திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ముఱైయిట్ట పత్తు
muṟaiyiṭṭa pattu
ఆఱ్ఱాప్ పులంపల్
āṟṟāp pulampal
Fifth Thirumurai

029. నెఞ్సవలఙ్ కూఱల్
neñsavalaṅ kūṟal

  ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. ఇళుతై నెఞ్సినేన్ ఎన్సెయ్వాన్ పిఱందేన్
  ఏళై మార్ములైక్ కేవిళైన్ తుళన్ఱేన్
  పళుతై పాంపెన మయఙ్కినన్ కొటియేన్
  పావి యేన్ఎందప్ పరిసుకొణ్ టటైవేన్
  అళుతు కణ్కళ్నీర్ ఆర్ందిటుం అటియర్
  అకత్తుళ్ ఊఱియ ఆనంద అముతే
  తొళుతు మాల్పుకళ్ తణికైఎన్ అరసే
  తోన్ఱ లేపరఞ్ సుటర్తరుం ఒళియే.
 • 2. వఞ్స నెఞ్సినేన్ వల్విలఙ్ కనైయేన్
  మఙ్కై మార్ములై మలైతనిల్ ఉరుళ్వేన్
  పఞ్స పాతకం ఓర్ఉరు ఎటుత్తేన్
  పావి యేన్ఎందప్ పరిసుకొణ్ టటైవేన్
  కఞ్సన్ మాల్పుకళ్ కరుణైయఙ్ కటలే
  కణ్కళ్ మూన్ఱుటైక్ కరుంపొళిర్ ముత్తే
  అఞ్సల్ అఞ్సల్ఎన్ ఱన్పరైక్ కాక్కుం
  అణ్ణ లేతణి కాసలత్ తరసే
 • 3. మైయల్ నెఞ్సినేన్ మతిþయిలేన్ కొటియ
  వాట్క ణార్ములై మలైక్కుప సరిత్తేన్
  పైయ పాంపినై నికర్త్తవెఙ్ కొటియ
  పావి యేన్ఎందప్ పరిసుకొణ్ టటైవేన్
  మెయ్యర్ ఉళ్ళకం విళఙ్కొళి విళక్కే
  మేలై యోర్కళుం విళంపరుం పొరుళే
  సెయ్య మేనిఎం సివపిరాన్ అళిత్త
  సెల్వ మేతిరుత్ తణికైయన్ తేవే.
 • 4. మతియిల్ నెఞ్సినేన్ ఓతియినై అనైయేన్
  మాతర్ కణ్ఎనుం వలైయిటైప్ పట్టేన్
  పతియిల్ ఏళైయేన్ పటిఱ్ఱువఞ్ సకనేన్
  పావి యేన్ఎందప్ పరిసుకొణ్ టటైవేన్
  పొతియిల్ ఆటియ సివపిరాన్ అళిత్త
  పుణ్ణి యాఅరుట్ పోతక నాతా
  తుతిఇ రామనుక్ కరుళ్సెయుం తణికైత్
  తు‘య నేపసున్ తోకైవా కననే.
 • 5. తుట్ట నెఞ్సినేన్ ఎట్టియై అనైయేన్
  తుయర్సెయ్ మాతర్కళ్ సూళలుళ్ తినముం
  పట్ట వఞ్సనేన్ ఎన్సెయ ఉతిత్తేన్
  పావి యేన్ఎందప్ పరిసుకొణ్ టటైవేన్
  నట్టం ఆటియ నాయకన్ అళిత్త
  నల్ల మాణిక్క నాయక మణియే
  మట్ట ఱాప్పొళిల్ సూళ్తిరుత్ తణికై
  వళ్ళ లేమయిల్ వాకనత్ తేవే
 • 6. కాయుం నెఞ్సినేన్ పేయినై అనైయేన్
  కటికొళ్ కోతైయర్ కణ్వలైప్ పట్టేన్
  పాయుం వెంపులి నికర్త్తవెఞ్ సినత్తేన్
  పావి యేన్ఎందప్ పరిసుకొణ్ టటైవేన్
  తాయుం తందైయుం సామియుం ఎనతు
  సార్పుం ఆకియ తణికైయఙ్ కుకనే
  ఆయుం కొన్ఱైసెఞ్ సటైక్కణిన్ తాటుం
  ఐయర్ తందరుళ్ ఆనందప్ పేఱే.
 • 7. తీఙ్కు నెఞ్సినేన్ వేఙ్కైయై అనైయేన్
  తీయ మాతర్తం తిఱత్తుళల్ కిన్ఱేన్
  పాఙ్కి లారొటుం పళకియ వెఱియేన్
  పావి యేన్ఎందప్ పరిసుకొణ్ టటైవేన్
  తేఙ్కు కఙ్కైయైస్ సెఞ్సటై ఇరుత్తుం
  సివపి రాన్సెల్వత్ తిరుఅరుట్ పేఱే
  ఓఙ్కు నల్తణి కాసలత్ తమర్ంద
  ఉణ్మై యేఎనక్ కుఱ్ఱిటుం తుణైయే.
 • 8. కళ్ళ నెఞ్సినేన్ నఞ్సినై అనైయేన్
  కటియ మాతర్తం కరుక్కుళి ఎనుంఓర్
  పళ్ళం ఆళ్ందిటు పులైయనేన్ కొలైయేన్
  పావి యేన్ఎందప్ పరిసుకొణ్ టటైవేన్
  వెళ్ళ వార్సటై విత్తకప్ పెరుమాన్
  వేణ్ట నఱ్పొరుళ్ విరిత్తురైత్ తోనే
  పుళ్అ లంపుతణ్ వావిసూళ్ తణికైప్
  పొరుప్ప మర్ందిటుం పునితపూ రణనే.
 • 9. మత్త నెఞ్సినేన్ పిత్తరిల్ తిరివేన్
  మాతర్ కణ్కళిన్ మయఙ్కినిన్ ఱలైందేన్
  పత్తి ఎన్పతోర్ అణువుంఉఱ్ ఱిల్లేన్
  పావి యేన్ఎందప్ పరిసుకొణ్ టటైవేన్
  పిత్త నాయకన్ అరుళ్తిరుప్ పేఱే
  పిరమన్ మాలుక్కుం పేసరుం పొరుళే
  తత్తై పాటుఱుం పొళిఱ్సెఱి తణికా
  సలత్తిన్ మేవియ తఱ్పర ఒళియే.
 • 10. అళుక్కు నెఞ్సినేన్ పొయ్యల తఱియేన్
  అణఙ్క నార్మయల్ ఆళత్తిల్ విళుందేన్
  పళుక్కుం మూటరుళ్ సేర్ందిటుఙ్ కొటియేన్
  పావి యేన్ఎందప్ పరిసుకొణ్ టటైవేన్
  మళుక్కై ఏందియ మాసిలా మణిక్కుళ్
  మన్ని ఓఙ్కియ వళర్ఒళిప్ పిళంపే
  వళుక్కి లార్పుకళ్ తణికైఎన్ అరసే
  వళ్ళ లేఎన్నై వాళ్విక్కుం పొరుళే.

நெஞ்சவலங் கூறல் // நெஞ்சவலங் கூறல்