திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
നടരാജപതി മാലൈ
naṭarājapati mālai
തത്തുവ വെറ്റി
tattuva veṟṟi
Sixth Thirumurai

098. ചറ്കുരുമണി മാലൈ
saṟkurumaṇi mālai

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. മാറ്ററി യാതചെ ഴുംപചും പൊന്‍നേ
  മാണിക്ക മേചുടര്‍ വണ്‍ണക് കൊഴുന്തേ
  കൂറ്ററി യാതപെ രുന്തവര്‍ ഉള്‍ളക്
  കോയില്‍ ഇരുന്ത കുണപ്പെരുങ് കുന്‍റേ
  വേറ്ററി യാതചിറ് റംപലക് കനിയേ
  വിച്ചൈയില്‍ വല്‍ലവര്‍ മെച്ചുവി രുന്തേ
  ചാറ്ററി യാതഎന്‍ ചാറ്റുങ് കളിത്തായ്
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 2. കറ്കരൈ യുംപടി കരൈവിക്കുങ് കരുത്തേ
  കണ്‍മണി യേമണി കലന്തകണ്‍ ഒളിയേ
  ചൊറ്കരൈ യിന്‍റിയ ഒളിയിനുള്‍ ഒളിയേ
  തുരിയമുങ് കടന്തിട്ട പെരിയചെം പൊരുളേ
  ചിറ്കരൈ തിരൈയറു തിരുവരുട് കടലേ
  തെള്‍ളമു തേകനി യേചെഴും പാകേ
  ചര്‍ക്കരൈ യേഅതു ചാര്‍ന്തചെന്‍ തേനേ
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 3. എന്‍നുയി രേഎന തിന്‍നുയിര്‍ക് കുയിരേ
  എന്‍അറി വേഎന തറിവിനുക് കറിവേ
  അന്‍നൈയില്‍ ഇനിയഎന്‍ അംപലത് തമുതേ
  അറ്പുത മേപത മേഎന തന്‍പേ
  പൊന്‍നിണൈ അടിമലര്‍ മുടിമിചൈ പൊരുന്തപ്
  പൊരുത്തിയ തയവുടൈപ് പുണ്‍ണിയപ് പൊരുളേ
  തന്‍നിയല്‍ അറിവരുഞ് ചത്തിയ നിലൈയേ
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 4. കായ്മനക് കടൈയനൈക് കാത്തമെയ്പ് പൊരുളേ
  കലൈകളുങ് കരുതരും ഒരുപെരും പതിയേ
  തേയ്മതിച് ചമയരുക് കരിയഒണ്‍ ചുടരേ
  ചിത്തെലാം വല്‍ലതോര്‍ ചത്തിയ മുതലേ
  ആയ്മതിപ് പെരിയരുള്‍ അമര്‍ന്തചിറ് പരമേ
  അംപലത് താടല്‍ചെയ് ചെംപതത് തരചേ
  തായ്മതിപ് പരിയതോര്‍ തയവുടൈച് ചിവമേ
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 5. ഉരുവമും അരുവമും ഉപയമും ഉളതായ്
  ഉളതില തായ്ഒളിര്‍ ഒരുതനി മുതലേ
  കരുവിനില്‍ എനക്കരുള്‍ കനിന്തളിത് തവനേ
  കണ്‍ണുടൈ യായ്പെരുങ് കടവുളര്‍ പതിയേ
  തിരുനിലൈ പെറഎനൈ വളര്‍ക്കിന്‍റ പരമേ
  ചിവകുരു തുരിയത്തില്‍ തെളിഅനു പവമേ
  തരുവളര്‍ പൊഴിവടല്‍ ചപൈനിറൈ ഒളിയേ
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 6. ആറന്ത നിലൈകളിന്‍ അനുപവ നിറൈവേ
  അതുഅതു വായ്ഒളിര്‍ പൊതുവുറു നിതിയേ
  കൂറെന്ത നിലൈകളും ഒരുനിലൈ എനവേ
  കൂറിഎന്‍ ഉള്‍ളത്തില്‍ കുലവിയ കളിപ്പേ
  പേറിന്ത നെറിഎനക് കാട്ടിഎന്‍ തനൈയേ
  പെരുനെറിക് കേറ്റിയ ഒരുപെരും പൊരുളേ
  ചാറെന്ത നാള്‍കളും വിളങ്കുംഓര്‍ വടല്‍വായ്ത്
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 7. ചാകാത തലൈഇതു വേകാത കാലാം
  തരംഇതു കാണ്‍എനത് തയവുചെയ് തുരൈത്തേ
  പോകാത പുനലൈയും തെരിവിത്തെന്‍ ഉളത്തേ
  പൊറ്പുറ അമര്‍ന്തതോര്‍ അറ്പുതച് ചുടരേ
  ആകാത പേര്‍കളുക് കാകാത നിനൈവേ
  ആകിയ എനക്കെന്‍റും ആകിയ ചുകമേ
  താകാതല്‍ എനത്തരും തരുമചത് തിരമേ
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 8. തത്തുവ മചിനിലൈ ഇതുഇതു താനേ
  ചത്തിയം കാണ്‍എനത് തനിത്തുരൈത് തെനക്കേ
  എത്തുവന്‍ തനൈകളും നീക്കിമെയ്ന്‍ നിലൈക്കേ
  ഏറ്റിനാന്‍ ഇറവാത ഇയല്‍അളിത് തരുളാല്‍
  ചിത്തുവന്‍ തുലകങ്കള്‍ എവറ്റിനും ആടച്
  ചെയ്വിത്ത പേരരുട് ചിവപരഞ് ചുടരേ
  ചത്തുവ നെറിതരു വടല്‍അരുട് കടലേ
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 9. ഇതുപതി ഇതുപൊരുള്‍ ഇതുചുകം അടൈവായ്
  ഇതുവഴി എനഎനക് കിയല്‍പുറ ഉരൈത്തേ
  വിതുഅമു തൊടുചിവ അമുതമും അളിത്തേ
  മേനിലൈക് കേറ്റിയ മെയ്നിലൈച് ചുടരേ
  പൊതുനടം ഇടുകിന്‍റ പുണ്‍ണിയപ് പൊരുളേ
  പുരൈയറും ഉളത്തിടൈപ് പൊരുന്തിയ മരുന്തേ
  ചതുമറൈ മുടികളിന്‍ മുടിയുറു ചിവമേ
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 10. എന്‍നിലൈ ഇതുവുറു നിന്‍നിലൈ ഇതുവാം
  ഇരുനിലൈ കളുംഒരു നിലൈഎന അറിവായ്
  മുന്‍നിലൈ ചിറിതുറല്‍246 ഇതുമയല്‍ ഉറലാം
  മുന്‍നിലൈ പിന്‍നിലൈ മുഴുനിലൈ ഉളവാം
  ഇന്‍നിലൈ അറിന്തവണ്‍ എഴുനിലൈ കടന്തേ
  ഇയനിലൈ അടൈകഎന്‍ റിയംപിയ പരമേ
  തന്‍നിലൈ ആകിയ നന്‍നിലൈ അരചേ
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 11. കാരണം ഇതുപുരി കാരിയം ഇതുമേല്‍
  കാരണ കാരിയക് കരുവിതു പലവായ്
  ആരണം ആകമം ഇവൈവിരിത് തുരൈത്തേ
  അളന്തിടും നീഅവൈ അളന്തിടന്‍ മകനേ
  പൂരണ നിലൈഅനു പവമുറില്‍ കണമാം
  പൊഴുതിനില്‍ അറിതിഎപ് പൊരുള്‍നിലൈ കളുമേ
  താരണി തനില്‍എന്‍റ തയവുടൈ അരചേ
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 12. പന്‍നെറിച് ചമയങ്കള്‍ മതങ്കള്‍എന്‍ റിടുംഓര്‍
  പവനെറി ഇതുവരൈ പരവിയ തിതനാല്‍
  ചെന്‍നെറി247 അറിന്തിലര്‍ ഇറന്തിറന്‍ തുലകോര്‍
  ചെറിഇരുള്‍ അടൈന്തനര്‍ ആതലിന്‍ ഇനിനീ
  പുന്‍നെറി തവിര്‍ത്തൊരു പൊതുനെറി എനുംവാന്‍
  പുത്തമു തരുള്‍കിന്‍റ ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്കത്
  തന്‍നെറി ചെലുത്തുക എന്‍റഎന്‍ അരചേ
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 13. അടിഇതു മുടിഇതു നടുനിലൈ ഇതുമേല്‍
  അടിനടു മുടിയിലാ തതുഇതു മകനേ
  പടിമിചൈ അടിനടു മുടിഅറിന്‍ തനൈയേ
  പതിഅടി മുടിയിലാപ് പരിചൈയും അറിവായ്
  ചെടിയറ ഉലകിനില്‍ അരുള്‍നെറി ഇതുവേ
  ചെയലുറ മുയലുക എന്‍റചിറ് പരമേ
  തടിമുകില്‍ എനഅരുള്‍ പൊഴിവടല്‍ അരചേ
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 14. നണ്‍ണിയ മതവെറി പലപല അവൈയേ
  നന്‍ററ നിന്‍റന ചെന്‍റന ചിലവേ
  അണ്‍ണിയ ഉലകിനര്‍ അറികിലര്‍ നെടുനാള്‍
  അലൈതരു കിന്‍റനര്‍ അലൈവറ മകനേ
  പുണ്‍ണിയം ഉറുതിരു വരുള്‍നെറി ഇതുവേ
  പൊതുനെറി എനഅറി വുറമുയ ലുതിനീ
  തണ്‍ണിയ അമുതുണത് തന്തനം എന്‍റായ്
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 15. അഞ്ചലൈ നീഒരു ചിറിതുംഎന്‍ മകനേ
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിയൈ അളിത്തനം ഉനക്കേ
  തുഞ്ചിയ മാന്തരൈ എഴുപ്പുക നലമേ
  ചൂഴ്ന്തചന്‍ മാര്‍ക്കത്തില്‍ ചെലുത്തുക ചുകമേ
  വിഞ്ചുറ മെയ്പ്പൊരുള്‍ മേനിലൈ തനിലേ
  വിഞ്ചൈകള്‍ പലവുള വിളക്കുക എന്‍റായ്
  തഞ്ചംഎന്‍ റവര്‍ക്കരുള്‍ ചത്തിയ മുതലേ
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 16. വേതത്തിന്‍ മുടിമിചൈ വിളങ്കുംഓര്‍ വിളക്കേ
  മെയ്പ്പൊരുള്‍ ആകമ വിയന്‍മുടിച് ചുടരേ
  നാതത്തിന്‍ മുടിനടു നടമിടും ഒളിയേ
  നവൈഅറും ഉളത്തിടൈ നണ്‍ണിയ നലമേ
  ഏതത്തിന്‍ നിന്‍റെനൈ എടുത്തരുള്‍ നിലൈക്കേ
  ഏറ്റിയ കരുണൈഎന്‍ ഇന്‍നുയിര്‍ത് തുണൈയേ
  താതുറ്റ ഉടംപഴി യാവകൈ പുരിന്തായ്
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 17. ചന്തിര ചൂരിയര്‍ ഒളിപെറ വിളങ്കും
  തനിഅരുട് പെരുവെളിത് തലത്തെഴുഞ് ചുടരേ
  വന്തിര വിടൈഎനക് കരുളമു തളിത്തേ
  വാഴ്കഎന്‍ റരുളിയ വാഴ്മുതറ് പൊരുളേ
  മന്തിര മേഎനൈ വളര്‍ക്കിന്‍റ മരുന്തേ
  മാനിലത് തിടൈഎനൈ വരുവിത്ത പതിയേ
  തന്തിരം യാവൈയും ഉടൈയമെയ്പ് പൊരുളേ
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 18. അമരരും മുനിവരും അതിചയിത് തിടവേ
  അരുട്പെരുഞ് ചോതിയൈ അന്‍പുടന്‍ അളിത്തേ
  കമമുറു ചിവനെറിക് കേറ്റിഎന്‍ റനൈയേ
  കാത്തെന തുളത്തിനില്‍ കലന്തമെയ്പ് പതിയേ
  എമന്‍എനും അവന്‍ഇനി ഇലൈഇലൈ മകനേ
  എയ്പ്പറ വാഴ്കഎന്‍ റിയംപിയ അരചേ
  ചമരച ചന്‍മാര്‍ക്ക ചങ്കത്തിന്‍ മുതലേ
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 19. നന്‍മാര്‍ക്കത് തവര്‍ഉളം നണ്‍ണിയ വരമേ
  നടുവെളി നടുനിന്‍റു നടഞ്ചെയും പരമേ
  തുന്‍മാര്‍ക്ക വാതികള്‍ പെററ്കരു നിലൈയേ
  ചുത്തചി വാനന്തപ് പുത്തമു തുവപ്പേ
  എന്‍മാര്‍ക്കം എനക്കളിത് തെനൈയുമേല്‍ ഏറ്റി
  ഇറവാത പെരുനലം ഈന്തമെയ്പ് പൊരുളേ
  ചന്‍മാര്‍ക്ക ചങ്കത്താര്‍ തഴുവിയ പതിയേ
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 20. ആതിയും അന്തമും ഇന്‍റിഒന്‍ റാകി
  അകംപുറം അകപ്പുറം പുറപ്പുറം നിറൈന്തേ
  ഓതിയും ഉണര്‍ന്തുംഇങ് കറിവരും പൊരുളേ
  ഉളങ്കൊള്‍ചിറ് ചപൈനടു വിളങ്കുമെയ്പ് പതിയേ
  ചോതിയും ചോതിയിന്‍ മുതലുന്താന്‍ ആകിച്
  ചൂഴ്ന്തെനൈ വളര്‍ക്കിന്‍റ ചുതന്തര അമുതേ
  ചാതിയും ചമയമും തവിര്‍ത്തവര്‍ ഉറവേ
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 21. കറ്പനൈ മുഴുവതും കടന്തവര്‍ ഉളത്തേ
  കലന്തുകൊണ്‍ ടിനിക്കിന്‍റ കറ്പകക് കനിയേ
  അറ്പനൈ യാണ്‍ടുകൊണ്‍ ടറിവളിത് തഴിയാ
  അരുള്‍നിലൈ തനില്‍ഉറ അരുളിയ അമുതേ
  പറ്പല ഉലകമും വിയപ്പഎന്‍ തനക്കേ
  പതമലര്‍ മുടിമിചൈപ് പതിത്തമെയ്പ് പതിയേ
  തറ്പര പരംപര ചിതംപര നിതിയേ
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 22. പവനെറി ചെലുമവര്‍ കനവിലും അറിയാപ്
  പരംപൊരു ളാകിഎന്‍ ഉളംപെറും ഒളിയേ
  നവനെറി കടന്തതോര്‍ ഞാനമെയ്ച് ചുകമേ
  നാന്‍അരുള്‍ നിലൈപെറ നല്‍കിയ നലമേ
  ചിവനെറി യേചിവ നെറിതരു നിലൈയേ
  ചിവനിലൈ തനില്‍ഉറും അനുപവ നിറൈവേ
  തവനെറി ചെലുംഅവര്‍ക് കിനിയനല്‍ തുണൈയേ
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 23. അറിയാമല്‍ അറികിന്‍റ അറിവിനുള്‍ അറിവേ
  അടൈയാമല്‍ അടൈകിന്‍റ അടൈവിനുള്‍ അടൈവേ
  ചെറിയാമല്‍ ചെറികിന്‍റ ചെറിവിനുട് ചെറിവേ
  തിളൈയാമല്‍ തിളൈക്കിന്‍റ തിളൈപ്പുറു തിളൈപ്പേ
  പിരിയാമല്‍ എന്‍നുളം കലന്തമെയ്ക് കലപ്പേ
  പിറവാമല്‍ ഇറവാമല്‍ എനൈവൈത്ത പെരുക്കേ
  തറിയാകി ഉണര്‍വാരും ഉണര്‍വരും പൊരുളേ
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 24. കരുതാമല്‍ കരുതുംഓര്‍ കരുത്തിനുട് കരുത്തേ
  കാണാമല്‍ കാണുംഓര്‍ കാട്ചിയിന്‍ വിളൈവേ
  എരുതാകത് തിരിന്തേനുക് കികപരം അളിത്തേ
  ഇറവാത വരമുന്തന്‍ തരുളിയ ഒളിയേ
  വരുതാകന്‍ തവിര്‍ത്തിട വന്തതെള്‍ ളമുതേ
  മാണിക്ക മലൈനടു മരുവിയ പരമേ
  തരുതാന മുണവെനച് ചാറ്റിയ പതിയേ
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.
 • 25. ഏകാഅ നേകാഎന്‍ റേത്തിടു മറൈക്കേ
  എട്ടാത നിലൈയേനാന്‍ എട്ടിയ മലൈയേ
  ഓകാള മതങ്കളൈ മുഴുവതും മാറ്റി
  ഒരുനിലൈ ആക്കഎന്‍ റുരൈത്തമെയ്പ് പരമേ
  ഈകാതല്‍ ഉടൈയവര്‍ക് കിരുനിതി അളിത്തേ
  ഇന്‍പുറപ് പുരികിന്‍റ ഇയല്‍പുടൈ ഇറൈയേ
  ചാകാത വരന്തന്തിങ് കെനൈക്കാത്ത അരചേ
  തനിനട രാജഎന്‍ ചറ്കുരു മണിയേ.

  • 246. ചിറിതുറ - പി. ഇരാ.പതിപ്പു. ചിറിതുറില്‍ - പടിവേറുപാടു. ആ. പാ.
  • 247. ചെന്‍നെറി - മുതറ്പതിപ്പു, പൊ.,ചു., പി. ഇരാ., ച. മു. ക.

சற்குருமணி மாலை // சற்குருமணி மாலை

No audios found!