திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തിരുവടി നിലൈ
tiruvaṭi nilai
അരുട്ജോതി നിലൈ
aruṭjōti nilai
Sixth Thirumurai

045. അച്ചോപ് പത്തു
achsōp pattu

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. കരുത്തനൈഎന്‍ കണ്‍മണിയൈക് കണ്‍ണുതലൈപ്
  പെരുങ്കരുണൈക് കടലൈ വേതത്
  തിരുത്തനൈഎന്‍ ചിവപതിയൈത് തീങ്കനിയൈത്
  തെള്‍ളമുതത് തെളിവൈ വാനില്‍
  ഒരുത്തനൈഎന്‍ ഉയിര്‍ത്തുണൈയൈ ഉയിര്‍ക്കുയിരൈ
  ഉയിര്‍ക്കുണര്‍വൈ ഉണര്‍ത്ത നാതി
  അരുത്തനൈച്ചിറ് റംപലത്തെന്‍ അരുട്പെരുഞ്ചോ
  തിയൈപ്പെറ്റേന്‍ അച്ചോ അച്ചോ.
 • 2. മെയ്യനൈഎന്‍ തുയര്‍തവിര്‍ത്ത വിമലനൈഎന്‍
  ഇതയത്തേ വിളങ്കു കിന്‍റ
  തുയ്യനൈമെയ്ത് തുണൈവനൈവാന്‍ തുരിയനിലൈത്
  തലൈവനൈച്ചിറ് ചുകന്തന്‍ താനൈച്
  ചെയ്യനൈവെണ്‍ നിറത്തനൈഎന്‍ ചിവപതിയൈ
  ഒന്‍റാന തെയ്വന്‍ തന്‍നൈ
  അയ്യനൈച്ചിറ് റംപലത്തെന്‍ അരുട്പെരുഞ്ചോ
  തിയൈപ്പെറ്റേന്‍ അച്ചോ അച്ചോ.
 • 3. എപ്പൊരുളും എവ്വുയിരും എവ്വുലകും
  വിളങ്കവിളക് കിടുവാന്‍ തന്‍നൈച്
  ചെപ്പരിയ പെരിയഒരു ചിവപതിയൈച്
  ചിവകതിയൈച് ചിവപോ കത്തൈത്
  തുപ്പുരവു പെറഎനക്കേ അരുളമുതം
  തുണിന്തളിത്ത തുണൈയൈ എന്‍റന്‍
  അപ്പനൈച്ചിറ് റംപലത്തെന്‍ അരുട്പെരുഞ്ചോ
  തിയൈപ്പെറ്റേന്‍ അച്ചോ അച്ചോ.
 • 4. പിറിവെനൈത്തുന്‍ തോറ്റാതെന്‍ ഉളങ്കലന്ത
  പെരുന്തകൈഎം പെരുമാന്‍ തന്‍നൈച്
  ചെറിവനൈത്തും എന്‍മനത്തുക് കളിത്തെനക്കുപ്
  പെരുങ്കളിപ്പുച് ചെയ്താന്‍ തന്‍നൈ
  മുറിവെനൈത്തും ഇന്‍റിഅരുള്‍ അമുതുണവു
  കൊടുത്തെനക്കു മുന്‍നിന്‍ റാനൈ
  അറിവനൈച്ചിറ് റംപലത്തെന്‍ അരുട്പെരുഞ്ചോ
  തിയൈപ്പെറ്റേന്‍ അച്ചോ അച്ചോ.
 • 5. പൊന്‍പുനൈഉള്‍ ളൊളിക്കൊളിയൈപ് പൂരണമാം
  പെരുംപൊരുളൈപ് പുനിതന്‍ തന്‍നൈ
  എന്‍പിഴൈയൈപ് പൊറുത്തെനൈയും ഏന്‍റുകൊണ്‍ട
  പെരുങ്കരുണൈ ഇയറ്കൈ തന്‍നൈ
  ഇന്‍പിനൈഎന്‍ ഇതയത്തേ ഇരുന്തരുളും
  പെരുവാഴ്വൈ എന്‍നുള്‍ ഓങ്കും
  അന്‍പിനൈച്ചിറ് റംപലത്തെന്‍ അരുട്പെരുഞ്ചോ
  തിയൈപ്പെറ്റേന്‍ അച്ചോ അച്ചോ.
 • 6. ഇത്തനൈഎന്‍ റിടമുടിയാച് ചത്തിഎലാം
  ഉടൈയാനൈ എല്‍ലാം വല്‍ല
  ചിത്തനൈഎന്‍ ചിവപതിയൈത് തെയ്വമെലാം
  വിരിത്തടക്കും തെയ്വന്‍ തന്‍നൈ
  എത്തനൈയും എന്‍പിഴൈകള്‍ പൊറുത്തതനിപ്
  പെരുന്തായൈ എന്‍നൈ ഈന്‍റ
  അത്തനൈച്ചിറ് റംപലത്തെന്‍ അരുട്പെരുഞ്ചോ
  തിയൈപ്പെറ്റേന്‍ അച്ചോ അച്ചോ.
 • 7. എംമൈയുംഎന്‍ തനൈപ്പിരിയാ തെന്‍നുളമേ
  ഇടങ്കൊണ്‍ട ഇറൈവന്‍ തന്‍നൈ
  ഇംമൈയില്‍എന്‍ തനക്കഴിയാത് തിരുവടിവം
  തന്താനൈ എല്‍ലാം വല്‍ല
  ചെംമൈതരു ചിത്തനൈഎന്‍ ചിവപതിയൈത്
  തെള്‍ളമുതത് തിരളൈ എന്‍റന്‍
  അംമൈയൈച്ചിറ് റംപലത്തെന്‍ അരുട്പെരുഞ്ചോ
  തിയൈപ്പെറ്റേന്‍ അച്ചോ അച്ചോ.
 • 8. എന്‍നൈയുംഎന്‍ പൊരുളൈയുംഎന്‍ ആവിയൈയും
  താന്‍കൊണ്‍ടിങ് കെന്‍പാല്‍ അന്‍പാല്‍
  തന്‍നൈയുംതന്‍ പൊരുളൈയുംതന്‍ ആവിയൈയും
  കളിത്തളിത്ത തലൈവന്‍ തന്‍നൈ
  മുന്‍നൈയുംപിന്‍ നൈയുംഎനക്കേ മുഴുത്തുണൈയായ്
  ഇരുന്തമുഴു മുതല്‍വന്‍ തന്‍നൈ
  അന്‍നൈയൈച്ചിറ് റംപലത്തെന്‍ അരുട്പെരുഞ്ചോ
  തിയൈപ്പെറ്റേന്‍ അച്ചോ അച്ചോ.
 • 9. എണ്‍ണലൈവേ റിരങ്കലൈനിന്‍ എണ്‍ണമെലാം
  തരുകിന്‍റോം324 ഇന്‍നേ എന്‍റെന്‍
  കണ്‍നിരംപ ഒളികാട്ടിക് കരുത്തില്‍അമര്‍ന്‍
  തിരുക്കിന്‍റ കരുത്തന്‍ തന്‍നൈപ്
  പുണ്‍ണിയനൈ ഉളത്തൂറും പുത്തമുതൈ
  മെയ്ഇന്‍പപ് പൊരുളൈ എന്‍റന്‍
  അണ്‍ണലൈചിറ് റംപലത്തെന്‍ അരുട്പെരുഞ്ചോ
  തിയൈപ്പെറ്റേന്‍ അച്ചോ അച്ചോ.
 • 10. ചാതിയൈനീള്‍ ചമയത്തൈ മതത്തൈഎലാം
  വിടുവിത്തെന്‍ തന്‍നൈ ഞാന
  നീതിയിലേ ചുത്തചിവ ചന്‍മാര്‍ക്ക
  നിലൈതനിലേ നിറുത്തി നാനൈപ്
  പാതിയൈഒന്‍ റാനവനൈപ് പരംപരനൈപ്
  പരാപരനൈപ് പതിഅ നാതി
  ആതിയൈച്ചിറ് റംപലത്തെന്‍ അരുട്പെരുഞ്ചോ
  തിയൈപ്പെറ്റേന്‍ അച്ചോ അച്ചോ.

  • 323. ചിവപോകത്തേ - മുതറ്പതിപ്പു. പൊ. ചു. പതിപ്പു.
  • 324. തരുകിന്‍റാം - പി. ഇരാ. പതിപ്പു.

அச்சோப் பத்து // அச்சோப் பத்து

No audios found!