திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
கண்கொளாக் காட்சி
kaṇkoḷāk kāṭsi
கண்டேன் கனிந்தேன் கலந்தேன் எனல்
kaṇṭēṉ kaṉintēṉ kalantēṉ eṉal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

041. காட்சிக் களிப்பு
kāṭsik kaḷippu