திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
सिऱ्सपै विळक्कम्
siṟsapai viḷakkam
तऱ् सुतन्दरम् इऩ्मै
taṟ sutantaram iṉmai
Sixth Thirumurai

015. तिरुवटि मुऱैयीटु
tiruvaṭi muṟaiyīṭu

  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. सीरिटम् पॆऱुम्ओर् तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्ते
  तिकऴ्तऩित् तन्दैये निऩ्पाल्
  सेरिटम् अऱिन्दे सेर्न्दऩऩ्257 करुणै
  सॆय्तरुळ् सॆय्तिटत् ताऴ्क्किल्
  यारिटम् पुकुवेऩ् यार्तुणै ऎऩ्पेऩ्
  यार्क्कॆटुत् तॆऩ्कुऱै इसैप्पेऩ्
  पोरिट मुटिया तिऩित्तुय रॊटुनाऩ्
  पॊऱुक्कलेऩ् अरुळ्कइप् पोते.
 • 2. पोतुताऩ् विरैन्दु पोकिऩ्ऱ तरुळ्नी
  पुरिन्दिटत् ताऴ्त्तियेल् ऐयो
  यातुताऩ् पुरिवेऩ् यारिटम् पुकुवेऩ्
  यार्क्कॆटुत् तॆऩ्कुऱै इसैप्पेऩ्
  तीतुताऩ् पुरिन्देऩ् ऎऩिऩुम्नी अतऩैत्
  तिरुवुळत् तटैत्तिटु वायेल्
  ईतुताऩ् तन्दै मरपिऩुक् कऴको
  ऎऩ्ऩुयिर्त् तन्दैनी अलैयो.
 • 3. तन्दैनी अलैयो तऩयऩ्नाऩ् अलऩो
  तमियऩेऩ् तळर्न्दुळङ् कलङ्कि
  ऎन्दैये कुरुवे इऱैवऩे मुऱैयो
  ऎऩ्ऱुनिऩ् ऱोलिटु किऩ्ऱेऩ्
  सिन्दैये अऱियार् पोऩ्ऱिरुन् तऩैयेल्
  सिऱियऩेऩ् ऎऩ्सॆय्केऩ् ऐयो
  सन्दैये पुकुन्द नायिऩिल् कटैयेऩ्
  तळर्स्सियैत् तविर्प्पवर् यारो.
 • 4. यारिऩुम् कटैयेऩ् यारिऩुम् सिऱियेऩ्
  ऎऩ्पिऴै पॊऱुप्पवर् यारे
  पारिऩुम् पॆरिताम् पॊऱुमैयोय् नीये
  पावियेऩ् पिऴैपॊऱुत् तिलैयेल्
  ऊरिऩुम् पुकुत ऒण्णुमो पावि
  उटम्पैवैत् तुलाववुम् पटुमो
  सेरिऩुम् ऎऩैत्ताऩ् सेर्त्तिटार् पॊतुवाम्
  तॆय्वत्तुक् कटातवऩ् ऎऩ्ऱे.
 • 5. अटातका रियङ्कळ् सॆय्तऩऩ् ऎऩिऩुम्
  अप्पनी अटियऩेऩ् तऩ्ऩै
  विटातवा ऱऱिन्दे कळित्तिरुक् किऩ्ऱेऩ्
  विटुतियो विट्टिटु वायेल्
  उटातवॆऱ् ऱरैनेर्न् तुयङ्कुवेऩ् ऐयो
  उऩ्ऩरुळ् अटैयनाऩ् इङ्के
  पटातपा टॆल्लाम् पट्टऩऩ् अन्दप्
  पाटॆलाम् नीअऱि यायो.
 • 6. अऱिन्दिलै योऎऩ् पाटॆलाम् ऎऩ्ऱे
  अऴैत्तऩऩ् अप्पऩे ऎऩ्ऩै
  ऎऱिन्दिटा तिन्दत् तरुणमे वन्दाय्
  ऎटुत्तणैत् तञ्सिटेल् मकऩे
  पिऱिन्दिटेम् सिऱितुम् पिऱिन्दिटेम् उलकिल्
  पॆरुन्दिऱल् सित्तिकळ् ऎल्लाम्
  सिऱन्दिट उऩक्के तन्दऩम् ऎऩऎऩ्
  सॆऩ्ऩितॊट् टुरैत्तऩै कळित्ते.
 • 7. कळित्तॆऩ तुटम्पिल् पुकुन्दऩै ऎऩतु
  करुत्तिले अमर्न्दऩै कऩिन्दे
  तॆळित्तऎऩ् अऱिविल् विळङ्किऩै उयिरिल्
  सिऱप्पिऩाल् कलन्दऩै उळ्ळम्
  तळिर्त्तिटस् साका वरङ्कॊटुत् तॆऩ्ऱुम्
  तटैपटास् सित्तिकळ् ऎल्लाम्
  अळित्तऩै ऎऩक्के निऩ्पॆरुङ् करुणै
  अटियऩ्मेल् वैत्तवा ऱॆऩ्ऩे.
 • 8. ऎऩ्निकर् इल्ला इऴिविऩेऩ् तऩैमेल्
  एऱ्ऱिऩै यावरुम् वियप्पप्
  पॊऩ्इयल् वटिवुम् पुरैपटा उळमुम्
  पूरण ञाऩमुम् पॊरुळुम्
  उऩ्ऩिय ऎल्लाम् वल्लसित् तियुम्पेर्
  उवकैयुम् उतविऩै ऎऩक्के
  तऩ्ऩिकर् इल्लात् तलैवऩे निऩतु
  तयवैऎऩ् ऎऩ्ऱुसाऱ् ऱुवऩे.
 • 9. साऱ्ऱुवेऩ् ऎऩतु तन्दैये ताये
  सऱ्कुरु नातऩे ऎऩ्ऱे
  पोऱ्ऱुवेऩ् तिरुस्सिऱ् ऱम्पलत् ताटुम्
  पूरणा ऎऩउल कॆल्लाम्
  तूऱ्ऱुवेऩ् अऩ्ऱि ऎऩक्कुनी सॆय्त
  तूयपेर् उतविक्कु नाऩ्ऎऩ्
  आऱ्ऱुवेऩ् आवि उटल्पॊरुळ् ऎल्लाम्
  अप्पनिऩ् सुतन्दरम् अऩ्ऱो.
 • 10. सुतन्दरम् उऩक्के कॊटुत्तऩम् उऩतु
  तूयनल् उटम्पिऩिल् पुकुन्देम्
  इतन्दरुम् उळत्तिल् इरुन्दऩम् उऩैये
  इऩ्पुऱक् कलन्दऩम् अऴियाप्
  पतन्दऩिल् वाऴ्क अरुट्पॆरुञ् सोतिप्
  परिसुपॆऱ् ऱिटुकपॊऱ् सपैयुम्
  सितन्दरु सपैयुम् पोऱ्ऱुक ऎऩ्ऱाय्
  तॆय्वमे वाऴ्कनिऩ् सीरे.

  • 257. सेरिटम् अऱिन्दु सेर् - आत्तिसूटि.

பெற்ற பேற்றினை வியத்தல் // திருவடி முறையீடு