திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
कैम्माऱिऩ्मै
kaimmāṟiṉmai
उलप्पिल् इऩ्पम्
ulappil iṉpam
Sixth Thirumurai

059. वेण्टुकोळ्
vēṇṭukōḷ

  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. उरत्तवाऩ् अकत्ते उरत्तवा ञाऩ ऒळियिऩाल् ओङ्कुम्ओर् सित्ति
  पुरत्तवा पॆरियोर् पुरत्तवा कुऱ्ऱम् पॊऱुत्तटि येऩ्तऩक् कळित्त
  वरत्तवा उण्मै वरत्तवा आक मङ्कळुम् मऱैकळुम् काणात्
  तरत्तवा अऱिवा तरत्तवा पॊतुविल् तऩित्तवा इऩित्तवाऴ् वरुळे.
 • 2. मुऩ्ऩवा तिपर्क्कु मुऩ्ऩवा वेत मुटिमुटि मॊऴिकिऩ्ऱ मुतल्वा
  पिऩ्ऩवा तिपर्क्कुप् पिऩ्ऩवा ऎवर्क्कुम् पॆरियवा पॆरियवर् मतिक्कुम्
  सिऩ्ऩवा सिऱन्द सिऩ्ऩवा ञाऩ सितम्पर वॆळियिले नटिक्कुम्
  मऩ्ऩवा अमुतम् अऩ्ऩवा ऎल्लाम् वल्लवा नल्लवाऴ् वरुळे.
 • 3. विटैयवा तऩैतीर् विटैयवा सुत्त वित्तैमुऩ् सिववरै कटन्द
  नटैयवा ञाऩ नटैयवा इऩ्प नटम्पुरिन् तुयिर्क्कॆलाम् उतवुम्
  कॊटैयवा ओवाक् कॊटैयवा ऎऩैयाट् कॊण्टॆऩुळ् अमर्न्दरु ळियऎऩ्
  उटैयवा ऎल्लाम् उटैयवा उणर्न्दोर्क् कुरियवा पॆरियवाऴ् वरुळे.
 • 4. वलत्तवा नात वलत्तवा सोति मलैयवा मऩमुतल् कटन्द
  पुलत्तवा ऎऩतु पुलत्तवा तविर्त्तुप् पूरण ञाऩनोक् कळित्त
  नलत्तवा वरैया नलत्तवा मऱैकळ् नाटियुम् काण्पतऱ् करिताम्
  पलत्तवा तिरुअम् पलत्तवा ऎल्लाम् पटैत्तवा पटैत्तवाऴ् वरुळे.
 • 5. उणर्न्दवर् उळत्तै उकन्दवा इयऱ्कै उण्मैये उरुवताय् इऩ्पम्
  पुणर्न्दिट ऎऩैत्ताऩ् पुणर्न्दवा ञाऩप् पॊतुविले पॊतुनटम् पुरिन्दॆण्
  कुणन्दिकऴ्न् तोङ्कुम् कुणत्तवा कुणमुम् कुऱिकळुम् कोलमुम् कुलमुम्
  तणन्दसऩ् मार्क्कत् तऩिनिलै निऱुत्तुम् तक्कवा मिक्कवाऴ् वरुळे.
 • 6. तत्तुवङ् कटन्द तत्तुवा ञाऩ समरस सुत्तसऩ् मार्क्कस्
  सत्तुव नॆऱियिल् नटत्तिऎऩ् तऩैमेल् तऩिनिलै निऱुत्तिय तलैवा
  सित्तुवन् ताटुम् सित्तिमा पुरत्तिल् तिकऴ्न्दवा तिकऴ्न्दॆऩ तुळत्ते
  ऒत्तुनिऩ् ऱोङ्कुम् उटैयवा करुणै उळत्तवा वळत्तवाऴ्वरुळे.
 • 7. मतम्पुकल् मुटिपु कटन्दमॆय्ञ् ञाऩ मऩ्ऱिले वयङ्कॊळ्ना टकञ्सॆय्
  पतम्पुकल् अटियेऱ् करुट्पॆरुञ् सोतिप् परिसुतन् तिटुतुम्ऎऩ् ऱुळत्ते
  नितम्पुकल् करुणै नॆऱियवा इऩ्प निलैयवा नित्तनिऱ् कुणमाम्
  सितम्पुकल् वेत सिरत्तवा इऩित्त तेऩवा ञाऩवाऴ् वरुळे.
 • 8. मूविरु मुटिपुम् कटन्दतोर् इयऱ्कै मुटिपिले मुटिन्दॆऩ तुटम्पुम्
  आवियुम् तऩतु मयम्पॆऱक् किटैत्त अरुट्पॆरुञ् सोतिअम् पलवा
  ओवुरु मुतला उरैक्कुम्मॆय् उरुवुम् उणर्स्सियुम् ऒळिपॆऱु सॆयलुम्
  मेविनिऩ् ऱवर्क्कुळ् मेविय उणर्वुळ् मेयवा तूयवाऴ् वरुळे.
 • 9. पङ्कमोर् अणुवुम् पऱ्ऱिटा अऱिवाल् पऱ्ऱिय पॆऱ्ऱियार् उळत्ते
  तङ्कुमोर् सोतित्तऩि प्पॆरुङ् करुणैत् तरन्दिकऴ् सत्तियत् तलैवा
  तुङ्कमुऱ् ऱऴिया निलैतरुम् इयऱ्कैत् तॊऩ्मैयाम् सुत्तसऩ् मार्क्कस्
  सङ्कनिऩ् ऱेत्तुम् सत्तिय ञाऩ सपैयवा अपयवाऴ् वरुळे.
 • 10. इऩित्तसॆङ् करुम्पिल् ऎटुत्ततीञ् साऱ्ऱिऩ् इळम्पतप् पाकॊटु तेऩुम्
  कऩित्ततीङ् कऩियिऩ् इरतमुम् कलन्दु करुत्तॆलाम् कळित्तिट उण्ट
  मऩित्तरुम् अमुत उणवुकॊण् टरुन्दुम् वाऩनाट् टवर्कळुम् वियक्कत्
  तऩित्तमॆय्ञ् ञाऩअमुतॆऩक् कळित्त तऩियवा इऩियवाऴ् वरुळे.

இனித்த வாழ்வருள் எனல் // வேண்டுகோள்

No audios found!