திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
सिवयोक निलै
sivayōka nilai
पेररुळ् वाय्मैयै वियत्तल्
pēraruḷ vāymaiyai viyattal
Sixth Thirumurai

094. अऴिवुऱा अरुळ्वटिवप् पेऱु
aḻivuṟā aruḷvaṭivap pēṟu

  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. सिवङ्क ऩिन्दसिऱ् ऱम्पलत् तरुळ्नटम् सॆय्किऩ्ऱ पॆरुवाऴ्वे
  नवङ्क ऩिन्दमेल् निलैनटु विळङ्किय नण्पऩे अटियेऩ्ऱऩ्
  तवङ्क ऩिन्दतोर् विण्णप्पम् तिरुस्सॆवि तरित्तरुळ् पुरिन्दाये
  पवङ्क ऩिन्दइव् वटिवमे अऴिवुऱाप् पतिवटि वामाऱे.
 • 2. विळङ्कु किऩ्ऱसिऱ् ऱम्पलत् तरुळ्नटम् विळैक्किऩ्ऱ पॆरुवाऴ्वे
  कळङ्क मिल्लतोर् उळनटु विळङ्किय करुत्तऩे अटियेऩ्नाऩ्
  विळम्पि निऩ्ऱतोर् विण्णप्पम् तिरुस्सॆवि वियन्दरुळ् पुरिन्दाये
  उळङ्कॊळ् इव्वटि विम्मैये मन्दिर ऒळिवटि वामाऱे.
 • 3. विञ्सु किऩ्ऱसिऱ् ऱम्पलत् तरुळ्नटम् विळैक्किऩ्ऱ पॆरुवाऴ्वे
  ऎञ्सल् अऱ्ऱमा मऱैमुटि विळङ्किय ऎऩ्ऩुयिर्त् तुणैयेनाऩ्
  अञ्सल् इऩ्ऱिये सॆय्तविण् णप्पम्एऱ् ऱकङ्कळित् तळित्ताये
  तुञ्सुम् इव्वुटल् अऴिवुऱा तोङ्कुमॆय्स् सुकवटि वामाऱे.
 • 4. ओङ्कु किऩ्ऱसिऱ् ऱम्पलत् तरुळ्नटम् ऒळिर्किऩ्ऱ पॆरुवाऴ्वे
  तेङ्कु लाविय तॆळ्ळमु तेपॆरुञ् सॆल्वमे सिवमेनिऩ्
  पाङ्क ऩेऩ्मॊऴि विण्णप्पम् तिरुस्सॆवि पतित्तरुळ् पुरिन्दाये
  ईङ्कु वीऴुटल् ऎऩ्ऱुम्वी ऴातॊळिर् इयल्वटि वामाऱे.
 • 5. इलङ्कु किऩ्ऱसिऱ् ऱम्पलत् तरुळ्नटम् इटुकिऩ्ऱ पॆरुवाऴ्वे
  तुलङ्कु पेररुट् सोतिये सोतियुळ् तुलङ्किय पॊरुळेऎऩ्
  पुलङ्कॊळ् विण्णप्पम् तिरुस्सॆविक् केऱ्ऱरुळ् पुरिन्दऩै इञ्ञाऩ्ऱे
  अलङ्कुम् इव्वुटल् ऎऱ्ऱैयुम् अऴिवुऱा अरुळ्वटि वामाऱे.
 • 6. सिऱन्द पेरॊळित् तिरुस्सिऱ्ऱम् पलत्तिले तिकऴ्किऩ्ऱ पॆरुवाऴ्वे
  तुऱन्द पेरुळत् तरुट्पॆरुञ् सोतिये सुकप्पॆरु निलैयेनाऩ्
  मऱन्दि टातुसॆय् विण्णप्पम् तिरुस्सॆवि मटुत्तरुळ् पुरिन्दाये
  पिऱन्द इव्वुटल् ऎऩ्ऱुम्इङ् कऴिवुऱाप् पॆरुमैपॆऱ् ऱिटुमाऱे.
 • 7. वयङ्कु किऩ्ऱसिऱ् ऱम्पलन् तऩ्ऩिले वळर्किऩ्ऱ पॆरुवाऴ्वे
  मयङ्कु ऱातमॆय् अऱिविले विळङ्किय मामणि विळक्केइङ्
  कियङ्कु सिऱ्ऱटि येऩ्मॊऴि विण्णप्पम् एऱ्ऱरुळ् पुरिन्दाये
  तयङ्कुम् इव्वुटल् ऎऱ्ऱैयुम् अऴिवुऱात् तऩिवटि वामाऱे.
 • 8. तीट्टु किऩ्ऱसिऱ् ऱम्पलन् तऩ्ऩिले तिकऴ्किऩ्ऱ पॆरुवाऴ्वे
  काट्टु किऩ्ऱतोर् कतिर्नटु विळङ्किय कटवुळे अटियेऩ्नाऩ्
  नीट्टि निऩ्ऱतोर् विण्णप्पम् तिरुस्सॆवि निऱैत्तरुळ् पुरिन्दाये
  पूट्टुम् इव्वुटल् ऎऱ्ऱैयुम् अऴिवुऱाप् पॊऩ्वटि वामाऱे.
 • 9. तटैयि लातसिऱ् ऱम्पलन् तऩ्ऩिले तऴैक्किऩ्ऱ पॆरुवाऴ्वे
  कटैयि लाप्पॆरुङ् कतिर्नटु विळङ्कुम्ओर् कटवुळे अटियेऩ्नाऩ्
  इटैवु ऱातुसॆय् विण्णप्पम् तिरुस्सॆविक् केऱ्ऱरुळ् पुरिन्दाये
  पुटैयिऩ् इव्वुटल् ऎऱ्ऱैयुम् अऴिवुऱाप् पॊऩ्वटि वामाऱे.
 • 10. कैयिऩ् नॆल्लिपोल् विळङ्कुसिऱ् ऱम्पलङ् कलन्दरुळ् पॆरुवाऴ्वे
  मॆय्यि लेविळैन् तोङ्किय पोकमे मॆय्प्पॆरुम् पॊरुळेनाऩ्
  ऐय मऱ्ऱुरैत् तिट्टविण् णप्पम्एऱ् ऱळित्तऩै इञ्ञाऩ्ऱे
  सॆय्युम् इव्वुटल् ऎऩ्ऱुमिङ् कऴिवुऱास् सिववटि वामाऱे.

அழிவுறா அருள்வடிவப் பேறு // அழிவுறா அருள்வடிவப் பேறு

No audios found!