திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
കൈംമാറിന്‍മൈ
kaimmāṟiṉmai
ഉലപ്പില്‍ ഇന്‍പം
ulappil iṉpam
Sixth Thirumurai

059. വേണ്‍ടുകോള്‍
vēṇṭukōḷ

  എഴുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ഉരത്തവാന്‍ അകത്തേ ഉരത്തവാ ഞാന ഒളിയിനാല്‍ ഓങ്കുംഓര്‍ ചിത്തി
  പുരത്തവാ പെരിയോര്‍ പുരത്തവാ കുറ്റം പൊറുത്തടി യേന്‍തനക് കളിത്ത
  വരത്തവാ ഉണ്‍മൈ വരത്തവാ ആക മങ്കളും മറൈകളും കാണാത്
  തരത്തവാ അറിവാ തരത്തവാ പൊതുവില്‍ തനിത്തവാ ഇനിത്തവാഴ് വരുളേ.
 • 2. മുന്‍നവാ തിപര്‍ക്കു മുന്‍നവാ വേത മുടിമുടി മൊഴികിന്‍റ മുതല്‍വാ
  പിന്‍നവാ തിപര്‍ക്കുപ് പിന്‍നവാ എവര്‍ക്കും പെരിയവാ പെരിയവര്‍ മതിക്കും
  ചിന്‍നവാ ചിറന്ത ചിന്‍നവാ ഞാന ചിതംപര വെളിയിലേ നടിക്കും
  മന്‍നവാ അമുതം അന്‍നവാ എല്‍ലാം വല്‍ലവാ നല്‍ലവാഴ് വരുളേ.
 • 3. വിടൈയവാ തനൈതീര്‍ വിടൈയവാ ചുത്ത വിത്തൈമുന്‍ ചിവവരൈ കടന്ത
  നടൈയവാ ഞാന നടൈയവാ ഇന്‍പ നടംപുരിന്‍ തുയിര്‍ക്കെലാം ഉതവും
  കൊടൈയവാ ഓവാക് കൊടൈയവാ എനൈയാട് കൊണ്‍ടെനുള്‍ അമര്‍ന്തരു ളിയഎന്‍
  ഉടൈയവാ എല്‍ലാം ഉടൈയവാ ഉണര്‍ന്തോര്‍ക് കുരിയവാ പെരിയവാഴ് വരുളേ.
 • 4. വലത്തവാ നാത വലത്തവാ ചോതി മലൈയവാ മനമുതല്‍ കടന്ത
  പുലത്തവാ എനതു പുലത്തവാ തവിര്‍ത്തുപ് പൂരണ ഞാനനോക് കളിത്ത
  നലത്തവാ വരൈയാ നലത്തവാ മറൈകള്‍ നാടിയും കാണ്‍പതറ് കരിതാം
  പലത്തവാ തിരുഅം പലത്തവാ എല്‍ലാം പടൈത്തവാ പടൈത്തവാഴ് വരുളേ.
 • 5. ഉണര്‍ന്തവര്‍ ഉളത്തൈ ഉകന്തവാ ഇയറ്കൈ ഉണ്‍മൈയേ ഉരുവതായ് ഇന്‍പം
  പുണര്‍ന്തിട എനൈത്താന്‍ പുണര്‍ന്തവാ ഞാനപ് പൊതുവിലേ പൊതുനടം പുരിന്തെണ്‍
  കുണന്തികഴ്ന്‍ തോങ്കും കുണത്തവാ കുണമും കുറികളും കോലമും കുലമും
  തണന്തചന്‍ മാര്‍ക്കത് തനിനിലൈ നിറുത്തും തക്കവാ മിക്കവാഴ് വരുളേ.
 • 6. തത്തുവങ് കടന്ത തത്തുവാ ഞാന ചമരച ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്കച്
  ചത്തുവ നെറിയില്‍ നടത്തിഎന്‍ തനൈമേല്‍ തനിനിലൈ നിറുത്തിയ തലൈവാ
  ചിത്തുവന്‍ താടും ചിത്തിമാ പുരത്തില്‍ തികഴ്ന്തവാ തികഴ്ന്തെന തുളത്തേ
  ഒത്തുനിന്‍ റോങ്കും ഉടൈയവാ കരുണൈ ഉളത്തവാ വളത്തവാഴ്വരുളേ.
 • 7. മതംപുകല്‍ മുടിപു കടന്തമെയ്ഞ് ഞാന മന്‍റിലേ വയങ്കൊള്‍നാ ടകഞ്ചെയ്
  പതംപുകല്‍ അടിയേറ് കരുട്പെരുഞ് ചോതിപ് പരിചുതന്‍ തിടുതുംഎന്‍ റുളത്തേ
  നിതംപുകല്‍ കരുണൈ നെറിയവാ ഇന്‍പ നിലൈയവാ നിത്തനിറ് കുണമാം
  ചിതംപുകല്‍ വേത ചിരത്തവാ ഇനിത്ത തേനവാ ഞാനവാഴ് വരുളേ.
 • 8. മൂവിരു മുടിപും കടന്തതോര്‍ ഇയറ്കൈ മുടിപിലേ മുടിന്തെന തുടംപും
  ആവിയും തനതു മയംപെറക് കിടൈത്ത അരുട്പെരുഞ് ചോതിഅം പലവാ
  ഓവുരു മുതലാ ഉരൈക്കുംമെയ് ഉരുവും ഉണര്‍ച്ചിയും ഒളിപെറു ചെയലും
  മേവിനിന്‍ റവര്‍ക്കുള്‍ മേവിയ ഉണര്‍വുള്‍ മേയവാ തൂയവാഴ് വരുളേ.
 • 9. പങ്കമോര്‍ അണുവും പറ്റിടാ അറിവാല്‍ പറ്റിയ പെറ്റിയാര്‍ ഉളത്തേ
  തങ്കുമോര്‍ ചോതിത്തനി പ്പെരുങ് കരുണൈത് തരന്തികഴ് ചത്തിയത് തലൈവാ
  തുങ്കമുറ് റഴിയാ നിലൈതരും ഇയറ്കൈത് തൊന്‍മൈയാം ചുത്തചന്‍ മാര്‍ക്കച്
  ചങ്കനിന്‍ റേത്തും ചത്തിയ ഞാന ചപൈയവാ അപയവാഴ് വരുളേ.
 • 10. ഇനിത്തചെങ് കരുംപില്‍ എടുത്തതീഞ് ചാറ്റിന്‍ ഇളംപതപ് പാകൊടു തേനും
  കനിത്തതീങ് കനിയിന്‍ ഇരതമും കലന്തു കരുത്തെലാം കളിത്തിട ഉണ്‍ട
  മനിത്തരും അമുത ഉണവുകൊണ്‍ ടരുന്തും വാനനാട് ടവര്‍കളും വിയക്കത്
  തനിത്തമെയ്ഞ് ഞാനഅമുതെനക് കളിത്ത തനിയവാ ഇനിയവാഴ് വരുളേ.

இனித்த வாழ்வருள் எனல் // வேண்டுகோள்

No audios found!