திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
അനുപവ ചിത്തി
aṉupava sitti
ചിവയോക നിലൈ
sivayōka nilai
Sixth Thirumurai

092. ഇന്‍പത്തിറന്‍
iṉpattiṟaṉ

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ഉലകുപുകഴ് തിരുവമുതം തിരുച്ചിറ്റം പലത്തേ
  ഉടൈയവര്‍ഇന്‍ റുതവിനര്‍നാന്‍ ഉണ്‍ടുകുറൈ തീര്‍ന്തേന്‍
  ഇലകുചിവ പോകവടി വാകിമകിഴ് കിന്‍റേന്‍
  ഇളൈപ്പറിയേന്‍ തവിപ്പറിയേന്‍ ഇടര്‍ചെയ്പചി അറിയേന്‍
  വിലകല്‍ഇലാത് തിരുവനൈയീര്‍ നീവിര്‍എലാം പൊചിത്തേ
  വിരൈന്തുവംമിന്‍ അംപലത്തേ വിളങ്കുതിരുക് കൂത്തിന്‍
  അലകറിയാത് തിറംപാടി ആടുതുംനാം ഇതുവേ
  അരുള്‍അടൈയും നെറിഎനവേ താകമംആര്‍പ് പനവേ.
 • 2. മാതവത്താല്‍ നാന്‍പെറ്റ വാനമുതേ എനതു
  വാഴ്വേഎന്‍ കണ്‍ണമര്‍ന്ത മണിയേഎന്‍ മകിഴ്വേ
  പോതവത്താല്‍ കഴിത്തേനൈ വലിന്തുകലന്‍ താണ്‍ട
  പൊന്‍നേപൊന്‍ നംപലത്തേ പുനിതനടത് തരചേ
  തീതവത്തൈപ് പിറപ്പിതുവേ ചിവമാകും പിറപ്പാച്
  ചെയ്വിത്തെന്‍ അവത്തൈയെലാം തീര്‍ത്തപെരും പൊരുളേ
  പൂതലത്തേ അടിച്ചിറിയേന്‍ നിനതുതിരു വടിക്കേ
  പുകഴ്മാലൈ ചൂട്ടുകിന്‍റേന്‍ പുനൈന്തുകലന്‍ തരുളേ.
 • 3. അളന്തിടുവേ താകമത്തിന്‍ അടിയുംനടു മുടിയും
  അപ്പുറമും അപ്പാലും അതന്‍മേലും വിളങ്കി
  വളര്‍ന്തിടുചിറ് റംപലത്തേ വയങ്കിയപേ രൊളിയേ
  മാറ്ററിയാപ് പൊന്‍നേഎന്‍ മന്‍നേകണ്‍ മണിയേ
  തളര്‍ന്തഎനൈ അക്കണത്തേ തളര്‍വൊഴിത്താ നന്തം
  തന്തപെരുന്‍ തകൈയേഎന്‍ തനിത്തതനിത് തുണൈവാ
  ഉളന്തരുചം മതമാന പണിഇട്ടായ് എനക്കേ
  ഉന്‍പണിയേ പണിയല്‍ലാല്‍ എന്‍പണിവേ റിലൈയേ.
 • 4. നാടുകലന്‍ താള്‍കിന്‍റോര്‍ എല്‍ലാരും വിയപ്പ
  നണ്‍ണിഎനൈ മാലൈഇട്ട നായകനേ നാട്ടില്‍
  ഈടുകരൈന്‍ തിടറ്കരിതാം തിരുച്ചിറ്റം പലത്തേ
  ഇന്‍പനടം പുരികിന്‍റ ഇറൈയവനേ എനൈനീ
  പാടുകഎന്‍ നോടുകലന്‍ താടുകഎന്‍ റെനക്കേ
  പണിഇട്ടായ് നാന്‍ചെയ്പെരും പാക്കിയംഎന്‍ റുവന്തേന്‍
  കോടുതവ റാതുനൈനാന്‍ പാടുതറ്കിങ് കേറ്റ
  കുണപ്പൊരുളും ഇലക്കിയമും കൊടുത്തുമകിഴ്ന്‍ തരുളേ.
 • 5. നണ്‍പുടൈയായ് എന്‍നുടൈയ നായകനേ എനതു
  നല്‍ഉറവേ ചിറ്ചപൈയില്‍ നടംപുരിയും തലൈവാ
  എണ്‍പുടൈയാ മറൈമുടിക്കും എട്ടാനിന്‍ പുകഴൈ
  യാതറിവേന്‍ പാടുകഎന്‍ റെനക്കേവല്‍ ഇട്ടായ്
  പണ്‍പുടൈനിന്‍ മെയ്യന്‍പര്‍ പാടിയപേ രന്‍പില്‍
  പഴുത്തപഴം പാട്ടില്‍ഒരു പാട്ടുംഅറി യേനേ
  തണ്‍പുടൈനന്‍ മൊഴിത്തിരളും354 ചുവൈപ്പൊരുളും അവൈക്കേ
  തക്കഇയല്‍ ഇലക്കിയമും തന്തരുള്‍വായ് എനക്കേ.
 • 6. പണിന്തടങ്കും മനത്തവര്‍പാല്‍ പരിന്തമരും പതിയേ
  പാടുകിന്‍റോര്‍ ഉള്‍ളകത്തേ കൂടുകിന്‍റ കുരുവേ
  കണിന്തമറൈ പലകോടി ആകമംപല്‍ കോടി
  കടവുള്‍നിന തരുട്പുകഴൈക് കണിപ്പതറ്കുപ് പലകാല്‍
  തുണിന്തുതുണിന്‍ തെഴുന്തെഴുന്തു തൊടര്‍ന്തുതൊടര്‍ന്‍ തടികള്‍
  ചുമന്തുചുമന്‍ തിളൈത്തിളൈത്തുച് ചൊല്‍ലിയവല്‍ ലനവെന്‍
  റണിന്തമൊഴി മാറ്റിവലി തണിന്തഎന്‍റാല്‍ അന്തോ
  അടിയേന്‍നിന്‍ പുകഴ്ഉരൈക്കല്‍ ആവതുവോ അറിന്തേ.
 • 7. വിതിപ്പവര്‍കള്‍ പലകോടി തിതിപ്പവര്‍പല്‍ കോടി
  മേലവര്‍കള്‍ ഒരുകോടി വിരൈന്തുവിരൈന്‍ തുനൈയേ
  മതിപ്പവര്‍കള്‍ ആകിഅവര്‍ മതിയാലേ പലകാല്‍
  മതിത്തുമതിത് തവര്‍മതിപെണ്‍ മതിയാകി അലന്തേ
  തുതിപ്പതുവേ നലംഎനക്കൊണ്‍ ടിറ്റൈവരൈ ഏറ്റ
  ചൊറ്പൊരുള്‍കള്‍ കാണാതേ ചുഴല്‍കിന്‍റാര്‍ എന്‍റാല്‍
  കുതിപ്പൊഴിയാ മനച്ചിറിയ കുരങ്കൊടുഴല്‍ കിന്‍റേന്‍
  കുറിത്തുരൈപ്പേന്‍ എന്‍നഉളം കൂചുകിന്‍റ തരചേ.
 • 8. ഒളിയാകി ഉള്‍ഒളിയായ് ഉള്‍ഒളിക്കുള്‍ ഒളിയായ്
  ഒളിഒളിയിന്‍ ഒളിയായ്അവ് ഒളിക്കുളുംഓര്‍ ഒളിയായ്
  വെളിയാകി വെളിവെളിയായ് വെളിയിടൈമേല്‍ വെളിയായ്
  മേല്‍വെളിമേല്‍ പെരുവെളിയായ്പ് പെരുവെളിക്കോര്‍ വെളിയായ്
  അളിയാകി അതുആകി അതുവുംഅല്‍ലാ താകി
  അപ്പാലായ് അപ്പാലും അല്‍ലതുവായ് നിറൈവാം
  തളിയാകി എല്‍ലാമായ് വിളങ്കുകിന്‍റ ഞാന
  ചപൈത്തലൈവാ നിന്‍ഇയലൈച് ചാറ്റുവതെവ് വണമേ.
 • 9. വാക്കൊഴിന്തു മനംഒഴിന്തു മതിഒഴിന്തു മതിയിന്‍
  വാതനൈയും ഒഴിന്തറിവായ് വയങ്കിനിന്‍റ ഇടത്തും
  പോക്കൊഴിന്തും വരവൊഴിന്തും പൂരണമായ് അതുവും
  പോനപൊഴു തുള്‍ളപടി പുകലുവതെപ് പടിയോ
  നീക്കൊഴിന്ത നിറൈവേമെയ്ന്‍ നിലൈയേഎന്‍ നുടൈയ
  നേയമേ ആനന്ത നിരുത്തമിടും പതിയേ
  ഏക്കൊഴിന്താര്‍ ഉളത്തിരുക്കും ഇറൈയേഎന്‍ കുരുവേ
  എല്‍ലാമായ് അല്‍ലതുമായ് ഇലങ്കിയമെയ്പ് പൊരുളേ.
 • 10. എന്‍ഇയലേ യാന്‍അറിയേന്‍ ഇവ്വുലകിന്‍ ഇയല്‍ഓര്‍
  എള്‍അളവും താന്‍അറിയേന്‍ എല്‍ലാമും ഉടൈയോയ്
  നിന്‍ഇയലൈ അറിവേനോ അറിന്തവനേ പോല
  നികഴ്ത്തുകിന്‍റേന്‍ പിള്‍ളൈഎന നിലൈപ്പെയര്‍പെറ് റിരുന്തേന്‍
  തന്‍ഇയലാം തനിഞാന ചപൈത്തലൈമൈപ് പതിയേ
  ചത്തിയനേ നിത്തിയനേ തയാനിതിയേ ഉലകം
  പിന്‍ഇയല്‍മാ നിടപ്പിള്‍ളൈ പേച്ചിനുംഓര്‍ പറവൈപ്
  പിറപ്പിന്‍ഉറും കിളിപ്പിള്‍ളൈപ് പേച്ചുവക്കിന്‍ റതുവേ.

  • 354. മൊഴിത്തിറനും - മുതറ്പതിപ്പു., പൊ. ചു., ച. മു. ക.

இன்பத்திறன் // இன்பத்திறன்

No audios found!