திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருவடி முறையீடு
tiruvaṭi muṟaiyīṭu
அத்துவித ஆனந்த அனுபவ இடையீடு
attuvita āṉanta aṉupava iṭaiyīṭu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

016. தற் சுதந்தரம் இன்மை
taṟ sutantaram iṉmai