திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
सिऱ्सत्ति तुति
siṟsatti tuti
आऩन्दाऩुपवम्
āṉantāṉupavam
Sixth Thirumurai

068. पिरिवाऱ्ऱामै
pirivāṟṟāmai

  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तेटिय तुण्टु निऩतुरु वुण्मै
  तॆळिन्दिटस् सिऱितुनिऩ् ऩुटऩे
  ऊटिय तुण्टु पिऱर्तमै अटुत्ते
  उरैत्ततुम् उवन्दतुम् उण्टो
  आटिय पातम् अऱियनाऩ् अऱियेऩ्
  अम्पलत् तरुम्पॆरुञ् सोति
  कूटिय निऩ्ऩैप् पिरिकिलेऩ् पिरिवैक्
  कूऱवुङ् कूसुम्ऎऩ् नावे.
 • 2. मटम्पुरि मऩत्ताऱ् कलङ्किय तुण्टु
  वळ्ळले निऩ्तिरु वरवुक्
  किटम्पुरि सिऱियेऩ् कलङ्किऩेऩ् ऎऩिऩुम्
  इऱैयुम्वे ऱॆण्णिय तुण्टो
  नटम्पुरि पातम् अऱियनाऩ् अऱियेऩ्
  नाऩ्सॆयुम् वकैयिऩि नऩ्ऱे
  तिटम्पुरिन् तरुळिक् कात्तिटल् वेण्टुम्
  सिऱितुम् नाऩ् पॊऱुक्कलेऩ् सिवऩे.
 • 3. नीक्किय मऩम्पिऩ् अटुत्तॆऩैक् कलक्कि
  निऩ्ऱते अऩ्ऱिनिऩ् अळविल्
  नोक्किय नोक्कम् पिऱविट यत्ते
  नोक्किय तिऱैयुम् इङ्कुण्टो
  तूक्किय पातम् अऱियनाऩ् अऱियेऩ्
  तुयरिऩिप् पॊऱुक्कलेऩ् सिऱितुम्
  तेक्किय कळिप्पिल् सिऱप्पवन् तॆऩ्ऩैत्
  तॆळिवित्तल् निऩ्कटऩ् सिवऩे.
 • 4. ईऩ्ऱनऱ् ऱायुन् तन्दैयुम् कुरुवुम्
  ऎऩ्ऩुयिर्क् किऩ्पमुम् पॊतुविल्
  आऩ्ऱमॆय्प् पॊरुळे ऎऩ्ऱिरुक् किऩ्ऱेऩ्
  अऩ्ऱिवे ऱॆण्णिय तुण्टो
  ऊऩ्ऱिय पातम् अऱियनाऩ् अऱियेऩ्
  उऱुकणिङ् काऱ्ऱलेऩ् सिऱितुम्
  तोऩ्ऱिऎऩ् उळत्ते मयक्कॆलान् तविर्त्तुत्
  नऩ्ऱरुळ् पुरिवतुऩ् कटऩे.
 • 5. मायैयाऱ् कलङ्कि वरुन्दिय पोतुम्
  वळ्ळल्उऩ् तऩ्ऩैये मतित्तुऩ्
  सायैयाप्244 पिऱरैप् पार्त्तते अल्लाल्
  तलैववे245 ऱॆण्णिय तुण्टो
  तूयपॊऱ् पातम् अऱियनाऩ् अऱियेऩ्
  तुयर्इऩिस् सिऱितुम्इङ् काऱ्ऱेऩ्
  नायका ऎऩतु मयक्कॆलाम् तविर्त्ते
  नऩ्ऱरुळ् पुरिवतुऩ् कटऩे.
 • 6. वण्णम् वेऱॆऩिऩुम् वटिवुवे ऱॆऩिऩुम्
  मऩ्ऩिय उण्मै ऒऩ्ऱॆऩ्ऱे
  ऎण्णिय तल्लाल् सस्सिता ऩन्दत्
  तिऱैयुम्वे ऱॆण्णिय तुण्टो
  अण्णल्निऩ् पातम् अऱियनाऩ् अऱियेऩ्
  अञर्इऩिस् सिऱितुम्इङ् काऱ्ऱेऩ्
  तिण्णमे निऩ्मेल् आणैऎऩ् तऩ्ऩैत्
  तॆळिवित्तुक् काप्पतुऩ् कटऩे.
 • 7. ऊटल्सॆय् मतमुम् समयमुम् इवऱ्ऱिल्
  उऱ्ऱकऱ् पऩैकळुम् तविर्न्देऩ्
  वाटल्सॆय् मऩत्ताल् कलङ्किऩेऩ् ऎऩिऩुम्
  मऩ्ऱिऩै मऱन्दतिङ् कुण्टो
  आटल्सॆय् पातम् अऱियनाऩ् अऱियेऩ्
  ऐयवो सिऱितुम्इङ् काऱ्ऱेऩ्
  पाटल्सॆय् किऩ्ऱेऩ् पटिक्किऩ्ऱेऩ् ऎऩक्कुप्
  परिन्दरुळ् पुरिवतुऩ् कटऩे.
 • 8. उळ्ळते उळ्ळ तिरण्टिलै ऎल्लाम्
  ऒरुसिव मयमॆऩ उणर्न्देऩ्
  कळ्ळनेर् मऩत्ताल् कलङ्किऩेऩ् ऎऩिऩुम्
  करुत्तयल् करुतिय तुण्टो
  वळ्ळलुऩ् पातम् अऱियनाऩ् अऱियेऩ्
  मयक्किऩिस् सिऱितुम्इङ् काऱ्ऱेऩ्
  तॆळ्ळमु तरुळि मयक्कॆलाम् तविर्त्ते
  तॆळिवित्तल् निऩ्कटऩ् सिवऩे.
 • 9. ऎम्मत निलैयुम् निऩ्ऩरुळ् निलैयिल्
  इलङ्कुतल् अऱिन्दऩऩ् ऎल्लाम्
  सम्मतम् आक्किक् कॊळ्किऩ्ऱेऩ् अल्लाल्
  तऩित्तुवे ऱॆण्णिय तुण्टो
  सॆम्मलुऩ् पातम् अऱियनाऩ् अऱियेऩ्
  सिऱितुम्इङ् किऩित्तुयर् आऱ्ऱेऩ्
  इम्मतिक् कटियेऩ् कुऱित्तवा ऱुळ्ळ
  तियऱ्ऱुव तुऩ्कटऩ् ऎन्दाय्.
 • 10. अकम्पुऱम् मऱ्ऱै अकप्पुऱम् पुऱत्ते
  अटुत्तिटुम् पुऱप्पुऱम् नाऩ्किल्
  इकन्दतुम् इलैओर् एकते सत्ताल्
  इऱैयुम्इङ् कॆण्णिय तुण्टो
  उकन्दनिऩ् पातम् अऱियनाऩ् अऱियेऩ्
  उऱुकणिङ् किऩिस्सिऱि तुन्दाऩ्
  इकम्पॆऱल् आऱ्ऱेऩ् मयक्कॆलाम् तविर्त्तिङ्
  कॆऩ्ऩैआण् टरुळ्व तुऩ्कटऩे.

  • 244. सायैयाऱ् 245. तलैवरॆऩ् - पटिवेऱुपाटुकळ्. आ. पा.

இறை பொறுப் பியம்பல் // பிரிவாற்றாமை

No audios found!