திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
தற்போத இழப்பு
taṟpōta iḻappu
அபயத் திறன்
apayat tiṟaṉ
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

027. மாயையின் விளக்கம்
māyaiyiṉ viḷakkam