திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
anupooka n-ilayam
aṉupōka nilayam
maayaiyin viLakkam
māyaiyiṉ viḷakkam
Sixth Thirumurai

026. thaRpootha izappu
taṟpōta iḻappu

  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. avvaNNam pazuththavarum aRinthilarsaR Reninum
  aRinthanamoor siRithukuru aruLaalee anthas
  sevvaNNam pazuththathanith thiruvurukkaN tevarkkum
  theriyaamal iruppamenas sinthanaisey thiruntheen
  ivvaNNam irunthaenaip piRaraRiyath theruvil
  izuththuvituth thathukatavuL iyaRkaiarut seyaloo
  mavvaNNap perumaayai thanseyaloo aRiyeen
  manamaalai paayvathukaaN manRiln-atath tharasee.
 • 2. kaLLiruntha malarithazis sataikkanin-in vativam
  kaNtukoNteen siRithatiyeen kaNtukoNta patiyee
  n-aLLiruntha vaNNaminnum kaNtukaNtu kaLiththee
  n-aataRiyaa thiruppamenRee n-anRun-inain- thorusaar
  uLLiruntha enaiththeruvil izuththuvituth thathuthaan
  unseyaloo perumaayai thanseyeloo aRiyeen
  vaLLiruntha kuNakkataiyeen ithain-inaik kunthooRum
  manamaalai paayvathukaaN manRiln-atath tharasee.
 • 3. ikaththiruntha vaNNamelaam mikaththiruntha arutpee
  rinpavati vamsiRiyeen munpurintha thavaththaal
  sakaththirunthaar kaaNaathee siRithukaNtu koNta
  tharamn-inainthu perithinnum thaankaaNpeem enRee
  akaththiruntha enaippuRaththee izuththuvituth thathuthaan
  aaNtavan-in arutseyaloo marutseyaloo aRiyeen
  makaththirunthaar enaLavil enn-inaippaar anthoo
  manamaalai paayvathukaaN manRiln-atath tharasee.
 • 4. karungkaLiRu poolmathaththaal kaNsorukki viiNee
  kaalamelaam kazikkinRa kataiyarkataith thalaivaay
  orungkusiRi yeenthanaimun valintharuLee vativaay
  uLamarnthee uLLathanai uLLapati uNarththip
  perungkaruNai yaalaLiththa peeRathanai innum
  piRaraRiyaa vakaiperithum peRathumena uLLee
  marungkiruntha enaiveLiyil izuththuvitta thennoo
  manamaalai paayvathukaaN manRiln-atath tharasee.
 • 5. n-aatukinRa maRaikaLelaam n-aamaRiyoom enRu
  n-aaNiuraith thalamaravee n-allamaNi manRil
  aatukinRa seevatikaN taananthak katalil
  aatumanpar pooln-amakkum aruLkitaiththa theninum
  viitukinRa piRarsiRithum aRiyaamal irukka
  veeNtumena irunthaennai veLiyilizuth thittu
  vaatukinRa vakaipurintha vithiyain-inain- thaiyoo
  manamaalai paayvathukaaN manRiln-atath tharasee.
 • 6. n-athikalantha sataiasaiyath thirumeeni viLangka
  n-allathiruk kuuththaata vallathiru vatikaL
  kathikalanthu koLassiRiyeen karuththitaiyee kalanthu
  kaLLamaRa uLLapati kaattitakkaN tinnum
  pathikalanthu koLummattum piRaraRiyaa thirukkap
  parinthuLLee irunthaennai veLiyil izuth thittu
  mathikalanthu kalangkavaiththa vithiyain-inain- thaiyoo
  manamaalai paayvathukaaN manRiln-atath tharasee.
 • 7. manjsanaiya kuzalammai engkaLsiva kaama
  vallimakiz thirumeeni vaNNamathu siRithee
  n-anjsanaiya kotiyeenkaN titappurintha aruLai
  n-aataRiyaa vakaiinnum n-iitan-inaith thiruntheen
  anjsanaiya piRarellaam aRinthupala peesi
  alarthuuRRa aLiyaenai veLiyilizuth thittu
  vanjsanaisey thitavantha vithiyain-inain- thaiyoo
  manamaalai paayvathukaaN manRiln-atath tharasee.
 • 8. aripiramar uruththirarum aRinthukoLa maattaa
  thalamaravum iithenna athisayamoo malaththil
  puripuzuvil izintheenaip poruLaakki aruLaam
  poruLaLikkap peRRananip puthumaipiRar aRiyaa
  thurimaipeRa iruppanena uLiruntha ennai
  ulakaRiya veLiyilizuth thalakilviruth thiyinaal
  varithalaiyit taattukinRa vithiyain-inain- thaiyoo
  manamaalai paayvathukaaN manRil n-atath tharasee.
 • 9. vizaRkiRaiththuk kaLikkinRa viiNarkaLiR siRantha
  vinaikkotiyeem poruttaaka virumpiezun- tharuLik
  kazaRkisaintha ponatin-am thalaimeelee amaiththuk
  karuNaiseyap peRRanamik karuNain-ammai innum
  n-izaRkisaiththa meeln-ilaiyil eeRRumena makiznthu
  n-inRaennai veLiyilizuth thulakaviyaa paara
  vazakkilvaLaith thalaikkavantha vithiyain-inain- thaiyoo
  manamaalai paayvathukaaN manRiln-atath tharasee.
 • 10. atipitiththuth thirikinRa maRaikaLelaam kaaNaa
  aruLvativaik kaattin-ammai aaNtukoNta karuNaik
  kotipitiththa kurumaNiyaik kuutumattum veeRoor
  kuRippinRi iruppamenak koNtakaththee iruntheen
  patipitiththa palarpalavum pakarnthitaing kenaiththaan
  patuvazakkit tulakiyalaam veLiyilizuth thalaiththee
  matipitiththup paRikkavantha vithiyain-inain- thaiyoo
  manamaalai paayvathukaaN manRil n-atath tharasee.

தற்போத இழப்பு // தற்போத இழப்பு

No audios found!