुऱिप्पैयुम् तॆरियेऩ्
  उय्वकै अऱियेऩ् उणर्विलेऩ् अन्दो
  उऱुकण्मेल् उऱुङ्कॊल्ऎऩ् ऱुलैन्देऩ्
  मॆय्वकै अटैयेऩ् वेऱॆवर्क् कुरैप्पेऩ्
  विऩैयऩेऩ् ऎऩ्सॆय विरैकेऩ्
  पॊय्वकै उटैयेऩ् ऎङ्ङऩम् पुकुवेऩ्
  पुलैयऩेऩ् पुकल्अऱि येऩे.
 • 2. अऱिविलेऩ् अऱिन्दार्क् कटिप्पणि पुरियेऩ्
  अस्समुम् अवलमुम् उटैयेऩ्
  सॆऱिविलेऩ् पॊतुवाम् तॆय्वम्नी निऩतु
  तिरुवुळत् तॆऩैनिऩै यायेल्
  ऎऱिविलेऩ् सिऱियेऩ् ऎङ्ङऩम् पुकुवेऩ्
  ऎऩ्सॆय्वेऩ् यार्तुणै ऎऩ्पेऩ्
  पिऱिविलेऩ् पिरिन्दाल् उयिर्तरिक् कलऩ्ऎऩ्
  पिऴैपॊऱुत् तरुळ्वतुऩ् कटऩे.
 • 3. उऩ्कटऩ् अटियेऱ् करुळल्ऎऩ् ऱुणर्न्देऩ्
  उटल्पॊरुळ् आवियुम् उऩक्के
  पिऩ्कटऩ् इऩ्ऱिक् कॊटुत्तऩऩ् कॊटुत्त
  पिऩ्ऩुम्नाऩ् तळरुतल् अऴको
  ऎऩ्कटऩ् पुरिवेऩ् यार्क्कॆटुत् तुरैप्पेऩ्
  ऎऩ्सॆय्वेऩ् यार्तुणै ऎऩ्पेऩ्
  मुऩ्कटऩ् पट्टार् पोल्मऩम् कलङ्कि
  मुऱितल्ओर् कणम्तरि येऩे.
 • 4. तरित्तिटेऩ् सिऱितुम् तरित्तिटेऩ् ऎऩतु
  तळर्स्सियुम् तुऩ्पमुम् तविर्त्ते
  तॆरित्तिटल् अऩैत्तुम् तॆरित्तिटल् वेण्टुम्
  तॆरित्तिटाय् ऎऩिल्इटर् ऎऩैत्ताऩ्
  ऎरित्तिटुम् अन्दो ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎङ्के
  ऎय्तुकेऩ् यार्तुणै ऎऩ्पेऩ्
  तिरित्तनॆञ् सकत्तेऩ् सरित्तिरम् अऩैत्तुम्
  तिरुवुळम् तॆरिन्दतु ताऩे.
 • 5. ताऩ्ऎऩैप् पुणरुम् तरुणम्ई तॆऩवे
  सत्तियम् उणर्न्दऩऩ् तऩित्ते
  तेऩ्उऱक् करुति इरुक्किऩ्ऱेऩ् इतुनिऩ्
  तिरुवुळम् तॆरिन्दतॆन् ताये
  आऩ्ऎऩक् कूवि अणैन्दिटल् वेण्टुम्
  अरैक्कणम् आयिऩुम् ताऴ्क्किल्
  नाऩ्इरुप् पऱियेऩ् तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्ते
  नटम्पुरि ञाऩना टकऩे.
 • 6. ञाऩमुम् अतऩाल् अटैअऩु पवमुम्
  नायिऩेऩ् उणर्न्दिट उणर्त्ति
  ईऩमुम् इटरुम् तविर्त्तऩै अन्नाळ्
  इन्दनाळ् अटियऩेऩ् इङ्के
  ऊऩम्ऒऩ् ऱिल्लोय् निऩ्ऱऩैक् कूवि
  उऴैक्किऩ्ऱेऩ् ऒरुसिऱि तॆऩिऩुम्
  एऩॆऩ विऩवा तिरुत्तलुम् अऴको
  इऱैयुम्नाऩ् तरिक्कलऩ् इऩिये.
 • 7. इऩियनऱ् ऱायिऩ् इऩियऎऩ् अरसे
  ऎऩ्ऩिरु कण्णिऩुण् मणिये
  कऩिऎऩ इऩिक्कुम् करुणैया रमुते
  कऩकअम् पलत्तुऱुम् कळिप्पे
  तुऩिउऱु मऩमुम् सोम्पुऱुम् उणर्वुम्
  सोर्वुऱु मुकमुम्कॊण् टटियेऩ्
  तऩिउळङ् कलङ्कल् अऴकतो ऎऩैत्ताऩ्
  तन्दनऱ् ऱन्दैनी अलैयो.
 • 8. तन्दैयुम् तायुम् कुरुवुम्याऩ् पोऱ्ऱुम्
  सामियुम् पूमियुम् पॊरुळुम्
  सॊन्दनल् वाऴ्वुम् नेयमुम् तुणैयुम्
  सुऱ्ऱमुम् मुऱ्ऱुम्नी ऎऩ्ऱे
  सिन्दैयुऱ् ऱिङ्के इरुक्किऩ्ऱेऩ् इतुनिऩ्
  तिरुवुळम् तॆरिन्दते ऎन्दाय्
  निन्दैसॆय् उलकिल् याऩ्उळम् कलङ्कल्
  नीतियो निऩ्अरुट् कऴको.
 • 9. अऴकऩे ञाऩ अमुतऩे ऎऩ्ऱऩ्
  अप्पऩे अम्पलत् तरसे
  कुऴकऩे इऩ्पक् कॊटिउळम् कळिक्कुम्
  कॊऴुनऩे सुत्तसऩ् मार्क्कक्
  कऴकनेर् निऩ्ऱ करुणैमा नितिये
  कटवुळे कटवुळे ऎऩनाऩ्
  पऴकनेर्न् तिट्टेऩ् इऩ्ऩुम्इव् वुलकिल्
  पऴङ्कणाल् अऴुङ्कुतल् अऴको.
 • 10. पऴम्पिऴि मतुरप् पाट्टल ऎऩिऩुम्
  पत्तरुम् पित्तरुम् पितऱ्ऱुम्
  किऴम्पॆरुम् पाट्टुम् केट्पतुऩ् उळ्ळक्
  किळर्स्सिऎऩ् ऱऱिन्दनाळ् मुतलाय्
  वऴङ्कुनिऩ् पुकऴे पाटुऱु किऩ्ऱेऩ्
  मऱ्ऱॊरु पऱ्ऱुम्इङ् कऱियेऩ्
  सऴङ्कुटै उलकिल् तळरुतल् अऴको
  तन्दैयुन् तायुम्नी अलैयो.
 • 11. तायुम्ऎऩ् ऒरुमैत् तन्दैयुम् ञाऩ
  सपैयिले तऩिनटम् पुरियुम्
  तूयनिऩ् पातत् तुणैऎऩप् पिटित्तेऩ्
  तूक्कमुम् सोम्पलुम् तुयरुम्
  मायैयुम् विऩैयुम् मऱैप्पुम्आ णवमुम्
  वळैत्तॆऩैप् पिटित्तिटल् वऴक्को
  नायिऩेऩ् इऩिओर् कणन्दरिप् पऱियेऩ्
  नल्अरुट् सोतितन् तरुळे.
 • 12. सोतियेल् ऎऩैनी सोतऩै तॊटङ्किल्
  सूऴ्उयिर् विटत्तॊटङ् कुवऩ्नाऩ्
  नीतिये निऱैनिऩ् तिरुवरुळ् अऱिय
  निकऴ्त्तिऩेऩ् निस्सयम् इतुवे
  ओतिये उणर्तऱ् करुम्पॆरुम् पॊरुळे
  उयिर्क्कुयिर् आकिय ऒळिये
  आतिये नटुवे अन्दमे आति
  नटुअन्दम् इल्लतोर् अऱिवे.
 • 13. इल्लैउण् टॆणुम्इव् विरुमैयुम् कटन्दोर्
  इयऱ्कैयिऩ् निऱैन्दपे रिऩ्पे
  अल्लैउण् टॆऴुन्द तऩिप्पॆरुञ् सुटरे
  अम्पलत् ताटल्सॆय् अमुते
  वल्लैइऩ् ऱटियेऩ् तुयर्ऎलाम् तविर्त्तु
  वऴङ्कुक निऩ्अरुळ् वऴङ्कल्
  नल्लैइऩ् ऱलतु नाळैऎऩ् ऱिटिलो
  नाऩ्उयिर् तरिक्कलऩ् अरसे.
 • 14. अरैसॆलाम् वऴङ्कुम् तऩिअर सतुनिऩ्
  अरुळर सॆऩअऱिन् तऩऩ्पिऩ्
  उरैसॆय्निऩ् अरुळ्मेल् उऱ्ऱपे रासै
  उळम्ऎलाम् इटङ्कॊण्ट तॆन्दाय्
  वरैसॆया मेऩ्मेल् पॊङ्किवाय् ततुम्पि
  वऴिकिऩ्ऱ तॆऩ्वसङ् कटन्दे
  इरैसॆय्ऎऩ् आवि तऴैक्कअव् वरुळै
  ईन्दरुळ् इऱ्ऱैइप् पोते.
 • 15. पोतॆलाम् वीणिल् पोक्किए मान्द
  पुऴुत्तलैप् पुलैयर्कळ् पुणर्क्कुम्
  सूतॆलाम् केट्कुन् तॊऱुम्उऩैप् परवुम्
  तूयर्कळ् मऩम्अतु तुळङ्कित्
  तातॆलाम् कलङ्कत् तळरुतल् अऴको
  तऩिअरुट् सोतियाल् अन्द
  वातॆलाम् तविर्त्तुस् सुत्तसऩ् मार्क्कम्
  वऴङ्कुवित् तरुळुक विरैन्दे.
 • 16. विरैन्दुनिऩ् अरुळै ईन्दिटल् वेण्टुम्
  विळम्पुम्इत् तरुणम्ऎऩ् उळन्दाऩ्
  करैन्दतु कातल् पॆरुकिमेल् पॊङ्किक्
  करैऎलाम् कटन्दतु कण्टाय्
  वरैन्दॆऩै मणन्द वळ्ळले ऎल्लाम्
  वल्लवा अम्पल वाणा
  तिरैन्दऎऩ् उटम्पैत् तिरुउटम् पाक्कित्
  तिकऴ्वित्त सित्तऩे सिवऩे.
 • 17. सिवन्दिकऴ् करुणैत् तिरुनॆऱिस् सार्पुम्
  तॆय्वम्ऒऩ् ऱेऎऩुम् तिऱमुम्
  नवन्दरु निलैकळ् सुतन्दरत् तियलुम्
  नऩ्मैयुम् नरैतिरै मुतलाम्
  तुवन्दुवम् तविर्त्तुस् सुत्तमा तियमुस्
  सुकवटि वम्पॆऱुम् पेऱुम्
  तवन्दिकऴ् ऎल्लाम् वल्लसित् तियुम्नी
  तन्दरुळ् तरुणम्ई तॆऩक्के.
 • 18. तरुणम्इञ् ञाऩ्ऱे सुत्तसऩ् मार्क्कत्
  तऩिनॆऱि उलकॆलाम् तऴैप्पक्
  करुणैयुम् सिवमे पॊरुळ्ऎऩक् करुतुम्
  करुत्तुम्उऱ् ऱॆम्मऩोर् कळिप्पप्
  पॊरुळ्निऱै ओङ्कत् तॆरुळ्निलै विळङ्कप्
  पुण्णियम् पॊऱ्पुऱ वयङ्क
  अरुळ्नयन् तरुळ्वाय् तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्ते
  अरुट्पॆरुञ् सोतिऎऩ् अरसे.
 • 19. ऎऩ्उळ वरैमेल् अरुळ्ऒळि ओङ्किऱ्
  ऱिरुळ्इर वॊऴिन्दतु मुऴुतुम्
  मऩ्उऱुम् इतय मलर्मलर्न् ततुनऩ्
  मङ्कल मुऴङ्कुकिऩ् ऱऩसीर्प्
  पॊऩ्इयल् विळक्कम् पॊलिन्दतु सित्तिप्
  पूवैयर् पुणर्न्दिटप् पोन्दार्
  सॊऩ्ऩनल् तरुणम् अरुट्पॆरुञ् सोति
  तुलङ्कवन् तरुळुक विरैन्दे.
 • 20. वन्दरुळ् पुरिक विरैन्दितु तरुणम्
  मामणि मऩ्ऱिले ञाऩ
  सुन्दर वटिवस् सोतियाय् विळङ्कुम्
  सुत्तसऩ् मार्क्कसऱ् कुरुवे
  तन्दरुळ् पुरिक वरम्ऎलाम् वल्ल
  तऩिअरुट् सोतियै ऎऩतु
  सिन्दैयिल् पुणर्प्पित् तॆऩ्ऩॊटुङ् कलन्दे
  सॆय्वित् तरुळ्कसॆय् वकैये.

திருவருள் விழைதல் // திருவருள் விழைதல்