திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अऴिवुऱा अरुळ्वटिवप् पेऱु
aḻivuṟā aruḷvaṭivap pēṟu
पॊऩ्वटिवप् पेऱु
poṉvaṭivap pēṟu
Sixth Thirumurai

095. पेररुळ् वाय्मैयै वियत्तल्
pēraruḷ vāymaiyai viyattal

  कट्टळैक् कलित्तुऱै
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. नऩ्ऱे तरुन्दिरु नाटकम् नाटॊऱुम् ञाऩमणि
  मऩ्ऱे विळङ्कप् पुरिकिऩ्ऱ आऩन्द वार्कऴलोय्
  इऩ्ऱे अरुट्पॆरुञ् सोतितन् ताण्टरुळ् ऎय्तुकणम्
  ऒऩ्ऱे ऎऩिऩुम् पॊऱेऩ्अरु ळाणै उरैत्तऩऩे.
 • 2. तऱ्सोति ऎऩ्ऩुयिर्स् सत्तिय सोति तऩित्तलैमैस्
  सिऱ्सोति मऩ्ऱॊळिर् तीपक सोतिऎऩ् सित्तत्तुळ्ळे
  नऱ्सोति ञाऩनल् नाटक सोति नलम्पुरिन्द
  पॊऱ्सोति आऩन्द पूरण सोतिऎम् पुण्णियऩे.
 • 3. तिरैकण्ट मायैक् कटल्कटन् तेऩ्अरुट् सीर्विळङ्कुम्
  करैकण् टटैन्दऩऩ् अक्करै मेल्सर्क् करैकलन्द
  उरैकण्ट तॆळ्ळमु तुण्टेऩ् अरुळॊळि ओङ्कुकिऩ्ऱ
  वरैकण्ट तऩ्मिसै उऱ्ऱेऩ् उलकम् मतित्तिटवे.
 • 4. मऩक्केत माऱ्ऱिवॆम् मायैयै नीक्कि मलिन्दविऩै
  तऩक्के विटैकॊटुत् ताणवम् तीर्त्तरुळ् तण्णमुतम्
  ऎऩक्के मिकवुम् अळित्तरुट् सोतियुम् ईन्दऴिया
  इऩक्केण्मै युन्दन्दॆऩ् उट्कलन् ताऩ्मऩ्ऱिल् ऎऩ्ऩप्पऩे.
 • 5. वातित्त मायै विऩैया णवम्ऎऩुम् वऩ्मलत्तैस्
  सेतित्तॆऩ् उळ्ळम् तिरुक्कोयि लाक्कॊण्टु सित्तिऎलाम्
  पोतित् तुटम्पैयुम् पॊऩ्ऩुटम् पाक्किनऱ् पुत्तमुतुम्
  सातित् तरुळिय निऩ्ऩरुट् कियाऩ्सॆयत् तक्कतॆऩ्ऩे.
 • 6. सॆत्तार् ऎऴुकॆऩस् सिन्दैसॆय् मुऩ्ऩञ् सिरित्तॆऴवे
  इत्ता रणियिल् अरुट्पॆरुञ् सोति ऎऩक्कळित्ताय्
  ऎत्तालुम् ऎऩ्ऱुम् अऴिया वटिवुतन् तॆऩ्ऩुळ्निऩ्ऩै
  वैत्ताय् मणिमऩ्ऱ वाणनिऩ् पेररुळ् वाय्मैयॆऩ्ऩे.
 • 7. आक्कल्ऒऩ् ऱोतॊऴिल् ऐन्दैयुम् तन्दिन्द अण्टपिण्ट
  वीक्कम्ऎल् लाम्सॆऩ्ऱुऩ् इस्सैयिऩ् वण्णम् विळङ्कुकनी
  एक्कमु ऱेल्ऎऩ् ऱुरैत्तरुट् सोतियुम् ईन्दॆऩक्के
  ऊक्कमॆ लाम्उऱ उट्कलन् ताऩ्ऎऩ् उटैयवऩे.
 • 8. ऎऩ्ऩेऎऩ् मीतॆम् पॆरुमाऩ् करुणै इरुन्दवण्णम्
  तऩ्ऩे रिलात अरुट्पॆरुञ् सोतियैत् तन्दुलकुक्
  कऩ्ऩे ऎऩविळै याटुक ऎऩ्ऱऴि यातसॆऴुम्
  पॊऩ्ऩेर् वटिवुम् अळित्तॆऩ् ऩुयिरिल् पुणर्न्दऩऩे.
 • 9. अस्सो ऎऩ्ऎऩ्ऱु पुकल्वेऩ्ऎऩ् आण्टवऩ् अम्पलत्ताऩ्
  ऎस्सो तऩैयुम् इयऱ्ऱातॆऩ् ऩुट्कलन् तिऩ्ऩरुळाम्
  मॆय्स्सोति ईन्दॆऩै मेऩिलैक् केऱ्ऱि विरैन्दुटम्पै
  इस्सोति आक्किअऴिया नलन्दन्द विस्सैयैये.
 • 10. वाऴिऎऩ् आण्टवऩ् वाऴिऎङ् कोऩ्अरुळ् वाय्मैऎऩ्ऱुम्
  वाऴिऎम् माऩ्पुकऴ् वाऴिऎऩ् नातऩ् मलर्प्पतङ्कळ्
  वाऴिमॆय्स् सुत्तसऩ् मार्क्कप् पॆरुनॆऱि माण्पुकॊण्टु
  वाऴिइव् वैयमुम् वाऩमुम् मऱ्ऱवुम् वाऴियवे.

பேரருள் வாய்மையை வியத்தல் // பேரருள் வாய்மையை வியத்தல்

No audios found!