திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
కుఱై నేర్ంద పత్తు
kuṟai nērnta pattu
నెఞ్సవలఙ్ కూఱల్
neñsavalaṅ kūṟal
Fifth Thirumurai

028. ముఱైయిట్ట పత్తు
muṟaiyiṭṭa pattu

  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. పొన్నైప్ పొరుళా నినైప్పోర్పాల్ పోందు మిటియాల్ ఇరందలుత్తేన్
  నిన్నైప్ పొరుళ్ఎన్ ఱుణరాత నీసన్ ఇనిఓర్ నిలైకాణేన్
  మిన్నైప్ పొరువుం సటైప్పవళ వెఱ్పిల్ విళైంద వియన్కరుంపే
  మున్నైప్ పొరుళే తణికైయనే ముఱైయో ముఱైయో ముఱైయేయో.
 • 2. మక్కట్ పిఱవి ఎటుత్తుంఉనై వళుత్తాక్ కొటియ మరంఅనైయేన్
  తుక్కక్ కటలిల్ వీళ్ందుమనం సోర్కిన్ ఱేన్ఓర్ తుణైకాణేన్
  సెక్కర్ప్ పొరువు వటివేఱ్కైత్ తేవే తెవిట్టాత్ తెళ్ళముతే
  ముక్కట్ కరుంపిన్ ముళుముత్తే ముఱైయో ముఱైయో ముఱైయేయో.
 • 3. అన్పిన్ ఉనతు తిరుఅటిక్కే ఆళాయ్త్ తొణ్టొన్ ఱాఱ్ఱాతే
  తున్పిన్ ఉటైయోర్ పాల్అణుకిస్ సోర్ందేన్ ఇనిఓర్ తుణైకాణేన్
  ఎన్పిల్ మలింద మాలైపునై ఎంమాన్ తంద పెంమానే
  మున్పిన్ నటువాయ్ ముళైత్తోనే ముఱైయో ముఱైయో ముఱైయేయో.
 • 4. అరుకా మలత్తిన్ అలైందిరక్కం అఱియా వఞ్స నెఞ్సకర్పాల్
  ఉరుకా వరుంది ఉళన్ఱలైందేన్ ఉన్తాళ్ అన్ఱిత్ తుణైకాణేన్
  పెరుకా తరవిల్ సివన్పెఱుంనఱ్ పేఱే తణికైప్ పెరువాళ్వే
  మురుకా ముకంమూ విరణ్టుటైయాయ్ ముఱైయో ముఱైయో ముఱైయేయో.
 • 5. పొన్నిన్ ఱొళిరుం మార్పన్అయన్ పోఱ్ఱుం ఉన్తాళ్ పుకళ్మఱందే
  కన్నిన్ ఱణఙ్కుం మనత్తార్పాల్ కనిందేన్ ఇనిఓర్ తుణైకాణేన్
  మిన్నిన్ ఱిలఙ్కు సటైక్కనియుళ్ విళైంద నఱవే మెయ్అటియార్
  మున్నిన్ ఱరుళుం తణికైయనే ముఱైయో ముఱైయో ముఱైయేయో.
 • 6. వెతిర్ఉళ్ ళవరిన్ మొళికేళా వీణ రిటంపోయ్ మికమెలిందే
  అతిరుం కళఱ్సే వటిమఱందేన్ అందో ఇనిఓర్ తుణైకాణేన్
  ఎతిరుం కుయిల్మేల్ తవళ్తణికై ఇఱైయే ముక్కణ్ ఇయఱ్కనియిన్
  ముతిరుం సువైయే ముతఱ్పొరుళే ముఱైయో ముఱైయో ముఱైయేయో.
 • 7. ఈనత్ తివఱుం మనక్కొటియోర్ ఇటంపోయ్ మెలిందు నాళ్తోఱుం
  ఞానత్ తిరుత్తాళ్ తుణైసిఱితుం నాటేన్ ఇనిఓర్ తుణైకాణేన్
  తానత్ తఱుకణ్ మలైఉరియిన్ సట్టై పునైందోన్ తరుంపేఱే
  మోనత్ తవర్త్ం అకవిళక్కే ముఱైయో ముఱైయో ముఱైయేయో.
 • 8. తేవే ఎననిఱ్ పోఱ్ఱాత సిఱియ రిటంపోయ్త్ తియఙ్కిఎన్ఱన్
  కోవే నిన్ఱన్ తిరుత్తాళైక్ కుఱిక్క మఱందేన్ తుణైకాణేన్
  మావే ళత్తిన్ ఉరిపునైంద వళ్ళఱ్ కినియ మకప్పేఱే
  మూవే తనైయై అఱుత్తరుళ్వోయ్ ముఱైయో ముఱైయో ముఱైయేయో.
 • 9. వేతా నంద నొటుపోఱ్ఱి మేవప్ పటుంనిన్ పతంమఱందే
  ఈతా నంతన్ తిటువీర్ఎన్ ఱీన రిటంపోయ్ ఇరందలైందేన్
  పోతా నందప్ పరసివత్తిల్ పోంద పొరుళే పూరణమే.
  మూతా నంద వారితియే ముఱైయో ముఱైయో ముఱైయేయో.
 • 10. వటియాక్ కరుణై వారితియాం వళ్ళల్ ఉన్తాళ్ మలర్మఱందే
  కొటియా రిటంపోయ్క్కుఱైయిరందేన్ కొటియేన్ ఇనిఓర్ తుణైకాణేన్
  అటియార్క్ కెళియ ముక్కణుటై అంమాన్ అళిత్త అరుమరుందే
  ముటియా ముతన్మైప్ పెరుంపొరుళే ముఱైయో ముఱైయో ముఱైయేయో.

முறையிட்ட பத்து // முறையிட்ட பத்து