திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ನೆಞ್ಸವಲಙ್ ಕೂಱಲ್
neñsavalaṅ kūṟal
ತಿರುವರುಳ್ ವಿೞೈತಲ್
tiruvaruḷ viḻaital
Fifth Thirumurai

030. ಆಱ್ಱಾಪ್ ಪುಲಂಪಲ್
āṟṟāp pulampal

  ಕೊಸ್ಸಕಕ್ ಕವಿಪ್ಪಾ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಅಣ್ಣಾವೋ ಎನ್ ಅರುಮೈ ಐಯಾವೋ ಪನ್ನಿರಣ್ಟು
  ಕಣ್ಣಾವೋ ವೇಲ್ಪಿಟಿತ್ತ ಕೈಯಾವೋ ಸೆಂಪವಳ
  ವಣ್ಣಾವೋ ನಱ್ಱಣಿಕೈ ಮನ್ನಾವೋಎನ್ಱೆನ್ಱೇ
  ಎಣ್ಣಾವೋ ತುನ್ಪತ್ ತಿರುಙ್ಕಟಱ್ಕುಳ್ ಮನ್ನಿನನೇ.
 • 2. ಮನ್ನಪ್ಪಾರ್ ಪೋಱ್ಱು ಮಣಿಯೇನಿನ್ ಪೊನ್ನರುಳೈತ್
  ತುನ್ನಪ್ಪಾ ರಾತು ಸುೞನ್ಱೇನ್ ಅರುಣೈಕಿರಿ
  ತನ್ನಪ್ಪಾ ನಱ್ಱಣಿಕೈ ತನ್ನಿಲ್ ಅಮರ್ಂದರುಳುಂ
  ಎನ್ನಪ್ಪಾ ಇನ್ನುಂ ಇಂದ ಏೞೈಕ್ ಕಿರಙ್ಕಾಯೋ.
 • 3. ಕಾಯ್ನಿನ್ಱ ನೆಞ್ಸಕ್ ಕಟೈಯೇನ್ ತಿರುತ್ತಣಿಕೈ
  ವಾಯ್ನಿನ್ ಱುನತುಪುಕೞ್ ವಾಯ್ಪಾಟಕ್ ಕೈಕುವಿತ್ತುತ್
  ತೂಯ್ನಿನ್ಱೇ ತಾಳೈತ್ತೊೞುತಾಟಿತ್ ತುನ್ಪಂಎಲಾಂ
  ಪೋಯ್ನಿನ್ ಱಟೈವೇನೋ ಪುಣ್ಣಿಯನಿನ್ ಪೊನ್ನರುಳೇ.
 • 4. ಪೊನ್ಪಿಣಿಕ್ಕುಂ ನೆಞ್ಸಪ್ ಪುಲೈಯೇನೈ ಇವ್ವುಲಕಿಲ್
  ವನ್ಪಿಣಿಕ್ಕೋ ಪೆಱ್ಱು ವಳರ್ತ್ತಾಯ್ ಅಱಿಯೇನೇ
  ಎನ್ಪಿಣೈತ್ತಾರ್ ವಳ್ಳಱ್ ಕಿನಿಮೈ ಪೆಱುಂಮಣಿಯೇ
  ಅನ್ಪಿಣೈತ್ತೋರ್ ಪೋಱ್ಱುಂ ಅರುಟ್ಟಣಿಕೈ ಮನ್ನವನೇ.
 • 5. ವನ್ನೋಯುಂ ವಞ್ಸಕರ್ತಂ ವನ್ಸಾರ್ಪುಂ ವನ್ತುಯರುಂ
  ಎನ್ನೋಯುಙ್ ಕೊಣ್ಟತನೈ ಎಣ್ಣಿ ಇಟಿವೇನೋ
  ಅನ್ನೋ ಮುಱೈಪೋಕಿ ಐಯಾ ಮುಱೈಯೇಯೋ
  ಮನ್ನೋ ಮುಱೈತಣಿಕೈ ವಾೞ್ವೇ ಮುಱೈಯೇಯೋ.

ஆற்றாப் புலம்பல் // ஆற்றாப் புலம்பல்