திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अरुट्पॆरुञ्जोति ऎऩ् आण्टवर्
aruṭperuñjōti eṉ āṇṭavar
इऱै ऎळिमैयै वियत्तल्
iṟai eḷimaiyai viyattal
Sixth Thirumurai

033. तिरुमुऩ् विण्णप्पम्
tirumuṉ viṇṇappam

  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. माऴै मामणिप् पॊतुनटम् पुरिकिऩ्ऱ वळ्ळले अळिकिऩ्ऱ
  वाऴै वाऩ्पऴस् सुवैऎऩप् पत्तर्तम् मऩत्तुळे तित्तिप्पोय्
  एऴै नायिऩेऩ् विण्णप्पम् तिरुस्सॆविक् केऱ्ऱरुळ् सॆयल्वेण्टुम्
  कोऴै माऩिटप् पिऱप्पितिल् उऩ्ऩरुट् कुरुउरुक् कॊळुमाऱे.
 • 2. पॊऩ्ऩिऩ् मामणिप् पॊतुनटम् पुरिकिऩ्ऱ पुण्णिया कऩित्तोङ्कि
  मऩ्ऩु वाऴैयिऩ् पऴस्सुवै ऎऩप्पत्तर् मऩत्तुळे तित्तिप्पोय्
  सिऩ्ऩ नायिऩेऩ् विण्णप्पम् तिरुस्सॆवि सेर्त्तरुळ् सॆयल्वेण्टुम्
  इऩ्ऩ ऎऩ्ऩुटैत् तेकम्नल् लॊळिपॆऱुम् इयलरुक् कॊळुमाऱे.
 • 3. विञ्सु पॊऩ्ऩणि अम्पलत् तरुळ्नटम् विळैत्तुयिर्क् कुयिराकि
  ऎञ्सु ऱातपे रिऩ्परुळ् किऩ्ऱऎऩ् इऱैवनिऩ् अरुळ्इऩ्ऱि
  अञ्सुम् नायिऩेऩ् विण्णप्पम् तिरुस्सॆवि अमैत्तरुळ् सॆयल्वेण्टुम्
  तुञ्सुम् इव्वुटल् इम्मैये तुञ्सिटास् सुकउटल् कॊळुमाऱे.
 • 4. ओङ्कु पॊऩ्ऩणि अम्पलत् तरुळ्नटम् उयिर्क्कॆलाम् ऒळिवण्णप्
  पाङ्कु मेवनिऩ् ऱाटल्सॆय् इऱैवनिऩ् पतमलर् पणिन्देत्तात्
  तीङ्कु नायिऩेऩ् विण्णप्पम् तिरुस्सॆवि सेर्त्तरुळ् सॆयल्वेण्टुम्
  ईङ्कु वीऴुटल् इम्मैये वीऴ्न्दिटा इयलुटल् उऱुमाऱे.
 • 5. इलङ्कु पॊऩ्ऩणिप् पॊतुनटम् पुरिकिऩ्ऱ इऱैवइव् वुलकॆल्लाम्
  तुलङ्कुम् वण्णनिऩ् ऱरुळुनिऩ् तिरुवटित् तुणैतुणै ऎऩ्ऩामल्
  कलङ्कु नायिऩेऩ् विण्णप्पम् तिरुस्सॆवि कलन्दरुळ् सॆयल्वेण्टुम्
  अलङ्कुम् इव्वुटल् इम्मैये अऴिवुऱा अरुळ्उटल् उऱुमाऱे.
 • 6. सिऱन्द पॊऩ्ऩणित् तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्तिले तिरुनटम् पुरिकिऩ्ऱ
  अऱन्द वातसे वटिमलर् मुटिमिसै अणिन्दक मकिऴ्न्देत्त
  मऱन्द नायिऩेऩ् विण्णप्पम् तिरुस्सॆवि मटुत्तरुळ् सॆयल्वेण्टुम्
  पिऱन्द इव्वुटल् इम्मैये अऴिवुऱाप् पॆरुनलम् पॆऱुमाऱे.
 • 7. विळङ्कु पॊऩ्ऩणिप् पॊतुनटम् पुरिकिऩ्ऱ विरैमलर्त् तिरुत्ताळै
  उळङ्कॊळ् अऩ्पर्तम् उळङ्कॊळुम् इऱैवनिऩ् ऒप्पिलाप् पॆरुन्दऩ्मै
  कळङ्कॊळ् नायिऩेऩ् विण्णप्पम् तिरुस्सॆवि कलन्दरुळ् सॆयल्वेण्टुम्
  तुळङ्कुम् इव्वुटल् इम्मैये अऴिवुऱात् तॊल्लुटल् उऱुमाऱे.
 • 8. वाय्न्द पॊऩ्ऩणिप् पॊतुनटम् पुरिकिऩ्ऱ वळ्ळले मऱैऎल्लाम्
  आय्न्दुम् इऩ्ऩऎऩ् ऱऱिन्दिला निऩ्तिरु अटिमलर् पणियामल्
  साय्न्द नायिऩेऩ् विण्णप्पम् तिरुस्सॆवि तरित्तरुळ् सॆयल्वेण्टुम्
  एय्न्द इव्वुटल् इम्मैये तिरुवरुळ् इयल्उटल् उऱुमाऱे.
 • 9. माऱ्ऱि लातपॊऩ् ऩम्पलत् तरुळ्नटम् वयङ्कनिऩ् ऱॊळिर्किऩ्ऱ
  पेऱ्ऱिल् आरुयिर्क् किऩ्परुळ् इऱैवनिऩ् पॆयऱ्कऴल् कणिमालै
  साऱ्ऱि टातऎऩ् विण्णप्पम् तिरुस्सॆवि तरित्तरुळ् सॆयल्वेण्टुम्
  काऱ्ऱिल् आकिय इव्वुटल् इम्मैये कतियुटल् उऱुमाऱे.
 • 10. तीट्टु पॊऩ्ऩणि अम्पलत् तरुळ्नटम् सॆय्तुयिर्त् तिरट्किऩ्पम्
  काट्टु किऩ्ऱतोर् करुणैयङ् कटवुळ्निऩ् कऴलिणै करुताते
  नीट्टु किऩ्ऱऎऩ् विण्णप्पम् तिरुस्सॆवि नेर्न्दरुळ् सॆयल्वेण्टुम्
  वाट्टुम्249इव्वुटल् इम्मैये अऴिवुऱा वळमटैन् तिटुमाऱे.

  • 248. विळङ्कु पॊऩ्ऩणित् तिरुस्सिऱ् ऱम्पलत्तिले विरैमलर्त् तिरुत्ताळै - मुतऱ्पतिप्पु. पॊ. सु., स. मु. क.
  • 249. आट्टुम् - पटिवेऱुपाटु. आ. पा.

திருமுன் விண்ணப்பம் // திருமுன் விண்ணப்பம்

No audios found!