திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തിരുവടി മുറൈയീടു
tiruvaṭi muṟaiyīṭu
അത്തുവിത ആനന്ത അനുപവ ഇടൈയീടു
attuvita āṉanta aṉupava iṭaiyīṭu
Sixth Thirumurai

016. തറ് ചുതന്തരം ഇന്‍മൈ
taṟ sutantaram iṉmai

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ഇപ്പാരില്‍ ഉടല്‍ആവി പൊരുളുംഉന്‍പാറ് കൊടുത്തേന്‍മറ് റെനക്കെന്‍ റിങ്കേ
  എപ്പാലും ചുതന്തരംഓര്‍ ഇറൈയുംഇലൈ അരുട്ചോതി ഇയറ്കൈ എന്‍നും
  തുപ്പായ ഉടലാതി തരുവായോ ഇന്‍നുംഎനൈച് ചോതിപ് പായോ
  അപ്പാനിന്‍ തിരുവുളത്തൈ അറിയേന്‍ഇവ് വടിയേനാല്‍ ആവ തെന്‍നേ.
 • 2. എന്‍നേഎം പെരുമാന്‍ഇങ് കിന്‍നുംഅണൈന്‍ തിലന്‍എന്‍റേ ഏങ്കി ഏങ്കി
  മന്‍നേഎന്‍ മണിയേകണ്‍ മണിയേഎന്‍ വാഴ്വേനല്‍ വരത്താറ് പെറ്റ
  പൊന്‍നേഅറ് പുതമേചെം പൊരുളേഎന്‍ പുകലേമെയ്പ് പോത മേഎന്‍
  അന്‍നേഎന്‍ അപ്പാഎന്‍ റഴൈത്തലന്‍റി അടിയേനാല്‍ ആവ തെന്‍നേ.
 • 3. പൊടിഎടുക്കപ് പോയ്അതനൈ മറന്തുമടി എടുത്തരൈയില്‍ പുനൈവേന്‍ ചില്‍ലോര്‍
  തടിഎടുക്കക് കാണില്‍അതറ് കുളങ്കലങ്കി ഓടുവനിത് തരത്തേന്‍ ഇങ്കേ
  മുടിഎടുക്ക വല്‍ലേനോ ഇറൈവാനിന്‍ അരുള്‍ഇലതേല്‍ മുന്‍നേ വൈത്ത
  അടിഎടുക്ക മുടിയാതേ അന്തോഇച് ചിറിയേനാല്‍ ആവ തെന്‍നേ.
 • 4. പാട്ടുവിത്താല്‍ പാടുകിന്‍റേന്‍ പണിവിത്താല്‍ പണികിന്‍റേന്‍ പതിയേ നിന്‍നൈക്
  കൂട്ടുവിത്താല്‍ കൂടുകിന്‍റേന്‍ കുഴൈവിത്താല്‍ കുഴൈകിന്‍റേന്‍ കുറിത്ത ഊണൈ
  ഊട്ടുവിത്താല്‍ ഉണ്‍കിന്‍റേന്‍ ഉറക്കുവിത്താല്‍ ഉറങ്കുകിന്‍റേന്‍ ഉറങ്കാ തെന്‍റും
  ആട്ടുവിത്താല്‍ ആടുകിന്‍റേന്‍ അന്തോഇച് ചിറിയേനാല്‍ ആവ തെന്‍നേ.
 • 5. ഉടുപ്പവനും ഉണ്‍പവനും നാനേഎന്‍ നവുംനാണം ഉറുവ തെന്തായ്
  തടുപ്പവനും തടൈതീര്‍ത്തുക് കൊടുപ്പവനും പിറപ്പിറപ്പുത് തന്‍നൈ നീക്കി
  എടുപ്പവനും കാപ്പവനും ഇന്‍പഅനു പവഉരുവായ് എന്‍നുള്‍ ഓങ്കി
  അടുപ്പവനും നീഎന്‍റാല്‍ അന്തോഇച് ചിറിയേനാല്‍ ആവ തെന്‍നേ.
 • 6. ചാവതെന്‍റും പിറപ്പതെന്‍റും ചാറ്റുകിന്‍റപെരുംപാവം തന്‍നൈഎണ്‍ണി
  നോവതിന്‍റു പുതിതന്‍റേ എന്‍റുംഉള താല്‍ഇന്ത നോവൈ നീക്കി
  ഈവതുമന്‍ റിടൈനടിപ്പോയ് നിന്‍നാലേ ആകുംമറ്റൈ ഇറൈവ രാലേ
  ആവതൊന്‍റും ഇല്‍ലൈഎന്‍റാല്‍ അന്തോഇച് ചിറിയേനാല്‍ ആവതെന്‍നേ.
 • 7. ഇചൈത്തിടവുംനിനൈത്തിടവുംപെരിതരിതാം തനിത്തലൈമൈഇറൈവാ ഉന്‍റന്‍
  നചൈത്തിടുപേ രരുട്ചെയലാല്‍ അചൈവതന്‍റി ഐന്തൊഴില്‍ചെയ് നാത രാലും
  തചൈത്തിടുപുന്‍ തുരുംപിനൈയും അകങ്കരിത്തുത് തങ്കള്‍ചുതന്‍ തരത്താല്‍ഇങ്കേ
  അചൈത്തിടറ്കു മുടിയാതേല്‍ അന്തോഇച് ചിറിയേനാല്‍ ആവ തെന്‍നേ.
 • 8. കല്‍ലായ മനത്തൈയുംഓര്‍ കണത്തിനിലേ കനിവിത്തുക് കരുണൈ യാലേ
  പല്‍ലാരും അതിചയിക്കപ് പക്കുവന്തത് തരുട്പതമും പാലിക് കിന്‍റോയ്
  എല്‍ലാഞ്ചെയ് വല്‍ലോയ്ചിറ് റംപലത്തേ ആടല്‍ഇടു കിന്‍റോയ് നിന്‍നാല്‍
  അല്‍ലാല്‍ഒന്‍ റാകാതേല്‍ അന്തോഇച് ചിറിയേനാല്‍ ആവ തെന്‍നേ.
 • 9. കരൈചേരപ് പുരിന്താലും കടൈയേന്‍ചെയ് കുറ്റമെലാം കരുതി മായൈത്
  തിരൈചേരപ് പുരിന്താലും തിരുവുളമേ തുണൈഎനനാന്‍ ചിന്തിത് തിങ്കേ
  ഉരൈചേര ഇരുത്തല്‍അന്‍റി ഉടൈയായ്എന്‍ ഉറവേഎന്‍ ഉയിരേ എന്‍റന്‍
  അരൈചേഎന്‍ അംമേഎന്‍ അപ്പാഇച് ചിറിയേനാല്‍ ആവ തെന്‍നേ.
 • 10. ഇന്‍പേനന്‍ റരുളിഅരുള്‍ ഇയറ്കൈയിലേ വൈത്താലും ഇങ്കേ എന്‍നൈത്
  തുന്‍പേചെയ് വിത്താലും എന്‍ചെയ്വേന്‍ നിന്‍നരുളേ തുണൈഎന്‍ റന്തോ
  എന്‍പേതൈ മനമടങ്കി ഇരുപ്പതന്‍റി എല്‍ലാങ്കണ്‍ ടിരുക്കും എന്‍റന്‍
  അന്‍പേഎന്‍ അംമേഎന്‍ അപ്പാഇച് ചിറിയേനാല്‍ ആവ തെന്‍നേ.

தற் சுதந்தரம் இன்மை // தற் சுதந்தரம் இன்மை