திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
தற்போத இழப்பு
taṟpōta iḻappu
அபயத் திறன்
apayat tiṟaṉ
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

027. மாயையின் விளக்கம்
māyaiyiṉ viḷakkam

  எழுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்
  திருச்சிற்றம்பலம்
 • 1. திடுக்கற எனைத்தான் வளர்த்திடப் பரையாம்
  செவிலிபாற் சேர்த்தனை அவளோ
  எடுக்கவும் நினையாள் படுக்கவும் ஒட்டாள்
  என்செய்வேன் இன்னும்என் னிடைப்பால்
  மடுக்கநற் றாயும் வந்திலள் நீயும்
  வந்தெனைப் பார்த்திலை அந்தோ
  தடுக்கருங் கருணைத் தந்தையே தளர்ந்தேன்
  தனையனேன் தளர்ந்திடல் அழகோ.
 • 2. தளர்ந்திடேல் மகனே என்றெனை எடுத்தோர்
  தாய்கையில் கொடுத்தனை அவளோ
  வளர்ந்திடா வகையே நினைத்தனள் போன்று
  மாயமே புரிந்திருக் கின்றாள்
  கிளர்ந்திட எனைத்தான் பெற்றநற் றாயும்
  கேட்பதற் கடைந்திலன் அந்தோ
  உளந்தரு கருணைத் தந்தையே நீயும்
  உற்றிலை பெற்றவர்க் கழகோ.
 • 3. தாங்கஎன் தனைஓர் தாய்கையில் கொடுத்தாய்
  தாயவள் நான்தனித் துணர்ந்து
  தூங்கவும் ஒட்டாள் எடுக்கவும் துணியாள்
  சூதையே நினைத்திருக் கின்றாள்
  ஓங்குநற் றாயும் வந்திலாள் அந்தோ
  உளந்தளர் வுற்றனன் நீயும்
  ஈங்குவந் திலையேல் என்செய்கேன் இதுதான்
  எந்தைநின் திருவருட் கழகோ.
 • 4. அத்தநீ எனைஓர் தாய்கையில் கொடுத்தாய்
  ஆங்கவள் மகள்கையில் கொடுத்தாள்
  நித்திய மகள்ஓர் நீலிபாற் கொடுத்தாள்
  நீலியோ தன்புடை ஆடும்
  தத்துவ மடவார் தங்கையில் கொடுத்தாள்
  தனித்தனி அவர்அவர் எடுத்தே
  கத்தவெம் பயமே காட்டினர் நானும்
  கலங்கினேன் கலங்கிடல் அழகோ.
 • 5. வாங்கிய செவிலி அறிவொடும் துயிற்ற
  மகள்கையில் கொடுத்தனன் எனைத்தான்
  ஈங்கிவள் கருத்தில் எதுநினைத் தனளோ
  என்செய்வேன் என்னையே உணர்ந்து
  தூங்கவும் ஒட்டாள் அடிக்கடி கிள்ளித்
  தொட்டிலும் ஆட்டிடு கின்றாள்
  ஏங்குறு கின்றேன் பிள்ளைதன் அருமை
  ஈன்றவர் அறிவரே எந்தாய்.
 • 6. வலத்திலே செவிலி எடுத்திடச் சோம்பி
  மக்கள்பால் காட்டிவிட் டிருந்தாள்
  மலத்திலே உழைத்துக் கிடந்தழல் கேட்டும்
  வந்தெனை எடுத்திலார் அவரும்
  இலத்திலே கூடி ஆடுகின் றனர்நான்
  என்செய்வேன் என்னுடை அருமை
  நிலத்திலே அவர்கள் அறிந்திலார் பெற்றோய்
  நீயும்இங் கறிந்திலை யேயோ.
 • 7. தும்மினேன் வெதும்பித் தொட்டிலிற் கிடந்தே
  சோர்ந்தழு திளைத்துமென் குரலும்
  கம்மினேன் செவிலி அம்மிபோல் அசையாள்
  காதுறக் கேட்டிருக் கின்றாள்
  செம்மியே மடவார் கொம்மியே பாடிச்
  சிரித்திருக் கின்றனர் அந்தோ
  இம்மியே எனினும் ஈந்திடார் போல
  இருப்பதோ நீயும்எந் தாயே.
 • 8. துருவிலா வயிரத் தொட்டிலே தங்கத்
  தொட்டிலே பலஇருந் திடவும்
  திருவிலாப் பொத்தைத் தொட்டிலிற் செவிலி
  சிறியனைக் கிடத்தினள் எந்தாய்
  பிரிவிலாத் தனிமைத் தலைவநீ பெற்ற
  பிள்ளைநான் எனக்கிது பெறுமோ
  கருவிலாய் நீஇத் தருணம்வந் திதனைக்
  கண்டிடில் சகிக்குமோ நினக்கே.
 • 9. காய்ந்திடு மனத்தாள் போன்றனள் சிறிதும்
  கனிவிலாள் காமமா திகளாம்
  பாய்ந்திடு வேடப் பயல்களால் எனக்குப்
  பயம்புரி வித்தனள் பலகால்
  தேய்ந்திடு மதிஎன் றெண்ணினாள் குறையாத்
  திருமதி எனநினைந் தறியாள்
  சாய்ந்தஇச் செவிலி கையிலே என்னைத்
  தந்தது சாலும்எந் தாயே.
 • 10. ஞானஆ னந்த வல்லியாம் பிரியா
  நாயகி யுடன்எழுந் தருளி
  ஈனம்ஆர் இடர்நீத் தெடுத்தெனை அணைத்தே
  இன்னமு தனைத்தையும் அருத்தி
  ஊனம்ஒன் றில்லா தோங்குமெய்த் தலத்தில்
  உறப்புரிந் தெனைப்பிரி யாமல்
  வானமும் புவியும் மதிக்கவாழ்ந் தருள்க
  மாமணி மன்றில்எந் தாயே.

மாயையின் விளக்கம் // மாயையின் விளக்கம்