திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अस्सोप् पत्तु
achsōp pattu
पेराऩन्दप् पॆरुनिलै
pērāṉantap perunilai
Sixth Thirumurai

046. अरुट्जोति निलै
aruṭjōti nilai

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. अरुट्सोतित् तॆय्वम्ऎऩै आण्टुकॊण्ट तॆय्वम्
  अम्पलत्ते आटुकिऩ्ऱ आऩन्दत् तॆय्वम्
  पॊरुट्सारुम् मऱैकळॆलाम् पोऱ्ऱुकिऩ्ऱ तॆय्वम्
  पोतान्दत् तॆय्वम्उयर् नातान्दत् तॆय्वम्
  इरुट्पाटु नीक्किऒळि ईन्दरुळुन् तॆय्वम्
  ऎण्णियनाऩ् ऎण्णियवा ऱॆऩक्करुळुन् तॆय्वम्
  तॆरुट्पाटल् उवन्दॆऩैयुम् सिवमाक्कुम् तॆय्वम्
  सिऱ्सपैयिल् विळङ्कुकिऩ्ऱ तॆय्वमते तॆय्वम्.
 • 2. ऎल्लाञ्सॆय् वल्लतॆय्वम् ऎङ्कुम्निऱै तॆय्वम्
  ऎऩ्ऩुयिरिल् कलन्दॆऩक्के इऩ्पनल्कुम् तॆय्वम्
  नल्लार्क्कु नल्लतॆय्वम् नटुवाऩ तॆय्वम्
  नऱ्सपैयिल् आटुकिऩ्ऱ नटराजत् तॆय्वम्
  कल्लार्क्कुङ् कऱ्ऱवर्क्कुङ् कळिप्परुळुन् तॆय्वम्
  कारणमान् तॆय्वम्अरुट् पूरणमान् तॆय्वम्
  सॆल्लात निलैकळॆलाञ् सॆल्लुकिऩ्ऱ तॆय्वम्
  सिऱ्सपैयिल् विळङ्कुकिऩ्ऱ तॆय्वमते तॆय्वम्.
 • 3. तायाकित् तन्दैयुमाय्त् ताङ्कुकिऩ्ऱ तॆय्वम्
  तऩ्ऩैनिकर् इल्लात तऩित्तलैमैत् तॆय्वम्
  वायार वाऴ्त्तुकिऩ्ऱोर् मऩत्तमर्न्द तॆय्वम्
  मलरटिऎऩ् सॆऩ्ऩिमिसै वैत्तपॆरुन् तॆय्वम्
  कायातु कऩियाकिक् कलन्दिऩिक्कुन् तॆय्वम्
  करुणैनितित् तॆय्वम्मुऱ्ऱुङ् काट्टुविक्कुन् तॆय्वम्
  सेयाक ऎऩैवळर्क्कुन् तॆय्वमका तॆय्वम्
  सिऱ्सपैयिल् आटुकिऩ्ऱ तॆय्वमते तॆय्वम्.
 • 4. ऎऩ्ऩितय कमलत्ते इरुन्दरुळुन् तॆय्वम्
  ऎऩ्ऩिरण्टु कण्मणिक्कुळ् इलङ्कुकिऩ्ऱ तॆय्वम्
  पॊऩ्ऩटिऎऩ् सॆऩ्ऩियिले पॊरुन्दवैत्त तॆय्वम्
  पॊय्यात तॆय्वम्इटर् सॆय्यात तॆय्वम्
  अऩ्ऩियम्अल् लाततॆय्वम् अऱिवाऩ तॆय्वम्
  अव्वऱिवुक् कऱिवाम्ऎऩ् अऩ्पाऩ तॆय्वम्
  सॆऩ्ऩिलैयिल् सॆम्पॊरुळाय्त् तिकऴ्किऩ्ऱ तॆय्वम्
  सिऱ्सपैयिल् विळङ्कुकिऩ्ऱ तॆय्वमते तॆय्वम्.
 • 5. ऎण्णियवा विळैयाटॆऩ् ऱॆऩैअळित्त तॆय्वम्
  ऎल्लाञ्सॆय् वल्लसित्ते ऎऩक्कीन्द तॆय्वम्
  नण्णियपॊऩ् ऩम्पलत्ते नटम्पुरियुन् तॆय्वम्
  नाऩाकित् ताऩाकि नण्णुकिऩ्ऱ तॆय्वम्
  पण्णियऎऩ् पूसैयिले पलित्तपॆरुन् तॆय्वम्
  पाटुकिऩ्ऱ मऱैमुटियिल् आटुकिऩ्ऱ तॆय्वम्
  तिण्णियऩ्ऎऩ् ऱॆऩैउलकम् सॆप्पवैत्त तॆय्वम्
  सिऱ्सपैयिल् विळङ्कुकिऩ्ऱ तॆय्वमते तॆय्वम्.
 • 6. इस्सैऎलाम् ऎऩक्कळित्ते ऎऩैक्कलन्द तॆय्वम्
  इऱन्दवर्कळ् अऩैवरैयुम् ऎऴुप्पुकिऩ्ऱ तॆय्वम्
  ऎस्समयत् तॆय्वमुन्दाऩ् ऎऩनिऱैन्द तॆय्वम्
  ऎल्लाञ्सॆय् वल्लतॆय्वम् ऎऩतुकुल तॆय्वम्
  पिस्सकऱ्ऱुम् पॆरुन्दॆय्वम् सिवकामि ऎऩुम्ओर्
  पॆण्कॊण्ट तॆय्वम्ऎङ्कुम् कण्कण्ट तॆय्वम्
  सॆस्सैमलर्267 ऎऩविळङ्कुन् तिरुमेऩित् तॆय्वम्
  सिऱ्सपैयिल् विळङ्कुकिऩ्ऱ तॆय्वमते तॆय्वम्.
 • 7. साकात वरम्ऎऩक्के तन्दतऩित् तॆय्वम्
  सऩ्मार्क्क सपैयिल्ऎऩैत् तऩिक्कवैत्त तॆय्वम्
  माकात लाल्ऎऩक्कु वाय्त्तऒरु तॆय्वम्
  मातवरा तियर्ऎल्लाम् वाऴ्त्तुकिऩ्ऱ तॆय्वम्
  एकात निलैअतऩ्मेल् ऎऩैएऱ्ऱुम् तॆय्वम्
  ऎण्णुतॊऱुम् ऎऩ्ऩुळत्ते इऩिक्किऩ्ऱ तॆय्वम्
  तेकाति उलकमॆलाञ् सॆयप्पणित्त तॆय्वम्
  सिऱ्सपैयिल् विळङ्कुकिऩ्ऱ तॆय्वमते तॆय्वम्.
 • 8. तूण्टात मणिविळक्काय्त् तुलङ्कुकिऩ्ऱ तॆय्वम्
  तुरियतॆय्वम् अरियतॆय्वम् पॆरियपॆरुन् तॆय्वम्
  माण्टारै ऎऴुप्पुकिऩ्ऱ मरुन्दाऩ तॆय्वम्
  माणिक्क वल्लियैओर् वलत्तिल्वैत्त तॆय्वम्
  आण्टारै आण्टतॆय्वम् अरुट्सोतित् तॆय्वम्
  आकमवे तातिऎलाम् अऱिवरितान् तॆय्वम्
  तीण्टात वॆळियिल्वळर् तीण्टात तॆय्वम्
  सिऱ्सपैयिल् विळङ्कुकिऩ्ऱ तॆय्वमते तॆय्वम्.
 • 9. ऎव्वकैत्तान् तवञ्सॆयिऩुम् ऎय्तरितान् तॆय्वम्
  ऎऩक्कॆळितिऱ् किटैत्तॆऩ्मऩम् इटङ्कॊण्ट तॆय्वम्
  अव्वकैत्तान् तॆय्वम्अतऱ् कप्पालान् तॆय्वम्
  अप्पालुम् पॆरुवॆळिक्के अप्पालान् तॆय्वम्
  ऒव्वकत्ते ऒळियाकि ओङ्कुकिऩ्ऱ तॆय्वम्
  ऒऩ्ऱाऩ तॆय्वम्मिक नऩ्ऱाऩ तॆय्वम्
  सॆव्वकैत्तॆऩ् ऱऱिञरॆलाञ् सेर्पॆरिय तॆय्वम्
  सिऱ्सपैयिल् विळङ्कुकिऩ्ऱ तॆय्वमते तॆय्वम्.
 • 10. सत्तियमान् तऩित्तॆय्वम् तटैयऱियात् तॆय्वम्
  सत्तिकळाल्ऎल् लाम्विळङ्कत् ताऩोङ्कुम् तॆय्वम्
  नित्तियतऩ् मयमाकि निऩ्ऱतॆय्वम् ऎल्ला
  निलैकळुन्दऩ् अरुळ्वॆळियिल् निलैक्कवैत्त तॆय्वम्
  पत्तिवलैप् पटुकिऩ्ऱ तॆय्वम्ऎऩक् कॆल्लाप्
  परिसुमळित् तऴियात पतत्तिल्वैत्त तॆय्वम्
  सित्तिऎलान् तरुतॆय्वम् सित्तान्दत् तॆय्वम्
  सिऱ्सपैयिल् विळङ्कुकिऩ्ऱ तॆय्वमते तॆय्वम्.

  • 267. सॆस्सैमलर् - वॆट्सिमलर्. मुतऱ्पतिप्पु.

பரசிவ நிலை // அருட்ஜோதி நிலை