திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुवटि निलै
tiruvaṭi nilai
अरुट्जोति निलै
aruṭjōti nilai
Sixth Thirumurai

045. अस्सोप् पत्तु
achsōp pattu

  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. करुत्तऩैऎऩ् कण्मणियैक् कण्णुतलैप्
  पॆरुङ्करुणैक् कटलै वेतत्
  तिरुत्तऩैऎऩ् सिवपतियैत् तीङ्कऩियैत्
  तॆळ्ळमुतत् तॆळिवै वाऩिल्
  ऒरुत्तऩैऎऩ् उयिर्त्तुणैयै उयिर्क्कुयिरै
  उयिर्क्कुणर्वै उणर्त्त ऩाति
  अरुत्तऩैस्सिऱ् ऱम्पलत्तॆऩ् अरुट्पॆरुञ्सो
  तियैप्पॆऱ्ऱेऩ् अस्सो अस्सो.
 • 2. मॆय्यऩैऎऩ् तुयर्तविर्त्त विमलऩैऎऩ्
  इतयत्ते विळङ्कु किऩ्ऱ
  तुय्यऩैमॆय्त् तुणैवऩैवाऩ् तुरियनिलैत्
  तलैवऩैस्सिऱ् सुकन्दन् ताऩैस्
  सॆय्यऩैवॆण् निऱत्तऩैऎऩ् सिवपतियै
  ऒऩ्ऱाऩ तॆय्वन् तऩ्ऩै
  अय्यऩैस्सिऱ् ऱम्पलत्तॆऩ् अरुट्पॆरुञ्सो
  तियैप्पॆऱ्ऱेऩ् अस्सो अस्सो.
 • 3. ऎप्पॊरुळुम् ऎव्वुयिरुम् ऎव्वुलकुम्
  विळङ्कविळक् किटुवाऩ् तऩ्ऩैस्
  सॆप्परिय पॆरियऒरु सिवपतियैस्
  सिवकतियैस् सिवपो कत्तैत्
  तुप्पुरवु पॆऱऎऩक्के अरुळमुतम्
  तुणिन्दळित्त तुणैयै ऎऩ्ऱऩ्
  अप्पऩैस्सिऱ् ऱम्पलत्तॆऩ् अरुट्पॆरुञ्सो
  तियैप्पॆऱ्ऱेऩ् अस्सो अस्सो.
 • 4. पिऱिवॆऩैत्तुन् तोऱ्ऱातॆऩ् उळङ्कलन्द
  पॆरुन्दकैऎम् पॆरुमाऩ् तऩ्ऩैस्
  सॆऱिवऩैत्तुम् ऎऩ्मऩत्तुक् कळित्तॆऩक्कुप्
  पॆरुङ्कळिप्पुस् सॆय्ताऩ् तऩ्ऩै
  मुऱिवॆऩैत्तुम् इऩ्ऱिअरुळ् अमुतुणवु
  कॊटुत्तॆऩक्कु मुऩ्ऩिऩ् ऱाऩै
  अऱिवऩैस्सिऱ् ऱम्पलत्तॆऩ् अरुट्पॆरुञ्सो
  तियैप्पॆऱ्ऱेऩ् अस्सो अस्सो.
 • 5. पॊऩ्पुऩैउळ् ळॊळिक्कॊळियैप् पूरणमाम्
  पॆरुम्पॊरुळैप् पुऩितन् तऩ्ऩै
  ऎऩ्पिऴैयैप् पॊऱुत्तॆऩैयुम् एऩ्ऱुकॊण्ट
  पॆरुङ्करुणै इयऱ्कै तऩ्ऩै
  इऩ्पिऩैऎऩ् इतयत्ते इरुन्दरुळुम्
  पॆरुवाऴ्वै ऎऩ्ऩुळ् ओङ्कुम्
  अऩ्पिऩैस्सिऱ् ऱम्पलत्तॆऩ् अरुट्पॆरुञ्सो
  तियैप्पॆऱ्ऱेऩ् अस्सो अस्सो.
 • 6. इत्तऩैऎऩ् ऱिटमुटियास् सत्तिऎलाम्
  उटैयाऩै ऎल्लाम् वल्ल
  सित्तऩैऎऩ् सिवपतियैत् तॆय्वमॆलाम्
  विरित्तटक्कुम् तॆय्वन् तऩ्ऩै
  ऎत्तऩैयुम् ऎऩ्पिऴैकळ् पॊऱुत्ततऩिप्
  पॆरुन्दायै ऎऩ्ऩै ईऩ्ऱ
  अत्तऩैस्सिऱ् ऱम्पलत्तॆऩ् अरुट्पॆरुञ्सो
  तियैप्पॆऱ्ऱेऩ् अस्सो अस्सो.
 • 7. ऎम्मैयुम्ऎऩ् तऩैप्पिरिया तॆऩ्ऩुळमे
  इटङ्कॊण्ट इऱैवऩ् तऩ्ऩै
  इम्मैयिल्ऎऩ् तऩक्कऴियात् तिरुवटिवम्
  तन्दाऩै ऎल्लाम् वल्ल
  सॆम्मैतरु सित्तऩैऎऩ् सिवपतियैत्
  तॆळ्ळमुतत् तिरळै ऎऩ्ऱऩ्
  अम्मैयैस्सिऱ् ऱम्पलत्तॆऩ् अरुट्पॆरुञ्सो
  तियैप्पॆऱ्ऱेऩ् अस्सो अस्सो.
 • 8. ऎऩ्ऩैयुम्ऎऩ् पॊरुळैयुम्ऎऩ् आवियैयुम्
  ताऩ्कॊण्टिङ् कॆऩ्पाल् अऩ्पाल्
  तऩ्ऩैयुम्तऩ् पॊरुळैयुम्तऩ् आवियैयुम्
  कळित्तळित्त तलैवऩ् तऩ्ऩै
  मुऩ्ऩैयुम्पिऩ् ऩैयुम्ऎऩक्के मुऴुत्तुणैयाय्
  इरुन्दमुऴु मुतल्वऩ् तऩ्ऩै
  अऩ्ऩैयैस्सिऱ् ऱम्पलत्तॆऩ् अरुट्पॆरुञ्सो
  तियैप्पॆऱ्ऱेऩ् अस्सो अस्सो.
 • 9. ऎण्णलैवे ऱिरङ्कलैनिऩ् ऎण्णमॆलाम्
  तरुकिऩ्ऱोम्324 इऩ्ऩे ऎऩ्ऱॆऩ्
  कण्निरम्प ऒळिकाट्टिक् करुत्तिल्अमर्न्
  तिरुक्किऩ्ऱ करुत्तऩ् तऩ्ऩैप्
  पुण्णियऩै उळत्तूऱुम् पुत्तमुतै
  मॆय्इऩ्पप् पॊरुळै ऎऩ्ऱऩ्
  अण्णलैसिऱ् ऱम्पलत्तॆऩ् अरुट्पॆरुञ्सो
  तियैप्पॆऱ्ऱेऩ् अस्सो अस्सो.
 • 10. सातियैनीळ् समयत्तै मतत्तैऎलाम्
  विटुवित्तॆऩ् तऩ्ऩै ञाऩ
  नीतियिले सुत्तसिव सऩ्मार्क्क
  निलैतऩिले निऱुत्ति ऩाऩैप्
  पातियैऒऩ् ऱाऩवऩैप् परम्परऩैप्
  परापरऩैप् पतिअ ऩाति
  आतियैस्सिऱ् ऱम्पलत्तॆऩ् अरुट्पॆरुञ्सो
  तियैप्पॆऱ्ऱेऩ् अस्सो अस्सो.

  • 323. सिवपोकत्ते - मुतऱ्पतिप्पु. पॊ. सु. पतिप्पु.
  • 324. तरुकिऩ्ऱाम् - पि. इरा. पतिप्पु.

அச்சோப் பத்து // அச்சோப் பத்து

No audios found!