திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அவா அறுத்தல்
avā aṟuttal
சிற்சபை விளக்கம்
siṟsapai viḷakkam
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

013. திருவருள் விழைதல்
tiruvaruḷ viḻaital