திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிற்சபை விளக்கம்
siṟsapai viḷakkam
தற் சுதந்தரம் இன்மை
taṟ sutantaram iṉmai
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

015. திருவடி முறையீடு
tiruvaṭi muṟaiyīṭu