திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तऱ्पोत इऴप्पु
taṟpōta iḻappu
अपयत् तिऱऩ्
apayat tiṟaṉ
Sixth Thirumurai

027. मायैयिऩ् विळक्कम्
māyaiyiṉ viḷakkam

  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तिटुक्कऱ ऎऩैत्ताऩ् वळर्त्तिटप् परैयाम्
  सॆविलिपाऱ् सेर्त्तऩै अवळो
  ऎटुक्कवुम् निऩैयाळ् पटुक्कवुम् ऒट्टाळ्
  ऎऩ्सॆय्वेऩ् इऩ्ऩुम्ऎऩ् ऩिटैप्पाल्
  मटुक्कनऱ् ऱायुम् वन्दिलळ् नीयुम्
  वन्दॆऩैप् पार्त्तिलै अन्दो
  तटुक्करुङ् करुणैत् तन्दैये तळर्न्देऩ्
  तऩैयऩेऩ् तळर्न्दिटल् अऴको.
 • 2. तळर्न्दिटेल् मकऩे ऎऩ्ऱॆऩै ऎटुत्तोर्
  ताय्कैयिल् कॊटुत्तऩै अवळो
  वळर्न्दिटा वकैये निऩैत्तऩळ् पोऩ्ऱु
  मायमे पुरिन्दिरुक् किऩ्ऱाळ्
  किळर्न्दिट ऎऩैत्ताऩ् पॆऱ्ऱनऱ् ऱायुम्
  केट्पतऱ् कटैन्दिलऩ् अन्दो
  उळन्दरु करुणैत् तन्दैये नीयुम्
  उऱ्ऱिलै पॆऱ्ऱवर्क् कऴको.
 • 3. ताङ्कऎऩ् तऩैओर् ताय्कैयिल् कॊटुत्ताय्
  तायवळ् नाऩ्तऩित् तुणर्न्दु
  तूङ्कवुम् ऒट्टाळ् ऎटुक्कवुम् तुणियाळ्
  सूतैये निऩैत्तिरुक् किऩ्ऱाळ्
  ओङ्कुनऱ् ऱायुम् वन्दिलाळ् अन्दो
  उळन्दळर् वुऱ्ऱऩऩ् नीयुम्
  ईङ्कुवन् तिलैयेल् ऎऩ्सॆय्केऩ् इतुताऩ्
  ऎन्दैनिऩ् तिरुवरुट् कऴको.
 • 4. अत्तनी ऎऩैओर् ताय्कैयिल् कॊटुत्ताय्
  आङ्कवळ् मकळ्कैयिल् कॊटुत्ताळ्
  नित्तिय मकळ्ओर् नीलिपाऱ् कॊटुत्ताळ्
  नीलियो तऩ्पुटै आटुम्
  तत्तुव मटवार् तङ्कैयिल् कॊटुत्ताळ्
  तऩित्तऩि अवर्अवर् ऎटुत्ते
  कत्तवॆम् पयमे काट्टिऩर् नाऩुम्
  कलङ्किऩेऩ् कलङ्किटल् अऴको.
 • 5. वाङ्किय सॆविलि अऱिवॊटुम् तुयिऱ्ऱ
  मकळ्कैयिल् कॊटुत्तऩऩ् ऎऩैत्ताऩ्
  ईङ्किवळ् करुत्तिल् ऎतुनिऩैत् तऩळो
  ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎऩ्ऩैये उणर्न्दु
  तूङ्कवुम् ऒट्टाळ् अटिक्कटि किळ्ळित्
  तॊट्टिलुम् आट्टिटु किऩ्ऱाळ्
  एङ्कुऱु किऩ्ऱेऩ् पिळ्ळैतऩ् अरुमै
  ईऩ्ऱवर् अऱिवरे ऎन्दाय्.
 • 6. वलत्तिले सॆविलि ऎटुत्तिटस् सोम्पि
  मक्कळ्पाल् काट्टिविट् टिरुन्दाळ्
  मलत्तिले उऴैत्तुक् किटन्दऴल् केट्टुम्
  वन्दॆऩै ऎटुत्तिलार् अवरुम्
  इलत्तिले कूटि आटुकिऩ् ऱऩर्नाऩ्
  ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎऩ्ऩुटै अरुमै
  निलत्तिले अवर्कळ् अऱिन्दिलार् पॆऱ्ऱोय्
  नीयुम्इङ् कऱिन्दिलै येयो.
 • 7. तुम्मिऩेऩ् वॆतुम्पित् तॊट्टिलिऱ् किटन्दे
  सोर्न्दऴु तिळैत्तुमॆऩ् कुरलुम्
  कम्मिऩेऩ् सॆविलि अम्मिपोल् असैयाळ्
  कातुऱक् केट्टिरुक् किऩ्ऱाळ्
  सॆम्मिये मटवार् कॊम्मिये पाटिस्
  सिरित्तिरुक् किऩ्ऱऩर् अन्दो
  इम्मिये ऎऩिऩुम् ईन्दिटार् पोल
  इरुप्पतो नीयुम्ऎन् ताये.
 • 8. तुरुविला वयिरत् तॊट्टिले तङ्कत्
  तॊट्टिले पलइरुन् तिटवुम्
  तिरुविलाप् पॊत्तैत् तॊट्टिलिऱ् सॆविलि
  सिऱियऩैक् किटत्तिऩळ् ऎन्दाय्
  पिरिविलात् तऩिमैत् तलैवनी पॆऱ्ऱ
  पिळ्ळैनाऩ् ऎऩक्कितु पॆऱुमो
  करुविलाय् नीइत् तरुणम्वन् तितऩैक्
  कण्टिटिल् सकिक्कुमो निऩक्के.
 • 9. काय्न्दिटु मऩत्ताळ् पोऩ्ऱऩळ् सिऱितुम्
  कऩिविलाळ् काममा तिकळाम्
  पाय्न्दिटु वेटप् पयल्कळाल् ऎऩक्कुप्
  पयम्पुरि वित्तऩळ् पलकाल्
  तेय्न्दिटु मतिऎऩ् ऱॆण्णिऩाळ् कुऱैयात्
  तिरुमति ऎऩनिऩैन् तऱियाळ्
  साय्न्दइस् सॆविलि कैयिले ऎऩ्ऩैत्
  तन्दतु सालुम्ऎन् ताये.
 • 10. ञाऩआ ऩन्द वल्लियाम् पिरिया
  नायकि युटऩ्ऎऴुन् तरुळि
  ईऩम्आर् इटर्नीत् तॆटुत्तॆऩै अणैत्ते
  इऩ्ऩमु तऩैत्तैयुम् अरुत्ति
  ऊऩम्ऒऩ् ऱिल्ला तोङ्कुमॆय्त् तलत्तिल्
  उऱप्पुरिन् तॆऩैप्पिरि यामल्
  वाऩमुम् पुवियुम् मतिक्कवाऴ्न् तरुळ्क
  मामणि मऩ्ऱिल्ऎन् ताये.

மாயையின் விளக்கம் // மாயையின் விளக்கம்