திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
वातऩैक् कऴिवु
vātaṉaik kaḻivu
तऱ्पोत इऴप्पु
taṟpōta iḻappu
Sixth Thirumurai

025. अऩुपोक निलयम्
aṉupōka nilayam

  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. इऩिप्पिरिन् तिऱैयुम् इरुक्कलेऩ् पिरिवै
  ऎण्णिऩुम् ऐयवो मयङ्किप्
  पऩिप्पिल्ऎऩ् उटम्पुम् उयिरुम्उळ् उणर्वुम्
  परतविप् पतैअऱिन् तिलैयो
  तऩिप्पटु ञाऩ वॆळियिले इऩ्पत्
  तऩिनटम् पुरितऩित् तलैवा
  कऩिप्पयऩ् तरुतऱ् कितुतकु तरुणम्
  कलन्दरुळ् कलन्दरुळ् ऎऩैये.
 • 2. पिरिन्दिऩिस् सिऱितुम् तरिक्कलेऩ् पिरिवैप्
  पेसिऩुम् नॆय्विटुन् तीप्पोल्
  ऎरिन्दुळङ् कलङ्कि255 मयङ्कल्कण् टिलैयो
  ऎङ्कणुम् कण्णुटै ऎन्दाय्
  पुरिन्दसिऱ् पॊतुविल् तिरुनटम् पुरियुम्
  पुण्णिया ऎऩ्ऩुयिर्त् तुणैवा
  करन्दिटा256 तुऱुतऱ् कितुतकु तरुणम्
  कलन्दरुळ् कलन्दरुळ् ऎऩैये.
 • 3. मेलैए कान्द वॆळियिले नटञ्सॆय्
  मॆय्यऩे ऐयऩे ऎऩक्कु
  मालैये अणिन्द मकिऴ्नऩे ऎल्लाम्
  वल्लऩे नल्लऩे अरुट्सॆङ्
  कोलैये नटत्तुम् इऱैवऩे ओर्ऎण्
  कुणत्तऩे इऩिस्सकिप् पऱियेऩ्
  कालैये तरुतऱ् कितुतकु तरुणम्
  कलन्दरुळ् कलन्दरुळ् ऎऩैये.
 • 4. पण्टुकॊण् टॆऩैत्ताऩ् पिऴैकुऱि यात
  पण्पऩे तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्ते
  तॊण्टुकॊण् टटियर् कळिक्कनिऩ् ऱाटुम्
  तूयऩे नेयऩे पिरमऩ्
  विण्टुकण् टऱिया मुटिअटि ऎऩक्के
  विळङ्कुऱक् काट्टिय विमला
  कण्टुकॊण् टुऱुतऱ् कितुतकु तरुणम्
  कलन्दरुळ् कलन्दरुळ् ऎऩैये.
 • 5. तऩित्तुणै ऎऩुम्ऎऩ् तन्दैये ताये
  तलैवऩे सिऱ्सपै तऩिले
  इऩित्ततॆळ् ळमुते ऎऩ्ऩुयिर्क् कुयिरे
  ऎऩ्ऩिरु कण्णुळ्मा मणिये
  अऩित्तमे नीक्कि आण्टऎऩ् कुरुवे
  अण्णले इऩिप्पिरि वाऱ्ऱेऩ्
  कऩित्तुणै तरुतऱ् कितुतकु तरुणम्
  कलन्दरुळ् कलन्दरुळ् ऎऩैये.
 • 6. तुऩ्पॆलाम् तविर्क्कुम् तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्ते
  सोतियुट् सोतिये अऴिया
  इऩ्पॆलाम् अळिक्कुम् इऱैवऩे ऎऩ्ऩै
  ईऩ्ऱनल् तन्दैये ताये
  अऩ्पॆलाम् आकि निऱैन्दतोर् निऱैवे
  अण्णले इऩिप्पिरि वाऱ्ऱेऩ्
  पॊऩ्पतन् तरुतऱ् कितुतकु तरुणम्
  पुणर्न्दरुळ् पुणर्न्दरुळ् ऎऩैये.
 • 7. एतुम्ऒऩ् ऱऱियाप् पेतैयाम् परुवत्
  तॆऩ्ऩैआट् कॊण्टॆऩै उवन्दे
  ओतुम्इऩ् मॊऴियाल् पाटवे पणिन्द
  ऒरुवऩे ऎऩ्ऩुयिर्त् तुणैवा
  वेतमुम् पयऩुम् आकिय पॊतुविल्
  विळङ्किय विमलऩे ञाऩ
  पोतकम् तरुतऱ् कितुतकु तरुणम्
  पुणर्न्दरुळ् पुणर्न्दरुळ् ऎऩैये.
 • 8. ऎण्णिय ऎऩतुळ् ऎण्णमे ऎण्णत्
  तिसैन्दपे रिऩ्पमे याऩ्ताऩ्
  पण्णिय तवमे तवत्तुऱुम् पलऩे
  पलत्तिऩाल् किटैत्तऎऩ् पतिये
  तण्णिय मतिये मतिमुटि अरसे
  तऩित्तसिऱ् सपैनटत् तमुते
  पुण्णियम् अळित्तऱ् कितुतकु तरुणम्
  पुणर्न्दरुळ् पुणर्न्दरुळ् ऎऩैये.
 • 9. मलप्पकै तविर्क्कुम् तऩिप्पॊतु मरुन्दे
  मन्दिर मेऒळिर् मणिये
  निलैप्पट ऎऩैअऩ् ऱाण्टरुळ् अळित्त
  नेयऩे तायऩै यवऩे
  पलप्पटु पॊऩ्ऩम् पलत्तिले नटञ्सॆय्
  परमऩे परमसिऱ् सुकन्दाऩ्
  पुलप्पटत् तरुतऱ् कितुतकु तरुणम्
  पुणर्न्दरुळ् पुणर्न्दरुळ् ऎऩैये.
 • 10. कळिप्पुऱुम् अटियेऩ् कैयिले किटैत्त
  कऱ्पकत् तीञ्सुवैक् कऩिये
  वॆळिप्पुऱत् तोङ्कुम् विळक्कमे अकत्ते
  विळङ्कुम्ओर् विळक्कमे ऎऩक्के
  ऒळिप्पिला तऩ्ऱे अळित्तसिऱ् पॊतुविल्
  ऒरुवऩे इऩिप्पिरि वाऱ्ऱेऩ्
  पुळिप्पऱ इऩित्तऱ् कितुतकु तरुणम्
  पुणर्न्दरुळ् पुणर्न्दरुळ् ऎऩैये.

  • 255. करुकि - मुतऱ् पतिप्पु, पॊ. सु., पि. इरा., स. मु. क.
  • 256. करैन्दिटातु - मुतऱ्पतिप्पु, पॊ. सु., स. मु. क.

அனுபோக நிலயம் // அனுபோக நிலயம்

No audios found!