திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ഇന്‍പത്തിറന്‍
iṉpattiṟaṉ
അഴിവുറാ അരുള്‍വടിവപ് പേറു
aḻivuṟā aruḷvaṭivap pēṟu
Sixth Thirumurai

093. ചിവയോക നിലൈ
sivayōka nilai

  നേരിചൈ വെണ്‍പാ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. മതിമണ്‍ട ലത്തമുതം വായാര ഉണ്‍ടേ
  പതിമണ്‍ട ലത്തരചു പണ്‍ണ - നിതിയ
  നവനേയ മാക്കും നടരാജ നേയെഞ്
  ചിവനേ കതവൈത് തിറ.
 • 2. ഇന്താര്‍ അരുളമുതം യാനരുന്തല്‍ വേണ്‍ടുമിങ്കേ
  നന്താ മണിവിളക്കേ ഞാനചപൈ - എന്തായേ
  കോവേ എനതു കുരുവേ എനൈയാണ്‍ട
  തേവേ കതവൈത് തിറ.
 • 3. ചാകാ അരുളമുതം താനരുന്തി നാന്‍കളിക്ക
  നാകാ തിപര്‍ചൂഴ് നടരാജാ - ഏകാ
  പവനേ പരനേ പരാപരനേ എങ്കള്‍
  ചിവനേ കതവൈത് തിറ.
 • 4. അരുളോങ്കു തണ്‍ണമുതം അന്‍പാല്‍ അരുന്തി
  മരുള്‍നീങ്കി നാന്‍കളിത്തു വാഴപ് - പൊരുളാന്‍
  തവനേയര്‍ പോറ്റും തയാനിതിയേ എങ്കള്‍
  ചിവനേ കതവൈത് തിറ.
 • 5. വാനോര്‍ക് കരിതെനവേ മാമറൈകള്‍ ചാറ്റുകിന്‍റ
  ഞാനോ തയഅമുതം നാനരുന്ത - ആനാത്
  തിറപ്പാ വലര്‍പോറ്റും ചിറ്റം പലവാ
  ചിറപ്പാ കതവൈത് തിറ.
 • 6. എല്‍ലാമും വല്‍ലചിത്തെന്‍ റെല്‍ലാ മറൈകളുഞ്ചൊല്‍
  നല്‍ലാര്‍ അമുതമതു നാനരുന്ത - നല്‍ലാര്‍ക്കു
  നല്‍വാഴ് വളിക്കും നടരായാ മന്‍റോങ്കു
  ചെല്‍വാ കതവൈത് തിറ.
 • 7. ഏഴ്നിലൈക്കും മേറ്പാല്‍ ഇരുക്കിന്‍റ തണ്‍ണമുതം
  വാഴ്നിലൈക്ക നാനുണ്‍ടു മാണ്‍പുറവേ - കേഴ്നിലൈക്ക
  ആവാഎന്‍ റെന്‍നൈഉവന്‍ താണ്‍ടതിരു അംപലമാ
  തേവാ കതവൈത് തിറ.
 • 8. ഈന ഉലകത് തിടര്‍നീങ്കി ഇന്‍പുറവേ
  ഞാന അമുതമതു നാനരുന്ത - ഞാന
  ഉരുവേ ഉണര്‍വേ ഒളിയേ വെളിയേ
  തിരുവേ കതവൈത് തിറ.
 • 9. തിരൈയോ തചത്തേ തികഴ്കിന്‍റ എന്‍റേ
  വരൈയോതു തണ്‍ണമുതം വായ്പ്പ - ഉരൈഓതു
  വാനേഎം മാനേപെം മാനേ മണിമന്‍റില്‍
  തേനേ കതവൈത് തിറ.
 • 10. ചോതിമലൈ മേല്‍വീട്ടില്‍ തൂയ തിരുവമുതം
  മേതിനിമേല്‍ നാനുണ്‍ണ വേണ്‍ടിനേന്‍ - ഓതരിയ
  ഏകാ അനേകാ എഴിറ്പൊതുവില്‍ വാഴ്ഞാന
  തേകാ കതവൈത് തിറ.

சிவயோக நிலை // சிவயோக நிலை

No audios found!