திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
वेण्टुकोळ्
vēṇṭukōḷ
सॆय्पणि विऩवल्
seypaṇi viṉaval
Sixth Thirumurai

060. उलप्पिल् इऩ्पम्
ulappil iṉpam

  कलिविरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. करुणानिति येअटि येऩ्इरु कण्णुळाऩे
  तॆरुळ्नाटुम्ऎऩ् सिन्दैयुळ् मेविय तेवतेवे
  पॊरुळ्नाटिय सिऱ्ऱम्प लत्तॊळिर् पुण्णियामॆय्त्
  तरुणाइतु ताऩ्तरु णम्ऎऩैत् ताङ्किक्कॊळ्ळे.
 • 2. कूकाऎऩक् कूटि ऎटातिक् कॊटियऩेऱ्के
  साकावरम् तन्द तयानितित् तन्दैयेनिऩ्
  माकातलऩ् आकिऩऩ् नाऩ्इङ्कु वाऴ्किऩ्ऱेऩ्ऎऩ्
  योकाति सयङ्कळ् उरैक्क उलप्पुऱाते.
 • 3. ऎन्दाय्उऩैक् कण्टु कळित्तऩऩ् ईण्टिप्पोते
  सिन्दानल मुम्पल मुम्पॆऱ्ऱुत् तेक्कुकिऩ्ऱेऩ्
  अन्दामरै याऩ्नॆटु मालवऩ् आतिवाऩोर्
  वन्दार्ऎऩै वाऴ्त्तुकिऩ् ऱार्इङ्कु वाऴ्कऎऩ्ऱे.
 • 4. वाऴ्वेऩ्अरु ळारमु तुण्टिङ्कु वाऴ्किऩ्ऱेऩ्नाऩ्
  एऴ्वेतऩै युम्तविर्न् तेऩ्उऩै येअटैन्देऩ्
  सूऴ्वेऩ्तिरुस् सिऱ्ऱम्पलत्तैत् तुतित्तु वाऴ्त्तित्
  ताऴ्वेऩ्अल तियार्क्कुम् इऩिस्सऱ्ऱुम् ताऴ्न्दिटेऩे.
 • 5. ताऴातॆऩै आट्कॊण् टरुळिय तन्दैयेनिऩ्
  केऴार्मणि अम्पलम् पोऱ्ऱक् किटैत्तुळेऩ्नाऩ्
  एऴानिलै मेल्निलै एऱि इलङ्कुकिऩ्ऱेऩ्
  ऊऴाल्वन्द तुऩ्पङ्कळ् यावुम् ऒऴिन्दतऩ्ऱे.
 • 6. कोटामऱै आकमम् आतिय कूऱुकिऩ्ऱ
  सूटामणि येमणि युळ्ऒळिर् सोतियेऎऩ्
  पाटाऩवै तीर्त्तरुळ् ईन्दुनिऩ् पातम्ऎऩ्ऩुम्
  वाटामलर् ऎऩ्मुटि सूट्टिऩै वाऴिनीये.
 • 7. ऎल्लाञ्सॆय वल्लव ऩेऎऩै ईऩ्ऱतायिऩ्
  नल्लाय्सिव ञाऩिकळ् पॆऱ्ऱमॆय्ञ् ञाऩवाऴ्वे
  कॊल्लानॆऱि काट्टिऎऩ् तऩ्ऩैक् कुऱिप्पिऱ्कॊण्टॆऩ्
  पॊल्लामै पॊऱुत्तऩै वाऴ्कनिऩ् पॊऱ्पतमे.
 • 8. परमाऩ सितम्पर ञाऩ सपापतिये
  वरमाऩ ऎल्लाम् ऎऩक्कीन्दनल् वळ्ळलेऎऩ्
  तरमाऩतु सऱ्ऱुम् कुऱित्तिलै सामिनिऩ्ऩै
  उरमाऩउळ् अऩ्पर्कळ् एसुवर् उण्मैईते.
 • 9. तायेऎऩैत् तन्द तयानितित् तन्दैयेइन्
  नायेऩ्पिऴै यावैयुम् कॊण्टऩै नऩ्मैऎऩ्ऱे
  कायेकऩि याकक् करुतुम् करुत्तऩेनिऩ्
  सेयेऎऩ ऎऩ्पॆयर् ऎङ्कुम् सिऱन्दतऩ्ऱे.
 • 10. पॊय्येउरैक् किऩ्ऱऎऩ् सॊल्लुम् पुऩैन्दुकॊण्टाय्
  मॆय्येतिरु अम्पलत् ताटल्सॆय् वित्तकऩे
  ऎय्येऩ्इऩि वॆम्मलक् कूट्टिल् इरुन्दॆऩ्उळ्ळम्
  नैयेऩ्सुत्त नल्लुटम् पॆय्तिऩऩ् नाऩिलत्ते.

உலப்பில் இன்பம் // உலப்பில் இன்பம்

No audios found!