திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
þ¨È ±Ç¢¨Á¨Â Å¢Âò¾ø
iṟai eḷimaiyai viyattal
¯ñ¨Á ÜÈø
uṇmai kūṟal
Sixth Thirumurai

035. «ÀÂõ þξø
apayam iṭutal

  ±ñº£÷ì ¸Æ¢¦¿ÊÄÊ ¬º¢Ã¢Â Å¢Õò¾õ
  ¾¢ÕüÈõÀÄõ
 • 1. ¯ÕÅ¡ö «ÕÅ¡ö ´Ç¢Â¡ö ¦ÅǢ¡ö
  ¯ÄÅ¡ ´Õ§À ÃÕÇ¡ ÃÓ¾õ
  ¾ÕÅ¡ö þЧŠ¾Õ½õ ¾Õ½õ
  ¾Ã¢§Âý º¢È¢Ðó ¾Ã¢§Âý þÉ¢¿£
  ÅÕÅ¡ö «¨Ä§Âø ¯Â¢÷Å¡ú ¸Äý¿¡ý
  Á¾¢§º÷ Óʱõ À¾¢§Â «Ê§Âý
  ÌÕÅ¡ö ÓɧÁ ÁɧÁ þ¼Á¡ì
  Ìʦ¸¡ñ ¼Å§É «ÀÂõ «ÀÂõ.
 • 2. ±ý§É ¦ºö§Åý ¦ºöŨ¸ ´ýÈ¢í
  ¸¢Ð±ý ÈÕûÅ¡ö þЧŠ¾Õ½õ
  Áý§É «ÂÛõ ¾¢ÕÁ¡ ÄÅÛõ
  Á¾¢ò¾ü ¸Ã¢Â ¦Àâ ¦À¡Õ§Ç
  «ý§É «ôÀ¡ ³Â¡ «Ã§º
  «ý§À «È¢§Å «Ó§¾ «Æ¢Â¡ô
  ¦À¡ý§É Á½¢§Â ¦À¡Õ§Ç «Õ§Ç
  ¦À¡ÐÅ¡ú ÒÉ¢¾¡ «ÀÂõ «ÀÂõ.
 • 3. ¸Õ½¡ ¿¢¾¢§Â «ÀÂõ «ÀÂõ
  ¸É¸¡ ¸Ã§É «ÀÂõ «ÀÂõ
  «Õ½¡ ¼¸§É «ÀÂõ «ÀÂõ
  «Æ¸¡ «ÁÄ¡ «ÀÂõ «ÀÂõ
  ¾Õ½¡ ¾Å§É «ÀÂõ «ÀÂõ
  ¾É¢¿¡ ¸§É «ÀÂõ «ÀÂõ
  ¦¾Õ½¡ ÎÚÅ¡ö «ÀÂõ «ÀÂõ
  ¾¢ÕÅõ ÀÄÅ¡ «ÀÂõ «ÀÂõ.
 • 4. ÁÕÙõ ÐÂÕõ ¾Å¢Õõ Àʱý
  ÁÉÁý È¢¨¼¿£ ÅÕÅ¡ö «ÀÂõ
  þÕÙõ ÀÅÓõ ¦ÀÚÅï º¸¦¿ï
  º¢Éý±ý È¢¸§Æø «ÀÂõ «ÀÂõ
  ¦ÅÕÙõ ¦¸¡Î¦Åõ Ò¨ÄÔõ ¦¸¡¨ÄÔõ
  Å¢ÎÁ¡ ÈÕûÅ¡ö «ÀÂõ «ÀÂõ
  «ÕÙõ ¦À¡ÕÙõ ¦¾ÕÙõ ¾ÕÅ¡ö
  «ÀÂõ «ÀÂõ «ÀÂõ «ÀÂõ.
 • 5. þÉ¢µ÷ þ¨ÈÔõ ¾Ã¢§Âý «ÀÂõ
  þп¢ý «Õ§Ç «È¢Ôõ «ÀÂõ
  ¸É¢§Âý ±É¿£ ¿¢¨É§Âø «ÀÂõ
  ¸É¢§Â241 ¸Õ¨½ì ¸¼§Ä «ÀÂõ
  ¾É¢§Âý Ш½§Å ÈÈ¢§Âý «ÀÂõ
  ¾Ì§Á¡ ¾Ì§Á¡ ¾¨ÄÅ¡ «ÀÂõ
  ÐÉ¢§Â «ÈÅó ¾ÕûÅ¡ö «ÀÂõ
  ͸¿¡ ¼¸§É «ÀÂõ «ÀÂõ.
 • 6. «Ê¡÷ þ¾Â¡õ Ò夃 «ÀÂõ
  «Ã§º «Ó§¾ «ÀÂõ «ÀÂõ
  ÓÊ¡ ¾¢É¢¿¡ý ¾Ã¢§Âý «ÀÂõ
  Өȧ¡ Өȧ¡ Ó¾øÅ¡ «ÀÂõ
  ¸Ê§Âý «Äý¿¡ý «ÀÂõ «ÀÂõ
  ¸Õ½¡ ¸Ã§É «ÀÂõ «ÀÂõ
  ¾Ê§Âø «ÕûÅ¡ö «ÀÂõ «ÀÂõ
  ¾Õ½¡ ¾Å§É «ÀÂõ «ÀÂõ.
 • 7. ÁÄÅ¡ ¾¨É¿£÷ ¸ÄÅ¡ «ÀÂõ
  ÅÄÅ¡ ¾¢Õ«õ ÀÄÅ¡ «ÀÂõ
  ¯ÄÅ¡ ¦¿È¢¿£ ¦º¡ÄÅ¡ «ÀÂõ
  ¯¨ÈÅ¡ö ¯Â¢÷Å¡ö þ¨ÈÅ¡ «ÀÂõ
  ÀĬ ÌÄõ¿¡ý ¾Ã¢§Âý «ÀÂõ
  ÀÄÅ¡ À¸Å¡ ÀÉÅ¡ «ÀÂõ
  ¿ÄÅ¡ «Ê§Âý «ÄÅ¡ «ÀÂõ
  ¿¼¿¡ ¸§É «ÀÂõ «ÀÂõ.
 • 8. ¦¸¡Ê§Âý À¢¨Æ¿£ ÌÈ¢§Âø «ÀÂõ
  ¦¸¡¨Ä¾£÷ ¦¿È¢±ý ÌէŠ«ÀÂõ
  ÓʧÂý À¢È§Åý ±É¿¢ý «Ê§Â
  ÓÂø§Åý ¦ºÂø§Å ÈÈ¢§Âý «ÀÂõ
  Àʧ «È¢Ôõ Àʧ ÅÕÅ¡ö
  À¾¢§Â ¸¾¢§Â ÀçÁ «ÀÂõ
  «Ê§Âý þÉ¢µ÷ þ¨ÈÔõ ¾Ã¢§Âý
  «Ã§º «ÕûÅ¡ö «ÀÂõ «ÀÂõ.
 • 9. þ¼÷¾£÷ ¦¿È¢§Â «ÕûÅ¡ö «ÀÂõ
  þÉ¢¿¡ý ¾Ã¢§Âý ¾Ã¢§Âý «ÀÂõ
  Å¢¼÷§À¡ø ±¨É¿£ ¿¢¨É§Âø «ÀÂõ
  ŢΧÅý «Äý¿¡ý «ÀÂõ «ÀÂõ
  ¯¼§Ä¡ ÎÚÁ¡ ¦À¡Õû¬ Å¢Ôõþí
  ÌɧŠ±É§Å «Ä§Å «ÀÂõ
  ͼ÷Á¡ Á½¢§Â «ÀÂõ «ÀÂõ
  ͸¿¡ ¼¸§É «ÀÂõ «ÀÂõ.
 • 10. ÌüÈõ ÀĬ ¢Ûõ¿£ ÌÈ¢§Âø
  ̽§Á ¦¸¡Ùõ±ý ÌէŠ«ÀÂõ
  ÀüÈõ ÀħÁ «Ä§¾¡÷ ¦¿È¢Ôõ
  À¾¢§Â «È¢§Âý «Ê§Âý «ÀÂõ
  ÍüÈõ ÀÄ×õ ¯É§Å ±É§Å¡
  Ш½§Å È¢¨Ä¿¢ý Ш½§Â «ÀÂõ
  º¢üÈõ ÀÄÅ¡ «ÕûÅ¡ö þÉ¢¿¡ý
  º¢È¢Ðó ¾Ã¢§Âý ¾Ã¢§Âý «ÀÂõ.

  • 241. ¸Ç¢§Â - ÀʧÅÚÀ¡Î. ¬. À¡.

அபயம் இடுதல் // அபயம் இடுதல்

No audios found!