திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அனுபோக நிலயம்
aṉupōka nilayam
மாயையின் விளக்கம்
māyaiyiṉ viḷakkam
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

026. தற்போத இழப்பு
taṟpōta iḻappu

No audios found!