திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुवरुट् पेऱु
tiruvaruṭ pēṟu
तिरुमुऩ् विण्णप्पम्
tirumuṉ viṇṇappam
Sixth Thirumurai

032. अरुट्पॆरुञ्जोति ऎऩ् आण्टवर्
aruṭperuñjōti eṉ āṇṭavar

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. कारण कारियक् कल्विकळ् ऎल्लाम्
  कऱ्पित्तॆऩ् ऩुळ्ळे कलन्दुकॊण् टॆऩ्ऩै
  नारणर् नाऩ्मुकर् पोऱ्ऱमेल् एऱ्ऱि
  नातान्द नाट्टुक्कोर् नायकऩ् आक्किप्
  पूरण माम्इऩ्पम् पॊङ्कित् ततुम्पप्
  पुत्तमु ताम्अरुट् पोऩकम् तन्दे
  आरण वीतियिल् आटस्सॆय् तीरे
  अरुट्पॆरुञ् जोतिऎऩ् आण्टवर् नीरे.
 • 2. तेकम्ऎप् पोतुम् सितैयात वण्णम्
  सॆय्वित् तॆलाम्वल्ल सित्तियुम् तन्दे
  पोकम्ऎल् लाम्ऎऩ्ऱऩ् पोकम ताक्किप्
  पोतान्द नाट्टैप् पुरक्कमेल् एऱ्ऱि
  एकसि वाऩन्द वाऴ्क्कैयिल् ऎऩ्ऱुम्
  इऩ्पुऱ्ऱु वाऴुम् इयल्पळित् तॆऩ्ऩै
  आकम वीतियिल् आटस्सॆय् तीरे
  अरुट्पॆरुञ् जोतिऎऩ् आण्टवर् नीरे.
 • 3. ताऩन्दम् इल्लात तऩ्मैयैक् काट्टुम्
  साकात कल्वियैत् तन्दॆऩक् कुळ्ळे
  तेऩन्दत् तॆळ्ळमु तूऱ्ऱिप् पॆरुक्कित्
  तित्तित्तुस् सित्तम् सिवमय माक्कि
  वाऩन्दम् आतियुम् कण्टुकॊण् टऴिया
  वाऴ्क्कैयिल् इऩ्पुऱ्ऱुस् सुत्तवे तान्द
  आऩन्द वीतियिल् आटस्सॆय् तीरे
  अरुट्पॆरुञ् जोतिऎऩ् आण्टवर् नीरे.
 • 4. सिऱ्सपै इऩ्पत् तिरुनटङ् काट्टित्
  तॆळ्ळमु तूट्टिऎऩ् सिन्दैयैत् तेऱ्ऱिप्
  पॊऱ्सपै तऩ्ऩिल् पॊरुत्तिऎल् लाम्सॆय्
  पूरण सित्तिमॆय्प् पोकमुम् तन्दे
  तऱ्पर माम्ओर् सताऩन्द नाट्टिल्
  सत्तियऩ् आक्किओर् सुत्तसित् तान्द
  अऱ्पुत वीतियिल् आटस्सॆय् तीरे
  अरुट्पॆरुञ् जोतिऎऩ् आण्टवर् नीरे.
 • 5. तत्तुवम् ऎल्लाम्ऎऩ् तऩ्वसम् आक्किस्
  साकाव रत्तैयुम् तन्दॆऩैत् तेऱ्ऱि
  ऒत्तुवन् तुळ्ळे कलन्दुकॊण् टॆल्ला
  उलकमुम् पोऱ्ऱ उयर्निलै एऱ्ऱिस्
  सित्तिऎ लाम्सॆयस् सॆय्वित्तुस् सत्तुम्
  सित्तुम् वॆळिप्पटस् सुत्तना तान्द
  अत्तिरु वीतियिल् आटस्सॆय् तीरे
  अरुट्पॆरुञ् जोतिऎऩ् आण्टवर् नीरे.
 • 6. इत्तऩै ऎऩ्ऱुनिऩ् ऱॆण्णिटल् ऒण्णा
  ऎऩ्पिऴै यावैयुम् अऩ्पिऩिल् कॊण्टे
  सत्तिय माम्सिव सित्तियै ऎऩ्पाल्
  तन्दॆऩै यावरुम् वन्दऩै सॆयवे
  नित्तियऩ् आक्किमॆय्स् सुत्तसऩ् मार्क्क
  नीतियै ओतिओर् सुत्तपो तान्द
  अत्तऩि वीतियिल् आटस्सॆय् तीरे
  अरुट्पॆरुञ् जोतिऎऩ् आण्टवर् नीरे.
 • 7. मरुन्दितु मणिइतु मन्दिरम् इतुसॆय्
  वकैइतु तुऱैइतु वऴिइतु ऎऩवे
  इरुन्दॆऩुळ् अऱिवित्तुत् तॆळ्ळमु तळित्ते
  ऎऩ्ऩैयुम् तऩ्ऩैयुम् एकम ताक्किप्
  पॊरुन्दिऎ लाञ्सॆय वल्लओर् सित्तिप्
  पुण्णिय वाऴ्क्कैयिल् नण्णियो कान्द
  अरुन्दव वीतियिल् आटस्सॆय् तीरे
  अरुट्पॆरुञ् जोतिऎऩ् आण्टवर् नीरे.
 • 8. पतिसार वैत्तुमुऱ् पसुनिलै काट्टिप्
  पासवि मोसऩप् पक्कुवऩ् आक्कि
  नितिसार नाऩ् इन्द नीळ्उल कत्ते
  निऩैत्तऩ निऩैत्तऩ नेरुऱप् पुरिन्दु
  तितिसेर मऩ्ऩुयिर्क् किऩ्पञ्सॆय् किऩ्ऱ
  सित्तिऎ लान्दन्दु सुत्तक लान्द
  अतिकार वीतियिल् आटस्सॆय् तीरे
  अरुट्पॆरुञ् जोतिऎऩ् आण्टवर् नीरे.
 • 9. इरुळाऩ मलम्अऱुत् तिकपरङ् कण्टे
  ऎल्ला उयिर्कळुम् इऩ्पुऱ्ऱु वाऴ
  मरुळाऩ पऱ्पल मार्क्कङ्कळ् ऎल्लाम्
  वऴितुऱै तॆरियामल् मण्मूटिप् पोकत्
  तॆरुळाऩ सुत्तसऩ् मार्क्कम तॊऩ्ऱे
  सिऱन्दु विळङ्कओर् सिऱ्सपै काट्टुम्
  अरुळाऩ वीतियिल् आटस्सॆय् तीरे
  अरुट्पॆरुञ् जोतिऎऩ् आण्टवर् नीरे.
 • 10. इरुट्सातित् तत्तुवस् सात्तिरक् कुप्पै
  इरुवाय्प्पुप् पुऩ्सॆयिल् ऎरुवाक्किप् पोट्टु
  मरुट्साति समयङ्कळ् मतङ्कळास् सिरम
  वऴक्कॆलाम् कुऴिक्कॊट्टि मण्मूटिप् पोट्टुत्
  तॆरुट्सारुञ् सुत्तसऩ् मार्क्कनऩ् ऩीति
  सिऱन्दु विळङ्कओर् सिऱ्सपै काट्टुम्
  अरुट्सोति वीतियिल् आटस्सॆय् तीरे
  अरुट्पॆरुञ् जोतिऎऩ् आण्टवर् नीरे.

சிவானந்தத் தழுந்தல் // அருட்பெருஞ்ஜோதி என் ஆண்டவர்

No audios found!