திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
पिरिवाऱ्ऱामै
pirivāṟṟāmai
सिवपुण्णियप् पेऱु
sivapuṇṇiyap pēṟu
Sixth Thirumurai

069. आऩन्दाऩुपवम्
āṉantāṉupavam

  नेरिसै वॆण्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. कळ्ळत्तै ऎल्लाम् कटक्कविट्टेऩ् निऩ्अरुळाम्
  वॆळ्ळत्तै ऎल्लाम् मिकउण्टेऩ् - उळ्ळत्ते
  काणात काट्सिऎलाम् काण्किऩ्ऱेऩ् ओङ्कुमऩ्ऱ
  वाणा निऩक्कटिमै वाय्त्तु.
 • 2. कालैयिले निऩ्ऱऩ्ऩैक् कण्टुकॊण्टेऩ् सऩ्मार्क्कस्
  सालैयिले इऩ्पम् तऴैक्किऩ्ऱेऩ् - ञालमिसैस्
  साका वरम्पॆऱ्ऱेऩ् तत्तुवत्तिऩ् मेल्नटिक्कुम्
  एका निऩक्कटिमै एऱ्ऱु.
 • 3. मूवर्कळुम् सॆय्य मुटिया मुटिपॆल्लाम्
  यावर्कळुङ् काण ऎऩक्कळित्ताय् - मेवुकटै
  नाय्क्कुत् तविसळित्तु नऩ्मुटियुम् सूट्टुतल्ऎन्
  ताय्क्कुत् तऩिइयऱ्कै ताऩ्.
 • 4. कॊळ्ळैऎऩ इऩ्पम् कॊटुत्ताय् निऩतुसॆल्वप्
  पिळ्ळैऎऩ ऎऱ्कुप् पॆयरिट्टाय् - तॆळ्ळमुतम्
  तन्दाय् समरससऩ् मार्क्कसङ्कत् तेवैत्ताय्
  ऎन्दाय् करुणै इतु.
 • 5. कण्टेऩ् कळित्तेऩ् करुणैत् तिरुअमुतम्
  उण्टेऩ् उयर्निलैमेल् ओङ्कुकिऩ्ऱेऩ् - कॊण्टेऩ्
  अऴियात् तिरुउरुवम् अस्सोऎञ् ञाऩ्ऱुम्
  अऴियास्सिऱ् ऱम्पलत्ते याऩ्.
 • 6. पार्त्तेऩ् पणिन्देऩ् पऴिस्सिऩेऩ् मॆय्प्पुळकम्
  पोर्त्तेऩ्ऎऩ् उळ्ळमॆलाम् पूरित्तेऩ् - आर्त्तेनिऩ्
  ऱाटुकिऩ्ऱेऩ् पाटुकिऩ्ऱेऩ् अऩ्पुरुवा ऩेऩ्अरुळै
  नाटुकिऩ्ऱेऩ् सिऱ्सपैयै नाऩ्.
 • 7. ऎण्णुकिऩ्ऱेऩ् ऎण्णङ्कळ् ऎल्लाम् तरुकिऩ्ऱाऩ्
  उण्णुकिऩ्ऱेऩ् उण्णउण्ण ऊट्टुकिऩ्ऱाऩ् - नण्णुतिरुस्
  सिऱ्ऱम् पलत्ते तिरुनटञ्सॆय् किऩ्ऱाऩ्ऎऩ्
  कुऱ्ऱम् पलपॊऱुत्तुक् कॊण्टु.
 • 8. कॊण्टाऩ् अटिमै कुऱियाऩ् पिऴैऒऩ्ऱुम्
  कण्टाऩ्265 कळित्ताऩ् कलन्दिरुन्दाऩ् - पण्टाय
  नाऩ्मऱैयुम् आकममुम् नाटुन् तिरुप्पॊतुविल्
  वाऩ्मयत्ताऩ् ऎऩ्ऩै मकिऴ्न्दु.
 • 9. कण्टेऩ् कळित्तेऩ् करुणैत् तिरुअमुतम्
  उण्टेऩ् अऴिया उरम्266 पॆऱ्ऱेऩ् - पण्टे
  ऎऩैउवन्दु कॊण्टाऩ् ऎऴिल्ञाऩ मऩ्ऱम्
  तऩैउवन्दु कॊण्टाऩ् तऩै.
 • 10. तातैयाम् ऎऩ्ऩुटैय तायाम्ऎऩ् सऱ्कुरुवाम्
  मेतैयाम् इऩ्प विळैवुमाम् - ओतु
  कुणवाळऩ् तिल्लैअरुट् कूत्तऩ् उमैयाळ्
  मणवाळऩ् पात मलर्.
 • 11. तिरुवाम्ऎऩ् तॆय्वमाम् तॆळ्ळमुत ञाऩक्
  कुरुवाम् ऎऩैक्काक्कुम् कोवाम् - परुवरैयिऩ्
  तेप्पिळ्ळै याम्ऎम् सिवकाम वल्लिमकिऴ्
  माप्पिळ्ळै पात मलर्.
 • 12. ऎऩ्अऱिवाम् ऎऩ्अऱिविऩ् इऩ्पमाम् ऎऩ्ऩऱिविऩ्
  तऩ्अऱिवाम् उण्मैत् तऩिनिलैयाम् - मऩ्ऩुकॊटिस्
  सेलैइट्टाऩ् वाऴस् सिवकाम सुन्दरियै
  मालैइट्टाऩ् पातमलर्.

  • 264. ओङ्कुमऱै - पटिवेऱुपाटु. आ. पा.
  • 265. कण्टे - मुतऱ्पतिप्पु. पि. इरा.
  • 266. वरम् - पटिवेऱुपाटु. आ. पा.

ஆனந்தானுபவம் // ஆனந்தானுபவம்

No audios found!