திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ചറ്കുരുമണി മാലൈ
saṟkurumaṇi mālai
പേറടൈവു
pēṟaṭaivu
Sixth Thirumurai

099. തത്തുവ വെറ്റി
tattuva veṟṟi

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. തിരുവളര്‍പേ രരുളുടൈയാന്‍ ചിറ്ചപൈയാന്‍ എല്‍ലാം
  ചെയ്യവല്‍ല തനിത്തലൈമൈച് ചിത്തന്‍എല്‍ലാം ഉടൈയാന്‍
  ഉരുവമുമായ് അരുവമുമായ് ഉപയമുമായ് അലവായ്
  ഓങ്കും അരുട്പെരുഞ്ജോതി ഒരുവനുണ്‍ടേ അവന്‍റാന്‍
  പെരുമൈയിനാല്‍ എനൈയീന്‍റാന്‍ നാന്‍ഒരുവന്‍ താനേ
  പിള്‍ളൈഅവന്‍ പിള്‍ളൈഎനപ് പെരിയരെലാം അറിവാര്‍
  ഇരുമൈയുറു തത്തുവര്‍കാള്‍ എന്‍നൈഅറി യീരോ
  ഈങ്കുമതു തുള്‍ളലെലാം ഏതുംനട വാതേ.
 • 2. മനംഎനുംഓര്‍ പേയ്ക്കുരങ്കു മടൈപ്പയലേ നീതാന്‍
  മറ്റവര്‍പോല്‍ എനൈനിനൈത്തു മരുട്ടാതേ കണ്‍ടായ്
  ഇനമുറഎന്‍ ചൊല്‍വഴിയേ ഇരുത്തിയെനില്‍ ചുകമായ്
  ഇരുന്തിടുനീ എന്‍ചൊല്‍വഴി ഏറ്റിലൈആ നാലോ
  തിനൈയളവുന്‍ അതികാരം ചെല്‍ലവൊട്ടേന്‍ ഉലകം
  ചിരിക്കഉനൈ അടക്കിടുവേന്‍ തിരുവരുളാല്‍ കണത്തേ
  നനവില്‍എനൈ അറിയായോ യാര്‍എനഇങ് കിരുന്തായ്
  ഞാനചപൈത് തലൈവനുക്കു നല്‍ലപിള്‍ളൈ നാനേ.
 • 3. പന്‍മുകഞ്ചേര്‍ മനംഎനുംഓര്‍ പരിയാചപ് പയലേ
  പതൈയാതേ ചിതൈയാതേ പാര്‍ക്കുംഇടം എല്‍ലാം
  കൊന്‍മുകങ്കൊണ്‍ ടടിക്കടിപോയ്ക് കുതിയാതേ എനതു
  കുറിപ്പിന്‍വഴി നിന്‍റിടുനിന്‍ കുതിപ്പുനട വാതു
  എന്‍മുനംഓര്‍ പുന്‍മുനൈമേല്‍ ഇരുന്തപനിത് തുളിനീ
  ഇംമെനുംമുന്‍ അടക്കിടുവേന്‍ എന്‍നൈഅറി യായോ
  പിന്‍മുന്‍എന നിനൈയേല്‍കാണ്‍ ചിറ്ചപൈയില്‍ നടിക്കും
  പെരിയതനിത് തലൈവനുക്കുപ് പെരിയപിള്‍ളൈ നാനേ.
 • 4. വിരിന്തമനം എനുംചിറിയ വിളൈയാട്ടുപ് പയലേ
  വിരിന്തുവിരിന്‍ തലൈയാതേ മെലിയാതേ വിടയം
  പുരിന്തനെറി പുരിന്തവമേ പോകാതേ പൊറിവായ്പ്
  പുരൈയാതേ വിരൈയാതേ പുകുന്തുമയങ് കാതേ
  തെരിന്തുതെളിന്‍ തൊരുനിലൈയില്‍ ചിത്തിരംപോല്‍ ഇരുനീ
  ചിറിതചൈന്താല്‍ അക്കണമേ ചിതൈത്തിടുവേന്‍ കണ്‍ടായ്
  പരിന്തെനൈനീ യാര്‍എന്‍റു പാര്‍ത്തായ്ചിറ് ചപൈവാഴ്
  പതിതനക്കേ അരുട്പട്ടം പലിത്തപിള്‍ളൈ നാനേ.
 • 5. പായ്മനംഎന്‍ റുരൈത്തിടുംഓര്‍ പരായ്മുരുട്ടുപ് പയലേ
  പല്‍പൊറിയാം പടുക്കാളിപ് പയല്‍കളൊടും കൂടിച്
  ചേയ്മൈയിനും അണ്‍മൈയിനും തിരിന്തോടി ആടിത്
  തിയങ്കാതേ ഒരുവാര്‍ത്തൈ തിരുവാര്‍ത്തൈ എന്‍റേ
  ആയ്വുറക്കൊണ്‍ ടടങ്കുകനീ അടങ്കിലൈയേല്‍ ഉനൈത്താന്‍
  അടിയൊടുവേര്‍ അറുത്തിടുവേന്‍ ആണൈഅരുള്‍ ആണൈ
  പേയ്മതിയാ നീഎനൈത്താന്‍ അറിയായോ എല്‍ലാം
  പെറ്റവന്‍തന്‍ ചെല്‍വാക്കുപ് പെറ്റപിള്‍ളൈ നാനേ.
 • 6. മയങ്കുപുത്തി എനുംഉലക വഴക്കാളിപ് പയലേ
  വഴിതുറൈയീ തെന്‍ററിയായ് വകൈചിറിതും അറിയായ്
  ഉയങ്കിവിചാ രിത്തിടവേ ഓടുകിന്‍റായ് ഉണരും
  ഉളവറിയായ് വീണുഴൈപ്പിങ് കുഴൈപ്പതില്‍എന്‍ പയനോ
  വയങ്കുമനം അടങ്കിയവാ റടങ്കുകനീ ഇലൈയേല്‍
  മടിത്തിടുവേന്‍ കണത്തില്‍ഉനൈ വായ്മൈഇതു കണ്‍ടായ്
  ഇയങ്കഎന്‍നൈ അറിയായോ യാര്‍എനഎണ്‍ ണിനൈയോ
  എല്‍ലാഞ്ചെയ് വല്‍ലവനുക് കിനിയപിള്‍ളൈ നാനേ.
 • 7. കലൈയറിയാച് ചിത്തംഎനും കനമോചപ് പയലേ
  കാല്‍അറിയായ് തലൈഅറിയായ് കാണ്‍പനകണ്‍ ടറിയായ്
  നിലൈയറിയായ് ഒന്‍റൈഒന്‍റാ നിച്ചയിത്തിവ് വുലകൈ
  നെറിമയങ്ക മയക്കുകിന്‍റായ് നീയോഇങ് കുറുവായ്
  അലൈയറിയാക് കടല്‍പോലേ അചൈവറനിന്‍ റിടുനീ
  അചൈവായേല്‍ അക്കണത്തേ അടക്കിടുവേന്‍ ഉനൈത്താന്‍
  അലൈവറിവായ് എന്‍റനൈനീ അറിയായോ നാന്‍താന്‍
  ആണ്‍ടവന്‍തന്‍ താണ്‍ടവങ്കണ്‍ ടമര്‍ന്തപിള്‍ളൈ കാണേ.
 • 8. അകങ്കാരം എനുംപൊല്‍ലാ അടവാതിപ് പയലേ
  അടുക്കടുക്കായ് എടുക്കിന്‍റായ് അടുത്തുമുടുക് കിന്‍റായ്
  ചെകങ്കാണത് തലൈകാലും തെരിയാമല്‍ അലൈന്തു
  തിരികിന്‍റായ് നിന്‍ചെപന്താന്‍ ചിറിതുംനട വാതു
  ഇകങ്കാണ അടങ്കുകനീ അടങ്കായേല്‍ കണത്തേ
  ഇരുന്തഇടം തെരിയാതേ എരിന്തിടച്ചെയ് തിടുവേന്‍
  ചുകങ്കാണ നിന്‍റനൈനീ അറിയായോ നാന്‍താന്‍
  ചുത്തചിവ ചന്‍മാര്‍ക്കം പെറ്റപിള്‍ളൈ കാണേ.
 • 9. മാന്‍എനുംഓര്‍ ചകച്ചാലച് ചിറുക്കിഇതു കേള്‍ഉന്‍
  വഞ്ചകക്കൂത് തെല്‍ലാംഓര്‍ മൂട്ടൈഎനക് കട്ടി
  ഈനംഉറ നിന്‍തലൈമേല്‍ ഏറ്റെടുത്തുക് കൊണ്‍ടുന്‍
  ഏവല്‍പുരി പെണ്‍കളൊടേ ഇവ്വിടംവിട് ടേകിക്
  കാനടൈന്തു കരുത്തടങ്കിപ് പിഴൈത്തിടുനീ ഇലൈയേല്‍
  കണത്തില്‍ഉനൈ മായ്പ്പേന്‍ഉന്‍ കണത്തിനൊടുങ് കണ്‍ടായ്
  ഏന്‍എനൈനീ അറിയായോ ചിറ്ചപൈയില്‍ നടഞ്ചെയ്
  ഇറൈവന്‍അരുട് പെരുഞ്ജോതിക് കിനിയപിള്‍ളൈ നാനേ.
 • 10. മായൈഎനും പടുതിരുട്ടുച് ചിറുക്കിഇതു കേള്‍ഉന്‍
  മായൈഎലാം ചുമൈചുമൈയാ വരിന്തു കട്ടിക് കൊണ്‍ടുന്‍
  ചായൈഎനും പെണ്‍ഇനത്താര്‍ തലൈമേലും ഉനതു
  തലൈമേലും ചുമന്തുകൊണ്‍ടോര്‍ ചന്തുവഴി പാര്‍ത്തേ
  പേയ്എനക്കാട് ടിടൈഓടിപ് പിഴൈത്തിടുനീ ഇലൈയേല്‍
  പേചുമുന്‍നേ മായ്ത്തിടുവേന്‍ പിന്‍നുംമുന്‍നും പാരേന്‍
  ആയ്എനൈനീ അറിയായോ എല്‍ലാഞ്ചെയ് വല്‍ലാര്‍
  അരുള്‍അമുതുണ്‍ ടരുള്‍നിലൈമേല്‍ അമര്‍ന്തപിള്‍ളൈ നാനേ.
 • 11. മാമായൈ എനുംപെരിയ വഞ്ചകിനീ ഇതുകേള്‍
  വരൈന്തഉന്‍തന്‍ പരിചനപ്പെണ്‍ വകൈതൊകൈകള്‍ ഉടനേ
  പോമാറുന്‍ ചെയല്‍അനൈത്തും പൂരണമാക് കൊണ്‍ടു
  പോനവഴി തെരിയാതേ പോയ്പിഴൈനീ ഇലൈയേല്‍
  ചാമാറുന്‍ തനൈഇന്‍റേ ചായ്ത്തിടുവേന്‍ ഇതുതാന്‍
  ചത്തിയംഎന്‍ റെണ്‍ണുതിഎന്‍ തന്‍നൈഅറി യായോ
  ആമാറു ചിറ്ചപൈയില്‍ അരുള്‍നടനം പുരിവാര്‍
  അരുള്‍അമുതുണ്‍ ടരുള്‍നിലൈമേല്‍ അമര്‍ന്തപിള്‍ളൈ കാണേ.
 • 12. കന്‍മംഎനും പെരുഞ്ചിലുകുക് കടുങ്കലകപ് പയലേ
  കങ്കുകരൈ കാണാത കടല്‍പോലേ വിനൈകള്‍
  നന്‍മൈയൊടു തീമൈഎനപ് പലവികറ്പങ് കാട്ടി
  നടത്തിനൈനിന്‍ നടത്തൈഎലാം ചിറിതുംനട വാതു
  എന്‍മുന്‍ഇരുന്‍ തനൈഎനില്‍നീ അഴിന്തിടുവായ് അതനാല്‍
  ഇക്കണത്തേ നിന്‍ഇനത്തോ ടേകുകനീ ഇലൈയേല്‍
  ഇന്‍മൈയുറ മായ്ത്തിടുവേന്‍ എന്‍നൈയറി യായോ
  എല്‍ലാഞ്ചെയ് വല്‍ലവനുക് കിനിയപിള്‍ളൈ നാനേ.
 • 13. എത്തുണൈയും കാട്ടാത ആണവംഎന്‍ റിടുംഓര്‍
  ഇരുട്ടറൈക്കോര്‍ അതികാരക് കുരുട്ടുമുടപ് പയലേ
  ഇത്തനൈനാള്‍ പിടിത്തതുനൈക് കണ്‍ടുതുരത് തിടവേ
  ഇന്‍നുംഅരൈക് കണന്തരിയേന്‍ ഇക്കണത്തേ നിനതു
  പൊത്തിയചുറ് റത്തുടനേ പോയ്വിടുതി ഇലൈയേല്‍
  പൂരണമെയ് അരുള്‍ഒളിയാല്‍ പൊന്‍റുവിപ്പേന്‍ നിനൈയേ
  ചത്തിയഞ്ചൊന്‍ നേന്‍എനൈനീ അറിയായോ ഞാന
  ചപൈത്തലൈവന്‍ തരുതലൈമൈത് തനിപ്പിള്‍ളൈ നാനേ.
 • 14. പെരുമായൈ എന്‍നുംഒരു പെണ്‍പിള്‍ളൈ നീതാന്‍
  പെറ്റവുടം പിതുചാകാച് ചുത്തവുടം പാക്കി
  ഒരുഞാനത് തിരുവമുതുണ്‍ ടോങ്കുകിന്‍റേന്‍ ഇനിനിന്‍
  ഉപകരിപ്പോര്‍ അണുത്തുണൈയും ഉളത്തിടൈനാന്‍ വിരുംപേന്‍
  അരുളായ ജോതിഎനക് കുപകരിക്കിന്‍ റതുനീ
  അറിയായോ എന്‍നളവില്‍ അമൈകഅയല്‍ അമര്‍ക
  തെരുളായ ഉലകിടൈഎന്‍ ചരിതമുണര്‍ന്‍ തിലൈയോ
  ചിറ്ചപൈഎന്‍ അപ്പനുക്കുച് ചിറന്തപിള്‍ളൈ നാനേ.
 • 15. പേചുതിരോ തായിഎനും പെണ്‍മടവായ് ഇതുകേള്‍
  പിന്‍മുന്‍അറി യാതെനൈനീ എന്‍മുന്‍മറൈക് കാതേ
  വേചറമാ മലഇരവു മുഴുതുംവിടിന്‍ തതുകാണ്‍
  വീചുംഅരുട് പെരുഞ്ജോതി വിളങ്കുകിന്‍റ തറിനീ
  ഏചുറുനിന്‍ ചെയല്‍അനൈത്തും എന്‍നളവില്‍ നടവാ
  തിതൈഅറിന്തു വിരൈന്തെനൈവിട് ടേകുകഇക് കണത്തേ
  മാചറുംഎന്‍ ചരിതംഒന്‍റും തെരിന്തിലൈയോ എല്‍ലാം
  വല്‍ലഒരു ചിത്തരുക്കേ നല്‍ലപിള്‍ളൈ നാനേ.
 • 16. തൂക്കംഎനും കടൈപ്പയലേ ചോംപേറി ഇതുകേള്‍
  തുണിന്തുനതു ചുറ്റമൊടു ചൊല്‍ലുംഅരൈക് കണത്തേ
  താക്കു332 പെരുങ് കാട്ടകത്തേ ഏകുകനീ ഇരുന്താല്‍
  തപ്പാതുന്‍ തലൈപോകും ചത്തിയംഈ തറിവായ്
  ഏക്കമെലാം തവിര്‍ത്തുവിട്ടേന്‍ ആക്കമെലാം പെറ്റേന്‍
  ഇന്‍പമുറു കിന്‍റേന്‍നീ എന്‍നൈഅടൈ യാതേ
  പോക്കില്‍വിരൈന്‍ തോടുകനീ പൊറ്ചപൈചിറ് ചപൈവാഴ്
  പൂരണര്‍ക്കിങ് കന്‍പാന പൊരുളന്‍എന അറിന്തേ.
 • 17. പയംഎനുംഓര്‍ കൊടുംപാവിപ് പയലേനീ ഇതുകേള്‍
  പറ്ററഎന്‍ തനൈവിടുത്തുപ് പനിക്കടല്‍വീഴ്ന്‍ തൊളിപ്പായ്
  തയവിന്‍ഉരൈത് തേന്‍ഇന്‍നും ഇരുത്തിഎനില്‍ ഉനതു
  തന്‍റലൈക്കുത് തീംപുവരും തലൈമട്ടോ നിനതു
  ചെയലുറുംഉള്‍ ഉടംപഴിയും ചുറ്റമെലാം ഇറക്കും
  തീര്‍ന്തതിനി ഇല്‍ലൈഎന്‍റേ തിരുവാര്‍ത്തൈ പിറക്കും
  അയലിടൈനേര്‍ന്‍ തോടുകനീ എന്‍നൈഅറി യായോ
  അംപലത്തെന്‍ അപ്പന്‍അരുള്‍ നംപുപിള്‍ളൈ നാനേ.
 • 18. കോപമെനും പുലൈപ്പയലേ കാമവലൈപ് പയലേ
  കൊടുമോകക് കടൈപ്പയലേ കുറുംപുമതപ് പയലേ
  താപഉലോ പപ്പയലേ മാറ്ചരിയപ് പയലേ
  തയവുടന്‍ഇങ് കിചൈക്കിന്‍റേന്‍ താഴ്ന്തിരുക്കാ തീര്‍കാണ്‍
  തീപംഎലാം കടന്തിരുള്‍ചേര്‍ നിലഞ്ചാരപ് പോവീര്‍
  ചിറിതുപൊഴു തിരുന്താലും തിണ്‍ണംഇങ്കേ അഴിവീര്‍
  ചാപമുറാ മുന്‍നംഅറിന്‍ തോടുമിനോ എന്‍നൈത്
  താന്‍അറിയീര്‍ തനിത്തലൈവന്‍ തലൈപ്പിള്‍ളൈ നാനേ.
 • 19. പചിഎനുംഓര്‍ പെരുംപാവിപ് പയലേതുന്‍ പെനുംഓര്‍
  പടുപാവിപ് പയലേആ പത്തെനുംപൊയ്പ് പയലേ
  വചിയവത്തൈക് കടൈപ്പയലേ തടൈപ്പയലേ ഇടരാം
  വന്‍പയലേ നീവീര്‍എലാം എന്‍പുടൈനില്‍ ലാതീര്‍
  നചിയഉമക് കുളംഉളതോ ഇക്കണത്തേ നീവീര്‍
  നടന്തുവിരൈന്‍ തോടുമിനോ നാടറിയാ വനത്തേ
  കചിയുമനത് തെനൈഅറിയീര്‍ ചിറ്ചപൈയില്‍ വിളങ്കും
  കടവുള്‍മകിഴ്ന്‍ തളിത്തതനിക് കതിര്‍പ്പിള്‍ളൈ നാനേ.
 • 20. മരണംഎനും പെരുന്തിരുട്ടു മാപാവിപ് പയലേ
  വൈയകമും വാനകമും മറ്റകമും കടന്തേ
  പരണമുറു പേരിരുട്ടുപ് പെരുനിലമും താണ്‍ടിപ്
  പചൈഅറനീ ഒഴിന്തിടുക ഇങ്കിരുന്തായ് എനിലോ
  ഇരണമുറ ഉനൈമുഴുതും മടിത്തിടുവേന്‍ ഇതുതാന്‍
  എന്‍നുടൈയാന്‍ അരുള്‍ആണൈ എന്‍കുരുമേല്‍ ആണൈ
  അരണുറുംഎന്‍ തനൈവിടുത്തേ ഓടുകനീ നാന്‍താന്‍
  അരുട്പെരുഞ്ജോ തിപ്പതിയൈ അടൈന്തപിള്‍ളൈ കാണേ.

  • 331. എനവേ - ചാലൈയിലുള്‍ള മൂലം. മുതറ്പതിപ്പു., പൊ. ചു. പി. ഇരാ.
  • 332. 'താക്കു' എന്‍റേ എല്‍ലാപ് പടികളിലും മുതല്‍ അച്ചിലും കാണ്‍കിറതു. മൂലത്തില്‍ ഇതു'തണിന്ത' എന്‍പതുപോലും തെളിവറ്റുത് തോന്‍റുകിന്‍റതു. - ആ. പാ.ആ. പാ. മൂലത്തില്‍ എന്‍റു ചൊല്‍വതു അടികള്‍ കൈയെഴുത്തു മൂലത്തൈയേ. മുതറ്പതിപ്പു.പൊ. ചു., പി. ഇരാ. ച. മു. ക. പതിപ്പുകളില്‍ താക്കു എന്‍റ പാടമേ കാണപ്പടുകിറതു.ചാലൈയില്‍ ഉള്‍ള അടികള്‍ കൈയെഴുത്തുപ് പടിയില്‍ 'തണിന്ത' എന്‍റേ ഉള്‍ളതു.മികത് തെളിവാകവും കാണപ്പടുകിറതു.

தத்துவ வெற்றி // தத்துவ வெற்றி

No audios found!