திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
piriyeen enRal
piriyēṉ eṉṟal
arutperunjjoothi en aaNtavar
aruṭperuñjōti eṉ āṇṭavar
Sixth Thirumurai

031. thiruvarut peeRu
tiruvaruṭ pēṟu

  eNsiirk kazin-etilati aasiriya viruththam
  thirussiRRampalam
 • 1. patikaLelaam eeRRuviththiir paraman-atam puriyum
  pathiyaiatai viththiirap pathin-atuvee viLangkum
  kotikaLn-iRai maNimaatak kooyilaiyum kaattik
  kotuththiirak kooyililee koopuravaa yililee
  setikaLilaath thirukkathavam thiRappiththuk kaattith
  thirumpavumn-iir muutuviththiir thiRanthituthal veeNtum
  atikaLithu tharuNamini araikkaNamum thariyeen
  ampalaththee n-atampuriviir aLiththaruLviir virainthee.
 • 2. pettiithil ulavaatha perumporuLuN tithun-ii
  peRukaena athuthiRakkum perunthiRavuk koolum
  ettiraNtum theriyaatheen enkaiyilee kotuththiir
  ithutharuNam thiRanthathanai etukkamuyal kinReen
  attiseya n-inaiyaathiir araikkaNamum thariyeen
  araikkaNaththuk kaayiramaa yirangkooti aaka
  vattiittu n-ummitaththee vaangkuvann-um aaNai
  maNimanRil n-atampuriviir vantharuLviir virainthee.
 • 3. kaikkisaintha poruLenakku vaaykkisainthuN pathaRkee
  kaalamenna kaNakkenna karuthumitam enna
  meykkisainthan Ruraiththathun-iir saththiyam saththiyamee
  vituveenoo inRatiyeen vizaRkiRaiththeen alavee
  seykkisaintha sivapookam viLaiththuNavee iRaiththeen
  thinanthooRum kaaththiruntheen thiruvuLamee aRiyum
  maikkisaintha viziammai sivakaama valli
  makizan-atam purikinRiir vantharuLviir virainthee.
 • 4. parikalaththee thiruamutham pataiththuNavee paNiththiir
  paNiththapinnoo ennutaiya pakkuvampaark kinRiir
  irun-ilaththee pasiththavarkkup pasin-iikka vallaar
  ivarperiyar ivarsiRiyar ennalvazak kalavee
  urimaiyuRReen umakkeeen uLLamanRee aRinthiir
  utalporuLaa vikaLaielaam ummathenak koNtiir
  thirivakaththee n-aanvarunthap paarththiruththal azakoo
  sivakaama vallimakiz thirun-atan-aa yakaree.
 • 5. poykotuththa manamaayais seeRRilvizaa thenakkee
  ponmaNimee taiyileeRip punthimakizn- thirukkak
  kaikotuththiir ulakamelaam kaLikkaula vaatha
  kaaliraNtum kotuththiirek kaalumazi yaatha
  meykotukka veeNtumumai vitamaatteen kaNtiir
  meeleeRi neeninikkiiz vizainthiRangkeen enRum
  maikotuththa viziammai sivakaama valli
  makizan-atam purikinRiir vantharuLviir virainthee.
 • 6. minpoolee vayangkukinRa virisataiyiir atiyeen
  viLangkumuma thiNaiatikaL meyazunthap pitiththeen
  munpoolee eemaanthu vitamaatteen kaNtiir
  munivaRiyiir inioLikka mutiyaathu n-umakkee
  enpoolee irakkamvittup pitiththavarkaL ilaiyee
  enpitikkuL isainthathupool isainthathilai piRarkkee
  ponpoolee muyalkinRa meyththavarkkum arithee
  poythavaneen seythavamvaan vaiyakaththiR perithee.
 • 7. ethutharuNam athutheriyeen enninumem maanee
  ellaanjsey vallavanee enthanin-aa yakanee
  ithutharuNam thavaRumenil enuyirpooy vitumiv
  veLiyeenmeel karuNaipurin- thezuntharuLal veeNtum
  mathutharuNa vaarisamum malarnthatharuL uthayam
  vaayththathusiR sapaiviLakkam vayangkukinRa thulakil
  vithutharuNa amuthaLiththen eNNamelaam mutikkum
  veelaiithu kaalaiena viLampavumveeN tuvathoo.
 • 8. kooLaRintha perunthavartham kuRippaRinthee uthavum
  kotaiyaaLaa sivakaamak kotikkisaintha kozun-aa
  aaLaRinthing kenaiaaNta araseeen amuthee
  ampalaththee n-atampuriyum arumperunjsoo thiyanee
  thaaLaRintheen n-invaravu saththiyamsath thiyamee
  santheekam illaianthath thaniththathiru varavin
  n-aaLaRinthu koLalveeNtum n-avilukan-ii enathu
  n-anavitaiyaa yinumanRik kanavitaiyaa yinumee.
 • 9. anRenakku n-iiuraiththa tharuNamithu enavee
  aRinthirukkin Reenatiyeen aayinumen mananthaan
  kanRenassen Ratikkatiut kalangkukinRa252 tharasee
  kaNNutaiya karumpeeen kavalaimanak kalakkam
  ponRitappee rinpaveLLam pongkitaiv vulakil
  puNNiyarkaL uLangkaLippup porunthiviLang kitan-ii
  inRenakku veLippataen ithayamalar misain-in
  RezuntharuLi aruLvathelaam initharuLka virainthee.
 • 10. ithutharuNam n-amaiyaaLaR kezuntharuLun- tharuNam
  iniththataion RilaikaNtaay enmananee n-iithaan
  mathuvizumoor iippoolee mayangkaathee kayangki
  vaataathee malangkaathee malarnthumakizn- thiruppaay
  kuthukalamee ithuthotangkik kuRaivilaikaaN n-amathu
  kuruvaaNai n-amathuperung kulatheyvath thaaNai
  pothuviln-atam purikinRa puNNiyanaar enakkuL
  puNarnthuraiththa thiruvaarththai ponvaarththai ithuvee.

  • 252. kalakkukinRa - sa. mu. ka. pathippu.
  • 253. misaiyin - sa. mu. ka. pathippu.

திருவருட் பேறு // திருவருட் பேறு

No audios found!