திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തറ് ചുതന്തരം ഇന്‍മൈ
taṟ sutantaram iṉmai
തിരുക്കതവന്‍ തിറത്തല്‍
tirukkatavan tiṟattal
Sixth Thirumurai

017. അത്തുവിത ആനന്ത അനുപവ ഇടൈയീടു
attuvita āṉanta aṉupava iṭaiyīṭu

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തിരുത്തകുപൊന്‍ നംപലത്തേ തിരുനടഞ്ചെയ് തരുളും
  തിരുവടികള്‍ അടിച്ചിറിയേന്‍ ചെന്‍നിമിചൈ വരുമോ
  ഉരുത്തകുനാ നിലത്തിടൈനീള്‍ മലത്തടൈപോയ് ഞാന
  ഉരുപ്പടിവം അടൈവേനോ ഒന്‍റിരണ്‍ടെന്‍ നാത
  പൊരുത്തമുറു ചുത്തചിവാ നന്തവെള്‍ളം തതുംപിപ്
  പൊങ്കിഅകം വെള്‍ളത്തേ നാന്‍മൂഴ്കി നാന്‍പോയ്
  അതുവാകപ് പെറുവേനോ അറിന്തിലന്‍മേല്‍ വിളൈവേ.
 • 2. കരണമെലാം കരൈന്തതനിക് കരൈകാണ്‍പ തുളതോ
  കരൈകണ്‍ട പൊഴുതെനൈയുങ് കണ്‍ടുതെളി വേനോ
  അരണമെലാം കടന്തതിരു വരുള്‍വെളിനേര്‍ പടുമോ
  അവ്വെളിക്കുള്‍ ആനന്ത അനുപവന്താന്‍ ഉറുമോ
  മരണമെലാം തവിര്‍ന്തുചിവ മയമാകി നിറൈതല്‍
  വായ്ത്തിടുമോ മൂലമല വാതനൈയും പോമോ
  ചരണമെലാം തരമന്‍റില്‍ തിരുനടഞ്ചെയ് പെരുമാന്‍
  തനതുതിരു വുളംഎതുവോ ചറ്റുമറിന്‍ തിലനേ.
 • 3. നാതാന്തത് തിരുവീതി നടന്തുകടപ് പേനോ
  ഞാനവെളി നടുഇന്‍പ നടന്തരിചിപ് പേനോ
  പോതാന്തത് തിരുവടിഎന്‍ ചെന്‍നിപൊരുന്‍ തിടുമോ
  പുതുമൈയറച് ചിവപോകം പൊങ്കിനിറൈന്‍ തിടുമോ
  വേതാന്ത ചിത്താന്ത ചമരചമും വരുമോ
  വെറുവെളിയില്‍ ചുത്തചിവ വെളിമയന്താന്‍ ഉറുമോ
  പാതാന്ത വരൈനീറു മണക്കമന്‍റില്‍ ആടും
  പരമര്‍തിരു വുളംഎതുവോ പരംഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 4. ചിതംപരത്തേ ആനന്ത ചിത്തര്‍തിരു നടന്താന്‍
  ചിറിതറിന്ത പടിഇന്‍നും മുഴുതുംഅറി വേനോ
  പതംപെറത്തേം പഴംപിഴിന്തു പാലുംനറും പാകും
  പചുനെയ്യും കലന്തതെനപ് പാടിമകിഴ് വേനോ
  നിതംപരവി ആനന്ത നിത്തിരൈനീങ് കാത
  നിത്തര്‍പണി പുരിന്തിന്‍പ ചിത്തിപെറു വേനോ
  മതംപരവു മലൈച്ചെരുക്കില്‍ ചിറന്തചിറി യേന്‍നാന്‍
  വള്‍ളല്‍കുരു നാതര്‍തിരു വുള്‍ളംഅറി യേനേ.
 • 5. കളക്കമറപ് പൊതുനടംനാന്‍ കണ്‍ടുകൊണ്‍ട തരുണം
  കടൈച്ചിറിയേന്‍ ഉളംപൂത്തുക് കായ്ത്തതൊരു കായ്താന്‍
  വിളക്കമുറപ് പഴുത്തിടുമോ വെംപിഉതിര്‍ന്‍ തിടുമോ
  വെംപാതു പഴുക്കിനുംഎന്‍ കരത്തില്‍അകപ് പടുമോ
  കൊളക്കരുതു മലമായൈക് കുരങ്കുകവര്‍ന്‍ തിടുമോ
  കുരങ്കുകവ രാതെനതു കുറിപ്പില്‍അകപ് പടിനും
  തുളക്കമറ ഉണ്‍ണുവനോ തൊണ്‍ടൈവിക്കിക് കൊളുമോ
  ജോതിതിരു വുളംഎതുവോ ഏതുംഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 6. തിരുപ്പൊതുവില്‍ തിരുനടംനാന്‍ ചെന്‍റുകണ്‍ട തരുണം
  ചിത്തിഎനും പെണ്‍ണരചി എത്തിഎന്‍കൈ പിടിത്താള്‍
  കരുപ്പറിയാ തെനൈഅതന്‍മുന്‍ കലന്തപുത്തി എനുംഓര്‍
  കാരികൈതാന്‍ കണ്‍ടളവില്‍ കനിന്തുമകിഴ്ന്‍ തിടുമോ
  വിരുപ്പമുറാ തെനൈമുനിന്തു വിടുത്തിടുമോ നേയം
  വിളൈന്തിടുമോ ഇവര്‍ക്കുനിതം ചണ്‍ടൈവിളൈന്‍ തിടുമോ
  തരുപ്പൊതുവില്‍ ഇരുവര്‍ക്കും ചന്തതിഉണ്‍ ടാമോ
  തടൈപടുമോ തിരുവുളന്താന്‍ ചറ്റുംഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 7. ആനന്ത നടംപൊതുവില്‍ കണ്‍ടതരു ണത്തേ
  അരുമരുന്തൊന്‍ റെന്‍കരുത്തില്‍ അടൈന്തമര്‍ന്ത തതുതാന്‍
  കാനന്ത മതത്താലേ കാരമറൈ പടുമോ
  കടുങ്കാര മാകിഎന്‍റന്‍ കരുത്തില്‍ഉറൈന്‍ തിടുമോ
  ഊനന്ത മറക്കൊളുംപോ തിനിക്കരചം തരുമോ
  ഉണക്കചന്തു കുമട്ടിഎതിര്‍ എടുത്തിടനേര്‍ന്‍ തിടുമോ
  നാനന്ത ഉളവറിന്തു പിറര്‍ക്കീയ വരുമോ
  നല്‍ലതിരു വുളംഎതുവോ വല്‍ലതറിന്‍ തിലനേ.
 • 8. തായ്കൊണ്‍ട തിരുപ്പൊതുവില്‍ എങ്കള്‍കുരു നാതന്‍
  ചന്‍നിതിപോയ് വരവിടുത്ത തനിക്കരണപ് പൂവൈ
  കായ്കൊണ്‍ടു വന്തിടുമോ പഴങ്കൊണ്‍ടു വരുമോ
  കനിന്തപഴങ് കൊണ്‍ടുവരുങ് കാലതനൈ മതമാം
  പേയ്കൊണ്‍ടു പോയ്വിടുമോ പിലത്തിടൈവീഴ്ന്‍ തിടുമോ
  പിന്‍പടുമോ മുന്‍പടുമോ പിണങ്കിഒളിത് തിടുമോ
  വായ്കൊണ്‍ടു വെന്‍റിടുമോ തോറ്റിടുമോ എന്‍നൈ
  മറന്തിടുമോ തിരുവുളത്തിന്‍ വണ്‍ണംഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 9. തീട്ടുമണിപ് പൊതുനടഞ്ചെയ് തിരുവടികണ്‍ ടേത്തച്
  ചെല്‍കിന്‍റേന്‍ ചിറിയേന്‍മുന്‍ ചെന്‍റവഴി അറിയേന്‍
  കാട്ടുവഴി കിടൈത്തിടുമോ നാട്ടുവഴി തരുമോ
  കാല്‍ഇളൈപ്പുക് കണ്‍ടിടുമോ കാണാതോ കളിപ്പാം
  മേട്ടിനിടൈ വിടുത്തിടുമോ പള്‍ളത്തേ വിടുമോ
  വിവേകംഎനും തുണൈയുറുമോ വേടര്‍പയം ഉറുമോ
  ഈട്ടുതിരു വടിച്ചമുകം കാണവുംനേര്‍ന്‍ തിടുമോ
  എപ്പടിയോ തിരുവുളന്താന്‍ ഏതുംഅറിന്‍ തിലനേ.
 • 10. ഞാനമണിപ് പൊതുനടഞ്ചെയ് തിരുവടികണ്‍ ടിടവേ
  നടക്കിന്‍റേന്‍ അന്തോമുന്‍ നടന്തവഴി അറിയേന്‍
  ഊനമികും ആണവമാം പാവിഎതിര്‍പ് പടുമോ
  ഉടൈമൈഎലാം പറിത്തിടുമോ നടൈമെലിന്തു പോമോ
  ഈനമുറും അകങ്കാരപ് പുലികുറുക്കേ വരുമോ
  ഇച്ചൈഎനും ഇരാക്കതപ്പേയ് എനൈപ്പിടിത്തുക് കൊളുമോ
  ആനമലത് തടൈനീക്ക അരുട്ടുണൈതാന്‍ ഉറുമോ
  ഐയര്‍തിരു വുളംഎതുവോ യാതുമറിന്‍ തിലനേ.

அத்துவித ஆனந்த அனுபவ இடையீடு // அத்துவித ஆனந்த அனுபவ இடையீடு