திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ഇറൈ തിരുക്കാട്ചി
iṟai tirukkāṭsi
അച്ചോപ് പത്തു
achsōp pattu
Sixth Thirumurai

044. തിരുവടി നിലൈ
tiruvaṭi nilai

  എഴുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ഉലകുപല്‍ കോടി കോടികള്‍ ഇടങ്കൊള്‍
  ഉവപ്പിലാ അണ്‍ടത്തിന്‍ പകുതി
  അലകുകാണ്‍ പരിയ പെരിയകൂട് ടത്ത
  അവൈഎലാം പുറത്തിറൈച് ചാര്‍പില്‍
  വിലകുറാ അണുവില്‍ കോടിയുള്‍ ഒരുകൂറ്
  റിരുന്തെന വിരുന്തന മിടൈന്തേ
  ഇലകുപൊറ് പൊതുവില്‍ നടംപുരി തരുണത്
  തെന്‍പര്‍വാന്‍ തിരുവടി നിലൈയേ.
 • 2. തടൈയുറാപ് പിരമന്‍ വിണ്‍ടുരുത് തിരന്‍മാ
  യേച്ചുരന്‍ ചതാചിവന്‍ വിന്തു
  നടൈയുറാപ് പിരമം ഉയര്‍പരാ ചത്തി
  നവില്‍പര ചിവംഎനും ഇവര്‍കള്‍
  ഇടൈയുറാത് തിരുച്ചിറ് റംപലത് താടും
  ഇടതുകാറ് കടൈവിരല്‍ നകത്തിന്‍
  കടൈയുറു തുകള്‍എന്‍ ററിന്തനന്‍ അതന്‍മേറ്
  കണ്‍ടനന്‍ തിരുവടി നിലൈയേ.
 • 3. അടര്‍മലത് തടൈയാല്‍ തടൈയുറും അയന്‍മാല്‍
  അരന്‍മയേച് ചുരന്‍ചതാ ചിവന്‍വാന്‍
  പടര്‍തരു വിന്തു പിരണവപ് പിരമം
  പരൈപരം പരന്‍എനും ഇവര്‍കള്‍
  ചുടര്‍മണിപ് പൊതുവില്‍ തിരുനടം പുരിയും
  തുണൈയടിപ് പാതുകൈപ് പുറത്തേ
  ഇടര്‍കെട വയങ്കു തുകള്‍എന അറിന്തേ
  ഏത്തുവന്‍ തിരുവടി നിലൈയേ.
 • 4. ഇകത്തുഴല്‍ പകുതിത് തേവര്‍ഇന്‍ തിരന്‍മാല്‍
  പിരമന്‍ഈ ചാനനേ മുതലാം
  മകത്തുഴല്‍ ചമയ വാനവര്‍ മന്‍റിന്‍
  മലരടിപ് പാതുകൈപ് പുറത്തും
  പുകത്തരം പൊരുന്താ മലത്തുറു ചിറിയ
  പുഴുക്കള്‍എന്‍ ററിന്തനന്‍ അതന്‍മേല്‍
  ചെകത്തൊടര്‍ പികന്താര്‍ ഉളത്തമര്‍ ഒളിയില്‍
  തെരിന്തനന്‍ തിരുവടി നിലൈയേ.
 • 5. പൊന്‍വണപ് പൊരുപ്പൊന്‍ റതുചകു ണാന്തം
  പോന്തവാന്‍ മുടിയതാങ് കതന്‍മേല്‍
  മന്‍വണച് ചോതിത് തംപംഒന്‍ റതുമാ
  വയിന്തുവാന്‍ തത്തതാണ്‍ ടതന്‍മേല്‍
  എന്‍വണച് ചോതിക് കൊടിപര നാതാന്‍
  തത്തിലേ ഇലങ്കിയ തതന്‍മേല്‍
  തന്‍വണം മണക്കും ഒളിമല രാകത്
  തഴുവിനന്‍ തിരുവടി നിലൈയേ.
 • 6. മണ്‍മുതല്‍ പകര്‍പൊന്‍ വണ്‍ണത്ത വുളവാന്‍
  മറ്റവറ് റുട്പുറങ് കീഴ്മേല്‍
  അണ്‍ണുറു നനന്തര്‍ പക്കംഎന്‍ റിവറ്റിന്‍
  അമൈന്തന ചത്തികള്‍ അവറ്റിന്‍
  കണ്‍ണുറു ചത്തര്‍ എനുംഇരു പുടൈക്കും
  കരുതുരു മുതലിയ വിളങ്ക
  നണ്‍ണുറും ഉപയം എനമന്‍റില്‍ എന്‍റു
  നവിന്‍റനര്‍ തിരുവടി നിലൈയേ.
 • 7. തൊകൈയള വിവൈഎന്‍ ററിവരും പകുതിത്
  തൊല്‍ലൈയിന്‍ എല്‍ലൈയും അവറ്റിന്‍
  വകൈയൊടു വിരിയും ഉളപ്പട ആങ്കേ
  മന്‍നിഎങ് കണുംഇരു പാറ്കുത്
  തകൈയുറു മുതലാ വണങ്കടൈ യാകത്
  തയങ്കമറ് റതുവതു കരുവിച്
  ചികൈയുറ ഉപയം എനമന്‍റില്‍ ആടും
  എന്‍പരാല്‍ തിരുവടി നിലൈയേ.
 • 8. മന്‍റഓങ് കിയമാ മായൈയിന്‍ പേത
  വകൈതൊകൈ വിരിഎന മലിന്ത
  ഒന്‍റിന്‍ഒന്‍ റനന്ത കോടികോ ടികളാ
  ഉറ്റന മറ്റവൈ എല്‍ലാം
  നിന്‍റഅന്‍ നിലൈയിന്‍ ഉരുച്ചുവൈ വിളങ്ക
  നിന്‍റചത് തികളൊടു ചത്തര്‍
  ചെന്‍റതി കരിപ്പ നടിത്തിടും പൊതുവില്‍
  എന്‍പരാല്‍ തിരുവടി നിലൈയേ.
 • 9. പേചുംഓങ് കാരം ഈറതാപ് പേചാപ്
  പെരിയഓങ് കാരമേ മുതലാ
  ഏചറും അങ്കം ഉപാങ്കംവേ റങ്കം
  എന്‍റവറ് റവണ്‍അവണ്‍ ഇചൈന്ത
  മാചറു ചത്തി ചത്തര്‍ആണ്‍ ടമൈത്തു
  മന്‍അതി കാരംഐന്‍ തിയറ്റത്
  തേചുചെയ് തണിപൊന്‍ നംപലത് താടും
  എന്‍പരാല്‍ തിരുവടി നിലൈയേ.
 • 10. പരൈതരു ചുത്ത നിലൈമുതല്‍ അതീതപ്
  പതിവരൈ നിറുവിആങ് കതന്‍മേല്‍
  ഉരൈതര ഒണ്‍ണാ വെറുവെളി വെട്ട
  വെറുവെളി എനഉല കുണര്‍ന്ത
  പുരൈഅറും ഇന്‍പ അനുപവം തരറ്കോര്‍
  തിരുവുരുക് കൊണ്‍ടുപൊറ് പൊതുവില്‍
  തിരൈഅറും ഇന്‍പ നടംപുരി കിന്‍റ
  എന്‍പരാല്‍ തിരുവടി നിലൈയേ.

திருவடி நிலை // திருவடி நிலை

No audios found!