திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुवरुळ् विऴैतल्
tiruvaruḷ viḻaital
तिरुवटि मुऱैयीटु
tiruvaṭi muṟaiyīṭu
Sixth Thirumurai

014. सिऱ्सपै विळक्कम्
siṟsapai viḷakkam

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. सोऱु वेण्टिऩुम् तुकिल्अणि मुतलाम्
  सुकङ्कळ् वेण्टिऩुम् सुकमलाल् सुकमाम्
  वेऱु वेण्टिऩुम् निऩैअटैन् तऩ्ऱि
  मेवॊ णातॆऩुम् मेलवर् उरैक्के
  माऱु वेण्टिलेऩ् वन्दुनिऱ् किऩ्ऱेऩ्
  वळ्ळ लेउऩ्ऱऩ् मऩक्कुऱिप् पऱियेऩ्
  साऱु वेण्टिय पॊऴिल्वटल् अरसे
  सत्ति यस्सपैत् तऩिप्पॆरुम् पतिये.
 • 2. ऎञ्सल् इऩ्ऱिय तुयरिऩाल् इटराल्
  इटुक्कुण् टैयनिऩ् इऩ्ऩरुळ् विरुम्पि
  वञ्स नॆञ्सिऩेऩ् वन्दुनिऱ् किऩ्ऱेऩ्
  वळ्ळ लेउऩ्ऱऩ् मऩक्कुऱिप् पऱियेऩ्
  अञ्सल् ऎऩ्ऱॆऩै आट्कॊळल् वेण्टुम्
  अप्प निऩ्ऩलाल् अऱिकिलेऩ् ऒऩ्ऱुम्
  तञ्सम् ऎऩ्ऱवर्क् करुळ्वटल् अरसे
  सत्ति यस्सपैत् तऩिप्पॆरुम् पतिये.
 • 3. सूऴ्वि लातुऴल् मऩत्तिऩाल् सुऴलुम्
  तुट्ट ऩेऩ्अरुट् सुकप्पॆरुम् पतिनिऩ्
  वाऴ्वु वेण्टिऩेऩ् वन्दुनिऱ् किऩ्ऱेऩ्
  वळ्ळ लेउऩ्ऱऩ् मऩक्कुऱिप् पऱियेऩ्
  ऊऴ्वि टामैयिल् अरैक्कणम् ऎऩिऩुम्
  उऩ्ऩै विट्टयल् ऒऩ्ऱुम्उऱ् ऱऱियेऩ्
  ताऴ्वि लातसीर् तरुवटल् अरसे
  सत्ति यस्सपैत् तऩिप्पॆरुम् पतिये.
 • 4. आट्टम् ओय्किला वञ्सक मऩत्ताल्
  अलैतन् तैयवो अयर्न्दुळम् मयर्न्दु
  वाट्ट मोटिवण् वन्दुनिऱ् किऩ्ऱेऩ्
  वळ्ळ लेउऩ्ऱऩ् मऩक्कुऱिप् पऱियेऩ्
  नाट्टम् निऩ्पुटै अऩ्ऱिमऱ् ऱऱियेऩ्
  नायि ऩेऩ्पिऴै पॊऱुत्तितु251 तरुणम्
  ताट्ट लन्दरु वाय्वटल् अरसे
  सत्ति यस्सपैत् तऩिप्पॆरुम् पतिये.
 • 5. करुणै ऒऩ्ऱिलाक् कल्मऩक् कुरङ्काल्
  काटु मेटुऴऩ् ऱुळम्मॆलिन् तन्दो
  वरुण निऩ्पुटै वन्दुनिऱ् किऩ्ऱेऩ्
  वळ्ळ लेउऩ्ऱऩ् मऩक्कुऱिप् पऱियेऩ्
  अरुणऩ् ऎऩ्ऱॆऩै अकऱ्ऱिटु वायेल्
  ऐय वोतुणै अऱिन्दिलऩ् इतुवे
  तरुणम् ऎऱ्करुळ् वाय्वटल् अरसे
  सत्ति यस्सपैत् तऩिपॆरुम् पतिये.
 • 6. करण वातऩै याल्मिक मयङ्किक्
  कलङ्कि ऩेऩ्ऒरु कळैकणुम् अऱियेऩ्
  मरणम् नीक्किट वन्दुनिऱ् किऩ्ऱेऩ्
  वळ्ळ लेउऩ्ऱऩ् मऩक्कुऱिप् पऱियेऩ्
  इरणऩ् ऎऩ्ऱॆऩै ऎण्णिटेल् पिऱितोर्
  इस्सै ऒऩ्ऱिलेऩ् ऎन्दैनिऩ् उपय
  सरणम् ईन्दरुळ् वाय्वटल् अरसे
  सत्ति यस्सपैत् तऩिप्पॆरुम् पतिये.
 • 7. तूय नॆञ्सिऩेऩ् अऩ्ऱुनिऩ् करुणैस्
  सुकम्वि ऴैन्दिलेऩ् ऎऩिऩुम्पॊय् उलक
  मायम् वेण्टिलेऩ् वन्दुनिऱ् किऩ्ऱेऩ्
  वळ्ळ लेउऩ्ऱऩ् मऩक्कुऱिप् पऱियेऩ्
  ईय वाय्त्तनल् तरुणम्ई तरुळ्क
  ऎन्दै निऩ्मलर् इणैअटि अल्लाल्
  तायम् ऒऩ्ऱिलेऩ् तऩिवटल् अरसे
  सत्ति यस्सपैत् तऩिप्पॆरुम् पतिये.
 • 8. सिरत्तै आतिय सुपकुणम् सिऱितुम्
  सेर्न्दि लेऩ्अरुट् सॆयलिलेऩ् साका
  वरत्तै वेण्टिऩेऩ् वन्दुनिऱ् किऩ्ऱेऩ्
  वळ्ळ लेउऩ्ऱऩ् मऩक्कुऱिप् पऱियेऩ्
  करत्तै नेर्उळक् कटैयऩ्ऎऩ् ऱॆऩैनी
  कैवि टेल्ऒरु कणम्इऩि आऱ्ऱेऩ्
  तरत्तै ईन्दरुळ् वाय्वटल् अरसे
  सत्ति यस्सपैत् तऩिप्पॆरुम् पतिये.
 • 9. पत्ति यञ्सिऱि तुऱ्ऱिलेऩ् उऩ्पाल्
  पत्ति ऒऩ्ऱिलेऩ् परमनिऩ् करुणै
  मत्ति यम्पॆऱ वन्दुनिऱ् किऩ्ऱेऩ्
  वळ्ळले उऩ्ऱऩ् मऩक्कुऱिप् पऱियेऩ्
  ऎत्ति अञ्सलै ऎऩअरु ळायेल्
  एऴै येऩ्उयिर् इऴप्पऩ्उऩ् आणै
  सत्ति यम्पुकऩ् ऱेऩ्वटल् अरसे
  सत्ति यस्सपैत् तऩिप्पॆरुम् पतिये.
 • 10. कयवु सॆय्मत करिऎऩस् सॆरुक्कुम्
  करुत्ति ऩेऩ्मऩक् करिसिऩाल् अटैन्द
  मयर्वु नीक्किट वन्दुनिऱ् किऩ्ऱेऩ्
  वळ्ळ लेउऩ्ऱऩ् मऩक्कुऱिप् पऱियेऩ्
  उयवु वन्दरुळ् पुरिन्दिटाय् ऎऩिल्ऎऩ्
  उयिर् तरित्तिटा तुऩ्अटि आणै
  तयवु सॆय्तरुळ् वाय्वटल् अरसे
  सत्ति यस्सपैत् तऩिप्पॆरुम् पतिये.

  • 250. इः¤तु 1492 आम् पाटलिऩ् उत्तर वटिवम्.
  • 251. नयन्दितु - पटिवेऱुपाटु. आ. पा.

சிற்சபை விளக்கம் // சிற்சபை விளக்கம்

No audios found!