திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
വേണ്‍ടുകോള്‍
vēṇṭukōḷ
ചെയ്പണി വിനവല്‍
seypaṇi viṉaval
Sixth Thirumurai

060. ഉലപ്പില്‍ ഇന്‍പം
ulappil iṉpam

  കലിവിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. കരുണാനിതി യേഅടി യേന്‍ഇരു കണ്‍ണുളാനേ
  തെരുള്‍നാടുംഎന്‍ ചിന്തൈയുള്‍ മേവിയ തേവതേവേ
  പൊരുള്‍നാടിയ ചിറ്റംപ ലത്തൊളിര്‍ പുണ്‍ണിയാമെയ്ത്
  തരുണാഇതു താന്‍തരു ണംഎനൈത് താങ്കിക്കൊള്‍ളേ.
 • 2. കൂകാഎനക് കൂടി എടാതിക് കൊടിയനേറ്കേ
  ചാകാവരം തന്ത തയാനിതിത് തന്തൈയേനിന്‍
  മാകാതലന്‍ ആകിനന്‍ നാന്‍ഇങ്കു വാഴ്കിന്‍റേന്‍എന്‍
  യോകാതി ചയങ്കള്‍ ഉരൈക്ക ഉലപ്പുറാതേ.
 • 3. എന്തായ്ഉനൈക് കണ്‍ടു കളിത്തനന്‍ ഈണ്‍ടിപ്പോതേ
  ചിന്താനല മുംപല മുംപെറ്റുത് തേക്കുകിന്‍റേന്‍
  അന്താമരൈ യാന്‍നെടു മാലവന്‍ ആതിവാനോര്‍
  വന്താര്‍എനൈ വാഴ്ത്തുകിന്‍ റാര്‍ഇങ്കു വാഴ്കഎന്‍റേ.
 • 4. വാഴ്വേന്‍അരു ളാരമു തുണ്‍ടിങ്കു വാഴ്കിന്‍റേന്‍നാന്‍
  ഏഴ്വേതനൈ യുംതവിര്‍ന്‍ തേന്‍ഉനൈ യേഅടൈന്തേന്‍
  ചൂഴ്വേന്‍തിരുച് ചിറ്റംപലത്തൈത് തുതിത്തു വാഴ്ത്തിത്
  താഴ്വേന്‍അല തിയാര്‍ക്കും ഇനിച്ചറ്റും താഴ്ന്തിടേനേ.
 • 5. താഴാതെനൈ ആട്കൊണ്‍ ടരുളിയ തന്തൈയേനിന്‍
  കേഴാര്‍മണി അംപലം പോറ്റക് കിടൈത്തുളേന്‍നാന്‍
  ഏഴാനിലൈ മേല്‍നിലൈ ഏറി ഇലങ്കുകിന്‍റേന്‍
  ഊഴാല്‍വന്ത തുന്‍പങ്കള്‍ യാവും ഒഴിന്തതന്‍റേ.
 • 6. കോടാമറൈ ആകമം ആതിയ കൂറുകിന്‍റ
  ചൂടാമണി യേമണി യുള്‍ഒളിര്‍ ചോതിയേഎന്‍
  പാടാനവൈ തീര്‍ത്തരുള്‍ ഈന്തുനിന്‍ പാതംഎന്‍നും
  വാടാമലര്‍ എന്‍മുടി ചൂട്ടിനൈ വാഴിനീയേ.
 • 7. എല്‍ലാഞ്ചെയ വല്‍ലവ നേഎനൈ ഈന്‍റതായിന്‍
  നല്‍ലായ്ചിവ ഞാനികള്‍ പെറ്റമെയ്ഞ് ഞാനവാഴ്വേ
  കൊല്‍ലാനെറി കാട്ടിഎന്‍ തന്‍നൈക് കുറിപ്പിറ്കൊണ്‍ടെന്‍
  പൊല്‍ലാമൈ പൊറുത്തനൈ വാഴ്കനിന്‍ പൊറ്പതമേ.
 • 8. പരമാന ചിതംപര ഞാന ചപാപതിയേ
  വരമാന എല്‍ലാം എനക്കീന്തനല്‍ വള്‍ളലേഎന്‍
  തരമാനതു ചറ്റും കുറിത്തിലൈ ചാമിനിന്‍നൈ
  ഉരമാനഉള്‍ അന്‍പര്‍കള്‍ ഏചുവര്‍ ഉണ്‍മൈഈതേ.
 • 9. തായേഎനൈത് തന്ത തയാനിതിത് തന്തൈയേഇന്‍
  നായേന്‍പിഴൈ യാവൈയും കൊണ്‍ടനൈ നന്‍മൈഎന്‍റേ
  കായേകനി യാകക് കരുതും കരുത്തനേനിന്‍
  ചേയേഎന എന്‍പെയര്‍ എങ്കും ചിറന്തതന്‍റേ.
 • 10. പൊയ്യേഉരൈക് കിന്‍റഎന്‍ ചൊല്‍ലും പുനൈന്തുകൊണ്‍ടായ്
  മെയ്യേതിരു അംപലത് താടല്‍ചെയ് വിത്തകനേ
  എയ്യേന്‍ഇനി വെംമലക് കൂട്ടില്‍ ഇരുന്തെന്‍ഉള്‍ളം
  നൈയേന്‍ചുത്ത നല്‍ലുടം പെയ്തിനന്‍ നാനിലത്തേ.

உலப்பில் இன்பம் // உலப்பில் இன்பம்

No audios found!